LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (**republicată**)privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
  **) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare,
  Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 169/2002 privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2002;– Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003;– Legea nr. 522/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 26 iunie 2007;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 15 februarie 2010, aprobată prin Legea nr. 92/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010;– Hotărârea Guvernului nr. 575/2010 pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 22 iulie 2010;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 5 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 23/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013;– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  În prezenta lege termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:
  a) substanțe aflate sub control național - drogurile și precursorii înscriși în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanțe, prin radierea unei plante sau substanțe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătății sau a ministrului afacerilor interne;
  b) droguri - plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, înscrise în tabelele nr. I-III;
  c) droguri de mare risc - drogurile înscrise în tabelele nr. I și II;
  d) droguri de risc - drogurile înscrise în tabelul nr. III;
  e) precursori - substanțele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;
  f) inhalanți chimici toxici - substanțele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătății;
  g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală;
  h) consumator - persoana care își administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghițire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;
  i) consumator dependent - consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat și sub necesitate ori nevoie, prezintă consecințe fizice și psihice conform criteriilor medicale și sociale;
  j) program integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri - totalitatea serviciilor de sănătate și a serviciilor de asistență psihologică și socială asigurate în mod integrat și coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unitățile medicale, psihologice și sociale, publice, private și mixte;
  k) circuit integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri - totalitatea programelor integrate de asistență asigurate consumatorilor și consumatorilor dependenți în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice și sociale a individului;
  l) program terapeutic - totalitatea serviciilor și a măsurilor medicale și psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare și adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenței psihice și/sau fizice și/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;
  m) program psihologic și social - totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere și psihoterapie individuală sau de grup și a serviciilor și măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare și adaptare continuă pentru fiecare consumator, în vederea înlăturării dependenței, reabilitării și reinserției lui sociale;
  n) circuit terapeutic - ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial și continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;
  o) evaluare - determinarea caracteristicilor psihologice și sociale ale consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în vederea includerii și supravegherii consumatorului într-un program psihologic și social de către managerul de caz.
  p) program național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică și financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acțiuni multianuale care au ca scop dezvoltarea și consolidarea sistemului național integrat de prevenire a consumului de droguri și serviciilor de asistență pentru consumatorii de droguri, implementate de către Agenția Națională Antidrog;
  (la 08-05-2014, Lit. p) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  q) program de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică și financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acțiuni multianuale care răspund priorităților naționale în domeniu prin asigurarea complementarității proiectelor de prevenire a consumului de droguri și serviciilor de asistență pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă.
  (la 08-05-2014, Lit. q) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )


  Capitolul II Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național

  Articolul 2
  (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.


  Articolul 3
  (1) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.


  Articolul 4
  (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.


  Articolul 5

  Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unei locuințe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.


  Articolul 6
  (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenție, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și eliberarea cu intenție de droguri de mare risc, pe baza unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute la alin. (1) sau a unei rețete medicale falsificate.(3) Obținerea de droguri de mare risc prin folosirea unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute la alin. (1) sau a unei rețete medicale falsificate se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.


  Articolul 7

  Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.


  Articolul 8

  Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici unui minor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.


  Articolul 9

  Finanțarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 2-5 se sancționează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.


  Articolul 10

  Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.


  Articolul 11

  Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6-8 și 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.


  Articolul 12
  (1) Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 2, 3, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2)-(3), art. 7 și 9 se pedepsește.(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 13
  (1) Cu privire la infracțiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situațiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanțe agravante următoarele situații:
  a) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;
  b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta împotriva drogurilor;
  c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activități interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;
  d) folosirea minorilor în săvârșirea faptelor prevăzute la art. 2-10;
  e) drogurile au fost amestecate cu alte substanțe care le-au mărit pericolul pentru viața și integritatea persoanelor.
  (2) În cazul circumstanței agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârșirea faptelor într-o instituție de învățământ ori în locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăși 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.


  Articolul 14

  Nu se pedepsește persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9 și care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță autorităților participarea sa la comiterea infracțiunii, contribuind astfel la identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalți participanți.


  Articolul 15

  Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.


  Articolul 16
  (1) Drogurile și alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 2-9 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor și a altor bunuri prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați, conform alin. (1) și (2), constituie venituri ale bugetului de stat și se evidențiază în cont separat în bugetul de stat.


  Articolul 17
  (1) Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.(2) Sunt exceptate de la distrugere:
  a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităților spitalicești, după avizul prealabil al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății;
  b) plantele și substanțele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcție de natura acestora, care au fost remise unui operator economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;
  c) unele cantități corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic și de cercetare științifică sau au fost remise instituțiilor care dețin câini și alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea și menținerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozițiilor legale.
  (3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată, în prezența unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenției Naționale Antidrog, al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, un specialist din cadrul formațiunii centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliției Române și gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiași unități. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripția instanței de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanța corespunzătoare în grad în circumscripția căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanței de executare.


  Articolul 18

  În cazul în care un consumator este condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea unei alte infracțiuni decât cele prevăzute la art. 4, instanța poate dispune includerea acestuia într-un program terapeutic derulat în sistemul penitenciar.


  Capitolul III Dispoziții procedurale

  Articolul 19
  (1) În cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.(2) În funcție de concluziile raportului de evaluare întocmit de centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în termen de 5 zile de la primirea acestuia, procurorul dispune, cu acordul consumatorului, includerea acestuia în programul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.


  Articolul 20
  (1) Dacă, până în momentul pronunțării hotărârii, inculpatul menționat la art. 19 respectă protocolul programului integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, instanța de judecată poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 80, respectiv art. 83 din Codul penal.(2) Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea dispozițiilor art. 88 alin. (1) din Codul penal.


  Articolul 21
  (1) Formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, Ministerul Public și Direcția Generală a Vămilor transmit Agenției Naționale Antidrog datele privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, substanțe chimice esențiale, precursori și inhalanți chimici toxici, necesare întocmirii raportului către Guvernul României și către organisme internaționale cu privire la evoluția și nivelul traficului și consumului de droguri în România, precum și cele necesare elaborării de studii, sinteze și analize pentru fundamentarea politicilor și strategiilor de răspuns în lupta antidrog.(2) În același scop, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, precum și alte instituții publice sau private acreditate să desfășoare programe și activități de prevenire a consumului ilicit de droguri transmit datele solicitate de Agenția Națională Antidrog, în condițiile legii.(3) Instituțiile prevăzute la alin. (2) pot primi, la cerere, datele centralizate de către Agenția Națională Antidrog privind drogurile, substanțele chimice esențiale, precursorii și inhalanții chimici toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze și analize.


  Capitolul IV Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

  Articolul 22
  (1) Consumul de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală, este interzis pe teritoriul României.(2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control național poate fi inclusă, cu acordul său, într-un program integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri. Manifestarea acordului de includere în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.(3) Stabilirea programului psihologic și social individualizat se face de către centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, pe baza evaluării psihologice și sociale și în concordanță cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unități medicale, conform criteriilor prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.(4) Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practică, elaborate de Ministerul Sănătății, prin structurile sale specializate și Colegiul Medicilor din România.(5) Unitățile medicale în care se desfășoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenți transmit centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog datele necesare în vederea menținerii continuității programului integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, pe baza unui raport medical.(6) Programul terapeutic și programul psihologic și social se desfășoară integrat, astfel încât consumatorul și consumatorul dependent să poată beneficia de o asistență medicală, psihologică și socială concomitentă și continuă, cu respectarea drepturilor omului și a drepturilor pacientului, potrivit legii.


  Articolul 23
  (1) Programele psihologice și sociale se elaborează de către Agenția Națională Antidrog în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Justiției și se pot derula în centre autorizate și/sau acreditate în acest sens, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.(1^1) Programele naționale de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri și programele de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se elaborează de către Agenția Națională Antidrog, în colaborare cu alte instituții, organizații guvernamentale și neguvernamentale, și se aprobă de către Guvern.
  (la 08-05-2014, Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )
  (1^2) Programele naționale de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se implementează, se monitorizează și se evaluează de către Agenția Națională Antidrog, în calitate de coordonator național al politicilor publice în domeniu.
  (la 08-05-2014, Alin. (1^2) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )
  (1^3) Programele de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se implementează de către entități aparținând societății civile cu responsabilități în domeniul antidrog, monitorizate și evaluate de către Agenția Națională Antidrog.
  (la 08-05-2014, Alin. (1^3) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )
  (1^4) Normele tehnice și metodologice de realizare a programelor de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (la 08-05-2014, Alin. (1^4) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )
  (1^5) Programele naționale de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri și programele de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenției Naționale Antidrog.
  (la 08-05-2014, Alin. (1^5) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )
  (2) Programele terapeutice se elaborează de către Ministerul Sănătății și se desfășoară în centre stabilite în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului și de derularea programelor psihologice și sociale sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate Agenției Naționale Antidrog.
  (la 21-12-2015, Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015. )
  (4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic individualizat pentru persoanele asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru afecțiunile ce decurg din consumul de droguri și prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătății și programele de profilaxie ale Agenției Naționale Antidrog.(5) Abrogat.
  (la 21-12-2015, Alin. (5) al art. 23 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015. )
  (6) Abrogat.
  (la 21-12-2015, Alin. (6) al art. 23 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015. )
  (7) Ministrul justiției și ministrul sănătății vor stabili, prin ordin comun, măsurile medicale și educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri în penitenciare.


  Articolul 24
  (1) Datele personale ale consumatorilor dependenți de consumul de droguri, incluși în programul integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri, beneficiază de confidențialitate, conform normelor în vigoare.(2) Evidența centralizată a consumatorilor incluși în circuitul terapeutic se ține de Observatorul Român de Droguri și Toxicomanii din cadrul Agenției Naționale Antidrog, în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sănătății și de alte instituții care coordonează programe terapeutice, psihologice și sociale, precum și de centrele stabilite, publice sau private.(3) Ministerul Sănătății, prin direcțiile desemnate, are acces la datele din evidența prevăzută la alin. (2).(4) Persoanei căreia i s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 22 și 23 i se va elibera un certificat nominal sau o legitimație în format electronic codificată, în care se vor menționa: unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata, obiectul și rezultatul tratamentului, motivul terminării tratamentului, starea sănătății persoanei în cauză la începutul și terminarea tratamentului.(5) Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri vor fi distruse după 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor integrate de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri, datele vor fi distruse după 10 ani de la încetarea ultimei perioade de supraveghere medicală.


  Articolul 25

  Orice persoană care are cunoștință despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unitățile medicale stabilite de Ministerul Sănătății, care va proceda conform legii.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 26

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și al Ministerului Finanțelor Publice, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.*) Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, cu modificările ulterioare, care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.


  Articolul 27

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozițiile art. 312 din Codul penal**), în ceea ce privește produsele sau substanțele stupefiante, precum și alte dispoziții contrare. Notă
  **) Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României a fost abrogată prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

  TABELUL Nr. I
  Acetorphine - derivat de tebaină = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetheno-oripavine
  Acetyl-alpha-methylfentanyl = N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
  Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
  Alphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptane
  Alphamethylfentanyl = N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
  Benzoylmorphine
  Beta-hydroxyfentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
  Beta-hydroxy-methyl-3-fentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
  Brolamfetamine
  (DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine
  Cathinone = (-)-alpha-aminopropiophenone
  Codeine-N-oxide
  Desomorphine = dihydrodeoxymorphine
  DET = N, N-diethyltryptamine
  2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine
  DMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
  DMT = N, N-dimethyltryptamine
  2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine
  Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
  Eticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
  N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
  Etorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavine
  Etryptamine = 3-(2-aminobutyl) indole
  Heroin = Diacethylmorphine
  N-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine
  Ketobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
  (+)-Lysergide (LSD) = (+) N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)
  Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
  Methcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
  3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3,4-methylenedioxy-N, alpha-dimethylphenyl-ethylamine
  5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphenylethylamine
  Mescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine
  Methyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
  Methyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
  Methyl-3-tiofentanyl = N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  Morphine-N-oxide
  MPPP = 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
  Radiată
  --------
  Substanța "Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone" din tabelul I a fost radiată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.

  Para-fluorofentanyl = 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide
  Parahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
  Paramethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpha-methylphenylethylamine
  PEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
  Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole
  Psilocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl) indol-4-yl dihydrogen phosphate
  Rolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine
  STP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropane
  Tenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamine
  Tenocyclidine (TCP) = 1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl]piperidine
  Tetrahydrocannabinol Thiofentanyl = N-[1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine
  PMMA = (paramethoxymethylamphetamine sau N-methyl-1-(4-methoxyphenil)-2-aminopropane)
  4-MTA = P-methylthioamphetamine sau 4 methylthioamphetamine
  2C-I = 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine
  2C-T-2 = 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine
  2C-T-7 = 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine
  TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine
  BZP (benzilpiperazină)
  CPP (clorofenilpiperazină)
  CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metiloctan-2-il) fenol
  CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
  CP 47,497-C8 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol
  CP 47,497-C9 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
  DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina
  DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
  Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
  Indanilamfetamina JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona
  4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona
  4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
  Oripavina
  Toate speciile din genul Psilocybe
  TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
  â-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona
  â-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona
  JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanonă
  JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindnol-3-il) metanonă
  JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole
  (la 08-05-2014, Substanța "JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  JWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "JWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone
  (la 08-05-2014, Substanța "JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone
  (la 08-05-2014, Substanța "JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone
  (la 08-05-2014, Substanța "RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide
  (la 08-05-2014, Substanța "STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide
  (la 08-05-2014, Substanța "AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone
  (la 08-05-2014, Substanța "NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone
  (la 08-05-2014, Substanța "4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone
  (la 08-05-2014, Substanța "4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone
  (la 08-05-2014, Substanța "MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone
  (la 08-05-2014, Substanța "Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine
  (la 08-05-2014, Substanța "5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine
  (la 08-05-2014, Substanța "5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone
  (la 08-05-2014, Substanța "Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine
  (la 08-05-2014, Substanța "MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  U-47700 = 3,4 - dichloroN-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide
  Butyrfentanyl = N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] butanamide
  Ethylone = 1-(2H-1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one
  Ethylphenidate = ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
  Methiopropamine (MPA) = N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
  MDMB-CHMICA = methyl N-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methyl-L-valinate
  5F-APINACA (5F-AKB-48) = N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3 –carboxamide
  AH-7921 = 3,4-dichloro-N-{[1 (dimethylamino) cyclohexyl]methyl}benzamide
  25B-NBOMe = 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine
  25C-NBOMe = 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amine
  25I-NBOMe = 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine
  Methoxetamine (MXE) = (R/S)-2-(3-Methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone
  4,4 DMAR = para-methyl-4-methylaminorex
  MT-45 = 1 -ciclohexil- 4-(1,2-difeniletil)piperazină,
  Acriloilfentanil = N-(l-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidă
  (la 26-01-2018, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 42 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 23 ianuarie 2018 )
  (la 09-11-2018, Tabelul nr. I a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 5 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 06 noiembrie 2018 )

  TABELUL Nr. II
  Acetyldihydrocodeine
  Radiată
  --------
  Substanța "Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane" din tabelul II a fost radiată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.

  Alfentanil = N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperi-dinyl]-N-phenylpropanamide
  Allylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Alphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Alphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Alphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  Alphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Amfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropane
  Anileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Benzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Benzylmorphine = 3-benzylmorphine
  Betacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
  Betameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine
  Betamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Betaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Bezitramine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
  Clonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
  Coca frunze
  Cocaine = methyl ester de benzoylecgonine
  Codeine = 3-methylmorphine
  Codoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
  Concentrat de tulpini de mac
  Dexamfetamine = (+)-2-amino-1-phenylpropane
  Dextromoramide = (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine
  Diampromide = N-[2-methylphenethylamino propyl]propionanilide
  Dextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate
  Diehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Difenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
  Dihydrocodeine
  Dihydromorphine
  Dimenoxadol = 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
  Dimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Dimethylthiambutene = 3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
  Diphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Dipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
  Drotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diol
  Ecgonine
  Ethylmethyltiambutene = 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Ethylmorphine = 3-ethylmorphine
  Etonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
  Etoxeridine = 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Fenetylline = dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1H-purine-2,6-dione
  Fentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
  Furethidine = 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Hidrocodone = dihydrocodeinone
  Hydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphine
  Hydromorphone = dihydromorphinone
  Hydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Isomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
  Levamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamine
  Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine
  Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
  Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
  Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
  Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine
  Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
  Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
  Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
  Levorphanol = (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Mecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone
  Metamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropane
  Metamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamine
  Methaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
  Methylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl ester
  Metazocine = 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
  Methadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
  Methyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphine
  Methyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphine
  Metopon = 5-methyldihydromorphinone
  Moramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
  Morpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Morphine și săruri
  Myrophine = myristylbenzylmorphine
  Nicocodine = 6-nicitinylcodeine
  Nicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeine
  Nicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphine
  Noracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptan
  Norcodeine = N-demethylcodeine
  Norlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinan
  Normethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
  Normorphine = demethylmorphine
  Norpipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
  N-oxymorhine
  Opiu
  Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone
  Oxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinone
  Pethidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
  Pethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
  Phenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
  Phenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
  Phenazocine = 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
  Phencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidine
  Phenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholine
  Phenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
  Phenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pholcodine = morpholinylethylmorphine
  Piminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Piritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide
  Proheptazine = 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
  Properidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
  Propiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide
  Racemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Racemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl] morpholine
  Racemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Secobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
  Sufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide
  Thebacone = acetyldihydrocodeinone
  Thebaine
  Tilidine = (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
  Trimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Zipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol
  2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
  Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan.
  4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine
  (la 08-05-2014, Substanța "4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine" din tabelul II a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine
  --------
  Substanța "5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine" din tabelul II a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.– sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;– produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătății, în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel.

  TABELUL Nr. III
  Allobarbital = 5,5-diallylbarbituric acid
  Alprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
  Amfepramone = 2-(diethylamino)propiophenone
  Amobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid
  Aminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
  Barbital = 5,5-diethylbarbituric acid
  Benzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine
  Bromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Brotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepine
  Buprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
  Butobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acid
  Butalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
  Cannabis, rezină de cannabis și ulei de cannabis
  Cathine = d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane
  Cyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
  Camazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
  Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
  Clobazam = 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dione
  Clonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one
  Clorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acid
  Clotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one
  Cloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one
  Delorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Diazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Estazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine
  Ethchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinol
  Ethinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamate
  Ethyl loflazepate = ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
  Etilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamine
  Fencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amine
  Fenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl) amino]propionitrile
  Fludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Flunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Flurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodia-zepin-2-one
  Glutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimide
  Halazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Haloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one
  Ketazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzodiazepine-4,7(6H)-dione
  Lefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethane
  Loprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imi-dazo [1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one
  Lorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Lormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Mazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol
  Medazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
  Mefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine
  Meprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate
  Mesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine
  Methylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
  Methyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
  Midazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol (1,5-a) (1,4) benzodiazepine
  Nimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Nitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Nordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Oxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyl-2-H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Oxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-one
  Pentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
  Pentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
  Pemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
  Phendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
  Phenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
  Phentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylamine
  Pinazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Pipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
  Prazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Pyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
  Secbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
  Temazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Tetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Triazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
  Vinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acid
  GHB = acide y-hydroxybutyric
  ZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2=α] pyridin-3-acetamide
  Acid ibotenic
  Amanita muscaria (L: Fr.) Lam.
  Amanita pantherina
  Amida acidului lisergic
  Toate speciile din genul Argyreia
  7-hidroximitragynina
  Ibogaina
  Ketamina
  Muscimol
  Mitraginina
  Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
  Nitrit de amil
  Nymphaea caerulea Sav.
  Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.
  Salvinorin A-F
  Salvia divinorum Epling & Jativa
  Tabernanthe iboga (L.) Nutt.
  2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină
  Radiată
  --------
  Substanța "Etcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.

  Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat
  Metilendioxipirovaleronă (MDPV)
  alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
  (la 08-05-2014, Substanța "alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one
  (la 08-05-2014, Substanța "Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone
  (la 08-05-2014, Substanța "MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )

  Phenazepam = 7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  (la 26-01-2018, Tabelul nr. III a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 42 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 23 ianuarie 2018 )

  Radiată
  --------
  Substanța "Metilbenzilpiperazină (MBZP)" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.

  Radiată
  --------
  Substanța "N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.– sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;– produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătății, în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel.

  TABELUL Nr. IV
  N-acetylanthranilic acid
  Ephedrine
  Ergometrine
  Ergotamine
  Isosafrole
  Lysergic acid
  3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one
  1-phenyl-2-propanone
  Piperonal
  Pseudoephedrine
  Safrole
  Acetic anhydride
  Acetone
  Anthranilic acid
  Ethyl ether
  Hydrochlorid acid
  Phenylacetic acid
  Piperidine
  Methylethyl ketone
  Potassium permanganate
  Sulphuric acid
  Toluene– sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;– produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătății, în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel.

  ------