ORDONANȚĂ nr. 6 din 25 ianuarie 2012pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ
  privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
  (la 21-07-2013, Titlul ordonanței din Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 21-07-2013, Articolul 1 din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  3. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerințele tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.(2) Obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și a respectării periodicității acestora, în funcție de categoria de vehicul, revine deținătorului legal al vehiculului.
  ............................................................................................(6) Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice se socotește de la data primei înmatriculări sau a primei înregistrări în România, iar pentru următoarea inspecție tehnică periodică, de la data celei precedente.(7) Inspecția tehnică periodică se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.
  4. La articolul 2 alineatul (3), literele g), h) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  g) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg - la un an;
  h) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg - la 2 ani, cu următoarele excepții:– remorci și semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;– remorci și semiremorci apicole, precum și rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;
  (la 21-07-2013, Litera h) din Alineatul (3), Articolul 2 din Punctul 4., Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )

  ..................................................................................................
  l) Abrogată.
  (la 21-07-2013, Litera l) din Alineatul (3), Articolul 2 din Punctul 4., Articolul I a fost abrogată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  5. La articolul 2 alineatul (3), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
  m) mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepția celor prevăzute la art. 6^5 - la 2 ani.
  (la 21-07-2013, Litera m) din Alineatul (3), Articolul 2, Punctul 5., Articolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  6. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.
  (la 21-07-2013, Alineatul (4^1) din Articolul 2, Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  (4^2) Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, se supun primei inspecții tehnice periodice la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepția autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.
  7. La articolul 4, alineatele (6) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Aparatura utilizată în stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate trebuie să respecte cerințele prevăzute de legislația în vigoare privind activitatea de metrologie, precum și cerințele specifice activității de inspecție tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.
  (la 21-07-2013, Alineatul (6) din Articolul 4, Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )

  ...............................................................................................(10) Condițiile privind autorizarea operatorilor economici și a instituțiilor publice în vederea efectuării inspecțiilor tehnice periodice, monitorizarea acestora și atestarea personalului care efectuează inspecțiile tehnice periodice se stabilesc prin reglementările prevăzute la art. 1.
  8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Inspecția tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune și care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepția troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate, prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.
  (la 21-07-2013, Alineatul (1) din Articolul 5 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Inspecția tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare.(2) După finalizarea inspecției tehnice periodice se eliberează un certificat de inspecție tehnică periodică.(3) În cazul în care vehiculul corespunde reglementărilor prevăzute la art. 1, R.A.R. sau stațiile de inspecție tehnică periodică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare/înregistrare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică periodică. Totodată, R.A.R. sau stațiile de inspecție tehnică periodică aplică ecusonul de inspecție tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare.
  (la 21-07-2013, Alineatul (3) din Articolul 6 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  (4) La înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare ori a anexei la certificatul de înregistrare, după caz, se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea sau înregistrarea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică rămâne în sarcina deținătorului legal.
  10. Articolul 6^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6^1
  (1) R.A.R. ține evidența informatizată a situației inspecțiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule.
  (la 21-07-2013, Alineatul (1) din Articolul 6^1 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  (2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidența înmatriculării și înregistrării vehiculelor din România, pe bază de protocoale încheiate cu deținătorii acestor baze de date.
  11. La articolul 6^2 alineatul (1), literele f), i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  f) nerespectarea reglementărilor prevăzute la art. 1 în ceea ce privește metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;
  ................................................................................................
  i) efectuarea inspecției tehnice periodice la vehiculele care prezintă modificări ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului, fără ca modificările respective să fie menționate în aceasta;
  ..................................................................................................
  k) Abrogată.
  (la 21-07-2013, Litera k) din Punctul 11. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  12. La articolul 6^2 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g) și h);
  b) de la 1.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), f), i) și j);
  12^1. La articolul 6^2 alineatul (2), litera c) se abrogă.
  (la 21-07-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  13. La articolul 6^2, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângă amenzile contravenționale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizației tehnice a persoanei autorizate pentru stația de inspecție tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condițiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1.
  (la 21-07-2013, Alineatul (3) din Articolul 6^2, Punctul 13., Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )

  ..................................................................................................(5) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  14. La articolul 6^2, alineatele (4) și (6) se abrogă.14^1. La articolul 6^2, alineatul (8) se abrogă.
  (la 21-07-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  15. Articolul 6^3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6^3

  În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecția tehnică periodică în cazurile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.
  (la 21-07-2013, Articolul 6^3 din Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )
  16. După articolul 6^3 se introduc patru noi articole, articolele 6^4 - 6^7, cu următorul cuprins:

  Articolul 6^4
  (1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și vehiculelor deținute sau utilizate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne și care se înregistrează la aceste instituții, numai în cazul în care prin legislația specifică aplicabilă acestor vehicule se prevede astfel.(2) Inspecția tehnică periodică la vehiculele prevăzute la alin. (1) și care prezintă caracteristici speciale se poate efectua și în stațiile de inspecție tehnică periodică aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.
  (la 21-07-2013, Articolul 6^4 din Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )


  Articolul 6^5

  Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, autovehiculelor cu șenile, tramvaielor și vehiculelor cu tracțiune animală.
  (la 21-07-2013, Articolul 6^5 din Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )


  Articolul 6^6
  (1) Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse unei inspecții tehnice periodice, care se efectuează de R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.(2) În vederea efectuării inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1), solicitantul declară pe propria răspundere situația vehiculului în ceea ce privește deținătorul și situația înmatriculării vehiculului respectiv.(3) Efectuarea inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1) nu absolvă deținătorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulația pe drumurile publice din România.(4) Recunoașterea inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1) de către alte state se face în funcție de legislația aplicabilă a statelor respective.
  (la 21-07-2013, Articolul 6^6 din Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )


  Articolul 6^7
  (1) În vederea obținerii certificatului de înregistrare cu mențiunea «Pentru acest vehicul, inspecția tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecției tehnice periodice.(2) La controlul în trafic, organele de control abilitate vor aplica sancțiunile stabilite pentru cazul în care deținătorul unui certificat de înregistrare cu mențiunea «Pentru acest vehicul, inspecția tehnică periodică este obligatorie» nu face dovada că a executat inspecția tehnică periodică sau această inspecție a expirat.
  (la 21-07-2013, Articolul 6^7 din Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )


  Articolul II
  (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va asigura administrațiile locale cu certificate de înregistrare, care să conțină următoarea mențiune: «Pentru acest vehicul inspecția tehnică periodică este/nu este obligatorie».(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, toți deținătorii certificatelor de înregistrare, emise înainte de termenul prevăzut la alin. (1), vor preschimba gratuit aceste certificate cu noile tipuri, care conțin mențiunea referitoare la obligativitatea efectuării inspecției tehnice periodice.
  (la 21-07-2013, Articolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )


  Articolul III

  Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2013.


  Articolul IV

  În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii actualizează Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul V

  Vehiculele înregistrate în România, cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe, se supun primei inspecții tehnice periodice în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.
  (la 21-07-2013, Articolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 )

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor
  și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul administrației
  și internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

  București, 25 ianuarie 2012.
  Nr. 6.
  -----