METODOLOGIE din 1 noiembrie 2011 de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 bis din 22 noiembrie 2011 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 6.143 din din 1 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, numită în continuare Metodologie, reglementează procedura de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, stabilește normele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de evaluare precum și instrumentele de evaluare.


  Articolul 2
  (1) Evaluarea activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar se realizează anual, conform graficului prezentat în anexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul anului școlar, la nivelul fiecărei unități și instituții de învățământ preuniversitar și are două componente:
  a) autoevaluarea;
  b) evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare.
  (2) Fișele cadru ale postului și fișele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.(3) Fișele cadru ale postului pentru fiecare funcție didactică și didactică auxiliară se operaționalizează/individualizează de către directorul și directorul adjunct al unității/instituției de învățământ.(4) Fișa postului operaționalizată se aprobă și se revizuiește anual de către consiliul de administrație și constituie anexă la contractul individual de muncă.(5) Indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice și didactice auxiliare se stabilesc de către directorul și directorul adjunct al fiecărei unități/instituții de învățământ, împreună cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor funcționale, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru.(6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevăzut în anexa 1 la prezenta metodologie, validează, prin vot majoritar, fișele de autoevaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar, în baza cărora se stabilește calificativul anual.(7) În situații excepționale, calendarul de evaluare, fișele postului și fișele de autoevaluare/evaluare operaționalizate/ individualizate pot fi modificate în cursul anului școlar.
  (la 19-05-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )


  Articolul 3

  Metodologia are ca finalitate:
  a) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă și transparentă a personalului didactic și didactic auxiliar;
  b) asigurarea unui sistem motivațional care să determine creșterea performanțelor profesionale individuale.


  Articolul 4
  (1) Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar este realizată la nivelul fiecărei unități și instituții de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.(2) Activitatea de evaluare vizează personalul didactic și didactic auxiliar încadrat în unitatea respectivă, având în vedere tipul și norma de încadrare a fiecărui angajat.(3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, își desfășoară activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică o perioadă mai mică decât un an școlar, atunci evaluarea parțială a activității se realizează pentru perioada efectiv lucrată în unitatea sau instituția de învățământ - dar care trebuie să fie de minim 90 zile, iar încadrarea să fie de minim de 1/2 normă.(4) Calificativul parțial va fi acordat de consiliul de administrație conform punctajelor din domeniile cuprinse în fișa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parțial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare.(5) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfășoară activitate în două sau mai multe unități sau instituții de învățământ, evaluarea anuală a activității se face în fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcționează. Cadrele didactice au obligația să își completeze fișele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învățământ. Unitatea de învățământ respectivă are obligația de a elibera o adeverință din care să rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverințe vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de învățământ unde are funcția de bază. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administrație al unității de învățământ unde se face evaluarea finală și acordarea calificativului.(6) Rezultatele activității de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administrație privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul II Baza metodologică

  Articolul 5

  Evaluarea activității personalului didactic și personalului didactic auxiliar din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar se realizează în următoarele etape:
  a) Autoevaluarea activității realizată de fiecare angajat pe baza fișei de autoevaluare/evaluare și a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fișa de autoevaluare.
  b) Evaluarea activității personalului didactic/didactic auxiliar este realizată la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului funcțional prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toți membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată.
  c) Evaluarea finală a activității personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de administrație al unității/instituției de învățământ.


  Articolul 6

  Pentru fiecare etapă de evaluare prevăzută în prezenta Metodologie, vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice a resursei umane din învățământul preuniversitar realizată de inspectoratele școlare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și rezultatele altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecție școlară, evaluare instituțională etc., dacă acestea există și fac referire explicită la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.


  Capitolul III Domeniile și criteriile de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

  Articolul 7
  (1) Activitatea desfășurată pe parcursul anului școlar de către personalul didactic și didactic auxiliar, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fișei cadru de autoevaluare/evaluare, anexă a prezentei metodologii, ținându-se seama de următoarele domenii și criterii de performanță care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea.(2) Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare și criterii de performanță:
  a) Domeniul Proiectarea activității, cu următoarele criterii de performanță:(i) respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei;(ii) implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;(iii) folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor - TIC în activitatea de proiectare didactică;(iv) proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;(v) proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității.
  (la 19-05-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )

  b) Domeniul Realizarea activităților didactice, cu următoarele criterii de performanță:(i) utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice;(ii) utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice, inclusiv utilizarea TIC;(iii) utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale;(iv) diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților;(v) organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online;(vi) formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de «a învăța să înveți»;(vii) organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat.
  (la 19-05-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )

  c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învățării, cu următoarele criterii de performanță:(i) asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare;(ii) aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor;(iii) utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;(iv) promovarea autoevaluării și interevaluării;(v) evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali;(vi) coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării învățării;(vii) realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev.
  (la 19-05-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )

  d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanță:i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient - , pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi;ii. Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale;iii. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor;iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
  e) Domeniul Managementul carierei și al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanță:i. Participarea și valorificarea competențelor științifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare;ii. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;iii. Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal;iv. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității;v. Abrogat.
  (la 25-06-2014, Pct. v, lit. e), alin. (2), art. 7 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014. )

  f) Domeniul Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea unității școlare, cu următoarele criterii de performanță:(i) dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale;(ii) promovarea ofertei educaționale;(iii) promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online;(iv) realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online;(v) respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare;(vi) implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației;(vii) promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.
  (la 19-05-2020, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )

  g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanță:(i) manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament);(ii) respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice).
  (la 19-05-2020, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )
  (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare și criterii de performanță specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei metodologii.


  Capitolul IV Procedura de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar

  Articolul 8
  (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligația să își completeze fișa de autoevaluare a activității desfășurate și să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activității, la secretariatul unității de învățământ, conform perioadei prevăzute în graficul din anexa 1 a prezentei metodologii.(2) Fișele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se validează în consiliul profesoral al unității de învățământ.(3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor funcționale sau a consiliului de administrație, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitățile care nu s-au desfășurat în școală și nu există, ca obligație, la portofoliul personal.


  Articolul 9
  (1) Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează în cadrul ședințelor de comisie metodică, pe specialități/arii curriculare conform graficului activităților de evaluare prevăzut în anexa 1 a prezentei metodologii.(2) Evaluarea activității personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul ședințelor/compartimentelor funcționale în care acestea își desfășoară activitatea, conform graficului activităților de evaluare prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie.(3) Fiecare comisie metodică/compartiment completează rubrica de evaluare menționată în fișa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) și înaintează fișele și procesul-verbal din cadrul ședinței consiliului de administrație.


  Articolul 10
  (1) La solicitarea directorului unității de învățământ se întrunește consiliul de administrație al unității de învățământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fișei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.(2) Consiliul de administrație evaluează activitatea pe baza fișelor de autoevaluare/evaluare și acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezența cadrului didactic/didactic auxiliar în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administrație acordarea punctajului la autoevaluare.(3) Consiliul de administrație completează fișa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar și stabilește punctajul final de evaluare.(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condițiile prezentei metodologii, este:– de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;– de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;– de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;– sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.(5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administrație stabilește calificativul anual pentru fiecare angajat în parte.(6) Hotărârea consiliului de administrație privind punctajul final și calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11
  (1) Calificativul anual și punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administrație sunt aduse la cunoștința fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la ședința consiliului de administrație.(2) Hotărârea consiliului de administrație cu punctajul și calificativul acordat va fi comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unității de învățământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la ședința consiliului de administrație.


  Capitolul V Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor

  Articolul 12
  (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestație asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administrație, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa 1, parte integrantă a prezentei metodologii.(2) Toate contestațiile se înregistrează la secretariatul unității de învățământ în 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare și comunicare a calificativului.


  Articolul 13
  (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizia directorului și este formată din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învățământ, recunoscute pentru profesionalism și probitate morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate.(2) Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestație sau care au realizat evaluarea în consiliul de administrație.(3) Contestațiile înregistrate în termen legal se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, menționată la alin. 1, în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.


  Articolul 14

  Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă.


  Articolul 15

  La solicitarea persoanei care a contestat punctajul și/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestații participă și reprezentantul organizației sindicale din unitatea de învățământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele și poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 16

  Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, informații, ordine publică și securitate națională se realizează pe baza prevederilor prezentei metodologii și a normelor proprii.


  Articolul 17

  Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrantă a prezentei metodologii.


  Articolul 18

  Prevederile prezentei metodologii intră în vigoare începând cu anul școlar 2011 - 2012.


  Anexa nr. 1

  la Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
  GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE

  TERMENE

  ACTIVITĂȚI

  15 iunie-15 august

  Depunerea fișei de autoevaluare/evaluare și a rapor-
  tului justificativ la secretariatul unității

  3-10 septembrie

  Validarea de către consiliul profesoral a fișelor de
  autoevaluare/evaluare ale personalului didactic și
  didactic auxiliar

  Evaluarea în comisii/compartimente

  Evaluarea în consiliul de administrație

  Comunicarea, prin secretariatul unității de învățământ,
  a hotărârii consiliului de administrație către toate
  cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut
  fi prezente pentru evaluarea finală

  Până la data de
  15 septembrie

  Depunerea contestațiilor

  Soluționarea contestațiilor și comunicarea în scris a
  rezultatelor

  (la 12-07-2012, Anexa nr. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 4.613 din 28 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 12 iulie 2012 )


  Anexa nr. 2

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE
  în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

  Numărul fișei postului: .....................................................................................
  Numele și prenumele cadrului didactic: .....................................................................................
  Specialitatea: .....................................................................................
  Perioada evaluată: .....................................................................................
  Calificativul acordat: .....................................................................................

  Domenii ale evaluării

  Criterii de performanță

  Indicatori de performanță

  Punctaj maxim

  Punctaj acordat

  Validare consiliul profesoral

  Autoevaluare

  Evaluare comisie

  Evaluare consiliul de administrație

  1. Proiectarea activității

  1.1. Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei  1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității  1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare didactică  1.4. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică  1.5. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității

  15

  2. Realizarea activităților didactice

  2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice  2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice, inclusiv resurse TIC  2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale  2.4. Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate
  2.5. Organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online  2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveți“  2.7. Organizarea și desfășurarea de activități prin participare la acțiuni de voluntariat

  25

  3. Evaluarea rezultatelor învățării

  3.1. Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare  3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor  3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online  3.4. Promovarea autoevaluării și interevaluării  3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali  3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării  3.7. Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev

  20

  4. Managementul clasei de elevi

  4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi  4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale  4.3. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor  4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică

  12

  5. Managementul carierei și al dezvoltării personale

  5.1. Participarea la programele de formare continuă/perfecționare și valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite  5.2. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului  5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional și a dosarului personal  5.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității - familiile elevilor)

  8

  6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare

  6.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale  6.2. Promovarea ofertei educaționale
  6.3. Promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online  6.4. Realizarea/Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online  6.5. Respectarea normelor, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare  6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației  6.7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei

  15

  7. Conduita profesională

  7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament)


  2

  7.2. Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice)


  3  5
  100

  Data:
  .......................
  Nume și prenume:
  • Cadru didactic evaluat:
  • Responsabil comisie:
  • Director:
  • Membrii consiliului de administrație:

  Semnături:
  ...............................
  (la 19-05-2020, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )


  Anexa nr. 3

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  a postului - cadru didactic în învățământul preuniversitar

  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ................................................., se încheie astăzi, .............................................., prezenta fișă a postului:
  Numele și prenumele ..........................................................................
  Specialitatea: ..........................................................................
  Denumirea postului: ..........................................................................
  Decizia de numire: ..........................................................................
  Încadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat
  Număr de ore sarcini de serviciu: ..........................................................................
  Număr de ore de predare: ..........................................................................
  Profesor diriginte la clasa: ..........................................................................
  Cerințe:– studii:
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  – studii specifice postului ....................................................................– vechime ....................................................................– grad didactic ....................................................................

  Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodică/catedră;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare la activități/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. Proiectarea activității - elemente de competență1.1. Analizarea curriculumului școlar1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime1.4. Elaborarea documentelor de proiectare1.5. Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC1.6. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică1.9. Proiectarea activității extracurriculare2. Realizarea activităților didactice curriculare 2.1. Organizarea și dirijarea activităților de predare-învățare2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate2.3. Integrarea și utilizarea TIC2.4. Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare în mediul școlar și online2.5. Identificarea și valorificarea posibilităților de învățare ale elevilor2.6. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei2.7. Elaborarea propunerilor și a conținuturilor curriculumului la decizia școlii (CDȘ)3. Realizarea activităților didactice extracurriculare3.1. Eficientizarea relației profesor-familie3.2. Organizarea, coordonarea sau/și desfășurarea activităților extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online3.3. Implicarea partenerilor educaționali - realizarea de parteneriate3.4. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat4. Evaluarea rezultatelor învățării4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare4.3. Elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online4.4. Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor.4.5. Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării4.6. Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor5. Managementul clasei de elevi5.1. Organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/și este diriginte5.3. Gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor - elevi, elevi - elevi, profesor - familie5.4. Tratarea diferențiată a elevilor în funcție de nevoile lor specifice5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirecțional în comunicare6. Managementul carierei și al dezvoltării personale6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare6.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, manifestări științifice etc.6.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite7. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaționale7.2. Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale7.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale7.4. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional7.5. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor7.6. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei7.7. Implicarea în prevenirea și combaterea violenței și bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul onlineII. ALTE ATRIBUȚII
  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență, în condițiile legii:
  .....................................................................................................................
  Atribuțiile funcției de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră și ale altor comisii funcționale din școală sunt prevăzute în prezenta fișă (dacă este cazul).
  Răspunderea disciplinară
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  ..........................................................
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință
  .........................................................
  Data: ......................

  (la 19-05-2020, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )


  Anexa nr. 4

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual
  pentru funcțiile de bibliotecar, documentarist, redactor în
  învățământul preuniversitar
  Numărul fișei postului: .............................
  Numele și prenumele titularului: ....................
  Perioada evaluată: ..................................
  Calificativul acordat: ..............................

  Domenii ale
  evaluării

  Criterii de performanță


  Indica-
  tori de
  perfor-
  manță  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  auto-
  evaluare
  Punctaj
  evaluare
  comparti-
  ment  Punctaj
  evaluare
  consiliu
  de admi-
  nistra-
  ție

  Validare
  consiliul
  profesoral
  1. Proiectarea
  activității

  1.1. Respectarea normelor biblioteconomice în
  vigoare recomandate pentru funcționarea
  bibliotecii școlare  1.2. Respectarea procedurilor existente la
  nivelul unității cu privire la:
  ● efectuarea operațiilor în documentele de
  evidență (RFM, RI, fișele de evidență, fișe de
  cititor);
  ● transmiterea informațiilor în interiorul și
  exteriorul unității.  1.3. Realizarea planificării calendaristice a
  activității bibliotecii în concordanță cu
  structura anului școlar și adaptată la
  particularitățile unității școlare

  1.4. Proiectarea anumitor activități de
  inițiere și valorizare a dimensiunii educative
  a tehnologiei informării și comunicării (TIC)
  în cadrul bibliotecii

  1.5. Elaborarea de instrumente de planificare
  pe tipuri de activități: pedagogice, culturale
  de comunicare și de gestionare a bibliotecii

  20

  2. Realizarea
  activității

  2.1. Organizarea resurselor bibliotecii în
  vederea punerii lor la dispoziția
  utilizatorilor în cadrul activităților  2.2. Realizarea completă/corectă/legală a
  operațiilor biblioteconomice (catalogare,
  clasificare/indexare, depozitare, evidență,
  împrumut, inventariere, casare) prin
  colaborare cu alte compartimente  2.3. Gestionarea prin securitate și bună
  păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii

  2.4. Organizarea de expoziții, vizite și
  întâlniri tematice, ateliere de creație
  privind promovarea ofertei bibliotecii în
  comunitate și atragerea cititorilor

  2.5. Adaptarea la complexitatea muncii pe baza
  nivelului de concepție, de analiză și sinteză
  a activității

  30

  3. Comunicare și
  relaționare

  3.1. Asigurarea unei bune comunicări și
  relaționări la nivel intern (cu elevii,
  cadrele didactice, didactic-auxiliare)  3.2. Comunicarea eficientă cu utilizatorii
  externi (părinți, comunitate) și parteneri

  3.3. Atragerea elevilor către activitățile
  bibliotecii și stimularea lecturii (numărul
  fișelor de cititor)  3.4. Consolidarea relației dintre școală și
  comunitate

  3.5. Colaborarea cu instituții de cultură și
  educație în vederea realizării unor proiecte
  cu caracter cultural și educativ

  20

  4. Managementul
  carierei și al
  dezvoltării
  personale  4.1. Analiza nivelului și stadiului propriei
  pregătiri profesionale

  4.2. Participarea permanentă la cercuri și
  activități metodice la nivel local/județean/
  național  4.3. Participarea la programe de formare în
  vederea dezvoltării profesionale  10

  5. Contribuția la
  dezvoltarea
  instituțională și la
  promovarea imaginii
  școlii  5.1. Realizarea integrală și la timp a
  atribuțiilor stabilite prin fișa postului

  5.2. Respectarea regulamentului de organizare
  și funcționare a bibliotecii școlare și a
  regulamentului intern al bibliotecii școlare,
  respectarea normelor de conservare și
  securitate a colecțiilor, a normelor și
  procedurilor de sănătate și securitate a
  muncii, PSI și ISU  5.3. Promovarea valorilor culturale românești
  prin realizarea de parteneriate educative
  naționale și internaționale  5.4. Inițiative personale privind stimularea
  donațiilor și obținerea unor sponsorizări în
  scopul dezvoltării resurselor bibliotecii  5.5. Utilizarea rațională și eficientă a
  alocațiilor bugetare pentru achiziții,
  abonamente

  15

  6. Conduita
  profesională

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
  (limbaj, ținută, respect, comportament)
  2

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei
  profesionale
  3  5

  Total  100

  Data: Numele și prenumele: Semnături:
  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
  ● Responsabil compartiment:
  ● Director:
  ● Membrii consiliului de administrație:
  ---------
  Anexa 4 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 5

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
  DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul......, se încheie astăzi,.........., prezenta fișă a postului:
  Numele și prenumele ........................
  Specialitatea: .............................
  Denumirea postului:...............
  Decizia de numire: ....................
  Încadrarea:.................................
  Cerințe:– studii:
  ..................................................................
  ..................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................
  Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Elaborarea documentelor de planificare și de organizare a activității de bibliotecă în concordanță cu:
  a) activitatea școlară anuală;
  b) R.O.I. și proceduri elaborate la nivelul unității;
  c) planul managerial al unității;
  d) specificul și particularitățile unității școlare.
  1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Organizarea serviciilor de informare și documentare.2.2. Gestionarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Acordarea de consultanță beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Comunicarea și relaționarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3.2. Comunicarea și relaționarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, parteneri sociali).3.3. Monitorizarea și rezolvarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.4.2. Formarea profesională și dezvoltarea în carieră.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunității educative și comunității locale.5.2. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii școlare, al școlii și comunității locale. prin dezvoltarea de proiecte și parteneriate.5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice și a promovării deschiderii spre lumea contemporană.II. ALTE ATRIBUȚII
  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  Răspunderea disciplinară:
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  ..........................
  Data: .............


  Anexa nr. 6

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual
  pentru funcția de informatician
  Numărul fișei postului: ................................
  Numele și prenumele titularului: .......................
  Perioada evaluată: .....................................
  Calificativul acordat: .................................

  Domenii ale
  evaluării

  Criterii de performanță


  Indica-
  tori de
  perfor-
  manță  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  auto-
  evaluare
  Punctaj
  evaluare
  comparti-
  ment  Punctaj
  evaluare
  consiliu
  de admi-
  nistra-
  ție

  Validare
  consiliul
  profesoral
  1. Proiectarea
  activității  1.1. Gestionarea și verificarea permanentă a
  stării de funcționare a echipamentelor de
  calcul din dotare și asigurarea utilizării în
  bune condiții a acestora

  1.2. Întreținerea și administrarea rețelei
  internet a școlii

  1.3. Implicarea în activitățile de proiectare
  a ofertei educaționale la nivelul unității

  1.4. Proiectarea de activități
  extracurriculare corelate cu obiectivele
  curriculare extrase din planul managerial al
  unității  20

  2. Realizarea
  activităților
  didactice


  2.1. Asigurarea asistenței tehnice
  profesorilor de altă specialitate decât
  informatică în timpul orelor desfășurate în
  laboratorul AEL sau în oricare alt laborator
  de informatică  2.2. Utilizarea și gestionarea eficientă a
  resurselor puse la dispoziția postului:
  bibliotecă de software și documentații,
  echipamente de tehnică de calcul și auxiliare
  etc.  2.3. Participarea la activități
  extracurriculare, precum și participarea la
  acțiuni de voluntariat

  30

  3. Comunicare și
  relaționare
  3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și
  relaționare cu elevii

  3.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și
  relaționare cu personalul școlii

  3.3. Dezvoltarea capacității de comunicare și
  relaționare cu echipa managerială

  3.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și
  relaționare în cadrul comunității

  3.5. Relaționarea cu firmele producătoare de
  softuri, de echipamente de calcul, cu firmele
  care asigură service-ul echipamentelor de
  calcul, relaționarea cu providerul de internet  15

  4. Managementul
  carierei și al
  dezvoltării
  personale
  4.1. Valorificarea competențelor științifice,
  dobândite prin participarea la programele de
  formare/perfecționare  4.2. Implicarea în organizarea activităților
  metodice la nivelul comisiei/catedrei de
  informatică  4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului și
  dosarului personal  15

  5. Contribuția la
  dezvoltarea
  instituțională și la
  promovarea imaginii
  unității școlare
  5.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte
  educaționale în vederea dezvoltării
  instituționale  5.2. Promovarea ofertei educaționale  5.3. Realizarea/participarea la programe/
  activități de prevenire și combatere a
  violenței și comportamentelor nesănătoase în
  mediul școlar

  5.4. Respectarea normelor, procedurilor de
  sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU
  pentru toate tipurile de activități
  desfășurate în cadrul unității de învățământ,
  precum și a sarcinilor suplimentare  5.5. Implicarea activă în crearea unei culturi
  a calității la nivelul organizației  15

  6. Conduita
  profesională

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
  (limbaj, ținută, respect, comportament)
  2

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei
  profesionale
  3  5

  TOTAL  100

  Data: Numele și prenumele: Semnături:
  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
  ● Responsabil compartiment:
  ● Director:
  ● Membrii consiliului de administrație:
  (la 08-07-2014, Anexa 6 la metodologie a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. )


  Anexa nr. 7

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
  DIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIAN
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:
  Numele și prenumele ........................
  Specialitatea: .............................
  Denumirea postului: ...............
  Decizia de numire: ....................
  Încadrarea:.................................
  Cerințe:– studii:
  ...................................................................
  ...................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................
  Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
  1.1.Analizarea softurilor educaționale.1.2. Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii.1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Asigurarea asistenței tehnice tuturor profesorilor școlii.2.2. Organizarea și întreținerea echipamentelor de calcul și a soft-urilor necesare activităților de predare-învățare.2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităților extracurriculare.3.2. Implicarea partenerilor educaționali, realizarea de parteneriate.4. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE4.1. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.4.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.4.3. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.4.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul și în afara unității școlare.5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.5.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.
  6.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE6.1. Implicarea în realizarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale.
  6.2.Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.
  6.3.Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.
  6.4.Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.
  6.5.Organizarea activităților privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru activitățile desfășurate în laborator.II. ALTE ATRIBUȚII
  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  Răspunderea disciplinară:
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  .........................
  Data: .............


  Anexa nr. 8

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual
  pentru funcția de laborant
  Numărul fișei postului: ................................
  Numele și prenumele titularului: .......................
  Perioada evaluată: .....................................
  Calificativul acordat: .................................

  Domenii ale
  evaluării

  Criterii de performanță


  Indica-
  tori de
  perfor-
  manță  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  auto-
  evaluare
  Punctaj
  evaluare
  comparti-
  ment  Punctaj
  evaluare
  consiliu
  de admi-
  nistra-
  ție

  Validare
  consiliul
  profesoral
  1. Proiectarea
  activității

  1.1. Corelarea activității cu programa școlară
  și cu normele de elaborare a documentelor de
  proiectare  1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a
  ofertei educaționale la nivelul unității

  1.3. Folosirea tehnologiei informării și
  comunicării (TIC) în activitatea de proiectare

  1.4. Proiectarea de activități extracurriculare
  corelate cu obiectivele curriculare extrase din
  planul managerial al unității

  20

  2. Realizarea
  activităților
  didactice


  2.1. Realizarea unor experimente didactice care
  asigură caracterul aplicativ al învățării și
  formarea competențelor specifice  2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale
  din unitatea de învățământ în vederea
  optimizării activităților didactice, inclusiv a
  resurselor TIC

  2.3.Participarea la activități extracurriculare,
  precum și participarea la acțiuni de voluntariat  30

  3. Comunicare și
  relaționare
  3.1. Dezvoltarea capacității de comunicare și
  relaționare cu elevii

  3.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și
  relaționare cu personalul școlii

  3.3. Dezvoltarea capacității de comunicare și
  relaționare cu echipa managerială

  3.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și
  relaționare în cadrul comunității

  3.5. Relaționarea cu firmele producătoare de
  resurse materiale necesare laboratoarelor de
  specialitate și cu firmele care asigură
  service-ul dispozitivelor din dotare  20

  4. Managementul
  carierei și al
  dezvoltării personale

  4.1. Valorificarea competențelor științifice,
  dobândite prin participarea la programele de
  formare/perfecționare  4.2. Implicarea în organizarea activităților
  metodice la nivelul comisiei/catedrei/
  responsabil  4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului și
  dosarului personal  10

  5. Contribuția la
  dezvoltarea
  instituțională și la
  promovarea imaginii
  unității școlare  5.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte
  educaționale în vederea dezvoltării
  instituționale  5.2. Promovarea ofertei educaționale  5.3. Realizarea/participarea la programe/
  activități de prevenire și combatere a violenței
  și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar  5.4. Respectarea normelor, procedurilor de
  sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU
  pentru toate tipurile de activități desfășurate
  în cadrul unității de învățământ, precum și a
  sarcinilor suplimentare  5.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a
  calității la nivelul organizației  15

  6. Conduita
  profesională

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
  (limbaj, ținută, respect, comportament)
  2

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei
  profesionale
  3  5

  TOTAL  100

  Data:
  Numele și prenumele: Semnături:
  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
  ● Responsabil compartiment:
  ● Director:
  ● Membrii consiliului de administrație:
  ---------
  Anexa 8 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 9

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
  DIDACTIC AUXILIAR DE LABORANT
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:
  Numele și prenumele ..........................
  Specialitatea: ...............................
  Denumirea postului:...............
  Decizia de numire: ....................
  Încadrarea:...................................
  Cerințe:– studii:
  ..................................................................
  ..................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................
  Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Analizarea curriculumului școlar.1.2. Elaborarea documentelor de proiectare.
  1.3.Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea mijloacelor necesare activităților de predare-învățare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea și utilizarea TIC.3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităților extracurriculare.3. 2. Implicarea partenerilor educaționali, realizarea de parteneriate.4. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE
  4.1.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.
  4.2.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.
  4.3.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.
  4.4.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.
  4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul și în afara unității școlare.5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.5.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE6.1. Implicarea în realizarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale.6.2. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.6.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.6.4. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.6.5. Organizarea activităților privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru activitățile desfășurate în laborator.II. ALTE ATRIBUȚII
  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  Răspunderea disciplinară:
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  ...........................
  Data: .............


  Anexa nr. 10

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual
  pentru funcția de tehnician
  Numărul fișei postului: ................................
  Numele și prenumele titularului: .......................
  Perioada evaluată: .....................................
  Calificativul acordat: .................................

  Domenii ale
  evaluării

  Criterii de performanță


  Indica-
  tori de
  perfor-
  manță  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  auto-
  evaluare
  Punctaj
  evaluare
  comparti-
  ment  Punctaj
  evaluare
  consiliu
  de admi-
  nistra-
  ție

  Validare
  consiliul
  profesoral
  1. Proiectarea
  activității

  1.1. Corelarea activității tehnicianului cu
  activitățile școlii

  1.2. Realizarea planului managerial specific
  postului

  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare
  la locul de muncă și în activitățile realizate
  cu elevii

  20

  2. Realizarea
  activității


  2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu
  prevăzute de fișa postului

  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a
  resurselor materiale, financiare, informaționale
  și de timp  2.3. Formarea/Dezvoltarea la elevi a unor
  deprinderi și a unor abilități specifice
  calificării

  30

  3. Comunicarea și
  relaționarea

  3.1. Capacitatea de a face echipă cu cadrele
  didactice și cu ceilalți angajați ai școlii

  3.2. Realizarea comunicării cu elevii  3.3. Realizarea comunicării cu conducerea
  unității de învățământ

  3.4. Monitorizarea situațiilor conflictuale

  20

  4. Managementul
  carierei și al
  dezvoltării personale  4.1. Identificarea nevoilor proprii de
  dezvoltare

  4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri
  de perfecționare etc.

  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/
  competențelor dobândite  10

  5. Contribuția la
  dezvoltarea
  instituțională și la
  promovarea imaginii
  școlii
  5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de
  activitățile școlii

  5.2. Promovarea în comunitate a activității
  instituției, participând la programe și
  parteneriate  5.3. Realizarea activităților în conformitate cu
  politica educațională a școlii

  5.4. Respectarea și aplicarea regulilor școlii

  15

  6. Conduita
  profesională

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
  (limbaj, ținută, respect, comportament)
  2

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei
  profesionale
  3  5

  TOTAL  100

  Data:
  Numele și prenumele: Semnături:
  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
  ● Responsabil compartiment:
  ● Director:
  ● Membrii consiliului de administrație:
  ---------
  Anexa 10 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 11

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
  DIDACTIC AUXILIAR DE TEHNICIAN
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:
  Numele și prenumele ..........................
  Specialitatea: ...............................
  Denumirea postului:...............
  Decizia de numire: ....................
  Încadrarea:...................................
  Cerințe:– studii:
  ..................................................................
  ..................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................
  Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA
  3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară/comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE
  5.1.Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.
  5.2.Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.
  5.3.Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚII
  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  Răspunderea disciplinară:
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  ..........................
  Data: ............


  Anexa nr. 12

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual
  pentru funcția de pedagog școlar
  Numărul fișei postului: ................................
  Numele și prenumele titularului: .......................
  Perioada evaluată: .....................................
  Calificativul acordat: .................................

  Domenii ale
  evaluării

  Criterii de performanță


  Indica-
  tori de
  perfor-
  manță  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  auto-
  evaluare
  Punctaj
  evaluare
  comparti-
  ment  Punctaj
  evaluare
  consiliu
  de admi-
  nistra-
  ție

  Validare
  consiliul
  profesoral
  1. Proiectarea
  activității

  1.1. Corelarea conținutului activității de
  pedagog școlar cu obiectivele generale ale
  instituției  1.2. Realizarea planului managerial al
  pedagogului școlar

  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare
  ce au în vedere activitatea pedagogului școlar  20

  2. Realizarea
  activității

  2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu
  specifice postului

  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a
  resurselor materiale, financiare, informaționale
  și de timp  2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității
  elevului  30

  3. Comunicare și
  relaționare
  3.1. Capacitatea de a se integra/de a lucra în
  echipă

  3.2. Realizarea comunicării cu elevii  3.3. Realizarea comunicării cu factorii de
  răspundere din școală

  3.4. Realizarea comunicării cu familia  3.5. Monitorizarea situațiilor conflictuale din
  cămin  20

  4. Managementul
  carierei și al
  dezvoltării personale  4.1. Identificarea nevoilor proprii de
  dezvoltare

  4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri
  de perfecționare etc.

  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/
  competențelor dobândite  10

  5. Contribuția la
  dezvoltarea
  instituțională și
  promovarea imaginii
  școlii  5.1. Manifestarea unei atitudini proactive în
  legătură cu activitățile specifice căminului

  5.2. Promovarea în comunitate a activității
  instituției, participând la programe și
  parteneriate/pregătind participarea elevilor la
  programe/parteneriate

  5.3. Realizarea unui climat de disciplină și de
  siguranță în cadrul căminului de elevi  15

  6. Conduita
  profesională

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
  (limbaj, ținută, respect, comportament)
  2

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei
  profesionale
  3  5

  TOTAL  100

  Data:
  Numele și prenumele: Semnături:
  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
  ● Responsabil compartiment:
  ● Director:
  ● Membrii consiliului de administrație:
  ---------
  Anexa 12 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 13

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
  PEDAGOG ȘCOLAR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ....., se încheie astăzi, ......., prezenta fișă a postului:
  Numele și prenumele ...................
  Specialitatea: ........................
  Denumirea postului: ...................
  Decizia de numire: ....................
  Încadrarea: ...........................
  Cerințe:– studii:
  ............................................................
  ............................................................– studii specifice postului ................................
  vechime ....................................................
  Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlareI. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA3.1. Capacitatea de a se integra, de a lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară/comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚII
  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  Răspunderea disciplinară:
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  .............................................
  Data: ..................


  Anexa nr. 14

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual
  pentru funcția de instructor de educație extrașcolară
  Numărul fișei postului: ................................
  Numele și prenumele titularului: .......................
  Perioada evaluată: .....................................
  Calificativul acordat: .................................

  Domenii ale
  evaluării

  Criterii de performanță


  Indica-
  tori de
  perfor-
  manță  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  auto-
  evaluare
  Punctaj
  evaluare
  comparti-
  ment  Punctaj
  evaluare
  consiliu
  de admi-
  nistra-
  ție

  Validare
  consiliul
  profesoral
  1. Proiectarea
  activităților  1.1. Corelarea conținutului activității cu
  planul managerial al directorului

  1.2. Realizarea planului anual și semestrial de
  activități extrașcolare

  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare

  20

  2. Realizarea
  activităților  2.1. Realizarea activităților extrașcolare
  propuse

  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a
  resurselor materiale, financiare, informaționale
  și de timp  2.3. Asigurarea unui climat propice dezvoltării
  personale

  2.4. Realizarea activităților respectând
  principiul egalității de șanse

  2.5. Contribuții la dezvoltarea personalității
  elevului  30

  3. Comunicarea și
  relaționarea


  3.1. Capacitatea de a lucra în echipă

  3.2. Realizarea comunicării cu elevii, cu
  cadrele didactice, cu conducerea școlii

  3.3. Menținerea relațiilor cu diferiți parteneri
  din comunitatea locală

  3.4. Monitorizarea situațiilor conflictuale

  20

  4. Managementul
  carierei și al
  dezvoltării personale
  4.1. Identificarea nevoilor proprii de
  dezvoltare  4.2. Participarea la activități metodice, stagii
  de formare/cursuri de perfecționare etc.

  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/
  competențelor dobândite  10

  5. Contribuția la
  dezvoltarea
  instituțională și la
  promovarea imaginii
  școlii


  5.1. Formarea la elevi a unei atitudini
  proactive față de activitățile școlii

  5.2. Promovarea în comunitate a activității
  instituției, participând la programe și
  parteneriate  5.3. Contribuția la îmbunătățirea/consolidarea
  imaginii școlii în comunitate

  5.4. Facilitarea procesului de cunoaștere,
  înțelegere, însușire și respectare a regulilor
  sociale

  15

  6. Conduita
  profesională

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
  (limbaj, ținută, respect, comportament)
  2

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei
  profesionale
  3  5

  TOTAL  100

  Data:
  Numele și prenumele: Semnături:
  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
  ● Responsabil compartiment:
  ● Director:
  ● Membrii consiliului de administrație:
  ---------
  Anexa 14 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 7 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 15

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
  INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ
  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fișă a postului:
  Numele și prenumele ...................
  Specialitatea: ........................
  Denumirea postului: ...................
  Decizia de numire: ....................
  Încadrarea: ...........................
  Cerințe:– studii:
  ..................................................................
  ..................................................................– studii specifice postului ......................................– vechime ........................................................
  Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlareI. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA3.1. Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară, comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚII.
  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:
  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________
  Răspunderea disciplinară:
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  .............................................
  Data: ..................


  Anexa nr. 16

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual
  pentru funcția de asistent social
  Numărul fișei postului: ................................
  Numele și prenumele titularului: .......................
  Perioada evaluată: .....................................
  Calificativul acordat: .................................

  Domenii ale
  evaluării

  Criterii de performanță


  Indica-
  tori de
  perfor-
  manță  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  auto-
  evaluare
  Punctaj
  evaluare
  comparti-
  ment  Punctaj
  evaluare
  consiliu
  de admi-
  nistra-
  ție

  Validare
  consiliul
  profesoral
  1. Proiectarea
  activității
  1.1. Programarea activității de asistență
  socială

  1.2. Organizarea activității și a locului de
  muncă

  1.3. Respectarea codului deontologic al
  asistentului social  20

  2. Realizarea
  activității


  2.1. Respectarea programului de lucru  2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de
  serviciu

  2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor
  specifice (legislație, metodologii și proceduri)

  2.4. Utilizarea logisticii unității în care își
  desfășoară activitatea  30

  3. Comunicare și
  relaționare  3.1. Demonstrarea abilităților de comunicare
  formală intra- și interinstituțională

  3.2. Facilitarea comunicării formale intra- și
  interinstituțională, școală-familie, școală-
  comunitate școlară-comunitate socială  3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale  3.4. Capacitate de a se integra și de a lucra în
  echipă  20

  4. Managementul
  carierei și al
  dezvoltării personale


  4.1. Identificarea nevoilor proprii de
  dezvoltare în carieră și personală

  4.2. Participarea la activități metodico-
  științifice de specialitate, stagii de formare/
  cursuri de perfecționare etc.  4.3. Aplicarea în activitatea curentă a
  cunoștințelor/abilităților/ competențelor
  profesionale dobândite în programele de formare
  continuă/perfecționare  10

  5. Contribuția la
  dezvoltarea
  instituțională și la
  promovarea imaginii
  unității școlare

  5.1. Promovarea în comunitate a activității
  unității de învățământ, ofertei educaționale și
  a rezultatelor obținute  5.2. Respectarea integrală a regulamentelor
  interne și a procedurilor stabilite la nivelul
  unității de învățământ  5.3. Participarea la activitățile organizate de
  unitate privind cunoașterea și aplicarea
  normelor și procedurilor de sănătate și
  securitate în muncă, de PSI și ISU

  5.4. Participarea la programe/activități de
  prevenire și combatere a violenței și
  comportamentelor nesănătoase

  15

  6. Conduita
  profesională

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
  (limbaj, ținută, respect, comportament)
  2

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei
  profesionale
  3  5

  TOTAL  100

  Data:
  Numele și prenumele: Semnături:
  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
  ● Responsabil compartiment:
  ● Director:
  ● Membrii consiliului de administrație:
  ---------
  Anexa 16 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 8 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 17

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
  ASISTENT SOCIAL
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fișă a postului:
  Numele și prenumele ...................
  Specialitatea: ........................
  Denumirea postului: ...................
  Decizia de numire: ....................
  Încadrarea: ...........................
  Cerințe:– studii: ...........................................
  .....................................................– studii specifice postului .........................– vechime ...........................................
  Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Programarea activității de asistență socială: întocmește documentații specifice; revizuiește documentații specifice; respectă codul deontologic al asistentului social.1.2. Organizarea activității: realizează evaluarea psiho-socială în echipa de specialiști; stabilește conținutul activității de asistență socială; alege strategii de intervenție specifice; monitorizează evoluția beneficiarilor.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚII2.1. Respectarea programului de lucru: respectă programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioară.2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu:– rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu;– respectă termenul legal de soluționare a cazurilor.2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislație, metodologii și proceduri):– analizează legislația, metodologiile și procedurilor specifice;– respectă standardele de calitate.2.4. Utilizarea logisticii unității în care își desfășoară activitatea:– utilizează echipamentul din dotare;– eficiența în gestionarea resurselor alocate.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Alege modalitățile corecte de comunicare.3.2. Facilitează comunicarea formală intra și interinstituțională, școală-familie, școală-comunitate școlară-comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.3.4. Capacitate de a se integra și de a lucra în echipă.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră și personală.4.2. Participarea la activități metodico-științifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor profesionale dobândite în programele de formare continuă/perfecționare.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.5.2. Comunică eficient cu partenerii educaționali, cu comunitatea socială.5.3. Dezvoltă alături de partenerii educaționali proiecte educaționale utile axei elev-școală-comunitate.5.4. Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ. Participă activ la elaborarea și implementarea regulamentului intern și a procedurilor specifice.5.5. Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor de SSM în domeniul situațiilor de urgență. Realizează/participă programe/activități de implementare a normelor de SSM în domeniul situațiilor de urgență.5.6. Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase. Realizează/participă programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase.II. ALTE ATRIBUȚII.
  În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  Răspunderea disciplinară:
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  .............................................
  Data: ..................


  Anexa nr. 18

  la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU
  de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului
  anual pentru funcția de corepetitor
  Numărul fișei postului: ................................
  Numele și prenumele titularului: .......................
  Perioada evaluată: .....................................
  Calificativul acordat: .................................

  Domenii ale
  evaluării

  Criterii de performanță


  Indica-
  tori de
  perfor-
  manță  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  auto-
  evaluare
  Punctaj
  evaluare
  comparti-
  ment  Punctaj
  evaluare
  consiliu
  de admi-
  nistra-
  ție

  Validare
  consiliul
  profesoral
  1. Proiectarea
  activității

  1.1. Programarea activității de corepetiție,
  conform proiectării activității didactice

  1.2. Proiectarea unor activități
  extracurriculare corelate cu obiectivele
  curriculare, nevoile și interesele educabililor