HOTĂRÂRE nr. 399 din 24 mai 2007
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 3 iulie 2007  În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul I

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326 din 24 august 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 7 alineatul (4), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
  "o) coordonează activitatea Biroului de documente clasificate."
  2. Alineatul (7) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(7) Hotărârile adoptate în plen sau în secţii se redactează de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat, cu excepţia hotărârilor prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, care se redactează de grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare."
  3. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de Serviciul sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii. În materie disciplinară, activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului se asigură de grefa acestora."
  4. Alineatul (1) al articolului 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - (1) Hotărârea secţiei Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, se motivează şi se redactează, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărârii este asigurată de grefa secţiilor în materie disciplinară."
  5. Alineatul (1) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 36 - (1) Hotărârile rămase irevocabile se comunică, prin grija grefei secţiilor Consiliului în materie disciplinară, judecătorului sau procurorului, precum şi Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii."
  6. La articolul 43, litera i) se abrogă.
  7. La articolul 44, litera j) se abrogă.
  8. După articolul 45, se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 45^1 - (1) În coordonarea directă a inspectorului şef al Inspecţiei judiciare funcţionează grefa secţiilor în materie disciplinară, care exercită următoarele atribuţii:
  a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie disciplinară;
  b) redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare;
  c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară.
  (2) Grefa secţiilor în materie disciplinară îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de secţii, în materie disciplinară, sau de inspectorul şef al Inspecţiei judiciare."
  9. Capitolul VIII "Aparatul propriu al Consiliului" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VIII
  Aparatul propriu al Consiliului
  Art. 46. - (1) Consiliul dispune de un aparat propriu.
  (2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat în direcţii, servicii şi birouri şi este condus de un secretar general. În cadrul aparatului propriu funcţionează şi cabinetele demnitarilor.
  Art. 47. - (1) Secretarul general este numit de plen dintre judecătorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime în magistratură.
  (2) Secretarul general al Consiliului poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist în management, resurse umane sau în domeniul financiar.
  (3) Secretarul general al Consiliului primeşte o indemnizaţie lunară stabilită potrivit pct. 1 lit. B din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007. Indemnizaţia lunară a secretarului general adjunct se stabileşte potrivit pct. 2 lit. B din anexa la acelaşi act normativ.
  Art. 48. - (1) Sub autoritatea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului, secretarul general coordonează şi asigură buna funcţionare a compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului, sens în care:
  a) asigură colaborarea cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, cu Ministerul Justiţiei, cu Institutul Naţional al Magistraturii, cu Şcoala Naţională de Grefieri, cu alte instituţii şi autorităţi, în condiţiile legii;
  b) asigură comunicarea hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului în materie disciplinară, prin grefa secţiilor în materie disciplinară;
  c) asigură legătura dintre conducerea Consiliului şi compartimentele din aparatul tehnic administrativ;
  d) asigură redactarea şi comunicarea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului şi redactarea proceselor-verbale de şedinţă;
  e) asigură ţinerea în registre speciale a evidenţei lucrărilor, precum şi arhivarea dosarelor;
  f) coordonează elaborarea programelor privind activitatea Consiliului şi controlează modul de realizare a acestora;
  g) transmite Ministerului Justiţiei propunerile cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, în condiţiile 38 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare;
  h) coordonează elaborarea rapoartelor şi sintezelor privind activitatea Consiliului;
  i) participă la şedinţele plenului, iar la şedinţele secţiilor Consiliului poate participa şi prin delegare;
  j) asigură pregătirea lucrărilor pentru şedinţele plenului şi ale secţiilor Consiliului şi verifică realizarea măsurilor stabilite;
  k) asigură transmiterea avizului către iniţiatori, în cazul proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti, precum şi orice alte proiecte de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege, în condiţiile art. 38 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare;
  l) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului a raportului privind starea justiţiei şi a raportului privind activitatea Consiliului, adoptate de plen în temeiul art. 38 alin. (6) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  m) supune dezbaterii şi aprobării plenului proiectul de buget al Consiliului;
  n) coordonează activitatea de redactare şi editare a Buletinului Oficial al Consiliului;
  o) numeşte, eliberează din funcţie, aplică sancţiunile disciplinare şi exercită orice alte atribuţii privind personalul cu funcţii de execuţie din aparatul propriu al Consiliului, în condiţiile legii;
  p) face propuneri plenului de numire şi eliberare din funcţie în legătură cu personalul cu funcţii de conducere;
  r) prezintă preşedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru paza sediului Consiliului, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestuia, pentru supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în acest sediu;
  s) prezintă preşedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru asigurarea protecţiei judecătorilor şi procurorilor aleşi membri ai Consiliului.
  (2) Secretarul general îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de plen, preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului.
  Art. 49. - În realizarea atribuţiilor sale, secretarul general emite dispoziţii, potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.
  Art. 50. - Atribuţiile secretarului general adjunct se stabilesc de preşedintele Consiliului, la propunerea secretarului general.
  Art. 51. - Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.
  Art. 52. - Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigură de directori, şefi de servicii şi şefi de birouri, care organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente. În cadrul aparatului propriu al Consiliului funcţionează judecători şi procurori detaşaţi, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionari publici, personal contractual, precum şi personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, detaşat.
  Art. 53. - (1) Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului au următoarele atribuţii comune:
  a) verifică şi răspund de lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc;
  b) verifică modul în care personalul din subordine îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale şi de serviciu şi propun secretarului general, în condiţiile legii, stimularea persoanelor cu activitate meritorie, măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare şi iniţierea procedurii de aplicare a sancţiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;
  c) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine, întocmind fişa postului pentru fiecare persoană;
  d) întocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre aprobare plenului; stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din aceste programe;
  e) urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de conducerea Consiliului sau de secretarul general;
  f) repartizează personalului din subordine lucrările primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul general;
  g) evaluează activitatea profesională a personalului din subordine;
  h) urmăresc păstrarea confidenţialităţii de către personalul din subordine cu privire la lucrările efectuate şi răspund de păstrarea integrităţii fizice a lucrărilor din cadrul compartimentului pe care îl conduc;
  (2) Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamente, precum şi de conducerea Consiliului sau de secretarul general.
  Art. 54. - Structura compartimentelor aparatului propriu al Consiliului şi modul de organizare a activităţii acestora se stabilesc de plen.
  Art. 55. - Atribuţiile funcţiilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului sunt prevăzute în fişele posturilor.
  Art. 56. - Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:
  1. cabinetele demnitarilor, organizate pe lângă preşedinte, vicepreşedinte şi membrii aleşi ai Consiliului;
  2. Direcţia resurse umane şi organizare, alcătuită din:
  a) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti;
  b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
  c) Biroul de statistică judiciară;
  d) Biroul concursuri;
  e) Biroul formare profesională.
  3. Direcţia economică şi administrativ, alcătuită din:
  a) Serviciul salarizare şi buget;
  b) Serviciul administrativ şi aprovizionare;
  4. Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, alcătuită din:
  a) Serviciul legislaţie şi documentare;
  b) Biroul contencios;
  5. Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe alcătuită din:
  a) Serviciul programe;
  b) Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale;
  6. Serviciul sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii;
  7. Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă, alcătuit din:
  a) Biroul relaţii cu publicul;
  b) Biroul registratură, secretariat şi arhivă;
  8. Biroul protocol;
  9. Biroul informatică.
  Art. 57. - (1) În subordinea preşedintelui Consiliului funcţionează:
  a) Biroul de audit public intern;
  b) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media;
  c) Biroul de documente clasificate.
  (2) În subordinea ordonatorului principal de credite funcţionează Biroul de achiziţii publice, care constituie compartimentul specializat în atribuirea contractelor de achiziţii publice.
  Art. 58. - (1) Activitatea cabinetului demnitarului este coordonată de directorul de cabinet, care răspunde în acest sens în faţa preşedintelui, a vicepreşedintelui sau, după caz, a membrului ales al Consiliului, pe lângă care este organizat cabinetul.
  (2) Numărul de posturi şi structura cabinetului demnitarului se stabilesc prin hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 59. - (1) Direcţia resurse umane şi organizare asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii Consiliului, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.
  (2) Direcţia resurse umane şi organizare evaluează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării eficiente a acestora.
  (3) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti are următoarele atribuţii:
  1. în domeniul resurselor umane:
  a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  c) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  d) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
  e) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari;
  f) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor;
  g) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  h) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru judecători, potrivit legii;
  i) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea judecătorilor în cadrul instanţelor judecătoreşti, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, la solicitarea acestora;
  j) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor;
  k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie sau de conducere vacante şi a celor ocupate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la celelalte instanţe judecătoreşti;
  l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de judecător;
  m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la instanţele judecătoreşti, a funcţiilor de judecător şi a funcţiilor de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi judecătorilor;
  o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;
  p) efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea în funcţie, precum şi încetarea activităţii pentru personalul aparatului propriu al Consiliului;
  q) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale şi cărţile de muncă ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;
  r) ţine evidenţa posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului;
  s) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal celor care îşi desfăşoară activitatea în aparatul propriu al Consiliului;
  ş) ţine evidenţa declaraţiilor de avere ale judecătorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului aparatului propriu al Consiliului, precum şi declaraţia de interese a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
  t) ţine evidenţa declaraţiilor date de judecători, magistraţii-asistenţi şi personalul aparatului propriu al Consiliului în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. în domeniul organizării instanţelor:
  a) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de instanţe judecătoreşti, inclusiv instanţe militare;
  b) examinează propunerile privind înfiinţarea de secţii şi complete specializate la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor;
  c) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale instanţelor judecătoreşti;
  d) fundamentează avizul secţiilor Consiliului pentru proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;
  e) întocmeşte lucrările privind categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;
  f) fundamentează avizul plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii, precum şi pentru instanţele militare;
  g) fundamentează avizul plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţe, inclusiv pentru instanţele militare;
  h) fundamentează avizul plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  i) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, inclusiv între instanţele militare, întocmind lucrările necesare;
  j) fundamentează avizul plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanţele judecătoreşti, inclusiv la instanţele militare;
  k) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti;
  l) întocmeşte lucrările privind structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;
  m) întocmeşte lucrările necesare şi face propuneri privind stabilirea numărului vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi a judecătoriilor la care funcţionează un vicepreşedinte, la propunerea preşedinţilor curţilor de apel.
  (3) Serviciul resurse umane pentru parchete are următoarele atribuţii:
  a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a procurorilor;
  b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a procurorilor;
  c) întocmeşte lucrări necesare emiterii avizului pentru persoanele propuse de ministrul justiţiei în vederea numirii şi revocării din funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a primului adjunct şi a adjunctului acestuia, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a adjuncţilor acestuia, a procurorilor şefi de secţie din cadrul acestora, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia;
  d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a procurorilor;
  e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
  f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a procurorilor stagiari;
  g) efectuează lucrările privind transferul procurorilor;
  h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a procurorilor;
  i) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru procurori, potrivit legii;
  j) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea procurorilor în cadrul parchetelor, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi şi instituţii publice;
  k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie şi de conducere vacante şi a celor ocupate de la parchete;
  l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de procuror;
  m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de la parchete;
  n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi procurorilor;
  o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale procurorilor, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;
  p) ţine evidenţa declaraţiilor de avere ale procurorilor şi a declaraţiilor de interese ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
  q) ţine evidenţa declaraţiilor date de procurori în conformitate cu prevederile art.5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  r) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de parchete, inclusiv parchete militare;
  s) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale parchetelor;
  ş) fundamentează avizul plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru parchete, inclusiv pentru parchete militare;
  t) fundamentează avizul plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru parchete, inclusiv pentru parchetele militare;
  ţ) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al parchetelor şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între parchete, inclusiv între parchetele militare, întocmind lucrările necesare;
  u) fundamentează avizul plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la parchete, inclusiv la parchetele militare;
  v) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la parchete;
  z) întocmeşte lucrările necesare şi formulează propuneri privind numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  Art. 60. - Dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor cuprind:
  a) fişa în care se consemnează evoluţia carierei de judecător sau de procuror de la intrarea în magistratură până la încetarea funcţiei;
  b) cererea de numire în funcţie;
  c) actele de stare civilă (în copie);
  d) actele de studii (în copie);
  e) curriculum vitae;
  f) copii de pe cartea de muncă;
  g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, depuse în condiţiile legii;
  h) adeverinţe medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, unde este cazul;
  i) documentele privind verificarea bunei reputaţii;
  j) declaraţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte declaraţii date de judecători şi procurori în temeiul unor legi speciale, care se păstrează de Consiliu;
  k) documentele din care reies rezultatele obţinute la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, dacă este cazul, la examenul de capacitate, la alte examene şi concursuri privind cariera de magistrat;
  l) lucrările scrise susţinute la examenele şi concursurile privind cariera de magistrat;
  m) certificatul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, dacă este cazul, alte diplome şi certificate privind studiile relevante pentru cariera de magistrat;
  n) ordinele, dispoziţiile, deciziile şi hotărârile privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul, promovarea şi încetarea din funcţie;
  o) notările de serviciu, aprecierile de serviciu, evaluările activităţii judecătorului sau procurorului;
  p) hotărârile irevocabile privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, precum şi celelalte hotărâri privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor;
  q) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate, prin care s-a reţinut o conduită necorespunzătoare;
  r) rezultatele verificărilor Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi, după caz, ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării cu privire la declaraţiile prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 61. - (1) Datele din dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor sunt confidenţiale.
  (2) Judecătorul sau procurorul are dreptul să îşi consulte propriul dosar profesional.
  Art. 62. - Biroul de statistică judiciară are următoarele atribuţii:
  a) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, propunând măsurile ce se impun;
  b) propune spre aprobare plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete, precum şi ghidul de completare a formularelor sau interfeţelor statistice;
  c) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum şi centralizatoarele statistice ale tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
  d) sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;
  e) organizează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanţele judecătoreşti şi la parchete şi organizează arhivarea datelor statistice;
  f) colaborează cu instanţele, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS;
  g) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Naţional de Statistică, cu care ţine legătura permanent.
  Art. 63. - Biroul organizare concursuri are următoarele atribuţii:
  a) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor organizatorice ce revin Consiliului în legătură cu stabilirea numărului anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii;
  b) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor organizatorice ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri;
  c) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor de admitere în magistratură;
  d) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea examenelor de capacitate ale judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;
  e) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie vacante sau pe loc;
  f) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor sau examenelor pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;
  g) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea;
  h) organizează concursuri sau, după caz, examene pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie din aparatul propriu al Consiliului;
  i) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzut de dispoziţiile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) asigură testarea psihologică a persoanelor care candidează pentru funcţia de judecător sau de procuror ori pentru personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului şi Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit legii;
  k) asigură testarea psihologică a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului şi Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit legii;
  l) realizează, la cerere, consilierea psihologică a judecătorilor şi a procurorilor, precum şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit legii;
  m) desfăşoară lucrări de cercetare în domeniul psihodiagnozei şi psihologiei resurselor umane.
  Art. 64. - (1) Biroul formare profesională exercită următoarele atribuţii:
  a) efectuează lucrările necesare pentru stabilirea numărului anual de auditori de justiţie ai Institutului Naţional al Magistraturii şi numărului de locuri pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri;
  b) realizează, împreună cu reprezentanţii Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, repartizarea absolvenţilor acestor instituţii pe posturile vacante disponibile;
  c) efectuează repartizarea pe posturile de judecători şi procurori, conform legii, a judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate;
  d) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a judecătorilor şi procurorilor, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii;
  e) coordonează şi asigură sprijin instanţelor şi parchetelor în privinţa activităţilor de formare şi perfecţionare profesională desfăşurate în mod descentralizat;
  f) coordonează activitatea de formare iniţială a auditorilor de justiţie, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii;
  g) elaborează programul de stagiu al personalului stagiar asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
  h) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi de la parchete, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri;
  i) coordonează activitatea de formare iniţială a personalului auxiliar de specialitate, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri;
  j) efectuează lucrările privind exercitarea atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul evaluării profesionale a judecătorilor şi procurorilor;
  k) întocmeşte lucrările privind numirea şi revocarea directorului şi a directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri;
  l) întocmeşte lucrările privind desemnarea judecătorilor şi a procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv din Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;
  m) organizează, sub coordonarea secretarului general, activităţile de formare profesională a personalului aparatului tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor coordonate.
  (2) Şeful Biroului formare reprezintă Direcţia resurse umane şi organizare în cadrul Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri.
  Art. 65. - (1) Direcţia economică şi administrativ exercită, prin Serviciul salarizare şi buget, în ceea ce priveşte salarizarea şi drepturile de personal, următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte statele de funcţii şi statele de personal pentru Consiliu, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare;
  b) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Consiliului, potrivit legii;
  c) urmăreşte, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, aplicarea legislaţiei în domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizaţii, sporuri, grade, trepte, salariu de merit şi altele, pentru Consiliu;
  d) avizează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare şi cu Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, încadrările şi modificările de încadrări, echivalările de funcţii şi specialităţi pentru Consiliu;
  e) elaborează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale şi anuale pe categorii de personal;
  f) calculează drepturile de personal (salarii, indemnizaţii, concedii de odihnă şi alte drepturi, cum ar fi premii şi stimulente) pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului;
  g) stabileşte şi asigură efectuarea plăţii în termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru şomaj şi fondul asigurărilor sociale de sănătate;
  h) analizează proiectul de buget al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri şi formulează propuneri corespunzătoare;
  i) fundamentează avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor, prin verificarea încadrării solicitărilor ordonatorilor secundari de credite în proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite, cu fundamentările corespunzătoare pe categorii de cheltuieli;
  j) întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la bugetul de stat pentru Consiliu şi unităţile aflate în coordonare şi o transmite, potrivit legii, la Ministerul Economiei şi Finanţelor;
  k) întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venit;
  l) întocmeşte dările de seamă statistice lunare privind indicatorii de muncă şi salarii pentru Consiliu şi asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică;
  m) emite puncte de vedere în probleme de salarizare şi drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului;
  n) asigură întocmirea şi depunerea declaraţiilor nominale privind: contribuţiile de asigurări sociale, contribuţiile la Fondul pentru şomaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  o) asigură întocmirea şi depunerea declaraţiei lunare privind impozitul pe salarii reţinut angajaţilor.
  (2) Serviciul salarizare şi buget are, în ceea ce priveşte bugetul, următoarele atribuţii:
  a) angajează, alături de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare în limita bugetului aprobat;
  b) fundamentează, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului şi ale unităţilor aflate în coordonare, necesarul anual de credite, elaborează proiectul de buget al Consiliului şi se ocupă de obţinerea avizului consultativ al Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  c) propune repartizarea indicatorilor financiari şi urmăreşte realizarea lor pe capitole bugetare şi pe categorii de cheltuieli, potrivit legii;
  d) gestionează şi utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii;
  e) asigură fondurile necesare pentru deplasările personalului Consiliului în ţară şi în străinătate, ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, urmăreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget;
  f) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu unitatea bancară competentă pentru operaţiuni de plăţi externe;
  g) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale;
  h) asigură organizarea evidenţei contabile în cadrul Consiliului, îndrumă şi coordonează această activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi asigură transmiterea acestora la Ministerul Economiei şi Finanţelor la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale;
  i) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ şi aprovizionare;
  j) înregistrează notele contabile, ţine evidenţa conturilor sintetice şi analitice şi întocmeşte balanţele de verificare lunare;
  k) asigură evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
  l) analizează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de către ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;
  m) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite şi asigură transmiterea trimestrială a acestora la Ministerul Economiei şi Finanţelor;
  n) întocmeşte situaţia trimestrială privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  o) centralizează situaţia trimestrială privind execuţia bugetară aprobată ordonatorilor din subordine şi asigură transmiterea acesteia la Ministerul Economiei şi Finanţelor;
  p) are atribuţii specifice privind programele cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.
  Art. 66. - Serviciul administrativ şi aprovizionare are următoarele atribuţii:
  a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile de întreţinere, cheltuielile materiale şi de capital pentru activitatea Consiliului;
  b) administrează întregul patrimoniu al Consiliului;
  c) ţine evidenţa operativă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
  d) ţine evidenţa bunurilor din patrimoniul Consiliului;
  e) întocmeşte anual listele de inventar al bunurilor, pe camere şi pe persoane;
  f) propune spre încheiere şi urmăreşte executarea în bune condiţii a contractelor de întreţinere şi servicii pentru apă, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri, copiatoare, maşini de scris, maşini de calcul şi alte bunuri sau servicii;
  g) asigură aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite şi mijloace tehnice necesare desfăşurării activităţii Consiliului şi se preocupă de confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, diplomelor, atestatelor şi a altor documente;
  h) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea pe bază de fişe a tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea proprie a Consiliului;
  i) asigură transportul de persoane şi mărfuri, întreţinerea şi exploatarea în condiţii bune şi de siguranţă a autoturismelor din dotarea Consiliului;
  j) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism din dotarea Consiliului;
  k) întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru parcul auto;
  l) întocmeşte situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii pentru fiecare autoturism şi o depune la Serviciul salarizare şi buget la sfârşitul lunii;
  m) verifică, în prima zi a lunii, stocul de carburanţi pentru fiecare autoturism, consemnând stocul existent într-un proces-verbal;
  n) asigură reparaţiile curente, întreţinerea, curăţenia şi administrarea sediului Consiliului, precum şi pe cele capitale şi pe cele ale tuturor imobilelor aflate în administrare;
  o) coordonează activităţile de reparaţii capitale şi curente la unităţile aflate în coordonarea Consiliului;
  p) întocmeşte lista bunurilor din patrimoniul Consiliului, propuse pentru casare;
  r) verifică activitatea magazionerului cu privire la modul de gestionare a materialelor intrate şi ieşite din magazie şi la modul de depozitare a acestora;
  s) întocmeşte planul pentru deszăpezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase şi paza contra incendiilor şi se preocupă de aplicarea lor;
  ş) asigură, împreună cu trupele de jandarmi, securitatea şi paza sediului propriu;
  t) asigură decontarea la timp a tuturor cheltuielilor efectuate zilnic pe linie de administraţie şi aprovizionare;
  ţ) asigură însuşirea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii de către personalul Consiliului;
  u) întocmeşte planul de evacuare a personalului şi bunurilor materiale din Consiliu în caz de calamităţi şi catastrofe sau pe timp de război;
  v) face anual propuneri de buget pentru înzestrarea cu materialele necesare a formaţiunilor de apărare civilă în timp de pace şi război;
  z) participă, prin reprezentantul său, la pregătirea şi convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform planului de evacuare, exerciţii de alarmare a personalului şi exercită orice alte atribuţii privind apărarea civilă, precum şi atribuţii specifice privind procedurile de achiziţii în cadrul programelor cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.
  Art. 67. - (1) Direcţia legislaţie, documentare şi contencios exercită prin Serviciul legislaţie şi documentare următoarele atribuţii:
  1. în materie de legislaţie:
  a) elaborează puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative;
  b) întocmeşte sau participă, după caz, la elaborarea proiectelor de regulamente şi a altor reglementări a căror aprobare ori iniţiativă intră în competenţa Consiliului;
  c) întocmeşte studii referitoare la necesitatea elaborării sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pe probleme de drept ivite în aplicarea legislaţiei;
  d) elaborează puncte de vedere privind avizarea proiectelor de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege;
  e) sesizează secretarul general al Consiliului cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei;
  f) formulează puncte de vedere pe probleme juridice controversate, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a Ministerului Justiţiei sau a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
  g) avizează hotărârile emise de Consiliu privind personalul de conducere încadrat în aparatul propriu;
  h) avizează hotărârile emise de Consiliu privind numirea şi revocarea din funcţie a directorului şi directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri;
  i) avizează hotărârile Consiliului de desemnare a judecătorilor şi procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi hotărârile de desemnare a magistraţilor ca membri în Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;
  j) avizează dispoziţiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din funcţie şi sancţionare disciplinară pentru personalul de execuţie din aparatul propriu al Consiliului;
  2. în materie de documentare:
  a) asigură păstrarea colecţiei Monitorul Oficial al României, Partea I, şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;
  b) ia măsuri pentru cunoaşterea şi procurarea, în limita fondurilor alocate sau prin schimburi, donaţii etc., a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate;
  c) ia măsurile necesare şi asigură păstrarea în bune condiţii a fondului de cărţi şi reviste de specialitate din gestiunea bibliotecii Consiliului;
  d) sprijină conducerile compartimentelor în constituirea unor puncte proprii de informare;
  e) asigură funcţionarea Bibliotecii Consiliului;
  f) asigură selectarea deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost admise excepţiile de neconstituţionalitate, precum şi deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul legii.
  (2) Biroul contencios are următoarele atribuţii:
  a) avizează din punct de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a preşedintelui Consiliului în calitate de ordonator principal de credite;
  b) avizează din punct de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului sau ale personalului său;
  c) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite;
  d) avizează, la solicitarea unităţilor aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de acestea;
  e) reprezintă Consiliul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie;
  f) duce la îndeplinire, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, măsurile dispuse în legătură cu executarea hotărârilor privind cariera şi drepturile judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi, precum şi pe cele referitoare la aplicarea sancţiunilor disciplinare.
  Art. 68. - (1) Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe exercită, prin Serviciul programe, următoarele atribuţii:
  a) centralizează datele statistice primite de la instanţe şi parchete, în vederea întocmirii unor rapoarte de progrese realizate în procesul de aderare;
  b) identifică şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri europene, pe baza priorităţilor din Parteneriatul de aderare şi din alte documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistenţei financiare şi după consultarea conducerii instituţiei, precum şi a celorlalte direcţii/structuri de specialitate din instituţie, potenţiale beneficiare ale asistenţei;
  c) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucrează cu direcţiile/structurile potenţial beneficiare;
  d) participă la întocmirea documentelor subsecvente aprobării fişei de proiect, pentru derularea efectivă a programului (termeni de referinţă, convenţii de înfrăţire), împreună cu direcţiile de specialitate;
  e) colaborează cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor în organizarea licitaţiilor/selectărilor şi a evaluării ofertelor pentru toate tipurile de asistenţă PHARE, Facilitatea de tranziţie şi din fonduri structurale;
  f) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă;
  g) supervizează facturile remise de contractori, în vederea efectuării plăţii de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, după atestarea realităţii serviciilor menţionate în facturi de către direcţiile/structurile beneficiare;
  h) planifică şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin program, răspunderea derulării efective a programelor fiind în sarcina direcţiilor/structurilor beneficiare ale asistenţei;
  i) coordonează şi monitorizează implementarea programelor; în acest scop păstrează evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate;
  j) ţine evidenţa generală a repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile PHARE, Facilitatea de tranziţie şi din fonduri structurale, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program;
  k) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE, Facilităţii de tranziţie şi celor aplicabile fondurilor structurale; în acest scop colaborează cu beneficiarii direcţi;
  l) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene, cu Fondul Naţional şi cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  m) asigură legătura dintre Consiliul Superior al Magistraturii, ca autoritate de implementare, şi instituţiile relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale, pe care le implementează;
  n) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun pentru asistenţa PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale;
  o) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al unităţii de implementare a programelor PHARE, Facilităţii de tranziţie şi fondurilor structurale;
  p) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii şi membrilor Consiliului, legate de activitatea de asistenţă financiară PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale;
  r) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezultă din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate.
  (2) Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii:
  a) asigură relaţia cu instituţiile Uniunii Europene pe domeniile specifice de activitate ale Consiliului;
  b) asigură traducerea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi transmiterea acestora la instanţe şi parchete, înainte de a fi publicate;
  c) monitorizează îndeplinirea angajamentelor externe asumate prin Tratatul şi Protocolul de aderare la Uniunea Europeană din aprilie 2005, în domeniul său de competenţe;
  d) dezvoltă relaţiile bilaterale ale Consiliului, ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri cu structuri similare din alte ţări şi organizează schimburi de experienţă pentru judecători, procurori şi personalul tehnic;
  e) organizează conferinţe şi seminarii pe probleme de reforma justiţiei, cu participare internaţională;
  f) elaborează lucrări (discursuri, alocuţiuni şi alte materiale) pentru pregătirea participării preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor Consiliului, secretarului general, secretarului general adjunct şi personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni şi vizite internaţionale, precum şi pentru pregătirea vizitelor şi reuniunilor internaţionale pe care preşedintele Consiliului le găzduieşte;
  g) elaborează materiale de promovare a imaginii Consiliului în alte state;
  h) elaborează studii de drept comparat, având posibilitatea înfiinţării unei reviste de relaţii internaţionale, cu participarea unor experţi străini, care să asigure o mai bună înţelegere a rolului Consiliului;
  i) avizează propuneri de deplasări în străinătate ale membrilor Consiliului, ale personalului din aparatul tehnic, precum şi ale judecătorilor şi procurorilor;
  j) derulează procedurile de programe finanţate prin Banca Mondială şi alţi donatori internaţionali, ce au ca beneficiar Consiliul.
  Art. 69. - Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii:
  a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul plenului şi al secţiilor Consiliului, cu excepţia celor în materie disciplinară;
  b) participă la şedinţele plenului şi ale secţiilor Consiliului;
  c) elaborează proiectul ordinii de zi şi al ordinii de zi soluţionate pentru fiecare şedinţă a plenului şi a secţiilor Consiliului, pe care le prezintă preşedintelui sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintelui spre aprobare şi le publică pe pagina de internet a Consiliului;
  d) întocmeşte şi redactează referatele secţiilor Consiliului privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru ocuparea de către judecători şi procurori a funcţiilor de conducere;
  e) asigură redactarea şi publicarea hotărârilor adoptate de plen şi de secţii pe pagina de internet a Consiliului, conform legii;
  f) întocmeşte şi comunică răspunsurile la cererile şi plângerile adresate Consiliului, care au fost analizate în şedinţele plenului sau ale secţiilor, atunci când este nominalizat în ordinea de zi soluţionată a şedinţelor;
  g) asigură redactarea stenogramelor şi a proceselor-verbale de şedinţă;
  h) răspunde, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, de înaintarea, în cel mult 20 de zile, Preşedintelui României a hotărârilor privind propunerile de numire în funcţia de judecător sau procuror şi de eliberare din funcţia de judecător sau procuror, în vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din funcţie;
  i) înaintează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Preşedintelui României hotărârea Consiliului privind propunerile de numire în funcţie a judecătorilor şi procurorilor declaraţi reuşiţi la examenul de capacitate;
  j) asigură arhivarea evidenţei lucrărilor plenului şi ale secţiilor;
  k) întocmeşte statistici cu privire la activitatea plenului şi a secţiilor;
  l) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea Consiliului;
  m) pune la dispoziţie colegiului redacţional al Buletinului Oficial al Consiliului hotărârile în vederea publicării;
  n) colaborează cu Biroul de informatică în vederea conceperii de programe care să permită exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului.
  Art. 70. - (1) Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă exercită, prin Biroul relaţii cu publicul, următoarele atribuţii:
  a) primeşte, înregistrează, soluţionează petiţiile şi expediază răspunsurile către petiţionari;
  b) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
  c) ţine audienţe şi colaborează cu celelalte compartimente în vederea rezolvării problemelor ridicate de petenţi.
  (2) Biroul registratură, secretariat şi arhivă are următoarele atribuţii:
  a) primeşte, înregistrează şi distribuie corespondenţa Consiliului;
  b) asigură secretariatul pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului;
  c) asigură secretariatul pentru secretarul general şi secretarul general adjunct;
  d) preia arhiva de la compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe bază de proces-verbal;
  e) gestionează arhiva preluată;
  f) ţine registrul de evidenţă curentă de intrare-ieşire a documentelor depozitate în arhivă;
  g) păstrează nomenclatorul arhivistic;
  h) participă la selecţionarea documentelor de arhivă şi ţine evidenţa lucrărilor de selecţionare;
  i) întocmeşte corespondenţa cu Arhivele Naţionale şi ţine evidenţa acesteia.
  Art. 71. - Biroul protocol exercită următoarele atribuţii:
  a) urmăreşte şi asigură realizarea în bune condiţii a deplasărilor membrilor Consiliului în străinătate;
  b) urmăreşte şi asigură realizarea unor condiţii corespunzătoare pentru delegaţiile străine invitate de Consiliu;
  c) organizează activităţile cu caracter festiv;
  d) sprijină celelalte compartimente ale aparatului Consiliului în organizarea unor manifestări internaţionale.
  Art. 72. - Biroul informatică are următoarele atribuţii:
  a) participă la punerea în practică şi la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în concordanţă cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;
  b) colaborează cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;
  c) aplică tehnici şi metode noi de exploatare, administrare şi întreţinere a produselor şi serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient;
  d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecţie şi securitate şi coordonează administrarea şi exploatarea eficientă, sigură şi securizată a produselor şi serviciilor informatice;
  e) proiectează şi elaborează specificaţiile tehnice şi propune spre achiziţionare aplicaţii informatice şi baze de date, implementează şi coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Consiliului;
  f) ţine evidenţa specifică a dotării cu produse şi servicii informatice în cadrul Consiliului (locaţie, echipamente, utilizatori, licenţe, versiuni ale sistemelor de operare şi ale aplicaţiilor informatice etc.);
  g) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiţii privind produsele şi serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a sistemului juridic;
  h) participă la elaborarea specificaţiilor tehnice din cadrul documentaţiei de achiziţie şi la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziţionare de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
  i) participă la recepţionarea produselor şi serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţie a produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
  j) asigură legătura cu unităţile de service şi reprezintă instituţia în relaţiile cu acestea, pentru menţinerea în stare de funcţionare a produselor şi serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;
  k) asigură asistenţă tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor şi serviciilor informatice în cadrul Consiliului;
  l) intervine operativ, împreună cu unităţile de service, şi ţine evidenţa intervenţiilor acestora pentru a asigura funcţionarea permanentă a produselor şi serviciilor informatice din cadrul Consiliului;
  m) asigură asistenţa tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Consiliului a informaţiilor şi a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente, elaborate de diverse compartimente ale Consiliului şi aprobate spre publicare de conducerea Consiliului;
  n) exercită atribuţii specifice corelate cu programele cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de implementare a programelor PHARE;
  o) desfăşoară activităţi privind operaţionalizarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) al fondurilor comunitare.
  Art. 73. - (1) Biroul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care verifică legalitatea administrării veniturilor şi cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri.
  (2) Biroul de audit public intern este constituit potrivit legii.
  (3) Biroul de audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului.
  (4) Sfera auditului public intern cuprinde:
  a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Consiliu din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţă externă;
  b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  c) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
  d) sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.
  Art. 74. - (1) Biroul de audit public intern exercită, în principal, următoarele atribuţii:
  a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
  b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
  c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Consiliului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate şi eficienţă;
  d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de conducerea Consiliului, precum şi despre consecinţele acestora;
  e) raportează periodic preşedintelui Consiliului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit;
  f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  g) raportează preşedintelui Consiliului identificarea unor iregularităţi sau a unor posibile prejudicii şi îndeplineşte măsurile stabilite de acesta.
  (2) Biroul de audit public intern exercită şi alte atribuţii specifice privind auditarea programelor cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de implementare a programelor PHARE.
  (3) Biroul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, următoarele:
  a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
  b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
  d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  f) alocarea creditelor bugetare;
  g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  h) sistemul de luare a deciziilor;
  i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  j) sistemele informatice.
  Art. 75. - (1) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare, şi ale Ghidului de bune practici pentru cooperarea între instanţe şi parchetele de pe lângă acestea şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 277/2006.
  (2) Activitatea de relaţii publice şi comunicare se desfăşoară pe baza unei strategii de comunicare aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media este condus de un şef birou, care este şi purtătorul de cuvânt al instituţiei, subordonat direct preşedintelui Consiliului, şi are următoarele atribuţii:
  a) răspunde la sesizările şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, în legătură cu propria activitate;
  b) informează preşedintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vizează justiţia, difuzate prin mass-media, şi comunică presei punctele de vedere oficiale;
  c) îndeplineşte, potrivit legii, activităţile de informare publică;
  d) întocmeşte şi actualizează anual Buletinul informativ privind liberul acces la informaţiile publice, potrivit legii;
  e) realizează informarea publicului asupra activităţii Consiliului, inclusiv publicarea pe site a acestor informaţii, şi răspunde presei în numele instituţiei, prin purtătorul de cuvânt;
  f) realizează informarea şi documentarea cu privire la activitatea judiciară din care ar putea rezultă date şi informaţii de interes public;
  g) monitorizează articolele din presa centrală şi, cu sprijinul birourilor de informare publică ale instanţelor şi parchetelor, pe cele din presa locală, cu privire la reflectarea activităţii Consiliului, a instanţelor sau parchetelor, şi întocmeşte zilnic revista presei şi sinteza presei;
  h) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activităţii Consiliului în mass-media;
  i) elaborează prognoze privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmează să fie reflectate în mass-media;
  j) realizează orice alte activităţi de relaţii publice şi comunicare dispuse de preşedintele Consiliului.
  (4) Purtătorul de cuvânt al Consiliului poate fi un judecător sau un procuror ori un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică sau un specialist în comunicare.
  (5) Purtătorul de cuvânt al Consiliului coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, în scopul utilizării aceloraşi bune practici în activitatea de relaţii publice şi comunicare a întregului sistem judiciar.
  (6) Judecătorii, procurorii şi celelalte categorii de personal din cadrul aparatului propriu al Consiliului vor furniza purtătorului de cuvânt, în timp util, din oficiu sau la cererea acestuia, informaţiile de interes public.
  (7) Purtătorul de cuvânt îndeplineşte activitatea de relaţii publice. În acest sens, purtătorul de cuvânt exercită următoarele atribuţii:
  a) identifică, primeşte şi selectează informaţiile din interiorul instituţiei, defineşte sferele de interes, evaluează şi selectează informaţiile utile pentru Consiliu şi sistemul judiciar care prezintă interes pentru opinia publică;
  b) pregăteşte materialele necesare pentru informarea presei - concepe şi redactează notele de presă, comunicatele de presă, dosarele de presă şi textele eventualelor declaraţii de presă;
  c) organizează şi participă la manifestările pentru presă - concepe comunicatele de invitaţie la conferinţa de presă şi organizează evenimentul propriu-zis (conferinţă, briefing, seminar de presă, voiaj de presă, vizite de presă etc.);
  d) menţine o legătură permanentă cu jurnaliştii, având întâlniri periodice cu aceştia pentru a asigura un flux informaţional constant reprezentanţilor presei şi pentru a menţine interesul acestora faţă de activitatea instituţiei pe care o reprezintă, dar şi pentru a asigura informarea corectă şi promptă a opiniei publice;
  e) mediază contacte între conducerea instituţiei şi jurnaliştii care solicită interviuri sau declaraţii pentru o mai bună documentare a subiectului.
  (8) În cazurile în care presa relatează stări de fapt care afectează reputaţia, independenţa sau imparţialitatea magistraţilor, purtătorul de cuvânt îl informează de îndată pe preşedintele Consiliului.
  (9) Toate lucrările legate de mass-media reprezintă urgenţe şi se rezolvă telefonic sau în scris, chiar şi în afara orelor de program. Informaţiile de interes public sunt furnizate reprezentanţilor mass-media prin purtătorul de cuvânt.
  (10) În cazul lipsei purtătorului de cuvânt din sediul instituţiei, preşedintele Consiliului va desemna un alt magistrat care să îl înlocuiască.
  (11) Jurnaliştii se pot adresa purtătorului de cuvânt în toate problemele care privesc activitatea Consiliului, problemele principiale care privesc activitatea instanţelor şi parchetelor, precum şi în cele care privesc sistemul judiciar.
  (12) Purtătorul de cuvânt al Consiliului furnizează informaţii reprezentanţilor mass-media cu privire la cariera judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii.
  Art. 76. - (1) Biroul de documente clasificate reprezintă compartimentul de specialitate care asigură evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor clasificate.
  (2) Biroul de documente clasificate este constituit potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
  (3) Biroul de documente clasificate funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului.
  (4) Activitatea Biroului de documente clasificate este coordonată de funcţionarul de securitate, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare.
  (5) Biroul de documente clasificate exercită, în principal, următoarele atribuţii:
  a) predă şi primeşte corespondenţa clasificată;
  b) asigură evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate;
  c) prelucrează şi procesează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate;
  d) păstrează şi manipulează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate;
  e) asigură păstrarea registrului de evidenţă a autorizaţiilor acordate personalului;
  f) asigură păstrarea registrelor de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, strict secrete şi secrete, a informaţiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi caietelor pentru informaţii clasificate, a condicii de predare-primire a informaţiilor clasificate;
  g) realizează operaţiunile de multiplicare a informaţiilor clasificate;
  h) asigură arhivarea sau distrugerea documentelor ori a materialelor care conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.
  Art. 77. - (1) Biroul de achiziţii publice are următoarele atribuţii:
  a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului;
  b) verifică, înainte de iniţiere, dacă procedurile de achiziţie publică se regăsesc în programul anual al achiziţiilor publice şi identifică fondurile necesare derulării contractelor de achiziţie publică;
  c) elaborează documentaţia de atribuire;
  d) transmite spre publicare anunţurile de intenţie şi de participare sau, după caz, invitaţiile de participare;
  e) asigură punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire, primeşte solicitările de clarificări de la operatorii economici şi transmite răspunsurile la acestea;
  f) deschide ofertele depuse şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta;
  g) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
  h) realizează selecţia/preselecţia candidaţilor, dacă este cazul;
  i) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
  j) realizează negocierile cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;
  k) verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;
  l) verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
  m) stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;
  n) stabileşte ofertele admisibile;
  o) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, stabileşte oferta/ofertele câştigătoare sau, după caz, formulează propunerea de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate şi elaborează raportul procedurii de atribuire;
  p) transmite către ofertanţi comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;
  q) redactează contractul de achiziţie publică;
  r) transmite spre publicare anunţurile de atribuire;
  s) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
  ş) îndeplineşte lucrările legate de atribuirea contractelor de achiziţie publică exceptate de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
  t) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative în domeniu.
  (2) Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)-o) se realizează prin comisiile de evaluare a ofertelor. Comisiile de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul Biroului de achiziţii publice, la propunerea şefului de birou, prin dispoziţia ordonatorului principal de credite.
  (3) Activitatea Biroului de achiziţii publice este coordonată de şeful de birou, iar celelalte compartimente ale Consiliului au obligaţia de a sprijini activitatea acestui compartiment, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire."


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului
  Superior al Magistraturii,
  judecător Anton Pandrea
  Bucureşti, 24 mai 2007.
  Nr. 399.
  ------------