ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008
  (la 18-05-2009, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 )
  Având în vedere:– necesitatea asigurării, în regim de urgență, a cadrului legal adecvat reorganizării Poliției de Frontieră Române în perspectiva apropiată a aderării României la Spațiul Schengen, în sensul creării posibilității de înființare a unor direcții teritoriale ale poliției de frontieră, altele decât cele existente, în funcție de situația operativă și de capacitatea acoperirii cu personal și tehnică de supraveghere a diferitelor zone de pe teritoriul României, de specificul activității desfășurate în zona de competență, de actul de reprezentare în relația cu statele vecine;– nevoia de reglementare a activității de expertiză desfășurate de personalul abilitat al Poliției de Frontieră Române în domeniul de activitate specific instituției, această activitate fiind una desfășurată și în sprijinul celorlalte structuri ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative angrenate în prevenirea și combaterea actului infracțional;– necesitatea asigurării, în regim de urgență, a cadrului legal pentru funcționarea propriei baze de date a Poliției de Frontieră Române, astfel încât aceasta să răspundă noilor proceduri în materie de control la frontieră, așa cum acestea au fost implementate de la data de 1 ianuarie 2007,
  ținând seama de faptul că toate aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată întrucât vizează interesul public și contribuie la îndeplinirea măsurilor adoptate pe linia securizării frontierei de stat, cerință fundamentală pentru integrarea României în Spațiul Schengen,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Internelor și Reformei Administrative și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii.
  2. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) zona de competență - suprafața din teritoriul național constituită din zona de frontieră, suprafața și imobilele aeroporturilor și porturilor situate în interiorul țării, deschise traficului internațional, Dunărea interioară, brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare și marea teritorială, precum și zona contiguă și zona economică exclusivă ale României, în care Poliția de Frontiera Română își îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege;
  3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 3^1
  (1) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Poliția de Frontieră Română își organizează propria bază de date, în care păstrează evidențe și înregistrări ale datelor cu caracter personal, precum și alte evidențe ale informațiilor culese, potrivit legii.(2) Scopul organizării și funcționării bazei de date prevăzute la alin. (1) constă în sprijinirea acțiunilor de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, precum și asigurarea altor interese legitime ale statului român în zonele în care Poliția de Frontieră Română își desfășoară atribuțiile prevăzute de lege.(3) Baza de date prevăzută la alin. (1) conține următoarele evidențe informatizate:
  a) informații ce se transmit de către alte autorități/persoane poliției de frontieră cu privire la persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri care urmează să fie verificate pe timpul efectuării controlului de trecere a frontierei de stat, în vederea interzicerii intrării sau ieșirii în/din România, urmăririi ori efectuării controlului amănunțit;
  b) persoane și obiecte date în consemn la frontieră de către Poliția de Frontieră Română, conform normelor legale în vigoare;
  c) date privind persoane și mijloace de transport cărora nu li se permite intrarea/ieșirea în/din țară;
  d) specimene de vize și de documente de călătorie;
  e) misiuni, acțiuni și controale-cadru specifice întreprinse de Poliția de Frontieră Română sau în cooperare cu instituții din țară ori din străinătate, precum și evidența tuturor resurselor materiale, umane și financiare utilizate în scopul prevenirii și combaterii infracționalității;
  f) evenimente, litigii de frontieră constatate în urma misiunilor, acțiunilor, controalelor-cadru;
  g) persoane care comit infracțiuni descoperite în zona de competență de către Poliția de Frontieră sau în cooperare cu instituții din țară ori din străinătate;
  h) cazurile penale instrumentate de către Poliția de Frontieră Română potrivit competențelor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;
  i) bunuri abandonate descoperite sau confiscate de către Poliția de Frontieră Română potrivit competențelor legale;
  j) falsuri pentru vize și documente de călătorie;
  k) persoanele returnate de alte state;
  l) alte evidențe necesare desfășurării activităților specifice Poliției de Frontieră Române.
  (4) Cu privire la persoane, sunt prelucrate următoarele date și categorii de date:
  a) numele și prenumele, numele anterior, pseudonimele sau poreclele care au fost eventual înregistrate separat;
  b) sexul;
  c) data și locul nașterii;
  d) cetățenia;
  e) datele din actele de stare civilă;
  f) datele din permisul de conducere;
  g) caracteristicile fizice/antropometrice
  h) profesia și locul de muncă;
  i) mențiunea că persoanele în cauză sunt înarmate sau nu, după caz;
  j) mențiunea că persoanele în cauză sunt violente sau nu, după caz;
  k) motivul luării în evidență;
  l) măsura care trebuie luată.
  (5) Datele și categoriile de date prevăzute la alin. (4) pot fi comunicate, în condițiile legii, următorilor destinatari:
  a) persoanei vizate sau reprezentantului legal al acesteia;
  b) instituțiilor sau autorităților publice, în condițiile în care comunicarea acestora vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite;
  c) organismelor similare din alte state, pe baza înțelegerilor la care România este parte.
  (6) Regulile privind păstrarea, actualizarea și utilizarea bazei de date prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin dispoziție a inspectorului general, cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor, precum și a celor pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  3^1. La articolul 6, litera b) se abrogă.
  (la 18-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 )
  3^2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră funcționează Consiliul Consultativ Superior, constituit din inspectorul general, adjuncții acestuia și personalul cu funcții de conducere din cadrul Poliției de Frontieră Române.

  (la 18-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 )
  4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) La nivel teritorial, Poliția de Frontieră Română organizează inspectorate județene, grupuri de nave și sectoare ale poliției de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează și funcționează puncte ale poliției de frontieră.(2) În județele care au ca limită frontiera de stat sau Dunărea interioară se organizează și funcționează, ca unități cu personalitate juridică, inspectorate județene ale poliției de frontieră.(3) La țărmul Mării Negre se organizează pe grupuri de nave și funcționează componenta maritimă a Poliției de Frontieră Române, în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța.(4) În cadrul inspectoratelor județene se organizează și funcționează, la nivel teritorial, sectoare ale poliției de frontieră.(5) Structurile teritoriale ale poliției de frontieră prevăzute la alin. (2)-(4) sunt conduse de un șef, ajutat de adjuncți.(6) Șefii inspectoratelor județene sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, cu avizul consultativ al prefectului.(7) Adjuncții șefilor inspectoratelor județene ale poliției de frontieră, șefii grupurilor de nave, șefii de sectoare, precum și adjuncții acestora sunt numiți și eliberați din funcție de inspectorul general, la propunerea șefilor inspectoratelor județene ale poliției de frontieră.(8) Șefii punctelor poliției de frontieră sunt numiți și eliberați din funcție de inspectorul general, la propunerea șefilor inspectoratelor județene ale poliției de frontieră sau a șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.

  (la 18-05-2009, Punctul 4. din Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 )
  4^1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Inspectoratele județene se organizează intern pe servicii, birouri și compartimente, după caz, prin ordin al ministrului administrației și internelor.

  (la 18-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 )
  5. La articolul 21, litera n) se abrogă.6. La articolul 21, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
  t) efectuează, prin laboratoarele și specialiștii proprii acreditați la nivelul Poliției de Frontieră Române, constatări tehnico-științifice dispuse conform normelor legale în vigoare.
  7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 24
  (1) În punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră, pe Dunărea interioară, brațul Măcin, canalul Sulina și brațul Tulcea, în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă și în zona economică exclusivă organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Poliției de Frontieră Române efectuează cercetarea penală pentru orice infracțiune care nu este dată în mod obligatoriu în competența altor organe de cercetare.
  8. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 39
  (1) Personalul Poliției de Frontieră Române se compune din polițiști de frontieră, alți funcționari publici și personal contractual.
  9. La articolul 39, alineatul (41) se abrogă.10. Articolul 39^1 se abrogă.11. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Finanțarea cheltuielilor publice prevăzute la alin. (1) se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.


  Articolul II

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir și a munițiilor corespunzătoare, aparținând unor persoane juridice străine, se face cu aprobarea prealabilă a șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau a șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.2. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

  Articolul 39

  În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent, se pot executa activități cum sunt: mineritul, exploatările de țiței, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătățiri funciare și irigații, îndiguirile, lucrările ori construcțiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condițiilor de navigație, construcțiile și amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.
  3. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

  Articolul 45
  (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfășura numai după obținerea prealabilă a avizului din partea șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau a șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autorităților administrației publice locale și a altor autorități prevăzute de lege, după caz.(2) Condițiile de eliberare de către șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum și obligațiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. În aviz se menționează obligațiile persoanelor avizate.
  4. La articolul 75, literele e) și f) vor avea următorul cuprins:
  e) accesul la uscat fără aprobarea șefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor românești de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staționeze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămași pe teritoriul României la agenția companiei de navigație de care aparține nava, pentru a li se rezolva situația; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcați pe navele aflate în porturile românești care navighează între porturile Constanța, Sulina și Moldova Veche fără pașaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea șefului punctului de trecere; desfășurarea oricărei activități în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent, al șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administrației publice locale sau al altei autorități prevăzute de lege; nerespectarea obligațiilor prevăzute în avizul eliberat de șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);
  f) accesul persoanelor în fâșia de protecție a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate ori fără aprobarea șefului formațiunii locale a poliției de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activități dincolo de fâșia de protecție a frontierei de stat, în situația în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum și în insulele și ostroavele aparținând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte condiții decât cele stabilite de șeful formațiunii locale a poliției de frontieră; accesul persoanelor în insulele și ostroavele de formațiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenenței acestora; desfășurarea activităților prevăzute la art. 39 fără avizul șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritățile competente ori fără avizul prealabil al șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent; păstrarea bărcilor și ambarcațiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile competente ori neluarea de către cei care le dețin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite; desfășurarea activităților de agrement și sportive în apele de frontieră, marea interioară și marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administrației publice locale ori fără avizul șefului sectorului poliției de frontieră sau, după caz, al șefului grupului de nave al poliției de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcațiunilor cu excursioniști în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; pășunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâșia de protecție a frontierei de stat; pășunatul animalelor în timpul nopții în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile administrației publice locale sau fără avizul șefului sectorului poliției de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, și de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfășurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al șefului sectorului poliției de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau porțiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfășoară diferite activități în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de persoanele care se deplasează ori desfășoară activități în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetățenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.
  5. La articolul 76, alineatul (2^1) va avea următorul cuprins:(2^1) Săvârșirea în mod repetat a contravenției de nerespectare a obligațiilor prevăzute în avizul eliberat de șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei și cu retragerea avizului.
  (la 18-05-2009, Articolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 )

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a
  Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  Florin Negoiță
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 14 octombrie 2008.
  Nr. 130.
  --------