ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003 (*actualizată*)
pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"*)
(actualizată până la data de 28 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  ----------
  *) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R., societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", care se desfiinţează.
  (2) C.N.A.I.R. este persoană juridică română, de interes strategic naţional cât timp statul este acţionar majoritar, care se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform legilor în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 1.
  (3) C.N.A.I.R. are, la înfiinţare, în structura sa 7 subunităţi denumite direcţii regionale de drumuri şi poduri şi un centru de studii şi cercetare, fără personalitate juridică.
  (4) C.N.A.I.R. poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii şi ale statutului.
  (5) Filiale ale C.N.A.I.R. pot fi înfiinţate la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii şi statutului, iar actele constitutive ale unităţilor menţionate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în condiţiile legii.
  (6) C.N.A.I.R. desfăşoară în principal activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
  privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 2

  (1) Capitalul social iniţial al C.N.A.I.R. este de 163.702.200.000 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", în baza situaţiei financiare anuale şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002.
  (2) Capitalul social iniţial este împărţit în 1.637.022 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei.
  (3) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, la data constituirii C.N.A.I.R.
  (4) Acţiunile C.N.A.I.R. sunt deţinute iniţial şi în totalitate de statul român, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor.
  (5) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomă «Administraţia Naţională a Drumurilor din România», pe de o parte, şi C.N.A.I.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comerţului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului.
  (6) Acţiunile emise în condiţiile legii de C.N.A.I.R. pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital.
  (7) C.N.A.I.R. se poate privatiza, în condiţiile legii, statul având opţiunea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni. Privatizarea pachetului majoritar de acţiuni se face prin lege specială.
  (8) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, C.N.A.I.R. poate vinde sau închiria active din proprietatea sa, la iniţiativa consiliului de administraţie, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor şi cu mandatarea specială a reprezentanţilor Ministerului Transporturilor în adunarea generală a acţionarilor.
  (9) C.N.A.I.R. poate participa cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate similar sau conex.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 3

  (1) C.N.A.I.R. deţine în proprietate bunuri imobile şi mobile. Bunurile aparţinând proprietăţii publice a statului sunt de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr. 213/1998
  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (2) Bunurile aparţinând proprietăţii publice a statului, definite la alin. (1), constituie elemente ale infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale şi sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (3) Elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale, prevăzute în anexa nr. 2, se concesionează C.N.A.I.R. pe o perioadă de 49 de ani, fără plata redevenţei, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998
  *) privind regimul concesiunilor, pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor.
  ----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (4) În cazul privatizării a peste 50% din pachetul de acţiuni, prevederile şi clauzele contractului de concesiune vor fi modificate în conformitate cu prevederile legale.
  (5) Contravaloarea bunurilor aparţinând proprietăţii publice a statului nu este inclusă în valoarea capitalului social al C.N.A.I.R..
  ----------
  Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (6) Bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România», trec în proprietatea C.N.A.I.R. la data înmatriculării sale în registrul comerţului şi se regăsesc în capitalul social iniţial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România» nu este cuprinsă în capitalul social iniţial prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri vor intra în patrimoniul companiei şi se vor reevalua, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991
  privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de un an de la încheierea protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2 alin. (5), modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.I.R.. Acţiunile nou-emise, aferente modificării capitalului social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului în calitate de acţionar unic.
  ----------
  Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (7) Sursele de finanţare ale C.N.A.I.R. cuprind:
  a) venituri proprii;
  b) fonduri externe nerambursabile;
  c) credite interne şi externe contractate în nume propriu;
  d) alocaţii de la bugetul de stat;
  e) alte surse legal constituite.
  ----------
  Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  (8) Veniturile proprii ale C.N.A.I.R. se constituie din:
  a) venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului concesionate C.N.A.I.R. pe bază de contract de concesionare legal încheiat;
  b) veniturile obţinute, în lei şi în valută, din colectarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale din România aflate în administrarea C.N.A.I.R., stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
  c) veniturile încasate din executarea garanţiilor de participare la licitaţii.
  ----------
  Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  (9) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. a) şi b) se utilizează pentru:
  a) proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere;
  b) plata cheltuielilor suplimentare, ce depăşesc valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute din devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii, aferente lucrărilor rezultate în urma schimbării, în condiţiile legii, a soluţiilor tehnice şi/sau constructive, şi a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege;
  c) finanţarea investiţiilor proprii;
  d) plăţi pentru rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi de comisioane aferente creditelor contractate de C.N.A.I.R. potrivit art. 11 alin. (5);
  e) plata penalităţilor, dobânzilor de întârziere, precum şi a altor cheltuieli aferente acestora stabilite pe baza contractului de achiziţie publică legal încheiat, de instanţa judecătorească sau comisiile de adjudecare a disputelor conform clauzelor contractuale, inclusiv pentru obiectivele de investiţii finanţate de la bugetul de stat;
  f) acoperirea integrală a cheltuielilor de personal, administrare şi funcţionare a companiei;
  g) cheltuieli de investiţii, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiţii sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;
  h) plata rambursării de credite, de plăţi de dobânzi şi de comisioane contractate de stat pentru obiective de investiţii necesare dezvoltării infrastructurii rutiere;
  i) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora;
  j) stingerea obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora.
  ----------
  Alin. (9) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  (10) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. c) se utilizează pentru întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere, precum şi pentru implementarea proiectelor de infrastructură naţională de transport rutier.
  ----------
  Alin. (10) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  (11) Sursele proprii de finanţare reprezentate de sumele neutilizate din anii anteriori calculate ca diferenţă între profitul net repartizat ca sursă proprie de finanţare sau pentru dezvoltare repartizat conform legii la care se adaugă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale realizate din surse proprii şi sumele proprii efectiv utilizate pentru plăţi aferente investiţiilor din surse proprii se pot reporta şi se pot utiliza într-o perioadă ulterioară, constituindu-se ca sursă pentru finanţarea investiţiilor pentru retehnologizare. Din aceste surse de finanţare se asigură cu prioritate achiziţia de dotări independente necesare pentru activitatea curentă a C.N.A.I.R., precum şi pentru dotările cu maşini, echipamente şi utilaje necesare activităţii de mentenanţă executate în regie proprie.
  ----------
  Alin. (11) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  (12) Alte surse legal constituite reprezintă veniturile încasate din executarea garanţiilor de bună execuţie, veniturile încasate din executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, veniturile încasate din executarea garanţiilor tehnice pentru asigurarea calităţii lucrărilor executate, veniturile încasate din alte garanţii constituite conform contractelor încheiate, precum şi din penalităţile contractuale şi dobânzile de întârziere în executarea contractelor, indiferent de sursa de finanţare, precum şi veniturile rezultate din executarea deciziilor comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărârilor curţilor de arbitraj şi sentinţelor instanţelor civile.
  ----------
  Alin. (12) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  (13) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune ca urmare a dezmembrării construcţiilor expropriate pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii, situate pe coridoarele de expropriere ale lucrărilor de utilitate publică de interes naţional se fac venit la bugetul de stat.
  ----------
  Alin. (13) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  ----------
  Art. 3 [iniţial cu alin. (1)-(7)] a fost modificat de alin. (3) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 4

  (1) C.N.A.I.R. are ca obiect principal de activitate:
  a) întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei;
  b) codurile aferente lit. a) sunt: cod CAEN 4523 - construcţii de autostrăzi; drumuri, aerodromuri şi baze sportive; cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcţii; cod CAEN 4521 - construcţii de clădiri şi lucrări de geniu; cod CAEN 4511 - demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere; cod CAEN 4512 - lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii; cod CAEN 4522 - lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; cod CAEN 7420 - activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea;
  c) întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei, în regie proprie. Pentru aceste categorii de lucrări C.N.A.I.R. va organiza evidenţă contabilă distinctă în condiţiile legii;
  d) executarea lucrărilor prevăzute la lit. c), pentru care există pieţe concurenţiale, poate avea loc în situaţii excepţionale, cu caracter de urgenţă, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate, sau în situaţia în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie;
  e) activităţi comerciale, industriale, precum şi alte activităţi necesare îndeplinirii obiectului său de activitate. Pentru categoriile de activităţi economice va organiza evidenţă contabilă distinctă în condiţiile legii;
  f) realizarea activităţilor economice prevăzute la lit. e), pentru care există piaţă concurenţială, poate avea loc în situaţii excepţionale, cu caracter de urgenţă, atunci când este necesară asigurarea unei activităţi pe baza unei analize de necesitate, sau în situaţia în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor activităţi în regie proprie;
  g) încasarea în punctele de frontieră şi în alte puncte a obligaţiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor şi drumurilor naţionale; codul aferent acestei activităţi este CAEN 7513 - controlul activităţilor economice.
  ----------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  (2) C.N.A.I.R. va putea efectua orice alte operaţiuni şi activităţi legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit prin statut; codurile aferente acestor activităţi sunt următoarele:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  - cod CAEN 2222 - alte activităţi de tipărire n.c.a.;
  - cod CAEN 2661 - fabricarea elementelor din beton pentru construcţii;
  - cod CAEN 2663 - fabricarea betonului;
  - cod CAEN 2664 - fabricarea mortarului;
  - cod CAEN 2811 - fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
  - cod CAEN 4534 - alte lucrări de instalaţii;
  - cod CAEN 4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
  - cod CAEN 4550 - închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personal de deservire aferent;
  - cod CAEN 5010 - comerţ cu autovehicule;
  - cod CAEN 5020 - întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
  - cod CAEN 5030 - comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule;
  - cod CAEN 5050 - comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule;
  - cod CAEN 5151 - comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;
  - cod CAEN 5153 - comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii;
  - cod CAEN 5157 - comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
  - cod CAEN 5523 - alte mijloace de cazare;
  - cod CAEN 6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;
  - cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de mărfuri;
  - cod CAEN 6312 - depozitări;
  - cod CAEN 6321 - alte activităţi anexe transporturilor terestre;
  - cod CAEN 7012 - cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
  - cod CAEN 7020 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  - cod CAEN 7121 - închirierea altor mijloace de transport terestru;
  - cod CAEN 7132 - închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de deservire aferent;
  - cod CAEN 7134 - închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.;
  - cod CAEN 7230 - prelucrarea informatică a datelor;
  - cod CAEN 7430 - activităţi de testări şi analize tehnice;
  - cod CAEN 8022 - învăţământ secundar teoretic, tehnic sau profesional.
  ----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.
  (3) C.N.A.I.R. poate să deţină acţiuni sau părţi sociale din capitalul social al altor societăţi comerciale şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine.
  ----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 5

  Potrivit obiectului său de activitate C.N.A.I.R. asigură condiţii de siguranţă a circulaţiei pe autostrăzi şi drumuri naţionale deschise circulaţiei publice, exercitând atribuţiile care îi revin conform legii.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 6

  (1) C.N.A.I.R. are dreptul să utilizeze, în condiţiile legii, zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii rutiere a autostrăzilor şi drumurilor naţionale, în scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei rutiere şi al prevenirii evenimentelor rutiere.
  (2) Terenurile aflate în zona de protecţie a autostrăzilor şi drumurilor naţionale pot fi ocupate temporar, cu înştiinţarea proprietarilor, de C.N.A.I.R. în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor rutiere. C.N.A.I.R., în termen de maximum 15 zile de la ocuparea terenurilor, va dispune măsurile legale pentru aducerea acestora la starea iniţială. În cazul producerii de pagube materiale, C.N.A.I.R. va asigura ca proprietarii să primească, în condiţiile legii, o justă despăgubire.
  (3) În vederea prevenirii şi combaterii fenomenului de înzăpezire, pe unele sectoare de autostrăzi şi drumuri naţionale C.N.A.I.R. poate ocupa temporar, cu materiale şi mijloace specifice, terenuri aflate în vecinătatea acestora şi care nu se află în proprietatea sa; ocuparea temporară se face cu titlu gratuit şi cu înştiinţarea prealabilă a proprietarilor. Eliberarea terenurilor ocupate temporar se va face de către şi pe cheltuiala C.N.A.I.R. imediat ce dispar condiţiile favorizante apariţiei fenomenului de înzăpezire. În eventualitatea producerii unor pagube materiale datorită utilizării terenurilor în scopul anterior menţionat, C.N.A.I.R. va oferi proprietarilor despăgubiri în condiţiile legii.
  (4) C.N.A.I.R. va acţiona, în condiţiile legii, pentru interzicerea şi eliminarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare şi a oricăror alte obiective amplasate ilegal în zona de siguranţă sau de protecţie a autostrăzilor şi drumurilor naţionale. Proprietarii acestora vor suporta integral cheltuielile generate de dezafectare, precum şi eventualele pagube produse, potrivit legii.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 7

  Închiderea definitivă şi/sau temporară a circulaţiei publice pe autostrăzi şi drumurile naţionale, pentru considerente tehnologice sau de siguranţă, precum şi pentru executarea de lucrări ori instituirea de restricţii, se face în baza unui protocol încheiat între C.N.A.I.R. şi reprezentanţii poliţiei rutiere, în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 8

  În cazul unor calamităţi naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.I.R va acţiona în cel mai scurt timp pentru repunerea în funcţiune a infrastructurii rutiere a autostrăzilor şi drumurilor naţionale afectate.
  ----------
  Art. 8 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 9

  (1) C.N.A.I.R. este administratorul autostrăzilor şi drumurilor naţionale concesionate, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3), având drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementarilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte.
  ----------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (2) C.N.A.I.R., corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România» şi preia toate drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile legale şi contractuale decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele arbitrale, judecătoreşti sau cu atribuţii jurisdicţionale, din contractele şi acordurile interne şi internaţionale, precum şi din creditele contractate direct de stat şi subîmprumutate către Regia Autonomă «Administraţia Naţională a Drumurilor din România» prin acorduri subsidiare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.


  Articolul 10

  În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a tarii şi în limita obiectului sau de activitate C.N.A.I.R. are, în principal, următoarele obligaţii:
  ----------
  Partea introductivă a art. 10 a fost modificată de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  a) să asigure punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin din planul de mobilizare;
  ----------
  Lit. a) a art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.
  b) abrogată;
  ----------
  Lit. b) a art. 10 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.
  c) să întocmească documentele privind completarea forţei de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligaţii militare.


  Articolul 11

  (1) C.N.A.I.R. beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru:
  a) întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii;
  b) întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, executate în regie proprie;
  c) plata contravalorii materialelor, lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii infrastructurii rutiere naţionale;
  d) alte cheltuieli de investiţii, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje şi echipamente necesare activităţii de întreţinere a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenţii la infrastructura rutieră naţională;
  e) rambursări de credite, de plăţi de dobânzi şi de comisioane contractate de stat;
  f) contravaloarea sumelor stabilite de către instanţele de judecată prin hotărâri definitive sau hotărâri executorii ale curţilor de arbitraj, pentru proiectele de investiţii proprietate publică a statului român, cu sursă de finanţare din bugetul de stat, dacă au fost parcurse toate procedurile legale privind căile de atac;
  g) plata contravalorii sumelor stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, cu respectarea prevederilor legale.
  (2) De la bugetul de stat se reconstituie plăţile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. g) şi h).
  (3) De la bugetul de stat se reconstituie plăţile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. i) şi j), cu condiţia justificării cauzelor obiective care au determinat cheltuielile suplimentare stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărâri judecătoreşti şi arbitrale, fără culpa exclusivă a C.N.A.I.R. Procedurile privind stabilirea responsabilităţilor referitoare la culpa exclusivă se vor iniţia de către partea interesată.
  (4) Fondurile externe nerambursabile ale C.N.A.I.R. se utilizează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, precum şi cu prevederile contractelor/ memorandumurilor de finanţare.
  (5) Creditele interne şi externe contractate de C.N.A.I.R. în nume propriu, în condiţiile legii, se utilizează pentru proiectarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi alte cheltuieli de investiţii necesare activităţii de mentenanţă. Elementele principale ale contractelor de credite în nume propriu se aprobă de către Guvern prin memorandum şi creditele pot fi garantate numai cu veniturile proprii constituite conform art. 3 alin. (8) lit. b), precum şi cu activele proprii deţinute în proprietate de C.N.A.I.R. Valoarea creditelor interne şi externe nu poate depăşi 30% din valoarea veniturilor proprii constituite conform art. 3 alin. (8) lit. b).
  (6) Alte surse legal constituite se utilizează pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare în vederea continuării şi finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, cu condiţia încadrării în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii.
  (7) C.N.A.I.R. poate solicita de la bugetul de stat şi transfera în conturile de venituri proprii, deschise la bănci, sumele aferente reconstituirii plăţilor efectuate din venituri proprii potrivit alin. (2) şi (3), conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor*).
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.


  Articolul 12

  (1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum şi dezvoltarea şi modernizarea celor existente, în scopul integrării autostrăzilor şi drumurilor naţionale din România în sistemul european de transport, se asigură cu finanţare din venituri proprii, din surse pentru reabilitare, din fonduri externe nerambursabile, din credite interne şi externe şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat şi din alte surse legal constituite, prin bugetul Ministerul Transporturilor.
  ----------
  Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor".
  (2) Crearea de noi bunuri proprietate publică se poate realiza şi ca urmare a obligaţiilor asumate de către autoritatea publică contractantă în regim de parteneriat public-privat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii datoriei publice nr. 81/1999.
  (3) Obligaţiile de plată ale Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", nescadente până la data înfiinţării C.N.A.I.R., conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiţii aparţinând proprietăţii publice a statului sau proprietăţii Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", se vor asigura din veniturile proprii ale C.N.A.I.R. şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform legislaţiei în baza căreia au fost aprobate contractele.
  ----------
  Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (4) În cazurile în care interesele de stat impun executarea de către C.N.A.I.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finanţare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale.
  ----------
  Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (5) Sumele prevăzute la alin. (4) se asigură şi se transferă C.N.A.I.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, şi se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru aceste activităţi, potrivit legii.
  ----------
  Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 12^1

  (1) Potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, contractul de achiziţie publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes naţional, încheiat între C.N.A.I.R. şi antreprenorul general de lucrări, trebuie să includă şi datele de identificare ale furnizorilor implicaţi în respectivul contract de achiziţii publice de lucrări sau servicii, precum şi valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre aceştia.
  ----------
  Alin. (1) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 5 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  (2) În situaţia modificării informaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi în situaţia în care raporturile juridice se nasc între antreprenorul general şi subcontractant, ulterior momentului semnării contractului de achiziţie publică prevăzut la alin. (1), antreprenorul general are obligaţia să comunice de îndată C.N.A.I.R. acest lucru, precum şi toate informaţiile prevăzute la alin. (1), în vederea încheierii în acest sens a unui act adiţional la contractul de achiziţie publică, în termen de 30 de zile de la modificarea informaţiilor.
  ----------
  Alin. (2) al art. 12^1 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (3) Neîndeplinirea de către antreprenorul general a obligaţiei de comunicare prevăzute la alin. (2), precum şi refuzul încheierii de către antreprenorul general a actului adiţional corespunzător, în condiţiile alin. (1) şi (2), se sancţionează cu plata unor penalităţi în cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plată cuvenite subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalităţile respective au regimul juridic al daunelor-interese.
  (4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.
  ----------
  Alin. (4) al art. 12^1 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (5) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, orice terţ beneficiar al contractului de achiziţie publică prevăzut la alin. (4), în calitate de persoană interesată, are dreptul să solicite C.N.A.I.R. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a contractului de achiziţie publică şi a actelor adiţionale relevante.
  ----------
  Alin. (5) al art. 12^1 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (6) Clauzele contractului de achiziţie publică prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condiţiile prevăzute la alin. (4) reprezintă, pentru terţul beneficiar, contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009
  privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi sunt titlu executoriu în ceea ce priveşte obligaţia de plată a sumelor datorate respectivului terţ beneficiar pentru prestaţiile asumate de către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică în cauză.
  (7) Antreprenorul general are obligaţia de a efectua plăţile către furnizori subcontractanţi în mod nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza contractului de achiziţie publică, proporţional cu gradul de furnizare/prestare/ execuţie corespunzător fiecărui furnizor/subcontractant care a contribuit la execuţia lucrărilor ce formează obiectul contractului de achiziţie publică încheiat cu C.N.A.I.R..
  ----------
  Alin. (7) al art. 12^1 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (8) Pentru contractele de achiziţie publică în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 12^1 alin. (1) se pot aplica cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.
  ----------
  Alin. (8) al art. 12^1 a fost introdus de pct. 6 al art. 2, Secţiunea a 2-a, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.
  ----------
  Art. 12^1 [iniţial cu alin. (1)-(7)] a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 24 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.470 din 26 iunie 2014.


  Articolul 13

  C.N.A.I.R. poate contracta credite interne sau externe, garantate de stat sau garantate cu activele proprii deţinute în proprietate, sau poate face emisiuni de obligaţiuni pe piaţa internă ori internaţională, în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 13 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 14

  (1) La înfiinţare, personalul Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România» va fi preluat de C.N.A.I.R., în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al C.N.A.I.R. personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, condiţiile de muncă, obligaţiile generale şi specifice, timpul de muncă şi de odihnă, programele de perfecţionare profesională a salariaţilor şi alte condiţii în care se desfăşoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condiţiile legii, în termen de cel mult 180 de zile de la data înmatriculării C.N.A.I.R. în registrul comerţului.
  ----------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 15

  (1) C.N.A.I.R. este condusă de adunarea generală a acţionarilor.
  ----------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (2) Adunarea generală a acţionarilor are atribuţii şi competente stabilite prin statut în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (3) Împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine.
  ----------
  Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de alin. (3^1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.
  (4) Până la privatizarea C.N.A.I.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, prin împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor.
  ----------
  Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 16

  (1) C.N.A.I.R. este administrată de către un consiliu de administraţie.
  ----------
  Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (2) În perioada în care statul, prin Ministerul Transporturilor, este acţionar majoritar, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine.
  ----------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor".
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al C.N.A.I.R..
  ----------
  Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).
  (4) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.


  Articolul 17

  Statutul C.N.A.I.R. poate fi modificat şi completat prin hotărâre a Guvernului, în perioada în care statul este acţionar majoritar.
  ----------
  Art. 17 a fost modificat de alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."(C.N.A.D.N.R.) cu sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A."(C.N.A.I.R.).


  Articolul 17^1

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  ----------
  Art. 17^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.


  Articolul 18

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 31 ianuarie 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 19

  La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
  privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  (5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului:
  1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;
  2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent;
  3. locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin domeniului public al statului;
  4. lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent;
  5. plantaţiile rutiere şi terenul aferent;
  6. suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă.
  ----------
  Art. 19 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ──────────────

  Ministrul transporturilor,

  construcţiilor şi turismului,

  Miron Tudor Mitrea

  Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale şi familiei,

  Elena Dumitru

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Bucureşti, 18 septembrie 2003.
  Nr. 84.

  Anexa 1

  STATUT 18/09/2003


  Anexa 2

  ELEMENTELE
  infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale
  Reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000
  privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările ulterioare, cuprinde următoarele elemente:
  1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;
  2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent;
  3. locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin domeniului public;
  4. lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenurile aferente;
  5. plantaţiile rutiere şi terenul aferent;
  6. suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
  privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Anexa 2 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.
  ----------