HOTĂRÂRE nr. 1.460 din 18 octombrie 2006privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de camp
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 noiembrie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 alin. (1) și al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se înființează stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, prevăzute în anexele nr. 1-15, ca instituții publice cu personalitate juridică, finanțate potrivit prevederilor legale din venituri proprii, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul culturii plantelor de camp, care se desființează.


  Articolul 2
  (1) Patrimoniul stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, constituit din bunuri proprietate publică a statului, bunuri proprietate privată a statului și bunuri proprii, după caz, potrivit situației financiare încheiate la data de 31 decembrie 2005, prevăzut în anexele nr. 1.a)-15.a), se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la stațiunile de cercetare și producție agricolă din domeniul culturii plantelor de camp, care se desființează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, intocmindu-se balanța de verificare, la data respectiva, din partea predatorului, conform reglementărilor contabile aplicabile.(2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea stațiunilor de cercetare și producție agricolă din domeniul culturii plantelor de camp, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.b), 2.b), 4.b), 6.b)-12.b), 15.b), în domeniul privat al statului și în administrarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate.(3) Suprafețele de teren, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.c)-15.c), aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, trec în administrarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate.(4) Se aprobă trecerea în domeniul public al statului și în administrarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, a unor terenuri aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3.d), 5.d), 10.d), 12.d) și 13.d).(5) Predarea-preluarea suprafețelor de teren prevăzute la alin. (3) și (4) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, vor prelua toate drepturile și obligațiile stațiunilor de cercetare și producție agricolă din domeniul culturii plantelor de camp, care se desființează.


  Articolul 3
  (1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului a unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 6.e), 7.e), 10.e), 11.e), 14.e) și 15.e), urmând a fi transmise comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor al persoanelor îndreptățite, pe baza documentațiilor întocmite conform prevederilor legale.(2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Agenția Domeniilor Statului și comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptățite, conform prevederilor legale.(3) În cazul în care pe suprafața de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptățite, potrivit alin. (1), se afla investiții functionale, unitatea recuperează contravaloarea acestora rămasă neamortizata, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiției, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.


  Articolul 4

  După înființarea institutelor și stațiunilor prevăzute la art. 22^7 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificările și completările ulterioare, transferul suprafețelor de teren și al construcțiilor aferente se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părțile interesate, intocmindu-se balanța de verificare, la data respectiva, din partea predatorului, conform reglementărilor contabile aplicabile, după caz.


  Articolul 5

  Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, au obiectul de activitate prevăzut în anexele nr. 1-15.


  Articolul 6

  Finanțarea activităților stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, se asigura din venituri provenite din:
  a) contracte de finanțare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate din fonduri publice obținute în condițiile legii;
  b) contracte de finanțare pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și cofinantarea unor programe proprii de către Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", obținute prin competiție sau încredințare directa;
  c) contracte de finanțare a programelor internaționale obținute de unitățile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri, conform acordurilor încheiate cu parteneri străini;
  d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;
  e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanța și expertiza cu instituții, operatori economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țara și din străinătate;
  f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masa lemnoasă, furaje speciale, animale de rasa și a oricăror alte produse realizate de acestea;
  g) redevențe asupra soiurilor și hibrizilor de plante și raselor de animale, precum și asupra altor creatii originale;
  h) vânzări de licențe, de soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode;
  i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau a componentelor și materialelor rezultate în urma casării, din chirii, dobânzi la disponibilitățile din conturile bancare și Trezoreria Statului, prestări de servicii și analize;
  j) contracte de parteneriat public-privat, precum și din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
  k) alte venituri conform dispozițiilor legale.


  Articolul 7

  Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administrație și cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu alte unități de cercetare-dezvoltare, de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țara și din străinătate.


  Articolul 8

  Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru investiții, dotări, aparatura, echipamente și instalații necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condițiile legii.


  Articolul 9

  Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, funcționează pe bază de autonomie financiară, calculează și înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii și conduc evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.


  Articolul 10

  Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, pot înființa în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002, cu modificările și completările ulterioare, subunitati cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului lor de activitate, care conduc și organizează contabilitatea potrivit legii.


  Articolul 11
  (1) Veniturile și cheltuielile stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acestora.(2) Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, întocmesc bugetul de venituri și cheltuieli care se aproba de consiliul de administrație, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".(3) Excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.


  Articolul 12

  Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, beneficiază de prevederile art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 13
  (1) Personalul stațiunilor de cercetare și producție agricolă din domeniul culturii plantelor de camp se preia de către stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, și își păstrează drepturile salariale avute, până la negocierea contractului colectiv de muncă.(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.(3) În anii în care stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de camp, nou-înființate, beneficiază de fonduri alocate direct de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-15, 1.a)-15.a), 1.b), 2.b), 4.b), 6.b), 7.b), 8.b), 9.b), 10.b), 11.b), 12.b), 15.b), 1.c)-15.c), 3.d), 5.d), 10.d), 12.d), 13.d), 6.e), 7.e), 10.e), 11e), 14.e) și 15.e)*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexele nr. 1-15, 1.a)-15.a), 1.b), 2.b), 4.b), 6.b), 7.b), 8.b), 9.b), 10.b), 11.b), 12.b), 15.b), 1.c)-15.c), 3.d), 5.d), 10.d), 12.d), 13.d), 6.e), 7.e), 10.e), 11e), 14.e) și 15.e) se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, sos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Dumitru Miron,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii, solidarității
  sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

  București, 18 octombrie 2006.
  Nr. 1.460.

  Anexe nr. 1-15

  ANEXE
  privind stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul
  culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare
  și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp