LEGE nr. 103 din 23 mai 2016
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
  privind modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, precum şi alte măsuri în domeniul restituirii proprietăţilor"
  2. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. I. - Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:
  «(5^1) Terenurile preluate de comisiile locale de fond funciar de la Agenţia Domeniilor Statului în vederea finalizării procesului de restituire şi care nu au făcut obiectul punerii în posesie revin, după caz, în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi sunt supuse regimului general al retrocedării terenurilor către foştii proprietari.
  (5^2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (5^1) suprafeţele de teren pentru care instanţele au dispus reconstituirea pe fostul amplasament, prin hotărâri irevocabile/definitive.»
  2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
  «Art. 15^1. - (1) În situaţia în care, după solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de folosinţă a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele de despăgubire nu se completează cu informaţiile solicitate, se prezumă următoarele:
  a) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor de tip urban şi pe care existau construcţii, o suprafaţă de până la 1.000 mp avea categoria de folosinţă curţi şi construcţii;
  b) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor de tip rural şi pe care existau construcţii, o suprafaţă de până la 3.000 mp avea categoria de folosinţă curţi şi construcţii.
  (2) Pentru suprafeţele care exced limitelor prevăzute la alin. (1) şi pentru care, pe baza documentelor existente, nu se poate stabili dacă se încadrează în suprafaţa maximă prevăzută la art. 15, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, Comisia Naţională invalidează deciziile entităţilor învestite de lege, cu excepţia celor emise în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive prin care instanţele au stabilit existenţa şi întinderea dreptului.»
  3. La articolul 21, după alineatul (6^1) se introduce un nou alineat, alineatul (6^2), cu următorul cuprins:
  «(6^2) În cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot/poate stabili suprafaţa şi/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a construcţiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, se acordă măsuri compensatorii pentru o suprafaţă utilă de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială aplicabilă pentru localitatea respectivă.»
  4. La articolul 21, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
  «(10) Prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8), în cazul dosarelor ce conţin decizii ale entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite la măsuri compensatorii, Comisia Naţională emite, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, decizia de compensare prin numărul de puncte stabilit potrivit alin. (7).»
  5. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(2) În aplicarea alin. (1), deţinătorul poate solicita, anual, după 1 ianuarie 2017, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor emiterea unui titlu de plată pentru cel mult 20% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile.»
  6. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  «(2^1) Valoarea unui titlu de plată nu poate fi mai mică de 5.000 lei, cu condiţia ca suma astfel acordată să nu depăşească totalul despăgubirilor stabilite.»
  7. La articolul 33, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(4) Cererile se analizează în ordinea înregistrării lor la entităţile prevăzute la alin. (1). Prin excepţie, se analizează cu prioritate cererile formulate de persoanele certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene, ca supravieţuitoare ale Holocaustului, aflate în viaţă la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.»
  8. La articolul 34, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  «(4) Dosarele se soluţionează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naţionale.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), se soluţionează cu prioritate:
  a) dosarele în care Secretariatul Comisiei Naţionale a solicitat documente potrivit art. 21 alin. (5);
  b) dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;
  c) dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoanele prevăzute la art. 33 alin. (4).»
  9. La articolul 36, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  «i) fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene, de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite.»"
  3. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  «(1^1) Se prezumă ca fiind preluate în mod abuziv, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, imobilele trecute în proprietatea statului român prin acte de donaţie. Prezumţia preluării abuzive poate fi înlăturată de deţinătorul imobilului, prin orice mijloc de probă, în faţa instanţei de judecată, în condiţiile art. 3 alin. (7).»
  2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «a) un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte;»
  3. La articolul 3 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
  «f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;
  g) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.»
  4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  «(1^1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia specială de retrocedare emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia. Comisia specială de retrocedare lucrează în şedinţă în prezenţa a minimum 5 membri şi decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.»
  5. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 50% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care asigură secretariatul tehnic al acesteia beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 1% din salariul de încadrare. Indemnizaţia se acordă în lunile în care Comisia specială de retrocedare desfăşoară cel puţin o şedinţă.»"
  4. După articolul II se introduc cinci noi articole, articolele III-VII, cu următorul cuprins:
  "Art. III. - Alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(3) Prin comunitatea minorităţilor naţionale se înţelege entitatea juridică de drept privat, constituită şi organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetăţenilor unei comunităţi ale unei minorităţi naţionale ce a deţinut în proprietate imobile preluate în mod abuziv şi care dovedeşte că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. În situaţia în care continuitatea entităţii juridice de drept privat, care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate, nu reiese din actele normative în vigoare, această continuitate se recunoaşte de către instanţa judecătorească ce a autorizat funcţionarea entităţii juridice de drept privat, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»
  Art. IV. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 august 2016, până la care Agenţia Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor lista imobilelor din Fondul naţional, în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. V. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul naţional, în condiţiile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum rezultă ea din aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. VI. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională aprobă, în condiţiile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare a licitaţiei.
  Art. VII. - Se amnistiază obligaţiile de plată reprezentând amenzi civile stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase irevocabile/definitive ca urmare a neexecutării unor obligaţii de a emite titluri de despăgubire, în condiţiile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă obligaţiile de a face în baza cărora s-au stabilit amenzile civile au fost îndeplinite până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 23 mai 2016.
  Nr. 103.
  ----