LEGE nr. 5 din 17 octombrie 1980
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 90 din 22 octombrie 1980  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:

  Articolul 1

  Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul legii va avea următoarea formulare:
  "Lege privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie".
  2. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Cetăţenii au dreptul să aibă în proprietate personală o singura locuinta pentru ei şi familiile lor. Membrii unei familii pot păstra, în proprietate comuna sau în proprietatea unuia dintre ei, o singura locuinta".
  3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9.- Cetăţenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul să-şi construiască sau să-şi cumpere, în condiţiile prezentei legi, o locuinta proprietate personală.
  În municipii şi oraşe cetăţenii pot să-şi construiască locuinţe proprietate personală, cu respectarea normelor de sistematizare, arhitectura şi a regimului de înălţime, potrivit schitelor de sistematizare aprobate, precum şi a dispoziţiilor legale în vigoare privind normarea şi folosirea locuinţelor proprietate personală.
  De asemenea, construcţiile de locuinţe în comune şi sate trebuie să se încadreze în normele de sistematizare, regimul de înălţime şi perimetrul construibil, stabilite prin schiţele de sistematizare, asigurindu-se folosirea terenurilor în condiţiile prevăzute de lege".
  4. Articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării care nu au locuinta proprietate personală vor beneficia de dreptul de a li se închiria locuinţe din fondul de stat, cu plata chiriei legale, avînd prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării care au un venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mic de 1.500 lei".
  5. Articolul 13 alineatul 2 se abroga.
  6. Articolul 13 alineatul 4 se înlocuieşte cu doua alineate, avînd următorul cuprins:
  "Statul sprijină în mod deosebit persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării, care nu au locuinta proprietate personală, să-şi construiască sau să-şi cumpere locuinta.
  Pentru persoanele cu venituri mici se asigura condiţii avantajoase la construirea sau cumpărarea locuinţelor, în ce priveşte acordarea de credite, dobinda şi durata de rambursare a creditelor, prioritate la contractare, dacă au condiţii grele de locuit."
  7. Articolul 14, articolul 15 alineatele 2 şi 3 şi articolul 16 alineatul 2 se abroga.
  8. Articolul 17 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "În cadrul fiecărei categorii se acordă preferinta celor care au condiţii grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulţi copii, persoanelor încadrate cu contract de muncă şi pensionarilor care au depus un avans mai mare şi au o vechime mai mare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni".
  9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20.- Statul sprijină prin credite şi execuţie construirea de locuinţe proprietate personală care se încadrează, în ceea ce priveşte suprafaţa, dotarea şi finisajele, în normele aprobate de Consiliul de Stat".
  10. Articolul 21 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Acordarea creditelor pentru construirea locuinţelor proprietate personală se va face la propunerea colectivelor de muncă în care solicitanţii îşi desfăşoară activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii împreună cu organele sindicale, ţinînd seama de aportul solicitanţilor în producţie, de necesitatea asigurării stabilitatii lor în unitate şi de condiţiile lor de locuit, în ordinea de prioritate stabilită la art. 17".
  11. După articolul 21 se introduce articolul 21.1. cu următorul cuprins:
  "Art. 21.1.- Cetăţenii care deţin o locuinta construită cu sprijinul statului în credite şi execuţie şi care a devenit neincapatoare sau prea mare, ţinînd seama de numărul membrilor familiei, pot să-şi construiască o noua locuinta cu sprijinul statului în credite şi execuţie, cu condiţia de a instraina locuinta pe care o deţin.
  Preţul obţinut din vînzarea vechii locuinţe va constitui, în aceste cazuri, avans pentru construirea noii locuinţe, iar termenul pentru restituirea creditului obţinut în scopul acoperirii restului de preţ se va reduce la jumătate faţă de cel stabilit de lege".
  12. Articolul 25 alineatul 2 şi articolul 26 se abroga.
  13. Articolul 37 se completează cu alineatele 2-4, avînd următorul cuprins:
  "Cetăţenii care îşi executa locuinţe proprietate personală în regie pot folosi numai materiale de construcţii proprii sau achiziţionate la preţurile cu amănuntul de la fondul pieţei, cu respectarea stricta a prevederilor legale.
  Persoanele prevăzute la alin. 2 sînt obligate să justifice cu acte provenienţă legală a materialelor achiziţionate pentru construcţia locuinţei, precum şi cheltuielile efectuate.
  Persoanele care nu justifica provenienţă legală a materialelor răspund, după caz, material, civil, contraventional sau penal, potrivit legii".
  14. Articolul 40 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  "Pentru locuintele ce se realizează de unităţile prestatoare de servicii sau de către populaţie în regie, materialele de construcţii se livreaza la preţuri cu amănuntul".
  15. Articolul 43 alineatele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
  "Normele pentru determinarea preţului de vînzare a locuinţelor sînt cele stabilite prin decret al Consiliului de Stat.
  Evaluarea clădirilor de locuit destinate vinzarii se face de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, la propunerea unor comisii compuse din specialişti, delegaţi ai administraţiei financiare, ai întreprinderilor de administrare a fondului locativ de stat, cetăţeni cu prestigiu şi autoritate domiciliaţi în cartierul în care se afla clădirile puse în vînzare".
  16. Articolul 43 alineatul 6 va avea următorul cuprins:
  "La preţurile stabilite, chiriaşii sau alţi cetăţeni pot face contestaţii la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data afişării.
  Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor soluţiona contestaţiile şi vor afişa preţurile definitive în 30 de zile de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor".
  17. Capitolul V "Construirea de case de odihnă proprietate personală", precum şi orice dispoziţii din cuprinsul legii referitoare la case de odihnă, se abroga, iar titlul capitolul VI va avea următorul cuprins:
  "Alte dispoziţii cu privire la construirea şi vînzarea de locuinţe proprietate personală".
  18. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
  "Art. 49.- În cazul în care se construiesc locuinţe proprietate personală în clădiri cu mai multe locuinţe, terenul se atribuie în folosinţă comuna pe durata existenţei clădirii, iar taxa va fi suportată de fiecare proprietar proporţional cu suprafaţa construită a locuinţei.
  Taxa anuală pentru terenurile atribuite pentru construcţia de locuinţe este de 1 leu/m²."
  19. Articolul 51 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinţei se transmite, în condiţiile legii, şi dreptul de proprietate sau de folosinţă, pe durata existenţei construcţiei, asupra terenului".
  20. Articolul 56.1. se abroga.
  21. Articolul 62 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "În acest scop, proprietarul terenului se poate constitui într-o asociaţie cu alţi cetăţeni în vederea construirii clădirii respective, terenul trecind, pe data constituirii asociaţiei, în proprietatea statului, potrivit legii. Membrii asociaţiei vor primi din partea statului terenul necesar, în folosinţă comuna, pe durata existenţei clădirii, cu plata unei taxe prevăzute de lege; persoana căreia i-a aparţinut terenul este scutită de plată taxei".
  22. Articolul 62 alineatul 4 se abroga.


  Articolul 2

  Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative, referitoare la casele de odihnă proprietate personală, se abroga. Taxele anuale pentru terenurile atribuite în folosinţă rămîn cele în vigoare la data prezentei legi.


  Articolul 3

  Legea nr. 4/1973, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, dîndu-se capitolelor şi articolelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 17 octombrie 1980.
  PREŞEDINTELE
  MARII ADUNĂRI NAŢIONALE
  NICOLAE GIOSAN
  --------------