ORDIN nr. 1.908 din 26 martie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 9 aprilie 2019
  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolele 4 și 5 se abrogă. 2. La articolul 5^2, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 5^2
  (1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de vouchere de vacanță, precum și de tichete sociale pentru grădiniță este prevăzut în anexa nr. 13.
  ………………..........................................................…………..(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configurație:
  RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanță pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniță;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.
  3. Articolul 5^4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5^4

  În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, respectiv în anexa nr. 14 pct. 4, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanță, precum și de tichete de grădiniță.
  4. Articolul 5^6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5^6

  În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 14 pct. 1 și 2, se solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific.
  5. Articolul 5^7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5^7

  În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), respectiv în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv.
  6. Articolul 5^8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5^8

  Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, respectiv în anexa nr. 14 pct. 5 se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.
  7. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, precum și autorizarea unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor Publice.
  8. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere de vacanță, precum și operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță.9. Anexele 8 și 10 se abrogă.10. În anexa nr. 12, la punctul 4, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanță, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea voucherelor de vacanță.
  11. În anexa nr. 12, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului voucherelor de vacanță și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 15 se aplică în mod corespunzător.12. În anexa nr. 14, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pentru grădiniță și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 10 se aplică în mod corespunzător.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 26 martie 2019.
  Nr. 1.908.
  ----