ORDIN nr. 98 din 20 februarie 2003
pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca"
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 13 martie 2003  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Prescripţia tehnica PT R 19-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Bucureşti, 20 februarie 2003.
  Nr. 98.


  Anexa
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
  RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
  - ISCIR
  - REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA -
  PRESCRIPŢIE TEHNICA PT R 19-2002,
  editia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind
  echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul
  parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca"
  Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
  Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
  - ISCIR -
  - Editie oficială -
  Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor legale privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
  Prevederile prescripţiilor tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care distribuie, monteaza, instaleaza, repara, întreţin, deţin, exploatează sau verifica echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca.
  Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corecta a acesteia.
  ISCIR
  Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
  BUCUREŞTI www.iscir.ro
  Cod: 726111
  Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
  Fax: (+4021) 411.98.70
  E-mail: iscir@fx.ro
  Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu exista acordul scris al ISCIR.
  Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure ca sunt în posesia editiei oficiale tipărite.
  1 GENERALITATI
  1.1 Scop
  Prescripţia tehnica PT R19-2002, editia 1, " Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca" denumita în continuare prescripţie tehnica, face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor dejoaca şi pentru distracţii extreme.
  Prezenta prescripţie tehnica stabileşte cerinţele tehnice de securitate minime obligatorii pe care trebuie să le satisfacă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor dejoaca şi pentru distracţii extreme.
  Cerinţele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcţionarea şi siguranţa în funcţionare a acestor tipuri de echipamente/instalaţii se adresează producătorilor, montatorilor, deţinătorilor şi intretinatorilor.
  Cerinţele privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea tehnica periodică, repararea, întreţinerea şi siguranţa în exploatare se adresează agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru aceasta activitate.
  Aceste cerinţe au drept scop asigurarea protecţiei consumatorilor.
  De asemenea, prescripţia tehnica stabileşte modul de verificare a respectării acestor cerinţe.
  Autoritatea tehnica ce asigura punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnica este ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.
  Documentele şi documentaţiile tehnice trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, iar inscriptionarile privind exploatarea şi avertizarea consumatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.
  1.2 Domeniu de aplicare
  Prezenta prescripţie tehnica se aplică echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca şi pentru distracţii extreme.
  Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în spaţiile de joaca aflate pe domeniul privat şi folosite numai pentru uz propriu.
  1.3 Referinţe normative
  Prezenta prescripţie tehnica face referiri explicite sau implicite la standarde române şi acte legislative.
  1.3.1 Standarde
  ● SR EN 292-1:1996 Securitatea maşinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de baza, metodologie
  ● SR EN 292-2+Al:1998 Securitatea maşinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice
  ● SR EN 719:1995 Coordonarea sudarii. Sarcini şi responsabilităţi
  ● SR EN 1050:2000 Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului
  ● SR EN 1176-2:2002 Echipamente pentru spaţiile de joaca. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagane
  ● SR EN 1176-3:2002 Echipamente pentru spaţiile de joaca. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane
  ● SR EN 1176-4:2002 Echipamente pentru spaţiile de joaca. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu
  ● SR EN 1176-5:2002 Echipamente pentru spaţiile de joaca. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri
  ● SR EN 1176-6:2002 Echipamente pentru spaţiile de joaca. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante
  ● SR EN 1176-5:2002 Echipamente pentru spaţiile de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţine şi de utilizare
  1.3.2 Legi şi hotărâri
  ● Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
  ● Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
  ● Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţa şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement
  ● Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
  1.4 Termeni şi definiţii
  Termenii şi definiţiile de mai jos se referă la prezenta prescripţie tehnica.
  1.4.1 accident grav - accident mortal sau accident care produce o vătămare permanenta a integrităţii corporale a sănătăţii consumatorului;
  1.4.2 agent economic - societate comercială cu sediul în România având personalitate juridică constituită într-una din formele de organizare definite de legislaţia în vigoare şi a carei activitate este înscrisă la Registrul Comerţului;
  1.4.3 autorizare de funcţionare a echipamentului - document emis de către un organism desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certifica faptul ca echipamentul pentru agrement satisface cerinţele esenţiale de securitate;
  1.4.4 componente de securitate - orice componenta elementara, grup de componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus în instalatie în scopul asigurării unei funcţionari sigure, care este identificata prin analiza de risc şi a carei defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire şi alte persoane;
  1.4.5 coordonator de securitate - persoana angajata, calificată şi, după caz, autorizata, desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor precum şi a terţelor persoane în timpul distractiei extreme;
  1.4.6 deţinătorul (exploatantul) echipamentului - persoana fizica sau juridică deţinătoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement pe care îl pune la dispoziţia consumatorilor;
  1.4.7 deţinătorul (exploatantul) parcului de distracţii sau al spaţiului de joaca - persoana fizica sau juridică care are în administrare un parc de distracţii sau un spaţiu de joaca, în cazul în care deţinătorul echipamentului nu poate fi identificat, deţinătorul parcului de distracţii sau deţinătorul spaţiului de joaca preia răspunderea deţinătorului echipamentului;
  1.4.8 distractie extrema - activitate oferită de un organizator prin intermediul unui echipament pentru agrement unuia sau mai multor consumatori în scop de distractie sau de recreere şi la care senzatia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incita în principal sa participe;
  1.4.9 echipament de protecţie individuală - echipament sau accesorii oferit(e) odată cu produsul închiriat destinat agrementului de către locator sau deţinător în scopul protejării vieţii şi sănătăţii, precum şi securităţii consumatorului faţă de pericolele ce pot apare ca urmare a utilizării normale şi previzibile a produsului respectiv;
  1.4.10 echipament pentru agrement- utilaj, dispozitiv sau instalatie acţionat(a) electric, pneumatic, hidraulic sau mecanic, prin forta sau greutatea omului, precum şi prin orice alte surse de energie, montat(a) pe un amplasament temporar sau definitiv destinat(a) agrementului, jocului sau destinderii persoanelor fizice;
  1.4.11 echipament pentru parcurile de distracţii - echipament pentru agrement care nu este un echipament pentru spaţiile dejoaca;
  1.4.12 echipament pentru spaţiile de joaca - echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta fizica a fiinţei umane şi destinat folosirii pe un spaţiu colectiv dejoaca, temporar sau permanent;
  1.4.13 exploatarea echipamentului pentru agrement - punerea la dispoziţia consumatorului a unui echipament pentru agrement;
  1.4.14 incident grav - incident care ar putea da naştere unui accident grav;
  1.4.15 locator - persoana fizica sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor produse pentru agrement;
  1.4.16 manevrant - personal autorizat şi calificat care asigura funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii;
  1.4.17 montator - agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asuma responsabilitatea montarii echipamentelor/instalaţiilor utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca;
  1.4.18 organizator de distracţii extreme - producător, distribuitor sau prestator de servicii care organizează o distractie extrema;
  1.4.19 parc de distracţii - perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat temporar sau definitiv cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii;
  1.4.20 personal tehnic de deservire - persoana angajata, calificată şi, după caz, autorizata desemnată de către deţinător în vederea întreţinerii echipamentului pentru agrement, în scopul menţinerii acestuia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificati de producător;
  1.4.21 producător extern - persoana fizica sau juridică ce îşi asuma responsabilitatea proiectării şi fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile dejoaca şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate;
  1.4.22 producător intern - agent economic care îşi asuma responsabilitatea proiectării şi fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate;
  1.4.23 proiectant - agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT care îşi asuma responsabilitatea proiectării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca;
  1.4.24 reparator - agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asuma responsabilitatea repararii echipamentelor/ instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca;
  1.4.25 spaţiu de joaca - perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joaca;
  1.4.26 utilizare normală - utilizare pentru care este destinat(a) echipamentul/instalatia montat(a) şi utilizat(a) în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca conform informaţiilor date de fabricant sau care apare ca uzuală în acord cu proiectul, construcţia şi funcţionarea sa;
  1.4.27 utilizare prevăzută - utilizarea care implica respectarea instrucţiunilor tehnice enumerate în cartea tehnica cu luarea în considerare a utilizarilor incorecte previzibile în mod rezonabil;
  1.4.28 utilizator - persoana fizica sau juridică ce deţine şi/sau închiriază un echipament pentru agrement pe care îl pune la dispoziţia consumatorilor.
  1.5 Abrevieri
  IT - Inspecţia Teritorială
  PT - Prescripţie tehnica
  RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor
  2 CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE
  În vederea introducerii pe piaţa, orice echipament sau instalatie pentru agrement, inclusiv cele pentru distracţii extreme trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale de securitate:
  a) echipamentul pentru agrement trebuie să fie fabricat astfel încât să poată funcţiona, să fie reglat şi întreţinut fără a expune consumatorii la pericole din punct de vedere al securităţii, atunci când aceste acţiuni sunt realizate în circumstanţele stabilite de producător;
  b) măsurile de precautie luate trebuie să asigure excluderea oricărui pericol în condiţii normale sau previzibile de utilizare, pe toată durata de viaţa scontata a echipamentului;
  c) gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie să fie în raport cu aptitudinile consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practica se stabileşte, acolo unde este necesar, vârsta minima, limita de greutate şi înălţime sau starea de sănătate a consumatorului;
  d) pentru alegerea celor mai bune soluţii, producătorul trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată:
  - excluderea sau limitarea la maxim a pericolelor pentru integrarea optima a principiului de securitate a consumatorilor la proiectarea şi fabricarea echipamentului;
  - luarea măsurilor necesare de precautie şi de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse;
  - informarea despre pericolele rămase ca urmare a eficacitatii incomplete a măsurilor de protecţie luate, indicarea situaţiilor în care este necesară o pregătire specială şi semnalarea faptului ca trebuie să fie utilizate anumite echipamente de protecţie individuală;
  e) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare atât o utilizare normală a echipamentului cat şi o utilizare incorect previzibila;
  f) echipamentul pentru agrement trebuie să fie conceput astfel încât sa evite o utilizare anormala;
  g) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare, producătorul trebuie să ţină cont inclusiv de comportamentul specific al minorilor;
  h) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare, producătorul trebuie să ţină cont de obstacolele pe care cel ce va utiliza echipamentul le va intampina prin utilizarea, necesară sau previzibila, a echipamentului de protecţie individuală;
  i) echipamentul pentru agrement trebuie să fie livrat împreună cu toate echipamentele şi accesoriile speciale care sunt esenţiale pentru a preveni pericolele posibile ce pot apare la montarea, demontarea, transportul, reglarea, întreţinerea şi utilizarea acestuia;
  j) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare următoarele pericole:
  - pericole care rezultă din portanta (forta de sustinere) insuficienta a echipamentului, ţinând cont de rezistenta, de rigiditatea şi de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;
  - pericole care rezultă din pierderea stabilitatii echipamentului, ţinând cont de susţinerea echipamentului şi solurile posibile, precum şi de incarcarile eventuale ale echipamentului;
  - pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de defectiuni, în stare de urgenta şi posibilitatea de evacuare;
  - pericole care rezultă din eventuale interactiuni ale echipamentului şi utilizatorilor cu mediul înconjurător şi publicul;
  - pericole care rezultă din mediul ambiant în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;
  - pericole care rezultă din posibilităţile defectuoase de întreţinere; pericole care rezultă din incendiu; pericole care rezultă din radiatii; pericole de natura mecanică şi electrica.
  k) echipamentele pentru agrement trebuie să fie realizate din materiale care:
  - nu ard sub acţiunea directa a unei flacari, scantei sau orice alt focar potenţial de incendiu;
  - sunt greu inflamabile;
  - dacă se aprind ard lent şi prezintă o viteză redusă de propagare a flacarii; sunt tratate, oricare ar fi compozitia chimica a echipamentului pentru parcurile de distracţii, astfel încât sa întârzie procesul de ardere.
  l) componentele şi părţile detasabile ale echipamentelor pentru spaţiile de joaca, destinate numai copiilor cu vârsta mai mica de 3 ani trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi inghitite/inhalate;
  m) echipamentele pentru spaţiile de joaca destinate sa ţină sau sa susţină copilul pe apa trebuie să fie astfel concepute şi fabricate încât sa reducă cat mai mult posibil, ţinând cont de uzura preconizata a echipamentului pentru spaţiile de joaca, pericolul de pierdere a flotabilitatii şi de pierdere a sprijinului dat copilului.
  3 EVALUAREA CONFORMITATII ŞI CONDIŢII PRIVIND INTRODUCEREA PE PIATA
  3.1 Pentru a se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate, producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, va obţine un certificat de conformitate de tip eliberat de ISCIR-CERT.
  3.2 Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să asigure şi sa declare ca echipamentele pentru agrement sunt conforme cu tipul de echipament descris în certificatul de conformitate de tip şi ca satisfac cerinţele esenţiale de securitate. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să întocmească în scris o declaraţie de conformitate.
  3.3 Declaraţia de conformitate trebuie păstrată de producător sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, timp de 10 ani de la realizarea ultimului echipament de acelaşi tip şi pusă la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ISCIR la solicitarea acestora.
  3.4 Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, trebuie să furnizeze, odată cu echipamentul pentru agrement, recomandări şi instrucţiuni privind amplasarea, montarea, exploatarea, întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de consumatori sub forma unor documente insotitoare ale echipamentului.
  3.5 Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România trebuie să inscriptioneze pe echipament, lizibil şi durabil, datele de identificare ale producătorului, denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale echipamentului.
  3.6 În cazul în care producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul în România, obligaţiile prevăzute la pct. 3.1-3.5 revin importatorului de echipamente/instalaţii.
  4 PROIECTAREA ŞI FABRICAREA
  4.1 Condiţia de baza pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea şi fabricarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca este asigurarea funcţionarii acestora în condiţii de securitate pe toată perioada prevăzută de proiectant pentru utilizarea lor.
  4.2 Proiectantul trebuie să încadreze echipamentele în:
  - echipamente pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca;
  - echipamente pentru distractia extrema.
  4.3 Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind conceptia soluţiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenta al tuturor elementelor echipamentelor şi instalaţiilor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea procedurilor de încercare şi verificare tehnica.
  4.4 Proiectantul trebuie să stabilească şi sa nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare echipament şi instalatie care asigura funcţionarea în condiţii de securitate.
  4.5 Proiectantul va întocmi pentru fiecare echipament/instalatie lista elementelor de rezistenta pe care o va introduce în cartea echipamentului/instalaţiei - partea de construcţie, prevăzută în anexa A.
  4.6 La proiectarea elementelor portante (de rezistenta) ale echipamentelor şi instalaţiilor proiectantul trebuie să ţină seama şi de solicitarile seismice ce pot aparea în construcţiile respective conform zonarii seismice a teritoriului României.
  4.7 Proiectantul şi producătorul echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca sunt obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate precizate la capitolul 2.
  4.8 Producătorul răspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite în conformitate cu prevederile proiectului de execuţie.
  4.9 Producătorul va elabora cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie.
  4.10 Cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute în anexa A.
  4.11 Cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie se completează de către producător, pe răspundere proprie, pentru fiecare echipament în parte.
  4.12 Cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie se preda montatorului sau deţinătorului odată cu echipamentul sau instalatia.
  5 ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII PROVENITE DIN IMPORT
  5.1 Pentru introducerea pe piaţa în România a echipamentelor şi instalaţiilor de agrement pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca este necesară eliberarea de către ISCIR-INSPECT a unui(unei) document/dovada de luare în evidenta.
  5.2 Dovada/documentul de luare în evidenta pentru echipamentele şi instalaţiile de agrement pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca va fi eliberat(a) în conformitate cu reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului.
  5.3 Echipamentele şi instalaţiile de agrement pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca vor fi însoţite de o declaraţie de conformitate.
  5.4 În vederea introducerii pe piaţa în România, orice echipament şi instalatie pentru agrement trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 2.
  5.5 Pentru a se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate, producătorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, va obţine un certificat de conformitate de tip eliberat de ISCIR-CERT.
  5.6 În cazul în care producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul în România, obligaţiile prevăzute la pct. 5.1-5.5 revin importatorului.
  6 MONTAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
  6.1 Montarea şi demontarea
  6.1.1 Montarea echipamentelor şi instalaţiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca poate fi facuta de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT.
  6.1.2 Pentru echipamentele şi instalaţiile proprii, producătorul poate efectua montarea fără a necesita autorizare din partea ISCIR-INSPECT.
  6.1.3 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii economici care monteaza echipamente şi instalaţii utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor dejoaca este prezentat în anexa B.
  6.1.4 Agentul economic autorizat pentru montarea-demontarea echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca are următoarele obligaţii:
  a) să execute lucrările de montare în conformitate cu documentaţia tehnica pusă la dispoziţie de producător;
  b) sa verifice înainte de începerea montarii, pentru echipamentele şi instalaţiile a căror asamblare se realizează la locul de funcţionare, corespondenta echipamentului, instalaţiei sau subansamblurilor primite de la producător cu documentaţia tehnica pusă la dispoziţie de deţinător şi sa consemneze rezultatele acestor verificări într-un proces-verbal pe care îl va prezenta la verificarea tehnica oficială;
  c) să prezinte echipamentele, instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare (cartea instalaţiei-partea de montare), în timpul şi la sfârşitul montarii, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT, de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de montare;
  d) sa utilizeze pentru elementele de rezistenta sudate tehnologii de execuţie şi examinare având la baza procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
  e) sa folosească la lucrările de montare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
  f) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de montare apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia echipamentelor şi instalaţiilor;
  g) sa numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de montare-demontare. Modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;
  h) sa numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau tehnicieni) în cazul efectuării lucrărilor de sudare la montarea elementelor de rezistenta. Modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;
  i) sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta pentru lucrările de montare-demontare, conform modelului din anexa C;
  j) să asigure măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 6.1.5 şi 6.1.6.
  6.1.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de montare are următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa cunoască legislaţia, Prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;
  b) să respecte în cadrul lucrărilor de montare-demontare documentaţia tehnica a producătorului şi proiectul de montare-demontare;
  c) sa verifice documentaţia tehnica întocmită pentru lucrările efectuate (cartea instalaţiei-partea de montaj) sub aspectul respectării prevederilor Prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, precum şi concordanta echipamentului sau instalaţiei cu documentaţia respectiva;
  d) sa încheie documente de verificare tehnica în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinarilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
  e) sa verifice registrul de evidenta a lucrărilor de montare-demontare şi sa urmărească ţinerea la zi a acestuia.
  6.1.6 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT suplimentar faţă de cerinţele din SR EN 719:1995 are şi următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor echipamentelor şi instalaţiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor dejoaca;
  b) sa verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanta cu procedeele de sudare omologate;
  c) sa verifice proiectul de montare înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minima;
  d) sa urmărească folosirea corespunzătoare a materialelor de adaos, funcţie de materialele de baza utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
  e) sa verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi sa admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în proiectul de montare;
  f) sa supravegheze ca materialele de baza folosite să fie conforme cu proiectul de montare;
  g) sa verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;
  h) sa participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sa ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
  i) sa urmărească efectuarea verificării calităţii imbinarilor sudate în urma operaţiunilor de montare, sa verifice rezultatele obţinute şi sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se ataşează la cartea echipamentului sau instalaţiei;
  j) sa ţină la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a procedeelor de sudare omologate.
  6.1.7 Lucrările de demontare a echipamentelor şi instalaţiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca se vor efectua în conformitate cu documentaţia tehnica elaborata de producătorul echipamentului sau instalaţiei respective.
  6.1.8 La lucrările de montare-demontare, montatorul autorizat de ISCIR-INSPECT va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.
  6.2 Punerea în funcţiune
  6.2.1 Deţinătorul parcului de distracţii sau a spaţiului de joaca trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare a acestora, indiferent dacă se afla pe un amplasament temporar sau definitiv.
  6.2.2 Echipamentele şi instalaţiile montate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca, noi sau vechi montate din nou, pot fi date în exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de ISCIR-INSPECT IT.
  6.2.3 Înainte de punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor pentru agrement pe un nou amplasament, deţinătorul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să se asigure ca echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat respecta cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 2;
  b) sa încheie un contract cu deţinătorul parcului de distracţii sau spaţiului de joaca din care să rezulte cel puţin acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement şi perimetrul pentru amplasare, în cazul în care cele doua calităţi nu sunt cumulate de aceiaşi persoana fizica sau juridică;
  c) să efectueze o analiza de risc în exploatare conform metodologiei elaborate de ISCIR-INSPECT (a se vedea capitolul 12);
  d) să se asigure ca pe fiecare echipament sau instalatie sunt inscriptionate lizibil, durabil şi vizibil datele de identificare ale producătorului precum şi denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale echipamentului/instalaţiei;
  e) să se asigure ca pe fiecare echipament sau instalatie sunt inscriptionate lizibil, durabil şi vizibil categoriile de vârsta, limitele de greutate şi înălţime ale consumatorilor;
  f) să obţină autorizaţia de funcţionare a echipamentului sau instalaţiei din partea ISCIR-INSPECT IT.
  6.2.4 Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune
  6.2.4.1 Autorizarea de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca se eliberează de ISCIR-INSPECT IT.
  6.2.4.2 În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare deţinătorul echipamentului/instalaţiei va depune la ISCIR-INSPECT IT o documentaţie care va cuprinde:
  a) cartea echipamentului/instalaţiei - partea de construcţie, întocmită conform modelului din anexa A;
  b) cartea echipamentului/instalaţiei - partea de montaj;
  c) copie legalizată de pe documentul încheiat cu deţinătorul spaţiului pe care va fi amplasat echipamentul;
  d) procesul-verbal cu rezultatele încercărilor de casa;
  e) procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei care trebuie să conţină cel puţin următoarele:
  - gradul de calificare al personalului tehnic de deservire folosit;
  - instrucţiuni de întreţinere;
  - verificări tehnice periodice;
  - încercările şi verificările stabilite de proiectant;
  f) certificatul privind măsurătorile împotriva tensiunilor de atingere (unde este cazul);
  g) certificatul privind continuitatile electrice (unde este cazul);
  h) certificatul privind rezistenta de izolatie (unde este cazul);
  i) certificat privind pregătirea şi amenajarea terenului;
  j) certificat privind reglarea automatelor şi instalaţiei de protecţie (unde este cazul);
  k) dovada/documentul de luare în evidenta eliberat de ISCIR-INSPECT (dacă este cazul);
  l) declaraţia de conformitate.
  6.2.4.3 Documentaţia menţionată la pct. 6.2.4.2 va fi înaintată la ISCIR-INSPECT IT cu adresa de însoţire prin care se solicita autorizarea echipamentului/instalaţiei.
  6.2.4.4 Documentaţia incompleta va fi înapoiată deţinătorului pentru a fi completată.
  6.2.4.5 ISCIR-INSPECT IT va stabili cu deţinătorul data la care urmează să se efectueze verificarea tehnica de către inspectorii de specialitate.
  6.2.4.6 Până la data stabilită pentru verificarea tehnica, deţinătorul trebuie să pregătească echipamentul/instalatia având încercările de casa efectuate cu rezultate corespunzătoare, precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, trebuie să asigure personalul de deservire şi auxiliar necesar. De la verificarea tehnica nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de montare-demontare al montatorului.
  6.2.4.7 În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, la verificarea tehnica va participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului cat şi cel din unitatea care a închiriat echipamentul/instalatia.
  6.2.4.8 Verificarea tehnica la prima punere în funcţiune
  6.2.4.8.1 Prezenta prescripţie tehnica stabileşte condiţiile minime care trebuie să fie respectate la efectuarea verificărilor tehnice.
  6.2.4.8.2 Înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoana fizica sau juridică) va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la aceasta activitate. Celelalte persoane trebuie să fie indepartate de pe echipament/instalatie şi/sau din raza de acţiune a acestora. Verificarea tehnica va fi condusă de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT.
  6.2.4.8.3 Verificarea tehnica oficială trebuie să stabilească dacă:
  a) exista cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie şi de montaj, este completa şi corespunde cu echipamentul/instalatia prezentat(a) pentru verificarea tehnica;
  b) echipamentul/instalatia a fost executat(a), echipat(a), montat(a) şi instalat(a) în conformitate cu proiectul acestuia/acesteia;
  c) echipamentul/instalatia supus(a) la încercările şi verificările prevăzute în prezenta prescripţie tehnica a corespuns şi funcţionează în condiţii de securitate, inclusiv dispozitivele de franare şi componentele de securitate;
  d) este asigurata întreţinerea, revizia şi supravegherea tehnica şi personalul de deservire este calificat şi instruit;
  e) construcţia echipamentului/instalaţiei şi imbinarile demontabile şi nedemontabile nu prezintă defecte vizibile;
  f) instalatia electrica (dacă este cazul) este echipata cu dispozitivele de protecţie necesare şi este prevăzută cu inscriptionarile specifice necesare;
  g) pe echipament/instalatie sunt prevăzute inscripţii lizibile şi durabile privind datele de identificare ale producătorului, denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale acestuia/acesteia.
  6.2.4.8.4 Verificarea tehnica consta din:
  a) verificarea principalelor elemente componente;
  b) încercări în gol;
  c) încercări în sarcina;
  d) alte încercări, prevăzute de proiectant.
  6.2.4.8.5 Verificarea principalelor elemente componente consta în urmărirea îndeplinirii condiţiilor enumerate la pct. 6.2.4.8.3.
  6.2.4.8.6 Încercările în gol, în sarcina şi alte încercări se vor efectua în conformitate cu instrucţiunile elaborate de producătorul echipamentului/instalaţiei sau de proiectant.
  6.2.4.9 Autorizarea funcţionarii se acordă numai dacă la verificarea tehnica oficială se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnica. Autorizarea funcţionarii şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnica periodică (la scadenta) se înscriu într-un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadenta următoarei verificări nu va fi mai mare de 1 an.
  6.2.4.10 Pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, autorizarea de funcţionare se acordă în următoarele condiţii:
  a) prezentarea documentelor menţionate la pct. 6.2.4.2 (cu excepţia dovezii/documentului de luare în evidenta) şi 6.2.4.3;
  b) prezentarea unui document privind evaluarea stării tehnice a echipamentului/instalaţiei întocmit de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru a efectua examinari, investigaţii, studii de capacitate portanta şi asigurare antirisc din care să rezulte ca sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la capitolul 2;
  c) prezentarea instrucţiunilor privind amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de utilizatori elaborate de proiectant sau de către producător;
  d) îndeplinirea cerinţelor menţionate la pct. 6.2.4.4, 6.2.4.5, 6.2.4.6, 6.2.4.7 şi 6.2.4.8.
  6.2.4.11 Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca în următoarele cazuri:
  a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate precizate de proiectantul echipamentului/instalaţiei;
  b) dispozitivele de franare prevăzute de proiectantul echipamentului/instalaţiei lipsesc sau funcţionează defectuos;
  c) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos, creând pericol de electrocutare;
  d) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice prevăzute în documentaţie;
  e) instalatia electrica este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
  f) modul de fixare a elementelor de rezistenta, elementelor de tracţiune şi dispozitivelor de prindere nu este corespunzător, putând genera avarii, incidente sau accidente;
  g) se constata fisuri la elementele de rezistenta;
  h) sunt slabite sau lipsesc elementele de imbinare (suruburi sau nituri);
  i) exista deformatii permanente vizibile cu ochiul liber la construcţia metalică;
  j) încercările cu sarcina şi suprasarcina nu au avut rezultate corespunzătoare;
  k) calea de rulare are suprafaţa de contact deteriorata, are porţiuni rupte şi prezintă abateri peste limitele stabilite prin proiect;
  l) nu este asigurata stabilitatea în gol şi în timpul funcţionarii;
  m) sistemul de rulare al vehiculelor este uzat;
  n) instalatia cu actionare hidraulica prezintă defectiuni;
  o) lipsa echipamentului de protecţie individuală pentru consumator;
  p) lipsa mijloacelor de salvare individuală;
  q) suprafaţa terenului pe care este amplasat(a) echipamentul/instalatia prezintă denivelari sau obstacole care pun în pericol funcţionarea echipamentului/instalaţiei sau care pun în pericol viaţa sau sănătatea consumatorului;
  r) terenul pe care este amplasat(a) echipamentul/instalatia nu asigura rigiditatea necesară funcţionarii;
  s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele periculoase (în limba română);
  t) lipsa iluminatului şi ventilatiei în spaţiile închise;
  u) nu este asigurat iluminatul pe timp de noapte;
  v) nu a fost efectuată analiza de risc sau rezultatul analizei de risc este negativ;
  w) nu se poate identifica instalatia corespunzătoare documentaţiei prezentate;
  x) platformele şi scarile de acces la echipament/instalatie nu asigura protecţia consumatorului (calitatea suprafeţelor, deformatii, goluri, lipsa balustrade mana curenta etc.).
  6.2.4.12 Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca care poseda autorizaţia de funcţionare din partea ISCIR-INSPECT şi se remonteaza pe un alt amplasament înaintea termenului fixat pentru verificarea tehnica următoare nu mai trebuie să fie verificate din nou de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT. În acest caz autorizaţia de funcţionare pe noul amplasament se eliberează de către deţinător în urma unei verificări tehnice efectuate de către RSVTI propriu, în condiţiile respectării prevederilor pct. 6.2.3 lit. a), b), c) şi d), pct. 6.2.4.7, 6.2.4.8, 6.2.4.9, 6.2.4.11 şi documentaţiei prevăzute la pct. 6.2.4.2. În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, procesul-verbal se va întocmi în cartea echipamentului/instalaţiei în trei exemplare, care se distribuie astfel:
  a) un exemplar (originalul) rămâne în carte, care se păstrează la agentul economic care exploatează instalatia/echipamentul respectiv;
  b) un exemplar (copie) se preia de către agentul economic în a cărui proprietate se afla echipamentul/instalatia;
  c) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR-INSPECT Inspecţia Teritorială unde îşi are sediul deţinătorul.
  Procesul-verbal, în cazul echipamentelor/instalaţiilor proprii, se va întocmi în cartea echipamentului/instalaţiei în doua exemplare, care se distribuie astfel:
  a) un exemplar (originalul) rămâne în carte, care se păstrează la agentul economic care deţine echipamentul/instalatia respectiv(a);
  b) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR-INSPECT Inspecţia Teritorială unde îşi are sediul deţinătorul.
  NOTĂ: Data următoarei verificări tehnice va fi cea stabilită prin procesul-verbal încheiat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT.
  6.2.4.13 După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR-INSPECT va elibera cartea echipamentului/instalaţiei - partea de exploatare.
  6.2.5 Verificarea tehnica periodică (la scadenta) şi verificarea tehnica neprogramata (inopinata)
  6.2.5.1 În timpul exploatării, echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifica starea tehnica şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Scadenta următoarei verificări se stabileşte ţinându-se seama şi de starea tehnica a echipamentului/instalaţiei, de condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar nu va fi mai mare de 1 an.
  6.2.5.2 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.
  6.2.5.3 Verificarea tehnica periodică trebuie să stabilească pe lângă cele menţionate la pct. 6.2.4.8 şi dacă:
  a) gradul de uzura al elementelor componente nu constituie un pericol pentru funcţionare şi nu a depăşit limitele admise;
  b) exploatarea, întreţinerea şi revizia se fac în condiţiile stabilite de producător şi asigura funcţionarea echipamentului/instalaţiei în condiţii de securitate;
  c) registrul de evidenta a funcţionarii echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii este corect completat şi ţinut la zi.
  6.2.5.4 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în continuare dacă se constata prezenta uneia sau mai multor deficiente menţionate la pct. 6.2.4.11 şi a următoarelor neconformităţi:
  a) lipsa cărţii echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie şi/sau partea de montaj;
  b) întreţinere necorespunzătoare;
  c) gradul de uzura al elementelor componente depăşeşte limitele admise şi pune în pericol funcţionarea echipamentului/instalaţiei.
  6.2.5.5 Rezultatele verificări tehnice periodice se înscriu într-un proces-verbal, conform modelului din anexa D.
  6.2.5.6 Dacă echipamentul/instalatia montat(a) şi utilizat(a) în parcurile de distracţii nu a funcţionat mai mult de 90 de zile, repunerea acestuia/acesteia în funcţiune se va face numai după efectuarea unei verificări tehnice de către RSVTI autorizat al deţinătorului. Rezultatele verificării tehnice vor fi consemnate într-un proces-verbal în cartea echipamentului/instalaţiei - partea de exploatare, conform modelului din anexa D.
  6.2.5.7 Prevederile pct. 6.2.5.6 nu se aplică în cazul în care a fost depăşită scadenta la verificarea tehnica oficială.
  6.2.5.8 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul, ca în cadrul scadentelor, să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea dispoziţiilor date privind starea tehnica a echipamentelor/instalaţiilor (remedierea unor deficiente şi înlocuiri de piese, altele decât cele menţionate la pct. 6.2.4.11), modul de efectuare a întreţinerii şi reviziei, a exploatării, inclusiv completarea la zi a registrului de evidenta a funcţionarii. Constatările se consemnează în registrul de evidenta a funcţionarii sau într-un proces-verbal, după caz, conform modelului din anexa D. Dispoziţiile date sunt obligatorii.
  6.2.5.9 Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării, de către organele proprii de supraveghere tehnica ale deţinătorului, se constata deficiente care periclitează siguranţa în funcţionare, menţionate la pct. 6.2.4.11, echipamentul/instalatia va fi oprit(a) din funcţiune.
  6.2.6 Verificarea tehnica după lucrările de reparare
  6.2.6.1 Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca care au fost supuse unor lucrări de reparare nu pot fi date în exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT, în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnica.
  6.2.6.2 Categoriile de lucrări de reparare care se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sunt următoarele:
  a) înlocuirea sau modificarea elementelor de rezistenta;
  b) refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;
  c) transformarea de principiu a modului de actionare a echipamentului/instalaţiei;
  d) înlocuirea, reconditionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de antrenare;
  e) modificarea de principiu a schemei electrice de actionare;
  f) modificarea instalaţiei de comanda;
  g) înlocuirea instalaţiei electrice;
  h) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
  i) înlocuirea sau modificarea constructiv-funcţională a vehiculelor;
  j) înlocuirea dispozitivelor de franare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
  k) înlocuirea sau reconditionarea căilor de rulare;
  1) înlocuirea cilindrilor hidraulici şi/sau a grupului de pompare.
  6.2.6.3 În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau producătorul echipamentului/instalaţiei va întocmi o documentaţie tehnica cu următorul conţinut:
  a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberata de către ISCIR-INSPECT IT;
  b) tehnologia privind lucrările de reparare;
  c) lista lucrărilor efectuate în cadrul reparatiei;
  d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrărilor de reparare, cu specificarea caracteristicilor tehnice şi a numărului certificatului de calitate eliberat de furnizorul acestora;
  e) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparatiei;
  f) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune;
  g) schema cinematica, schemele electrice şi desenele de ansamblu ale echipamentului/instalaţiei;
  h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale încercărilor de casa, semnat şi de deţinătorul echipamentului/instalaţiei;
  i) procesul-verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie al reparatiei.
  6.2.6.4 Lucrările de reparare menţionate la pct. 6.2.6.2 vor fi executate numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrările de reparare sunt efectuate de producătorul echipamentului/instalaţiei nu este necesară autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT.
  6.2.6.5 Repararea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca poate fi facuta de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
  6.2.6.6 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii economici care repara echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca este prezentat în anexa B.
  6.2.6.7 Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligaţii:
  a) să execute lucrările de reparare în conformitate cu documentaţia tehnica de reparatie;
  b) să prezinte echipamentele, instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul repararii, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT, de către responsabilul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;
  c) sa utilizeze pentru elementele de rezistenta sudate tehnologii de execuţie şi de examinare având la baza procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
  d) sa folosească la lucrările de reparare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
  e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de reparare apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia echipamentelor şi instalaţiilor;
  f) sa numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de reparare. Modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;
  g) sa numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau tehnicieni), în cazul efectuării unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenta. Modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;
  h) sa întocmească şi sa ţină la zi registrul de evidenta pentru lucrările de reparare, conform modelului din anexa C;
  i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 6.2.6.8 şi 6.2.6.9.
  6.2.6.8 Personalul tehnic autorizat de ISCIR pentru lucrările de reparare are următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice - Colecţia ISCIR în vigoare şi reglementările tehnice în domeniu;
  b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentaţia tehnica a producătorului şi proiectul de reparare;
  c) sa verifice documentaţia tehnica întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor Prescripţiilor tehnice specifice - Colecţia ISCIR precum şi concordanta echipamentului sau instalaţiei cu documentaţia respectiva;
  d) sa întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinarilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
  e) sa verifice registrele de evidenta a lucrărilor de reparare şi sa urmărească ţinerea la zi a acestora.
  6.2.6.9 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR, suplimentar faţă de cerinţele din SR EN 719:1995, are şi următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice - Colecţia ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca;
  b) sa verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanta cu procedeele de sudare omologate;
  c) sa verifice documentaţia de reparare înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorată ciclului termic de sudare să fie minima;
  d) să asigure alegerea corecta a materialelor de adaos, funcţie de materialele de baza utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
  e) sa verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi sa admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţia de reparatie;
  f) sa supravegheze astfel ca materialele de baza folosite să fie conforme cu documentaţia de reparatie;
  g) sa verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;
  h) sa participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sa ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
  i) sa urmărească efectuarea verificării calităţii imbinarilor sudate în urma operaţiunilor de reparare, sa verifice rezultatele obţinute şi sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se ataşează la cartea echipamentului sau instalaţiei;
  j) sa ţină la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR şi a procedeelor de sudare omologate.
  6.2.6.10 Verificarea tehnica după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la pct. 6.2.5.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
  6.2.6.11 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 6.2.6.2, pot fi executate şi de agenţi economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT, iar verificarea tehnica după aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătorului.
  6.2.6.12 Verificarea tehnica după reparare se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 6.2.4.8.
  6.2.6.13 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare stabilindu-se şi scadenta următoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de 1 an.
  6.2.6.14 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenta a funcţionarii echipamentului/instalaţiei.
  6.2.6.15 Documentaţia tehnica de reparare se va ataşa la cartea echipamentului/instalaţiei.
  7 EXPLOATAREA
  7.1 Deţinerea şi/sau utilizarea echipamentelor şi instalaţiilor montate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca
  7.1.1 Deţinătorii autorizaţi pentru utilizarea echipamentelor/instalaţiilor montate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca au următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa posede Prescripţiile tehnice specifice - Colecţia ISCIR;
  b) să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehnica curenta în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei;
  c) sa pregătească şi să prezinte echipamentele/instalaţiile, precum şi documentaţia tehnica prevăzută de Prescripţiile tehnice - Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR-INSPECT în vederea autorizării funcţionarii echipamentelor/instalaţiilor sau ori de câte ori se solicita de către ISCIR;
  d) sa numească RSVTI, în raport cu numărul şi complexitatea echipamentelor/ instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT. RSVTI al unităţilor menţionate răspunde împreună cu proprietarul echipamentelor/instalaţiilor de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a acestora. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 7.2.3 şi 7.2.4;
  7.1.2 Modelul deciziei de numire pentru RSVTI este prezentat în anexa E.
  7.1.3 Modelul autorizaţiei care se va elibera de către ISCIR-INSPECT IT pentru RSVTI este prezentat în anexa H.
  7.2 Supravegherea
  7.2.1 Pentru funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare specifice, sunt direct răspunzători deţinătorii.
  7.2.2 Prevederile pct. 7.1.3 se aplică şi celor care închiriază echipamente/instalaţii în vederea utilizării.
  7.2.3 RSVTI poate fi:
  ● inginer
  ● subinginer sau
  ● maistru
  ● tehnician
  într-una din specialitatile: mecanică, electrica sau electromecanica, cu o vechime minima de 5 ani.
  7.2.4 RSVTI trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca şi are următoarele sarcini principale:
  a) sa ţină evidenta instalaţiilor şi sa urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona. Modelul de registru de evidenta a echipamentelor/instalaţiilor este prezentat în anexa F.
  b) sa urmărească pregătirea echipamentelor/instalaţiilor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificările tehnice oficiale şi sa participe la efectuarea lor;
  c) sa supravegheze ca echipamentele/instalaţiile să fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de exploatare elaborate de producător şi normele de protecţia muncii;
  d) sa urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica, sa examineze, în mod regulat, registrul de evidenta a funcţionarii şi sa ia măsuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
  e) sa urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
  f) sa interzică manevrarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii de persoane neautorizate;
  g) să efectueze instructajul profesional şi de protecţia muncii cu manevrantii echipamentelor/instalaţiilor, conform reglementărilor în vigoare;
  h) sa organizeze reexaminarea periodică a manevrantilor;
  i) sa urmărească efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizii conform procedurii inspecţie şi întreţinere;
  j) sa transmită, până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, planul anual de verificări tehnice periodice pentru anul următor la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul;
  k) să efectueze verificările tehnice oficiale în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice după fiecare remontare pe un nou amplasament a echipamentului/instalaţiei, în intervalul dintre scadentele oficiale;
  l) sa urmărească efectuarea reparaţiilor verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT numai de către agenţi economici autorizaţi în condiţiile prezentei prescripţii tehnice;
  m) sa urmărească executarea la termenele prevăzute a verificărilor dispozitivelor de prindere şi a elementelor de tracţiune;
  n) sa ţină evidenta manevrantilor echipamentelor/instalaţiilor.
  7.3 Registrul pentru evidenta funcţionarii
  7.3.1 Pentru fiecare echipament/instalatie deţinătorul va întocmi un registru de evidenta a funcţionarii în care manevrantii şi personalul de întreţinere şi revizie sunt obligaţi sa consemneze sub semnatura toate observaţiile asupra funcţionarii şi defectiunilor apărute la acestea.
  7.3.2 RSVTI va verifica şi viza zilnic registrul de evidenta a funcţionarii.
  7.4 Cerinţe privind exploatarea
  7.4.1 Exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, normele de protecţia muncii, instrucţiunile de exploatare elaborate de producător şi normele interne elaborate de deţinător potrivit specificului locului de funcţionare.
  7.4.2 Înainte de efectuarea curselor cu consumatori se vor efectua curse de proba.
  7.4.3 Se interzice funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor atunci când componentele de securitate nu sunt în perfecta stare de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute de producător.
  7.4.4 Dacă în timpul utilizării echipamentelor/instalaţiilor se constata una din deficientele menţionate la pct. 6.2.4.11 echipamentul/instalatia se opreşte obligatoriu din funcţiune. RSVTI va consemna acest lucru într-un proces-verbal, conform modelului din anexa D, şi în registrul de evidenta a funcţionarii. Copia procesului-verbal va fi transmisă la ISCIR-INSPECT IT unde îşi are sediul deţinătorul.
  7.4.5 Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca nu pot funcţiona dacă zonele periculoase nu sunt îngrădite corespunzător sau dacă elementele în mişcare şi instalaţiile electrice neizolate nu sunt prevăzute cu apărători de protecţie şi marcate corespunzător.
  7.4.6 Deţinătorul trebuie să informeze consumatorul, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a echipamentelor, asupra următoarelor:
  a) denumirea echipamentului/instalaţiei şi datele de identificare a deţinătorului;
  b) modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat;
  c) potentialele pericole, asa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate şi înălţime sau stării de sănătate a consumatorilor, după caz.
  În cazul echipamentelor din staţiunile şi zonele turistice, informarea consumatorilor se va face în mod obligatoriu şi în cel puţin două limbi de circulaţie internationala.
  7.4.7 Este interzisă atenţionarea: "UTILIZARE ŞI PERICOL PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ" sau orice atenţionare similară.
  7.4.8 Echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii pentru care proiectantul sau producătorul prevede funcţionarea cu manevrant vor fi deservite de personal autorizat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Metodologia de autorizare este menţionată la capitolul 13.
  7.4.9 Manevrantii vor respecta cu stricteţe, pe toată durata exploatării, cerinţele stabilite de producătorul echipamentului/instalaţiei.
  8 ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIA
  8.1 Întreţinerea şi revizia echipamentelor/instalaţiilor trebuie să fie executată de personal calificat şi instruit de deţinător sau producător în acest scop.
  8.2 Întreţinerea şi revizia se vor efectua în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei elaborata de proiectant.
  8.3 La lucrările de întreţinere şi revizie pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii vor lucra echipe formate din cel puţin două persoane, exceptând manevrantul.
  8.4 Întreţinerea şi revizia va cuprinde ansamblul de lucrări care asigura funcţionarea normală a echipamentului/instalaţiei.
  8.5 La întreţinerea şi revizia echipamentelor/instalaţiilor se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor.
  9 REPARAREA
  9.1 Repararea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca va fi efectuată în condiţiile menţionate la pct. 6.2.6.2, 6.2.6.5 şi 6.2.6.11.
  9.2 La lucrările de reparare a echipamentelor/instalaţiilor se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor.
  10 DISTRACŢII EXTREME
  10.1 Pentru organizarea unei distracţii extreme organizatorul acesteia trebuie să desemneze, pe toată durata de desfăşurare, un coordonator de securitate. Dacă organizatorul nu desemnează un coordonator de securitate acţionează el însuşi în calitate de coordonator de securitate, fiind necesară autorizarea sa. Coordonatorul de securitate trebuie să fie prezent pe toată durata desfăşurării distractiei extreme.
  10.2 Organizatorul trebuie să ia măsurile necesare în scopul evitării pericolului pentru securitatea utilizatorilor sau a terţilor în timpul desfăşurării distractiei extreme, în condiţii normale sau în alte condiţii previzibile. Aceste măsuri se referă în special la:
  a) montare, verificări tehnice periodice, măsuri de întreţinere a echipamentelor utilizate la distractia extrema;
  b) verificări tehnice periodice şi măsuri de întreţinere a produselor utilizate la distractia extrema;
  c) desemnarea coordonatorilor de securitate autorizaţi;
  d) instruirea coordonatorului de securitate autorizat şi instrucţiunile necesare îndeplinirii atributiunilor;
  e) avertismente şi inscriptionari.
  10.3 Organizatorul trebuie să dispună de următoarele date pentru distractia extrema:
  a) lista produselor necesare distractiei extreme ce pot avea un impact asupra securităţii, o descriere şi o identificare a acestor produse şi o definire a caracteristicilor lor;
  b) schema distractiei extreme.
  10.4 Prevederile menţionate la pct. 6.2.3 se aplică în mod corespunzător şi organizatorului distractiei extreme.
  10.5 Produsele prevăzute la pct. 10.3 lit. a), utilizate în cadrul distractiei extreme, trebuie să fie certificate în acest scop de ISCIR-CERT.
  10.6 În cazul în care la practicarea distractiilor extreme sunt folosite instalaţii care fac obiectul domeniului de activitate al ISCIR, organizatorul distractiei extreme este obligat să respecte următoarele condiţii:
  a) să solicite la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se desfăşoară distractia extrema, verificarea şi autorizarea instalaţiei respective la parametrii necesari pentru desfăşurarea acestei activităţi;
  b) să asigure mijloacele necesare verificării acestor instalaţii şi personalul de deservire şi auxiliar;
  c) sa instruiască personalul deservent al acestor instalaţii în legătură cu practicarea distractiei extreme;
  d) sa desfăşoare activitatea de distractie extrema în condiţii meteorologice care să nu pună în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea consumatorilor;
  e) să asigure mijloacele de comunicare necesare cel puţin între deserventul instalaţiei şi coordonatorul de securitate al distractiei extreme;
  f) instalatia să fie astfel amplasata încât sa excludă posibilitatea lovirii participantului la distractia extrema de elemente ale instalaţiei sau de orice fel de obstacol;
  g) deserventul instalaţiei să fie autorizat şi apt medical.
  10.7 Atribuţiile coordonatorului de securitate sunt următoarele:
  a) sa cunoască etapele privind desfăşurarea distractiei extreme pe care o coordonează;
  b) sa ţină evidenta echipamentelor şi produselor specifice utilizate pentru fiecare categorie de distractie extrema;
  c) sa cunoască echipamentele şi produsele specifice utilizate la distractia extrema şi să le folosească strict pentru destinaţia stabilită de producătorul acestora;
  d) sa urmărească utilizarea echipamentelor şi produselor specifice distractiei extreme în conformitate cu instrucţiunile producătorului acestora;
  e) să deţină şi sa utilizeze mijloacele de comunicare prevăzute;
  f) sa verifice înaintea începerii distractiei extreme starea tehnica a echipamentelor şi produselor specifice utilizate şi să le scoată din uz pe cele care prezintă defectiuni care pot conduce la producerea de accidente sau pe cele al căror termen maxim de utilizare dat de producător este depăşit;
  g) să se informeze asupra stării de sănătate a consumatorilor de distractie extrema şi sa ia măsuri corespunzătoare;
  h) sa urmărească în permanenta comportamentul (fizic, emotional şi din punct de vedere al sănătăţii) consumatorilor de distractie extrema la începutul, în timpul şi la sfârşitul acesteia;
  i) sa cunoască, să respecte şi să aplice măsurile de prim ajutor.
  10.8 Autorizarea coordonatorului de securitate se face conform metodologiei elaborate de ISCIR-INSPECT (a se vedea capitolul 13).
  10.9 Autorizaţia coordonatorului de securitate se eliberează pentru fiecare categorie de distractie extrema pe o perioadă limitată de timp nu mai mare de 1 an şi pentru o locatie determinata.
  10.10 În cazul în care una din condiţiile de autorizare menţionate la pct. 10.9 se modifica, autorizaţia coordonatorului de securitate iti pierde valabilitatea fiind necesară solicitarea unei autorizaţii noi.
  10.11 Eliberarea autorizaţiei se va face după examinarea persoanei/persoanelor propuse pentru "coordonator de securitate" privind desfăşurarea distractiei extreme, în condiţiile prevăzute în prezenta prescripţie tehnica.
  11 AVARII ŞI ACCIDENTE
  11.1 Deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca precum şi organizatorul de distracţii extreme au obligaţia sa anunţe imediat ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla instalaţiile despre avariile şi accidentele produse prin mijloacele locale cele mai rapide.
  11.2 Deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca, precum şi organizatorul de distracţii extreme au obligaţia sa nu modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT la faţa locului, în afară de cazurile când menţinerea acestei stări de fapt ar produce alte accidente sau ar periclita viaţa accidentatului.
  11.3 Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau accidentului, deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca precum şi organizatorul de distracţii extreme, au obligaţia să facă schite, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei existente.
  11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca precum şi organizatorul de distracţii extreme vor trimite la laboratoare de specialitate pentru cercetare piese, subansambluri sau materiale la indicaţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT care au cercetat avaria sau accidentul respectiv.
  11.5 ISCIR-INSPECT cercetează avariile şi accidentele, evalueaza cauzele, modul în care s-au produs şi efectele rezultate şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a echipamentelor/instalaţiilor, după caz.
  12 METODOLOGIA PENTRU EFECTUAREA ANALIZEI DE RISC ÎN EXPLOATARE
  Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare este prezentată în MT1-2002.
  13 NORMATIV REFERITOR LA AUTORIZAREA ŞI GRADUL DE CALIFICARE AL PERSONALULUI DE DESERVIRE ŞI AL COORDONATORULUI DE SECURITATE PENTRU DISTRACTIA EXTREMA
  Metodologia privind autorizarea şi gradul de calificare al personalului de deservire şi al coordonatorului de securitate pentru distractia extrema este prezentată în NT1-2002.
  14 DISPOZIŢII FINALE
  14.1 Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menţionate în prescripţia tehnica a depus documente în baza cărora i s-a eliberat autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
  14.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergand până la retragerea autorizaţiilor acordate.


  Anexa A
  Cartea echipamentului/instalaţiei - partea de construcţie
  Cartea echipamentului/instalaţiei trebuie să conţină cel puţin datele menţionate în continuare, specifice instalaţiei.
  1 Generalitati
  ● datele de identificare ale producătorului;
  ● denumirea, tipul, destinaţia, seria şi anul de fabricaţie ale echipamentului/instalaţiei;
  ● perioada prevăzută de proiectant pentru utilizare;
  ● felul actionarii;
  ● numărul certificatului de conformitate de tip;
  ● mediul înconjurător în care poate să funcţioneze (temperatura maxima/minima, umiditatea relativă a aerului, viteza maxima admisibilă a vantului în stare de repaus/funcţionare);
  ● felul şi tensiunea curentului electric pe circuite (forta, comanda, semnalizare, iluminat);
  ● normele tehnice de baza care au stat la baza construirii echipamentului/instalaţiei (simbol şi denumire).
  2 Condiţii tehnice de amplasare şi instalare
  ● spaţii minime de siguranţă;
  ● sistem de salvare a consumatorilor;
  ● traversari;
  ● paralelisme;
  ● intersectii;
  ● menţiuni specifice cu privire la natura terenului pe care se amplaseaza echipamentul/instalatia;
  ● balizare şi iluminare;
  ● menţiuni speciale cu privire la:
  - natura terenului de fundare;
  - măsuri contra calamităţilor naturale.
  3 Caracteristici tehnice de baza
  3.1 Date generale
  ● sarcina nominală (kg);
  ● numărul persoanelor;
  ● vehicule:
  - tipul;
  - dispozitivul de cuplare;
  - capacitatea utila (kg);
  - masa proprie (kg);
  - număr de vehicule;
  - distanta între vehicule;
  - tipul vehiculului de revizie.
  ● raza minima de înscriere în curba;
  ● inclinarea în plan longitudinal şi în plan transversal (%);
  ● caracteristici dimensionale maxime în stare de repaus şi în timpul funcţionarii;
  ● dimensiunile conturului de reazem al echipamentului/instalaţiei;
  ● timpul de desfăşurare a unei curse complete (min);
  ● vitezele maxime de funcţionare (m/s);
  ● locul de comanda şi amplasarea acestuia;
  ● felul comenzii;
  ● modul de alimentare cu energie;
  ● masa echipamentului/instalaţiei (kg);
  ● presiunea medie pe sol (MPa);
  3.2 Sistem de tracţiune şi organe de prindere
  ● denumirea;
  ● tipul constructiv;
  ● destinaţia;
  ● dimensiunile specifice;
  ● rezistenta la rupere (N/mmp);
  ● coeficient de siguranţă;
  ● forta de rupere (N).
  3.3 Grup de antrenare
  ● tip;
  ● motoare de actionare;
  ● reductoare.
  3.4 Sisteme şi/sau dispozitive de franare
  ● tip;
  ● caracteristici;
  ● numărul de frane;
  ● coeficient de siguranţă al franarii;
  ● tipul de actionare al franei;
  ● timpul minim de franare;
  ● spaţiul de franare (m);
  ● felul organelor de actionare.
  4 Componente de securitate
  ● datele de identificare ale producătorului;
  ● denumire;
  ● tip;
  ● destinaţie;
  ● seria şi anul de fabricaţie;
  ● numărul certificatului de conformitate de tip;
  ● număr;
  ● amplasare;
  ● caracteristici tehnice.
  5 Date privind materialele elementelor portante
  ● denumirea elementului;
  ● felul produsului şi dimensiunile de baza;
  ● marca materialului;
  ● standardul şi/sau norma aplicabil(a).
  6 Rezultatele încercărilor şi examinarilor privind imbinarile sudate (dacă este cazul)
  ● denumirea elementului şi marcajul locurilor de examinare;
  ● procedeul de sudare;
  ● calitatea prescrisă pentru imbinarea sudata;
  7 Datele privind tratamentele termice (dacă este cazul)
  8 Desenul de ansamblu al echipamentului/instalaţiei
  9 Date privind categoriile de utilizatori
  10 Informaţii referitoare la transport, manipulare şi depozitare
  11 Instrucţiunile de montare-demontare
  12 Procedura de inspecţie şi întreţinere
  13 Sistemul şi schema de salvare
  NOTĂ: Documentele şi documentaţiile tehnice trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.


  Anexa B
  Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei
  pentru montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaţiilor
  montate şi utilizate în parcurile de distracţii
  şi spaţiile de joaca
  Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de montare şi/sau reparare a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca şi se înaintează la ISCIR-INSPECT IT.
  Documentaţia va conţine un memoriu în care se vor preciza următoarele:
  a) felul lucrărilor (montare, reparare, montare şi reparare);
  b) domeniul autorizaţiei (echipamente montate şi utilizate în parcurile de distracţii, echipamente montate şi utilizate în spaţiile de joaca, echipamente montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca);
  c) calitatea principalelor materiale de baza folosite (conform cu gruparea din prescripţiile tehnice în vigoare) - dacă este cazul;
  d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de baza ce vor fi utilizate cu precizarea pentru fiecare grupa a limitelor de grosime pentru ţevi (conform prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare) - dacă este cazul;
  e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi executate şi poziţiile de sudare folosite - dacă este cazul;
  f) eficienta metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructiva din dotare pentru punerea în evidenta a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în materialele de baza şi imbinarile sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a procedurilor de sudare aplicate - dacă este cazul;
  g) punctele de control în fluxul de montare sau reparare;
  h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca precum şi a responsabilului tehnic cu sudura (dacă este cazul), propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT;
  i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
  La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde:
  a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
  b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
  c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate precum şi dotarea cu laborator de efectuare a examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR) şi laborator de efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice (autorizat de ISCIR). În cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii se va face o copie după contractul de colaborare încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR pentru efectuarea examinarilor;
  d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul 3;
  e) pregătirea şi activitatea practica în domeniu a personalului de execuţie şi control, conform datelor din tabelul 4;
  f) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform datelor din tabelul 5.
                                                                Tabelul 1
  Nr. crt. Utilajul pentru execuţie Tipul (marca) şi caracteristicile principale*1) Obs.
  1 Tăiere: a) foarfeci; b) ghilotine; c) aparate oxiacetilenice; d) aparate cu plasma; e) alte maşini şi aparate.
  2 Formare: a) indoire; b) ambutisare; c) maşini de indoit; d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului la table şi ţevi; e) maşini de mandrinat ţevi f) maşini unelte;
  3 Sudare: a) convertizoare; b) transformatoare; c) tractoare de sudare; d) aparatura WIG, TIG sau MIG; e) maşini de sudat prin rezistenta a tevilor; f) aparate pentru sudare în baie de zgura
  4 Tratament termic: a) cuptoare; b) instalaţii de tratament local; c) dispozitive de preincalzire înainte de sudare.
      *1) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de
          stabilire, măsurare şi reglare a parametrilor regimului de sudare.
                                                                    Tabelul 2
  Nr. crt. Procedeul de sudare Tipul imbinarii Nr. fisei de omologare agent economic/ ISCIR Grupa de oteluri acoperite de fişa de omologare Grupa de grosimi şi diametrul acoperite de fişa de omologare Poziţia de sudare Obs.
                                                                   Tabelul 3
  Nr. crt. Utilajul pentru verificare şi control Tipul (marca) şi nr. bucăţi; caracteristicile principale Obs.
  1 Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor: a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor şi ovalitatii; b) sabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometrica; c) calibre pentru verificarea filetelor; d) aparate şi dispozitive pentru verificarea paralelismului, denivelarilor şi verticalitatii; e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea deformatiilor;
  2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
  3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
  4 Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatura de măsurare şi control, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, ISCIR şi normele de fabricaţie: a) la presiune hidraulica; b) la presiune pneumatica; c) sub sarcina; d) a componentelor de securitate
                                                                    Tabelul 4
  Nr. crt. Personalul de execuţie, nominalizat Specialitatea*1) Număr Obs.
  1 Sudori autorizaţi
  2 Personal pentru examinari nedistructive, din care: - ingineri; - tehnicieni; - operatori.
      *1) Pentru sudori se va menţiona specialitatea conform prevederilor
          prescripţiilor tehnice în vigoare.
                                                                     Tabelul 5
  Nr. crt. Natura colaborării Lucrările cuprinse în contractul de colaborare şi felul în care se realizează Denumirea agentului economic cu care se efectuează colaborarea Obs.


  Anexa C
  Registru pentru evidenta lucrărilor de montare-demontare
  a echipamentelor/instalaţiilor din cadrul parcurilor
  de distracţii şi spaţiilor de joaca
  Nr. crt Felul şi tipul instala- tiei Agentul economic construc- tor (denumire şi sediu) Proiect de execuţie (unitatea proiectanta, nr. şi data) Nr. şi data actului de cer- tificare Parametrii instalati- ei Detina- torul insta- latiei (denu- mire şi sediu) Proces- verbal de recep- tie (nr. şi data) Obs.

  Registru pentru evidenta lucrărilor de reparare
  a echipamentelor/instalaţiilor din parcurile
  de distracţii şi spaţiile de joaca
  Nr. crt Felul şi tipul insta lati- ei Agentul econo- mic cons- struc- tor (denumi re şi sediu) Numa- rul şi anul fabri câţi- ei, numa- rul auto- riza- tiei de func- tio- nare Proiect de exe- cutie (unita- tea proiec- tanta, nr. şi data) Nr. şi data actu- lui de certi- ficare Parame- trii instala- tiei Detina- torul insta- latiei (denu- mire şi sediu) Elemente reparate sau înlocuite caracte- risticile lor construc- tive Proces- verbal de recep- tie nr. şi data) Obs.


  Anexa D
  ROMÂNIA Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat -ISCIR- Proces-verbal de verificare tehnica nr. ........... INSPECŢIA TERITORIALĂ........... Adresa .............. Telefon ............. Fax .................

  Încheiat astăzi .................. cu ocazia .............................. efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985 aplicabile şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ............................................................. tip ..................... cu numărul de fabricaţie/inventar ............... şi cartea instalaţiei nr. ............ având parametrii ultimei verificări ........................................................................
  Denumirea agentului economic ............................. din localitatea .................... str. .............. nr. ..... judeţ/sector ............ cod fiscal ............... .
  Verificarea s-a efectuat la ................................ din localitatea ............... str. ................. nr. ..... judeţ/sector ..............
  Subsemnatul*1) ........................................... am constatat următoarele:
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  Am dat următoarele dispoziţii: .....................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  După aceasta verificare s-a admis*2): ..............................
  ....................................................................
  Scadenta următoarei verificări se fixează la data de: ..............
  Pentru aceasta verificare se va plati suma de .................... lei de către ................. din localitatea ............... str. .................. nr. ...... judeţ/sector............... în cont..................... deschis la Banca .............................. filiala ...................
  Am luat la cunoştinţa,

    Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
    verificare economic sau supravegherea şi economic montator,
                      delegatul sau verificarea reparator
                                              tehnica
    .......... ................... ................ .................
  -----------
  *1) Funcţia, numele şi prenumele.
  *2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


  Anexa E
  Model de decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea
  şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI)
  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
  DECIZIE
  nr. ....... din .........
  Agentul economic ............... reprezentat prin .................. manager (director),
  Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii prin care agenţii economici care deţin şi exploatează aceste instalaţii sunt obligate sa numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor/echipamentelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT R 19,
  DECIDE:
  1 D-ul (D-na) .................... de specialitate ..................... având funcţia de ................... începând cu data de ...................... se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor ....................................... din cadrul ..........., urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
  2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor este obligat sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT R 19, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnica PT R 19.
  3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor va fi coordonata şi indrumata din partea conducerii de ........ .......................... care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT R 19.
  4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnica PT R 19, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
  5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ..... din ......... şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
  MANAGER, OFICIUL JURIDIC
  Numele şi prenumele Numele şi prenumele
  (Semnatura şi ştampila) (Semnatura)
  Data: ............
      ANEXA F
                               EVIDENTA INSTALAŢIILOR
  Număr de inregis- trare Denumirea instala- tiei, parametrii principali Locul funcţiona rii instala- tiei (localita tea, stra da, nr. sector, judeţ) Număr de fabrica- tie sau inventar /an de fabrica- tie Unitatea construc- toare Proces- verbal/ autoriza tie de functio- nare/ data autoriza rii Scadenta urmatoa- rei verifi- cari Observa- tii


  Anexa G
  Model pentru Decizia de numire a personalului tehnic pentru
  montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaţiilor montate
  şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca
  precum şi a responsabilului tehnic cu sudura (dacă este cazul),
  propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT
  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
  DECIZIE NR. .............
  din ...........
  Unitatea ................... reprezentată prin ............. manager (director),
  Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca prin care unităţile de montare şi reparatoare, cele care folosesc aceste echipamente/instalaţii, sunt obligate sa numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maistrii de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
  DECIDE:
  1 Dl. (D-na.) ...................... de specialitate ............. având funcţia de ........................... începând cu data de ............. se numeşte responsabil cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) echipamente/instalaţii montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca din cadrul ................................... urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
  2 Responsabilul cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) echipamente/instalaţii montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca este obligat sa cunoască şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR.
  3 Activitatea responsabilului cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) echipamente/instalaţii montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca va fi coordonata şi indrumata din partea conducerii de ................... care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice.
  4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
  5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ...... din ........... şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
  MANAGER OFICIUL JURIDIC
  Numele şi prenumele Numele şi prenumele
  (Semnatura şi ştampila) (Semnatura)


  Anexa H
  Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
  şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI)
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
  CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
  PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
  ISCIR-INSPECT IT ...................
  AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
  TEHNICA A INSTALAŢIILOR
  AUTORIZAŢIA Nr.x).................
  Numele şi prenumele .................. Data şi locul naşterii ........
  Cod numeric personal .................................................
  În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. ........... din ........................... a agentului economic ....................... se autorizeaza să execute în cadrul unităţii:
  a) supravegherea xx) ........................................... din dotarea sau folosinţă agentului economic.
  Data ................
  INSPECTOR ŞEF,
  (Semnatura, ştampila)
  Posesorul autorizaţiei are obligaţia şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prevederile prescripţiilor tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
  Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.
  Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
  Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de xxx) ...............
  NOTĂ: x) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenta ISCIR-INSPECT, supra numărului de ordine al autorizaţiei.
  Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
  xx) Se va trece, după caz: instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii sub presiune şi de ridicat, recipiente transportabile etc.
  xxx) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
  Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.
  --------------