ORDIN nr. 742 din 22 noiembrie 2004
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea, inventarierea şi înregistrarea gradinilor zoologice şi acvariilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 4 februarie 2005  În temeiul dispoziţiilor art. 16 din Legea gradinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002,
  având în vedere prevederile Legii nr. 13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, ale Legii nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, ale Legii nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, ale Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologica, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992,
  în baza dispoziţiilor art. 3 alin. (1) pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prezentul ordin reglementează procedura de autorizare, inventariere şi înregistrare a gradinilor zoologice şi acvariilor publice.


  Articolul 2

  Se aprobă Instrucţiunile privind autorizarea, inventarierea şi înregistrarea gradinilor zoologice şi acvariilor publice, prevăzute în anexele nr. 1-11 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Direcţia Conservarea Diversitatii Biologice şi Biosecuritate din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi compartimentele de specialitate din cadrul agentiilor de protecţie a mediului teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Persoanele fizice sau juridice care solicită autorizaţia de mediu de la autorităţile teritoriale de protecţie a mediului au obligaţia sa achite tariful de 5.000.000 lei.


  Articolul 5

  Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se sancţionează potrivit legii.


  Articolul 6

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Speranta Maria Ianculescu
  Bucureşti, 22 noiembrie 2004.
  Nr. 742.


  Anexa 1
  INSTRUCŢIUNI PRIVIND AUTORIZAREA, INVENTARIEREA ŞI
  ÎNREGISTRAREA GRADINILOR ZOOLOGICE ŞI ACVARIILOR PUBLICE
  I. DISPOZIŢII GENERALE
  1. Prezentele instrucţiuni privind autorizarea, inventarierea şi înregistrarea gradinilor zoologice şi acvariilor publice, bazate pe prevederile Directivelor Uniunii Europene, pe informaţii ştiinţifice şi din practica de profil, au scopul de a sprijini autorităţile, instituţiile, persoanele juridice şi fizice pentru îndeplinirea şi respectarea Legii gradinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002.
  2. Autorizaţiile de funcţionare se eliberează de către autorităţile publice locale de protecţie a mediului de pe raza administrativ teritorială a judeţului şi, respectiv, a Municipiului Bucureşti, în care se înfiinţează sau îşi desfăşoară activitatea grădinile zoologice şi acvariile publice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 191/2002 şi a celor prevăzute în prezentul ordin.
  II. PROCEDURA DE AUTORIZARE A GRADINILOR ZOOLOGICE ŞI ACVARIILOR
  3. Deţinătorii gradinilor zoologice şi acvariilor publice sunt obligaţi să deţină autorizaţii de funcţionare care se eliberează, la cerere, de către autorităţile publice judeţene de protecţie a mediului de pe raza administrativ teritorială a judeţului şi, respectiv, a Municipiului Bucureşti, în care se înfiinţează sau îşi desfăşoară activitatea grădinile zoologice şi acvariile publice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 191/2002 şi a celor prevăzute în prezentul ordin.
  4. Deţinătorii gradinilor zoologice şi acvariilor publice trebuie să prezinte, în scopul autorizării de către autorităţile publice judeţene de protecţie a mediului de pe raza administrativ teritorială a judeţului în care se înfiinţează/funcţionează şi a Municipiului Bucureşti, formularul tip de înregistrare a instituţiei, prezentat în anexa 3, împreună cu cererea de autorizare din anexa 2, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Nedepunerea cererii şi formularului tip de autorizare, atrage aplicarea art. 17 din Legea nr. 191/2004.
  5. În urma depunerii formularului tip completat, autoritatea competentă trebuie să constate, la faţa locului, cele declarate în formularul de autorizare.
  6. Autoritatea competenţa, pe baza formularului completat de administratorul/deţinătorul gradinii zoologice/acvariului public şi, în urma verificării la faţa locului, va completa propriul formular din anexa 4.
  7. Constatările şi recomandările vor fi comunicate autorităţii locale de mediu, autorităţii centrale de mediu, administraţiei publice locale şi administratorului/deţinătorului instituţiei (gradinii zoologice/acvariului public).
  8. Autorizaţia de funcţionare a gradinii zoologice sau acvariului public are formatul conform anexei 5 şi va fi emisă în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de autorizare, având o valabilitate de 5 ani de la data emiterii.
  9. Autoritatea competenţa are obligaţia să efectueze verificări semestriale ale gradinilor zoologice autorizate şi/sau ori de câte ori este cazul.
  10. O copie a actului de autorizare a gradinii zoologice/acvariului public trebuie afişată la fiecare intrare pentru public a instituţiei.
  II.1. Modul de înregistrare a stocurilor de animale
  11. Trebuie ţinute înregistrări/înscrisuri pentru toate animalele care pot fi individualizate ca şi pentru grupurile de animale din colecţia de animale sălbatice vii a gradinii zoologice/acvariului public. Acolo unde este posibil animalele trebuie individualizate.
  12. Înregistrările trebuie făcute fie într-un sistem de clasificare pe fise, gen index, pe computer, sau folosind un alt tip de gasire/căutare din care informaţia să fie uşor accesata.
  13. Înregistrările trebuie ţinute la zi şi păstrate într-o arhiva accesibila timp de minim 10 ani. Trebuie luate măsuri ca aceste înregistrări să fie arhivate pe termen lung într-un format sigur pentru a nu fi permisă degradarea.
  14. Înregistrările trebuie să conţină următoarele informaţii:
  a. identificarea: denumirea comuna (acolo unde exista), denumirea ştiinţifică;
  b. originea: animalul este născut în libertate sau în captivitate, identificarea părinţilor (dacă se cunoaşte), locatiile anterioare (dacă se cunosc), situaţia populaţiei din libertate, de unde provine animalul (dacă se cunosc);
  c. data intrării în colectie; data iesirii din colectie, modalitatea intrării şi/sau a iesirii din colectie (donaţie, schimb, vânzare, custodie etc.), instituţia care care s-a făcut ieşirea;
  d. data/data estimativă a naşterii, după ce criterii s-a efectuat estimarea;
  e. sexul animalului (unde se cunoaşte);
  f. semne distinctive (tatuaje, chip-uri, inele, crotalii, semnalmente morfologice distinctive, masca faciala etc.);
  g. date clinice: inclusiv detalii şi date când au fost administrate medicamente, injectii şi alte forme de tratament, investigaţii, analize, ca şi detalii despre starea de sănătate a animalului;
  h. data morţii şi constatările post-mortem;
  i. evadari: motivul, atunci când a avut loc o evadare sau daunele produse de animal în urma evadării sau ranirii produse de animal altor persoane, ca şi sumarul măsurilor de remediere luate pentru a preveni asemenea incidente;
  j. date referitoare la reproducere (data la care, cu cine a avut loc imperecherea, numărul de pui rezultaţi, mod natural sau asistat la naştere, incubaţie artificiala/naturala, alte consideratii);
  k. observaţii etologice (caracterizarea individului din punct de vedere comportamental).
  15. Trebuie ţinuta o evidenta/lista anuală a colectiei de animale, separat de înregistrările individuale/fişele individuale ale animalelor. Trebuie înaintată autorităţii de mediu locale o copie a listei anuale, nu mai târziu de data de 1 aprilie a anului următor celui la care se referă lista.
  16. Lista colectiei trebuie să includă următoarele:
  a. denumirea comuna şi ştiinţifică a speciei;
  b. totalul indivizilor dintr-o specie la 1 ianuarie;
  c. numărul de animale intrate în colectie, din toate sursele, de-a lungul anului;
  d. numărul naşterilor din colectie de-a lungul anului;
  e. numărul deceselor în primele 30 de zile de la naştere;
  f. numărul indivizilor morţi din alte cauze;
  g. numărul iesirilor din colectie, inclusiv vânzări, donaţii, schimburi, eliberari în natura, participari la programe de reproducere etc.
  h. totalul rămas în colectie la 31 decembrie;
  i. sexul fiecărui animal, acolo unde se cunoaşte, trebuie înregistrat astfel: 1.2.3 indica un mascul, doua femele şi trei indivizi nesexaţi;
  j. înregistrările trebuie aşezate sub forma de tabel, pentru a fi mai simplu de parcurs:
  *Font 8*
  Denumirea comuna Denumirea ştiinţifică Componenta grupului la 1.01. 2004 Intrari de exemplare noi Naşteri/ eclozari Decese în primele 30 zile de la naştere/ eclozare Decese Iesiri de exemplare Componenta grupului la 31.12. 2004
  Pelican comun Pelecanus onocrotalus 5.7.3 2.1 0.0.2 0.0.1 0.1 0.2.1 7.5.4

  III. ROLURILE OBLIGATORII ALE GRADINILOR ZOOLOGICE ŞI ACVARIILOR
  III.1. Principii privind Conservarea, Educaţia şi Cercetarea
  17. În conformitate cu cerinţele Legii gradinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002, grădinile zoologice/acvariile publice vor implementa următoarele măsuri privind conservarea:
  a. participarea la cercetări din care se obţin avantaje în privinta conservării speciilor şi/sau instruire în dobândirea abilităţilor relevante legate de conservare şi/sau în schimbul de informaţie referitoare la conservarea speciilor şi/sau, acolo unde este cazul, reproducerea în captivitate, repopularea sau reintroducerea speciilor în libertate/natura şi;
  b. promovarea educaţiei şi sensibilizarii publicului în legătură cu conservarea biodiversitatii, în mod particular, prin furnizarea de informaţie despre speciile expuse şi habitatele lor naturale.
  18. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să respecte un cod etic, permanent revizuit, în planificarea şi implementarea strategiilor lor de conservare, educaţie şi cercetare.
  III.2. Conservarea în cadrul (ex-situ) şi în afară (în-situ) gradinii zoologice/acvariului public
  19. Acolo unde sunt menţinute specii reprezentative, gradina zoologica/acvariul public trebuie să fie un participant activ la programe de management/conservare ale speciilor. Programele trebuie să contribuie la conservarea speciilor în libertate.
  20. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să demonstreze performanţe masurabile în privinta conservării, educaţiei şi cercetării. Domeniile care vor fi examinate vor include:
  a. politica generală în privinta educaţiei şi conservării şi cum aceasta politica se afla în relaţie cu "Strategia Mondială de Conservare în Grădinile Zoologice";
  b. tipul şi nivelul de implicare în programe de conservare, naţionale, regionale şi internaţionale şi/sau în alte activităţi cu rol în conservare;
  c. prezenta unui plan scris în privinta educaţiei şi a cercetării şi modul în care este aplicat în practica.
  21. În baza art. 1 din Legea nr. 191/2002, în scopul protejării faunei sălbatice şi biodiversitatii şi pentru ca grădinile zoologice/acvariile publice să-şi îndeplinească rolul în conservarea biodiversitatii, animalele din colectiile acestor instituţii, care participa la programe de conservare naţionale, regionale, internaţionale, de reproducere în captivitate, sunt date în custodie, la schimb, sunt destinate reintroducerii în natura, confiscate, ca şi altor activităţi care vizează conservarea, reabilitarea, îşi păstrează numai valoarea biologica. Valoarea financiar contabila, în aceste cazuri, îşi pierde relevanta, fiind considerată zero.
  22. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să achizitioneze numai animale născute şi crescute în captivitate, care provin din alte grădini zoologice sau instituţii asemănătoare, evitand, pe cat posibil capturarea animalelor sălbatice din natură. Doar în situaţii bine documentate, se pot captura animale sălbatice din natura, în scopul conservării <<ex situ>> a speciilor de animale amenintate cu dispariţia, cu avizul Academiei Române, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii şi a autorităţii centrale de protecţie a mediului, cu respectarea legislaţiei în domeniu.
  III.3. Educaţia
  23. O gradina zoologica/acvariu public trebuie să aibă o strategie (scrisă) în privinta educaţiei şi un program educaţional activ.
  24. Trebuie puse la dispoziţie facilităţi corespunzătoare în scopuri educative.
  25. Trebuie afişate informaţii corecte despre speciile expuse. Ele trebuie să includă, minim, denumirea speciei (atât ştiinţifică cat şi pe cea comuna, atunci când exista), distribuţia, habitatul sau natural, câteva caracteristici biologice şi detalii ale statutului sau în privinta conservării.
  III.4. Cercetarea
  26. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să demonstreze ca încurajează cercetarea prin implicarea în activităţi de cercetare proprii şi în comun cu alte instituţii de profil. Cercetarea poate fi dezvoltata în colaborare cu instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, muzee, alte grădini zoologice/acvarii publice din ţara şi străinătate etc. Detalii amanuntite ale unor astfel de proiecte trebuie puse la dispoziţie, la cerere.
  27. Trebuie avut în vedere, în orice cercetare desfăşurată, ca aceasta să fie în acord cu întreaga legislaţie în vigoare şi să fie subiect al prevederilor etice. Protocoale, autorizaţii şi publicaţii asociate trebuie să fie disponibile cu ocazia verificărilor.
  IV. PERSONALUL ŞI INSTRUIREA
  28. Numărul membrilor personalului, experienta şi instruirea lor trebuie să fie corespunzătoare pentru a fi permanent în acord cu standardele, luându-se în calcul timpul de lucru, conform legislaţiei muncii.
  29. Pentru a se alinia standardelor acestui ordin, nivelul minim de studii trebuie să fie cel mediu, de absolvent al învăţământului liceal, pentru funcţia de îngrijitor de animale sălbatice.
  30. Trebuie ţinuta la zi o lista cu toţi membrii autorizaţi sa lucreze cu animalele, împreună cu sarcinile şi/sau responsabilităţile, nivelul de cunoştinţe, instruire şi calificare.
  31. Tot personalul care se ocupa de animale trebuie să fie competent pentru a face faţa responsabilităţilor individuale şi trebuie să i se dea posibilitatea să urmeze un curs de instruire şi/sau perfecţionare pentru a dobândi calificarile corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară.
  32. Instruirea continua a personalului la locul de muncă trebuie să reprezinte un aspect permanent al activităţii unei grădini zoologice.
  33. Administratorul/deţinătorul gradinii zoologice/acvariului public trebuie să depună toate eforturile pentru a se asigura ca personalul instituţiei are un comportament deontologic corespunzător (sa nu aibă antecedente privind rele tratamente aplicate animalelor care pot intra sub incidenţa oricărei legislaţii referitoare la bunăstarea animalelor sau conservarea lor).
  34. Toate grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să prevadă în schema de personal cel puţin un biolog pentru asigurarea asistenţei animalelor sălbatice captive.
  35. Toate grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să asigure asistenţa veterinara calificată colectiei de animale pe care o are în întreţinere. Pentru asigurarea asistenţei veterinare, grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să prevadă în schema de personal cel puţin un post de medic veterinar şi/sau sa realizeze un contract de colaborare cu un cabinet, spital, policlinica, facultate veterinara sau medic veterinar din afară instituţiei, după caz.
  36. În scopul asigurării bunastarii animalelor, conducerea gradinii zoologice/acvariului public trebuie să asigure stabilitatea şi continuitatea personalului pentru îngrijirea animalelor din colectie, atât a specialiştilor cu experienta în domeniu, cat şi a ingrijitorilor de animale.
  V. SIGURANTA PUBLICULUI ÎN GRĂDINILE ZOOLOGICE/ACVARIILE PUBLICE
  V.1. Principii
  37. Aspectele legate de posesia animalelor cu risc sau potenţial periculoase sunt deosebit de importante pentru bunăstarea animalelor, deoarece acţiunile care urmează consecutiv evadării acestora pot avea ca rezultat ranirea sau chiar moartea animalelor pentru a proteja siguranţa persoanelor.
  38. Trebuie să fie efectuată evaluarea riscului, acolo unde este cazul, şi trebuie trase concluzii semnificative pentru ca acestea să fie examinate de către persoanele desemnate pentru efectuarea verificării.
  V.2. Amplasamente/împrejmuiri
  39. Animalele din gradina zoologica trebuie menţinute tot timpul în amplasamente sau, în cazul în care sunt lăsate libere, sa nu părăsească incinta gradinii zoologice.
  40. Toate animalele trebuie ţinute în amplasamente astfel construite încât sa nu permită evadarea animalelor din ele. Porţile şi uşile amplasamentelor trebuie închise într-un mod sigur pentru a nu permite deschiderea lor de către persoane neautorizate.
  41. Barierele, gardurile şi orice alte modalităţi de separare a animalelor de vizitatori, personal, sau de alte animale, trebuie concepute, construite şi menţinute astfel încât sa nu le permită animalelor contactul cu cei menţionaţi. Amplasamentele nu trebuie să conţină vegetaţie sau alte materiale, astfel pozitionate, încât să poată folosi animalelor pentru a evada.
  42. Porţile şi uşile amplasamentelor trebuie să fie la fel de solide şi eficiente ca şi restul imprejmuirilor amplasamentului. În particular, porţile şi uşile trebuie să fie proiectate şi menţinute astfel încât sa nu poată fi scoase din balamale sau descuiate de către animale.
  43. Porţile şi uşile spre amplasamentele animalelor, acolo unde publicul este admis, ca şi orice alt amplasament sau împrejmuire trebuie concepută, construită şi menţinută astfel încât sa nu producă vreo ranire vizitatorilor, în particular copiilor sau persoanelor cu disabilităţi.
  44. Animalele care se catara sau sar trebuie ţinute în amplasamente suficient de sigure pentru a preveni evadarea lor. Animalele periculoase care sapa trebuie ţinute în amplasamente astfel construite încât să se evite evadarea pe sub imprejmuirea amplasamentului.
  45. Acolo unde se folosesc garduri/împrejmuiri pentru a inconjura amplasamentele animalelor, stâlpii lor de sustinere trebuie să fie bine fixati în sol. Materialul din care este construit gardul sau imprejmuirea trebuie să fie suficient de solid pentru a putea susţine greutatea animalelor închise şi sa reziste la eventuale deteriorări produse de animale.
  V.3. Întreţinerea clădirilor şi altor zone
  46. Clădirile, structurile şi zonele în care publicul are acces trebuie menţinute în condiţii sigure.
  47. Publicului vizitator nu îi este permis să între în nici o clădire, anexa sau zona din cadrul gradinii zoologice/acvariu public care ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea sau siguranţa lor.
  48. Zonele în care este permis accesul vizitatorilor nu trebuie să prezinte suprafeţe alunecoase pentru a se evita căderea prin alunecare a acestora. Pentru a nu deveni greu accesibile pantele trebuie să fie concepute în trepte sau folosite alte modalităţi care să nu prezinte riscul de cadere pentru vizitatori sau personal.
  49. Acolo unde sunt construite trepte, acestea trebuie însoţite de "mana curenta"/balustrade. Trebuie avut în vedere accesul persoanelor cu handicap motor, prin crearea de pante speciale pentru acestea.
  50. Acolo unde exista treceri suspendate peste amplasamentul unui animal acestea trebuie să fie proiectate, construite şi menţinute astfel încât să asigure siguranţa celor care le folosesc. Trecerile suspendate nu trebuie să permită animalelor contactul cu vizitatorii sau personalul.
  V.4. Protecţia publicului
  51. Fiecare persoana autorizata pentru a folosi o arma de foc, din cadrul personalului gradinii zoologice, trebuie să se antreneze periodic în acest scop. Acest antrenament trebuie înregistrat printr-un document şi trebuie pus la dispoziţie pentru verificare.
  52. Armele de foc, munitia şi echipamentul de tranchilizare, acolo unde exista trebuie:
  a. să fie disponibil pentru folosirea imediata;
  b. să fie folosite doar de operatori autorizaţi şi antrenati;
  c. să fie curatate şi menţinute conform recomandărilor de utilizare;
  d. să fie ţinute în siguranţa, conform legislaţiei în vigoare.
  53. Personal corespunzător trebuie instruit pentru: manevrarea medicamentelor tranchilizante, riscuri, efecte adverse, riscurile asupra oamenilor, dacă aceste medicamente sunt folosite greşit/accidental şi trebuie formulate protocoale de urgenta pentru aceste cazuri.
  54. Trebuie furnizate personalului instrucţiuni scrise în privinta măsurilor de urgenta şi procedurilor care trebuie efectuate în cazul unui incident care implica interactiunea între animale veninoase şi vizitatori sau alţi membrii ai personalului. Aceste instrucţiuni trebuie să includă acţiuni imediate care trebuie efectuate, ca şi informaţia cerută de spitalul local, care vor include:
  a. natura muscaturii sau intepaturii şi specia de animal care a produs-o;
  b. numărul de telefon al celor mai apropriate centre care fac terapie anti-venin;
  c. numărul de telefon al gradinii zoologice şi al unui membru superior al personalului gradinii zoologice;
  d. numărul de telefon al unui specialist în aceasta problema care trebuie contactat;
  e. unde se poate, fise medicale ale personalului;
  f. detalii ale medicului veterinar şi/sau biologului care manevreaza specii veninoase.
  V.5. Evadari
  55. Imprejmuirea/gardul care delimiteaza perimetrul gradinii zoologice/acvariului public, inclusiv punctele de acces în aceasta trebuie să fie proiectate, construite şi menţinute astfel încât sa descurajeze orice patrundere neautorizata a persoanelor, ca şi menţinerea tuturor animalelor în acest perimetru, în limite rezonabile.
  56. Grădinile zoologice/acvariilor publice trebuie să dispună de un sistem de reducere a riscurilor de sustragere, distrugerilor intenţionate sau eliberării animalelor, cu rea intenţie, de către persoane neautorizate, intrate prin efracţie etc., care au patruns în perimetrul gradinii zoologice în timpul sau în afară programului de vizitare.
  57. Conducerea gradinii zoologice trebuie să evalueze posibilitatea oricărui pericol care poate aparea ca urmare a evadării unui animal din amplasamentul sau şi sa ia în considerare posibilele cai de ieşire din perimetrul acesteia.
  58. Trebuie făcute toate eforturile pentru capturarea oricărui animal evadat, viu, în măsura în care acest lucru este rezonabil.
  59. Procedurile care trebuie adoptate în situaţia evadării animalelor, în incinta sau în afară perimetrului gradinii zoologice, fie în situaţia scaparii accidentale a unui animal, sau a eliberării neautorizate a unui animal, trebuie aduse în atenţia, şi să fie la dispoziţia tuturor membrilor personalului printr-un document scris.
  60. Procedurile care trebuie urmate în situaţia evadării animalelor trebuie stabilite în prealabil şi includ următoarele:
  a. anunţarea, prin metode cat mai rapide, a unui membru superior al personalului referitor la fiecare evadare;
  b. un răspuns prompt la o evadare, în toate situaţiile; de exemplu, atât în timpul zilei, când personalul este de serviciu, când sunt vizitatori în instituţie, sau când au evadat mai multe animale o dată, etc.
  c. ce măsuri trebuie întreprinse în situaţia unei evadari; incluzând recapturarea animalului, protecţia vizitatorilor, alertarea poliţiei, etc.
  d. controlul vizitatorilor, incluzând calmarea lor, adăpostirea lor în clădiri, închiderea uşilor, ferestrelor, evacuarea lor din incinta gradinii zoologice;
  e. asigurarea securităţii perimetrului gradinii zoologice, ceea ce implica închiderea portilor, a tuturor punctelor de acces;
  f. asigurarea armelor de foc sau a echipamentului de tranchilizare, detalii precise de utilizare a acestora, stabilite în prealabil de conducerea gradinii zoologice şi poliţia locală;
  g. asigurarea unui echipament de recapturare a animalelor, care să poată fi utilizat în aceste situaţii inclusiv, dacă este necesar, folosirea unor vehicule în scopul protecţiei personalului de intervenţie.
  61. Conducătorul gradinii zoologice sau un membru desemnat de acesta, trebuie să fie permanent disponibil pentru a lua decizia referitoare la eutanasierea animalelor evadate, dacă este cazul.
  62. Conducerea gradinii zoologice trebuie să stabilească o ierarhie a responsabilităţilor, în aceste situaţii, care trebuie consemnată în scris şi ţinuta la zi. Aceasta trebuie adusă la cunoştinţa întregului personal şi afişată în loc vizibil pentru membrii personalului.
  63. Conducerea gradinii zoologice trebuie să se asigure ca toţi membrii personalului sunt familiarizati cu procedurile de urgenta care trebuie întreprinse în cazul evadării animalelor.
  64. Toate evadarile trebuie să fie înregistrate şi tacute raportări detaliate asupra lor. În situaţia unei evadari urmată de imposibilitatea capturării respectivului animal nedomestic, cu atât mai mult a unui exemplar dintr-o specie exotica, trebuie anunţată autoritatea locală pentru protecţia mediului despre eveniment, în maxim 24 de ore. În situaţia unui animal periculos trebuie luate măsuri de urgenta, anuntand imediat poliţia locală sau orice alta instituţie care poate ajuta la capturarea respectivului animal şi asigurarea siguranţei persoanelor din zona.
  65. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să aibă în vedere potenţialul risc pe care îl implica răspândirea parazitilor, agenţilor patogeni sau plantelor şi animalelor non-native prin intermediul apelor reziduale sau altor surse asemănătoare şi sa ia măsuri pentru prevenirea unor astfel de situaţii. Apele reziduale trebuie tratate în mod corespunzător la părăsirea perimetrului gradinii zoologice pentru a preveni aceste situaţii.
  66. Atunci când sunt folosite santuri uscate sau cu apa cu rol de bariere fizice pentru delimitarea perimetrului unui amplasament pentru animale, acestea trebuie să fie astfel construite încât sa prevină căderea vizitatorilor în ele, prin marcarea, delimitarea lor, pe partea de vizitare.
  67. Gardurile electrificate destinate delimitării amplasamentelor pentru animale trebuie pozitionate astfel încât sa nu poată fi atinse de către vizitatori.
  68. Un număr suficient de semne de avertizare care folosesc simboluri grafice, cuvinte sau o combinaţie de simboluri grafice şi cuvinte trebuie plasate în dreptul fiecărui amplasament care conţine animale cu potenţial periculos, specificand şi în ce consta pericolul (de ex. animal care zgarie, musca, etc.).
  V.6. Iesiri
  69. Ieşirile trebuie să fie adecvat localizate şi vizibil indicate/inscriptionate.
  70. Fiecare ieşire trebuie menţinută libera, uşor accesibila în scopul deschiderii, dinspre interior, pentru a permite vizitatorilor ieşirea din incinta gradinii zoologice/acvariului public. Toate aceste porţi de acces trebuie să se poată închide în mod sigur pentru a putea preveni evadarea animalelor.
  V.7. Semne
  71. Acolo unde vizitatorii pot veni în contact cu animalele, semne şi informaţii de avertizare, unde este cazul în mai multe limbi străine de circulaţie, trebuie expuse vizibil.
  72. Un număr adecvat de semne de avertizare, anuntand potenţialul pericol, fie prin simboluri grafice, fie o combinaţie de simboluri grafice şi cuvinte, trebuie expuse în zonele unde exista garduri electrificate sau alte surse de potenţiala electrocutare.
  73. Avertismente trebuie expuse în toate locurile unde exista pericolul ca o persoană sa cada (santuri, etc). Asemenea santuri trebuie asigurate cu o bariera capabilă sa oprească, mai ales, căderea copiilor.
  74. Orice clădire unde exista un pericol trebuie ţinuta închisă. Plăcuţe de avertizare trebuie expuse pentru a indica faptul ca accesul este nesigur sau este interzis.
  75. Alte zone trebuie clar definite, de exemplu prin intermediul barierelor şi plăcuţelor de avertizate sau, acolo unde este permis accesul autovehiculelor care aparţin instituţiei, trebuie puse semne indicatoare de circulaţie sau plăcuţe care să avertizeze publicul.
  76. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să aibă în vedere şi folosirea de plăcuţe indicatoare pe bază de simboluri pentru a veni în ajutorul vizitatorilor străini şi al copiilor (care nu ştiu sa citească, dar pot înţelege simbolurile grafice).
  V.8. Facilităţi pentru public
  V.8. a. Primul ajutor
  77. Echipamentul de prim-ajutor trebuie să fie uşor accesibil, situat într-o clădire/camera anexa.
  78. Punctele de prim-ajutor trebuie să fie în mod adecvat semnalizate/indicate.
  79. Un număr adecvat de membri ai personalului, instruiti în acordarea primului ajutor trebuie să fie disponibili în timpul programului normal de vizitare.
  80. Trebuie furnizate personalului instrucţiuni scrise în privinta măsurilor de urgenta şi procedurilor care trebuie efectuate în cazul unui incident care implica interactiunea între animale veninoase şi vizitatori sau alţi membrii ai personalului.
  V.8. b. Toalete
  81. Trebuie puse la dispoziţie toalete corespunzător echipate şi menţinute, inclusiv pentru persoane cu disabilităţi/handicap.
  82. Apa curenta, curata, pentru spălat trebuie pusă la dispoziţie, împreună cu sapun şi modalităţi de uscare a mainilor.
  V.8. c. Parcarea
  83. Gradina zoologica/acvariul public trebuie să se asigure, împreună cu autoritatea locală şi poliţia, acolo unde este necesar, ca facilităţile de parcare sunt suficiente pentru a asigura necesităţile vizitatorilor.
  V.8. d. Asigurarea unor nevoi particulare
  84. Trebuie puse la dispoziţie locuri amenajate de şedere şi odihnă, în mod particular, pentru persoanele în vârsta şi pentru părinţii cu copii mici.
  85. Trebuie făcute amenajări pentru a preintampina, în limite rezonabile, necesităţile vizitatorilor cu nevoi speciale, inclusiv a celor cu handicap.
  VI. CONDIŢII PRIVIND BUNĂSTAREA ANIMALELOR
  VI.1. Asigurarea unui ambient corespunzător
  86. Temperatura, ventilatia, iluminarea şi nivele de zgomot ale amplasamentelor, trebuie să fie, în permanenta, corespunzătoare pentru realizarea confortului şi a bunastarii unei specii particulare de animal. În particular:
  a. trebuie avute în vedere nevoile speciale ale animalelor gestante şi nou-născute/eclozate;
  b. animalelor importate, nou sosite, trebuie să li se permită sa devină complet aclimatizate în noul lor mediu ambiant. În unele cazuri, acesta poate fi un proces gradual;
  c. amplasamentele pentru animale acvatice trebuie să fie areale adecvat, în conformitate cu numărul de indivizi aflaţi în fiecare amplasament/acvariu şi trebuie menţinute la o temperatura adecvată cerinţelor speciei/speciilor, iar parametrii ambientului (ex. salinitatea, calitatea apei) trebuie să fie corespunzatori speciei;
  d. adăposturile interioare trebuie să asigure o umiditate corespunzătoare şi protecţie împotriva condiţiilor extreme, ale radiatiilor solare, caldurii, uscaciunii, frigului.
  87. Animalelor menţinute în amplasamente exterioare trebuie să li se asigure adapost suficient pentru confortul şi bunăstarea lor. Trebuie asigurate arii de refugiu pentru animalele nervoase, sensibile pentru a se putea retrage din câmpul vizual al publicului. Amplasamentele trebuie concepute astfel încât să permită animalelor să-şi manifeste reactiile normale de apărare şi să respecte distanţele de "fuga" corespunzătoare.
  88. Amplasamentele şi barierele/imprejmuirile acestora trebuie menţinute într-o stare în care să nu permită nici o posibilitate de ranire animalelor, în particular:
  a. orice defect observat la imprejmuirile unui amplasament sau în orice dispozitiv sau echipament din amplasamentele animalelor, care este posibil sa-l raneasca, trebuie reparat sau înlocuit sau animalul trebuie relocat imediat, iar defectiunea înregistrată în registrul zilnic de observaţii al ingrijitorului;
  b. orice defect care prezintă posibilitatea de a-i face rau animalului trebuie rectificat imediat. Dacă aceasta nu este posibil, animalul trebuie mutat din apropierea sursei de pericol potenţial până când acest pericol este îndepărtat (reparat, rectificat, etc.);
  c. orice tip de planta capabilă să-i facă rau animalului trebuie îndepărtată;
  d. şanţurile uscate sau cu apa folosite ca bariere fizice pentru delimitarea amplasamentelor trebuie să asigure posibilitatea de revenire în amplasament dacă animalul cade în ele;
  e. orice materiale naturale (ex. plante şi produsele lor, precum seminţe sau fructe) sau orice materiale nenaturale (ex. vopsele, substanţe chimice, substrate tratate, apa tratata, etc.) trebuie evaluate din punct de vedere al toxicitatii pentru specia de animale la care dorim să le introducem, înainte de a le folosi.
  89. Toate plantele şi echipamentele fixate, inclusiv instalaţiile electrice trebuie montate şi menţinute astfel încât sa nu prezinte pericol pentru animale, iar operarea lor sa nu fie disturbată de acestea.
  90. Acolo unde calitatea mediului ambiant este dependenta de utilităţi externe, facilităţi adecvate de reglare/autoreglare trebuie să existe în cazul deteriorării acestor utilităţi.
  91. Uneltele şi alte echipamente portabile nu trebuie lăsate nesupravegheate în locuri unde ele pot cauza raniri animalelor, pot facilita evadarile sau pot servi drept proiectile.
  92. Deşeurile/resturile din amplasamentele animalelor, care pot produce raniri, trebuie indepartate, curatate cat mai curând posibil.
  93. Trebuie menţinute standarde corespunzătoare de igiena, atât privind igiena personală a membrilor personalului ca şi cea din amplasamente şi din camerele destinate tratamentului animalelor, în particular:
  a. trebuie acordată în mod special atenţie administrării şi curatarii corespunzătoare a amplasamentelor şi echipamentelor din interiorul acestora, pentru a reduce riscul imbolnavirilor. În cazul animalelor acvatice, calitatea apei trebuie monitorizata în mod regulat;
  b. trebuie să fie disponibile substanţe corespunzătoare pentru curatare ca şi cantităţi suficiente de apa, iar mijloacele pentru aplicarea lor să fie sigure, trebuie obţinute şi urmate indicaţiile specialiştilor privind cerinţele de curăţenie şi igienizare ale amplasamentelor sau altor arii;
  c. trebuie avută grija specială dacă o boala infectioasa este identificata la vreun animal.
  94. Drenarea tuturor amplasamentelor trebuie să fie eficienta, indepartand toată apa în exces.
  95. Orice jgheab, canal, scurgere deschise, în afară de cele care transporta apa de suprafaţa, trebuie situate în afară amplasamentelor.
  VI.2. Asigurarea hranei şi apei
  96. Hrana oferită trebuie să fie prezentată în mod corespunzător şi trebuie să aibă valoare nutritiva, cantitate, calitate şi varietate corespunzătoare speciei respective ca şi condiţiei în care este animalul - dimensiune, vârsta, stare fiziologica, reproductiva şi de sănătate.
  97. Trebuie să fie permanent la dispoziţia animalelor apa pentru baut proaspăta, limpede, în cantitate suficienta.
  98. Stocurile de hrana şi lichide trebuie păstrate în condiţii igienice, în particular:
  a. hrana şi lichidele trebuie protejate împotriva umezelii, deteriorării, mucegaiurilor sau contaminarii de către insecte, păsări, paraziti, sau alţi daunatori;
  b. stocurile de hrana şi lichide perisabile trebuie păstrate în refrigeratoare;
  c. prepararea hranei solide şi lichide trebuie efectuată în locuri special concepute şi corespunzător echipate şi folosite doar în acest scop;
  d. personalul trebuie instruit în vederea respectării unor standarde stricte de igiena personală şi trebuie să se conformeze regulilor de menţinere a igienei pe parcursul preparării şi transportului hranei, atrăgându-se atenţia asupra riscurilor de contaminare prin intermediul echipamentului, ustensilelor şi suprafeţelor, iar containerele pentru hrana şi apa nu trebuie folosite în alte scopuri.
  99. Trebuie avut în vedere, atunci când este oferită hrana şi lichidele, comportamentul natural al animalelor, în mod particular aspectele sociale. Vasele pentru hrana şi lichide, atunci când sunt folosite, trebuie să aibă un model potrivit şi să fie plasate astfel încât să fie accesibile tuturor animalelor ţinute în amplasament.
  100. Modalităţile de hranire ale animalelor trebuie să fie sigure atât pentru acestea cat şi pentru personal.
  101. Hranirea animalelor cu prada vie trebuie evitata. Administrarea prazii vii se va face doar în circumstanţe excepţionale şi doar la indicaţia biologului, medicului veterinar sau altui specialist. Când trebuie folosită prada vie, trebuie avută în vedere atât bunăstarea acesteia, cat şi orice potenţiala ranire care ar putea fi cauzată pradatorului.
  102. Hrana şi lichidele, ca şi vasele pentru hrana şi lichide, atunci când sunt folosite, trebuie aşezate în locuri în care să fie minim riscul de a se contamina cu dejectiile animalelor, pasarilor sălbatice, rozatoarelor sau altor daunatori.
  103. Vasele pentru hrana şi lichide, când se folosesc, trebuie curatate în mod regulat.
  104. Hranitorile automate, atunci când sunt folosite, trebuie inspectate de doua ori pe zi pentru a se asigura ca funcţionează eficient. Adapatorile automate sau alte sisteme de adapat trebuie şi ele inspectate de doua ori pe zi.
  105. Nu trebuie permisă hranirea necontrolata a animalelor de către vizitatori. Atunci când hranirea animalelor de către vizitatori este permisă, trebuie facuta doar cu hrana specială, controlată, aprobată de instituţie, procurata din cadrul respectivei instituţii. Cantitatea oferită pe zi şi pe animal trebuie să se încadreze în necesarul zilnic specific speciei pentru a se evita hranirea în exces.
  106. Hrana neconsumata trebuie îndepărtată din amplasamente în scopul menţinerii igienei.
  107. Indicaţiile veterinare, ale biologului sau ale altui specialist, privind toate aspectele legate de nutriţie trebuie obţinute şi urmate.
  108. Trebuie menţinut un dosar cu toate dietele animalelor din colectie.
  VI.3. Asigurarea îngrijirii generale şi asistenţei veterinare a animalelor
  VI.3. a. Observaţii de rutina
  109. Condiţia/starea, sănătatea şi comportamentul tuturor animalelor trebuie verificate de cel puţin două ori pe zi de către persoana sau persoanele care răspund de îngrijirea lor;
  110. Orice animale care provoacă cauze de ingrijorare trebuie evaluate atent, dacă ele sunt în mod nejustificat bolnave, ranite sau au un comportament schimbat nejustificat. Atunci când este necesar, trebuie să li se asigure imediat atenţie şi tratament.
  111. Trebuie ţinut un registru/jurnal de către persoana sau persoanele răspunzătoare de animale/ingrijitori, în care să se indice schimbările prescrise în dieta, verificările stării de sănătate efectuate, orice comportament, activitate sau alta problema neobisnuita survenită ca şi acţiunile de remediere întreprinse.
  VI.3. b. Amplasamente
  112. Amplasamentele trebuie să fie de astfel proiectate, construite, de dimensiuni, iar animalele trebuie să fie cazate în ele, astfel încât:
  a. să se evite dominarea nejustificată a animalelor din cadrul grupurilor de către un membru dominant;
  b. să se evite riscul creării conflictelor permanente şi persistente între membrii unui grup, sau între membrii diferitelor specii sau grupuri de vârsta în expoziţiile mixte;
  c. să se asigure ca amplasamentul sa nu fie suprapopulat;
  d. să se prevină apariţia şi răspândirea parazitilor sau altor agenţi patogeni;
  e. să se permită îndepărtarea tuturor dejectiilor, resturilor solide şi lichide.
  113. Arborii din apropierea şi din amplasamentele animalelor trebuie să fie în mod regulat inspectati şi ajustati de câte ori este necesar pentru a se evita ranirea animalelor sau ingerarea plantelor toxice. Trebuie efectuată toaletarea arborilor şi plantelor cataratoare pentru a se preveni evadarile animalelor.
  114. Distanţele sau barierele dintre animale şi dintre amplasamente şi vizitatori trebuie să fie suficiente pentru a minimiza transmiterea bolilor sau potenţialilor agenţi patogeni.
  VI.3. c. Asistenţa veterinara
  115. Un program cuprinzator/complet de asistenţa veterinara trebuie să fie stabilit şi desfăşurat sub supravegherea unui medic veterinar care este familiarizat cu practica curenta a îngrijirii animalelor din grădini zoologice, în particular, a speciilor menţinute în colectie.
  116. Medicul veterinar trebuie să răspundă de, sau să fie activ implicat în următoarele:
  a. inspecţii de rutina ale colectiei de animale;
  b. îndrumarea în efectuarea sau aplicarea tratamentelor tuturor animalelor bolnave;
  c. realizarea vaccinarilor, deparazitarilor, vitaminizarilor şi altor aspecte ale medicinei preventive;
  d. monitorizarea sănătăţii animalelor inclusiv recoltarea de sânge şi de alte mostre pentru examene de laborator;
  e. recoltarea, prepararea şi expedierea corecta şi sigura a probelor. Atunci când aceste mostre trebuie transportate în afară instituţiei de altcineva decât medicul veterinar, persoana trebuie să fie un membru al gradinii zoologice calificat sau instruit corespunzător, de ex. tehnician de laborator sau asistent medical, etc.;
  f. instruirea personalului gradinii zoologice în probleme de sănătate şi igiena;
  g. asigurarea ca se efectuează examinari post-mortem, atunci când este necesar;
  h. supravegherea perioadelor de carantina şi altor asemenea cerinţe impuse de lege sau ca parte a unei bune practici veterinare în zoo;
  i. programul de nutriţie şi conceperea dietelor, în colaborare cu biologul şi/sau cu alţi specialişti;
  j. stabilirea unor proceduri scrise care trebuie urmate în cazul accidentelor produse de folosirea unor medicamente periculoase.
  117. Trebuie ţinute dosare cuprinzatoare - acolo unde este posibil pe suport electronic (PC/computer) - şi puse la dispoziţia persoanelor desemnate cu verificarea de către autorităţile teritoriale de protecţie a mediului, acoperind următoarele aspecte:
  a. medicina preventivă;
  b. medicina clinica şi chirurgie;
  c. rezultate patologice după testări ante-mortem, rezultate ale examinarilor şi testelor post-mortem.
  118. Conducerea gradinii zoologice/acvariului public trebuie să se asigure ca exista în cadrul instituţiei sau a spitalului veterinar local sau a cabinetului veterinar al medicului care deserveşte gradina zoologica/acvariul public, antidoturi accesibile pentru produsele cu potenţial toxic care se folosesc în zoo.
  119. Conducătorul instituţiei sau inlocuitorul acestuia trebuie să fie permanent disponibil pentru a lua decizii privind eutanasia animalelor bolnave, la indicaţia medicului veterinar şi în urma consultării comitetului etic şi a celorlalţi specialişti din cadrul instituţiei.
  120. Trebuie sa existe facilităţi adecvate pentru examinarile post-mortem ale tuturor speciilor de animale, fie în cadrul gradinii zoologice/acvariului public, fie la alte unităţi specializate.
  121. Cadavrele animalelor trebuie manevrate cu echipament specific de protecţie şi într-un mod în care riscurile de transmitere a infectiilor, contaminare, să fie minime.
  122. Toate animalele care mor la gradina zoologica/acvariu public trebuie să fie examinate post-mortem. Acolo unde este cazul, trebuie recoltate probe pentru diagnostic sau pentru monitorizarea stării de sănătate şi duse la laborator pentru examinare.
  VI.3. d. Izolarea animalelor
  123. Spaţii/amplasamente speciale, în afară cadrului expozitional, neaccesibil publicului, trebuie puse la dispoziţie pentru izolarea şi examinarea animalelor nou sosite în colectie, ca şi pentru carantinarea şi îngrijirea cazurilor neaşteptate de imbolnavire, ranire, dispoziţie schimbată a animalelor.
  124. Trebuie create facilităţi (spaţii, echipamente, etc.) pentru îngrijirea animalelor crescute artificial/"la mana" şi a mamelor cu pui.
  125. Animalele nou sosite trebuie ţinute izolate atâta timp cat este necesar pentru a se asigura o examinare corespunzătoare, aclimatizare şi carantina înaintea introducerii împreună cu animalele din colectie.
  126. Trebuie acordată atenţie specială igienei din spaţiile unde sunt izolate sau carantinate animalele.
  127. Echipamentul de protecţie şi ustensilele folosite de personal în zona de izolare trebuie folosite, curatate şi depozitate doar în acea zonă.
  VI.3. e. Menţinerea igienei şi controlul bolilor
  128. Materialele sanitare folosite, ca şi materiile biologice, trebuie indepartate conform legii, într-o modalitate aprobată de autoritatea sanitară.
  129. Un program eficient şi care să nu implice riscuri pentru sănătatea şi/sau integritatea animalelor din colectie, în vederea controlului/combaterii dăunătorilor, parazitilor şi, dacă este necesar, a pradatorilor, trebuie stabilit şi menţinut în gradina zoologica.
  130. Personalul trebuie instruit să raporteze în mod confidenţial orice problema medicală sau incapacitate care poate afecta capacitatea de a lucra cu animalele într-o maniera sigura şi competenţa.
  VI.4. Asigurarea posibilităţii de exprimare a celor mai normale comportamente
  131. Trebuie incurajata reproducerea în captivitate, acolo unde este potrivita, şi trebuie formulată o politica coerenta referitoare la speciile de animale menţinute, care să fie actualizată continuu. Măsuri de control corespunzătoare trebuie avute în vedere pentru prevenirea suprapopularii.
  132. Grădinile zoologice/acvariile publice sunt obligate să fie la curent cu informaţiile complete şi la zi despre biologia şi menţinerea în captivitate, mai ales atunci când se are în vedere aducerea în colectie a unor specii care nu au mai fost gazduite anterior, sau când se fac planuri pentru noi amplasamente pentru speciile deja existente.
  133. La amenajarea amplasamentelor trebuie să se aibă în vedere habitatul natural al speciei şi să se caute îndeplinirea necesităţilor fiziologice şi psihologice ale animalului.
  134. Amplasamentele trebuie echipate în conformitate cu necesităţile animalului şi anume: substrat corespunzător cerinţelor ecologice ale animalului, craci, vizuini, cuiburi pentru naştere/depunerea oualor, bazine, vegetaţie, ca şi alte materiale necesare manifestării diferitelor comportamente naturale şi care să participe la diminuarea oricărui comportament anormal. Facilităţile trebuie să prevadă/anticipeze creşterea în dimensiuni a animalelor şi trebuie să fie capabile sa satisfacă în mod corespunzător necesităţile animalului în toate etapele sale de creştere şi dezvoltare.
  135. Animalele aparţinând speciilor sociale, trebuie menţinute în grupuri sociale compatibile şi corespunzătoare ca număr. Indivizi solitari vor fi mentinuti izolati doar în beneficiul conservării speciei, dacă aceasta o cere, şi necesităţilor de bunastare ale grupului, şi doar atunci când izolarea nu este în detrimentul exemplarului individual. Altfel, trebuie luate măsuri pentru remedierea situaţiei, de ex: relocarea animalului la alta gradina zoologica/acvariu public, sanctuar, parc zoologic etc., unde exista un grup, aducerea unor exemplare pentru formarea grupului, după caz.
  136. Este interzisă imperecherea animalelor din taxoni diferiţi.
  137. Dacă un animal hibrid este transferat altei colecţii, instituţia primitoare trebuie să fie informată ca animalul este hibrid. În aceasta situaţie, este obligatoriu ca animalul să fie sterilizat definitiv, înaintea transferului.
  VI.5. Asigurarea protecţiei faţă de teama şi stres
  138. Animalele trebuie să fie manevrate, ingrijite şi antrenate numai de către sau sub coordonarea unui membru din personal calificat corespunzător în domeniu. Manevrarea animalelor trebuie realizată cu grija, ţinându-se cont de bunăstarea lor, evitand disconfortul inutil, stresul sau producerea unui rau fizic.
  139. Orice contact fizic direct între animale şi vizitatori trebuie să fie făcut numai în prezenta personalului calificat de îngrijire a animalelor, doar pe scurte perioade de timp şi în condiţii care să corespundă bunastarii animalelor, şi nu în condiţii care să conducă la disconfortul acestora.
  140. Animalele nu trebuie provocate, iritate, sau stimulate pentru a satisface curiozitatea, plăcerea publicului.
  141. Animalele care pot interactiona în mod excesiv, stresant între ele nu trebuie ţinute în amplasamente alăturate sau în imediata apropiere (ex. prada - pradator, specii concurente etc.).
  142. Spaţii special amenajate, corespunzătoare pentru separarea animalelor gestante sau cu pui trebuie să fie disponibile pentru a micşora stresul inutil.
  143. Animalele cazate, temporar, separat de restul grupului trebuie ţinute în aceasta situaţie doar atâta timp cat este strict necesar pentru a nu aparea dificultăţi de reacomodare la reintroducerea animalului în grupul respectiv.
  144. Animalele destinate reabilitării (ex. animale accidentate, epuizate fizic etc. aduse la gradina zoologica/acvariu public) nu trebuie expuse publicului, acest fapt cauzand stres şi chiar compromite eventuala eliberare în natură.
  145. Este interzis fumatul în incinta gradinilor zoologice, atât al personalului, cat şi al vizitatorilor, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens.
  146. Vizitatorii pot consuma alimente doar în locurile special amenajate în acest sens, din incinta gradinii zoologice.
  VI.6. Transportul şi mutarea animalelor vii
  147. Surplusul stocului colectiei de animale a gradinii zoologice/acvariului public trebuie transferat (vândut, donat, schimbat etc.) doar către instituţii de profil responsabile care au facilităţi corespunzătoare, posibilităţi şi experienta pentru a asigura bunăstarea animalelor.
  148. Trebuie să fie disponibile facilităţi corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în custi şi transportul tuturor tipurilor de animale din colectie, atât în interiorul gradinii zoologice/acvariului public, cat şi în afară.
  149. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să se asigure ca sunt îndeplinite cerinţele Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de flora şi fauna pe cale de dispariţie (CITES), care reglementează importul, exportul, vânzarea şi alte beneficii comerciale - inclusiv expunerea de specii listate în anexele convenţiei.
  150. Alte consideratii care trebuie avute în vedere când animalele sunt mutate în alta gradina zoologica include faptul ca transportul trebuie realizat în conformitate şi cu alte reglementări în vigoare.
  151. Tehnicile de capturare şi de transport trebuie să aibă în vedere temperamentul animalului şi comportamentul de evadare pentru a minimiza ranirile, stricăciunile şi disconfortul.
  152. Orice animal transportat în afară gradinii zoologice/acvariu public trebuie să fie în grija unei persoane competente desemnată de instituţie şi trebuie luate măsuri adecvate pentru protecţia şi bunăstarea atât a publicului cat şi a animalului.
  153. Atunci când sunt scoase animalele din cadrul gradinii zoologice/acvariu public, trebuie întotdeauna luate toate măsurile de securitate. Animalele trebuie ţinute în afară contactului direct cu alte persoane, cu excepţia persoanei competente desemnate de instituţie.


  Anexa 2
  Înregistrată cu nr. ......................
  AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI .............
  CERERE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZĂRII GRADINILOR ZOOLOGICE ŞI ACVARIILOR
  Persoana fizica/juridică ................... cu sediul în ................... înregistrat la ................... cu nr. ......................... din ............... cod fiscal nr. ........ având ca activitate în statutul de funcţionare ................ reprezentat prin ................ în calitate de ..............
  Solicita prin prezenta eliberarea AUTORIZAŢIEI DE MEDIU pentru funcţionarea gradinii zoologice.
  La prezenta cerere anexăm:
  - formularul tip de înregistrare a instituţiei, însoţit de celelalte documente anexate.
  Semnatura solicitantului
  ........................
  Data ..........


  Anexa 3
  FORMULAR TIP DE ÎNREGISTRARE A INSTITUŢIEI
  *Font 8*
  Detalii despre instituţie
  Numele şi adresa instituţiei --
  Numere de telefon --
  Fax --
  E-mail --
  Website --
  Data infiintarii --
  Suprafaţa totală a instituţiei, din care amplasamentele pentru animale reprezintă ...... --
  Scurt istoric --
  Proprietate publică şi/sau privată --
  Proprietarul instituţiei sau al terenului --
  Autorizaţie de mediu, numărul --
  Este instituţia dv. membra a Federaţiei Gradinilor Zoologice şi Acvariilor din România şi/sau a Asociaţiei Europene a Gradinilor Zoologice şi Acvariilor? Dacă da, dati detalii. --
  Numele directorului (administrator/manager). Date profesionale: nivel de pregătire, experienta, titluri ştiinţifice, alte date relevante. --
  Lista membrilor personalului, calificarile, titluri ştiinţifice, etc. (pentru personalul de specialitate). (Menţiunea normei: întreaga, 1/2) ● Sunt cerute documente anexate
  Planul parcului/gradinii zoologice/acvariului. ● Copie după plan anexată
  Orele de funcţionare ● Vara ● Iarna Tariful de intrare pe categorii. Numărul de vizitatori în ultimii trei ani --
  Lista de inventar a animalelor din colectie ● Anexati lista conform modelului Anexa I, pct. 15
  Dosare/înregistrări
  Dosare/Înregistrări ● Care este modul de ţinere a evidentei colectiei? ● Sunt păstrate copii ale dosarelor? ● Dacă da, unde sunt ele depozitate? ● Cum sunt vechile dosare arhivate? ● Sunt ele uşor accesibile la cerere, dacă este cazul? ● Ce metode de identificare a animalelor folosiţi? - Chip-uri - Inele - Tatuaje - Crotalii - Altele -- La cerere, trebuie puse la dispoziţia inspec- torilor.
  Exista jurnale zilnice/registre pentru înregistrarea condiţiei şi sănătăţii animalelor? ● Va rugăm exemplificati structura raportului. --
  Care este planul de austeritate pentru animale în cazul în care s-ar putea închide gradina zoologica sau ar fi întrerupte subvenţiile? --
  Operaţiuni de rutina în cadrul gradinii zoologice
  În ce circumstanţe hraniti animalele cu prada vertebrata vie? --
  Este permisă hranirea animalelor de către vizitatori? Cum este controlată aceasta acţiune? --
  Care este programul de nutriţie aplicat? -- La cerere trebuie pus la dispoziţia inspec- torilor
  Îngrijirea animalelor şi asistenţa veterinara
  ● Are instituţia medic veterinar angajat permanent? Dacă nu, ce forma de colaborare are cu un medic veterinar? Dacă da, specificati numărul. ● Mai sunt şi alţi specialişti implicaţi în activităţi sau consultanţa privind sănătatea animalelor din colectie? ● Descrieti pe scurt programul veterinar, inclusiv frecventa controalelor de rutina, tipul de activităţi de rutina desfăşurate. ● Descrieti pe scurt facilităţile veterinare de care dispuneti. -- Dati detalii.
  Este implicat vreunul dintre specialişti în programe de perfecţionare profesională? Dacă da, dati detalii. --
  Efectuează instituţia dumneavoastră examinari de rutina ale animalelor, incluzând, între altele, examene parazitologice, vaccinari, vitaminizari periodice, etc.? (Va rugăm atasati documente relevante în acest sens.) ● Sunt cerute documente anexate.
  Dati detalii despre echipamentul şi medicamentele pe care le folosiţi pentru contentia chimica a animalelor. --
  Ce facilităţi exista pentru examinarea post-mortem a animalelor? --
  Ce sisteme operationale aveti pentru înregistrarea şi ţinerea la zi a dosarelor/fişelor/altor tipuri de înregistrări medicale pentru animale? --
  Mentineti la zi fise de dieta/nutriţie pentru animale? Aveti un sistem informatizat de operare pentru nutriţie? Dacă da, dati informaţii. --
  Cum colaborati cu alte grădini zoologice şi/sau cu alte organizaţii pentru schimbarea informaţiilor privind îngrijirea în captivitate a speciilor pe care le aveti în colectie. Dacă, da, dati detalii. --
  Securitatea şi siguranţa Direcţii în care aţi făcut evaluări ale riscurilor:
  Proceduri de hranire? --
  Interactiuni personal-animale? --
  Situaţii ale contactului cu animalele? --
  Evadari/eliberari ale animalelor? --
  Arii destinate accesului vizitatorilor (trepte, pante, etc.) --
  Altele --
  Are instituţia un dosar al înregistrării accidentelor? ● Va rugăm puneti o copie după planul scris al procedurilor de urgenta la dispoziţie. (Anexati) ● Cum se realizează instruirea personalului privind procedurile de urgenta? ● Sunt cerute documente anexate
  Este personalul instruit pentru intervenţii în alte situaţii care constituie urgente? --
  Cum este informat personalul despre riscurile expunerii la zoonoze? --
  Exista o procedură scrisă privind evadarile animalelor pusă la dispoziţia tuturor membrilor personalului? --
  Dati detalii despre programul de ţinere sub control a dăunătorilor şi parazitilor. --
  Cat de des sunt amplasamentele, imprejmuirile, gardurile verificate şi reparate/întreţinute? --
  Menţinerea siguranţei şi securităţii
  Cum este protejata colecţia pe parcursul celor 24 de ore? --
  Dati detalii despre armele de foc, cu tranchilizante, sau alte echipamente de contentie şi despre accesul la ele. --
  Conservarea
  Sunteţi membru al IUCN (World Conservation Union - Uniunii Mondiale de Conservare a Speciilor). --
  Aveti o copie a World Zoo Conservation Strategy (Strategiei Mondiale privind Conservarea în Grădinile Zoologice)? Dacă da, cum va influenţează aceasta planurile proprii în privinta conservării. --
  Folosiţi o "lista roşie" a animalelor pe cale de dispariţie? Care versiune? --
  Conservarea ex-situ Grupurile de Management al Speciilor
  Sunteţi reprezentat în sau aveti legături cu vreunul dintre grupurile de management al speciilor? Dati detalii şi perioada de timp despre implicarea dv. într-unul dintre aceste grupuri. De exemplu: European Endangered Species Programmes (EEPs) - Programele Europene pentru Specii Amenintate - Dati lista şi detalii despre programele la care participa instituţia dv. ● Programe comune de management ale Speciilor - Dati lista şi detalii despre programele la care participa instituţia dv. ● Contribuiti la alte programe de management ale speciilor? Dacă da, dati detalii. --
  Cărţi de înregistrare a pedigree-ului animalelor Mentineti astfel de cărţi? Dacă da, dati detalii despre speciile implicate ● La nivel internaţional ● La nivel regional --
  Aveti în colectie specii înregistrate în aceste cărţi? Dacă da: --
  ● Cat de des raportati datele coordonatorului cărţii? ● Lista speciilor implicate.
  Aveti un Plan al Colectiei de Animale? - Dacă da, va rugăm sa-l anexati. ● Dacă nu, sunteţi în proces de a pregati unul, când estimati ca va fi disponibil? ● Dacă nu aveti un plan în privinta colectiei, cum decideti ce specii mentineti în colectie? ● Dati detalii ● Este cerută anexa.
  Conservarea în-situ
  Ce resurse aloca instituţia dv. în conservarea în-situ? a. de personal b. financiare c. altele --
  Aţi colectat fonduri sau aţi susţinut financiar vreun proiect de conservare în-situ în ultimii trei ani? Dacă da, dati detalii, lista proiectelor şi natura suportului. --
  Sunteţi sau aţi fost direct implicat în vreun proiect în-situ, fie prin finanţări sau prin moduri de participare mai directa în ultimii trei ani? Dacă da, dati detalii. --
  Alte activităţi de conservare ● Contribuiti la conservare în alte moduri? Dacă da, dati detalii. --
  Educaţie
  Faceti lista şi subliniati pe scurt elementele importante ale programului educaţional al gradinii zoologice. Dacă exista unul, atasati o copie a acestuia. --
  Câţi membrii ai personalului sunt implicaţi în educaţie? ● Plătiţi ● Colaboratori, sau cu program parţial de lucru (sezonieri, 1/2 norma, etc.) ● Voluntari --
  Facilităţi ● Clase de curs (numărul) ● Sali de conferinţa, amfiteatre, etc. (numărul) ● Biblioteca ● Altele --
  Nivele de educaţie pentru care este conceput programul - bifati ceea ce se potriveste ● Nivel preşcolar ● Primar ● Liceal ● Universitar ● Destinat adulţilor ● Altele
  Este instituţia dv. membra a unei reţele educaţionale pentru grădini zoologice? Dacă da, dati detalii. --
  Cum evaluaţi eficienta programului dv. educaţional (prin chestionare, întrebarea directa a publicului, altele)? --
  Metode ajutatoare în predare (inclusiv publicaţii) - dati detalii şi furnizati exemple --
  Dati detalii despre apartenenţa sau legăturile cu grupuri preocupate de educaţie în privinta mediului. --
  Dati detalii despre metodele de educaţie neformala folosite - ex. panouri informative, echipamente audio şi video de informare, demonstratii publice, conferinţe, spectacole interactive, etc. --
  Instruirea personalului
  Care sunt cerinţele de studii pentru personalul implicat în activitatea de întreţinere a animalelor? --
  Organizaţi propriile dv. cursuri de instruire a personalului? Dacă da, menţionaţi pe scurt cum sunt acestea realizate. --
  Asiguraţi instruirea personalului şi pentru alte instituţii/organizaţii? Dacă da, dati detalii. --
  Ce calificări are personalul implicat în educaţie? ● Dati lista personalului --
  Cercetarea
  Dati lista şi subliniati pe scurt elementele importante din programul de cercetare al gradinii zoologice. --
  Cu ce resurse se implica instituţia dv. în cercetare? a. de personal b. financiare c. altele --
  Sunt programele de cercetare care au ca subiect animalele aprobate şi monitorizate din punct de vedere etic? --
  Menţionaţi pe scurt care este procesul dv. de evaluare etica. --
  Anexati detalii despre cercetările întreprinse de instituţia dv. sau în parteneriat, în ultimii trei ani a. de personalul gradinii zoologice b. cu alte organizaţii --
  A primit instituţia dv. vreun premiu/subvenţie ca urmare a unui proiect de cercetare în domeniu, sau pentru derularea unui astfel de proiect? Dacă da, dati detalii. --
  Listati lucrările comunicate sau publicate în ultimii trei ani de către: a. membrii personalului b. alte persoane care au folosit colecţia --
  Aveti legături cu instituţii de învăţământ superior, muzee, alte asemenea instituţii? Dacă da, dati detalii --
  Alte aspecte
  Numărul anual al vizitatorilor, plătitori, gratuităţi, copii, adulti, alte categorii. -- Dati detalii după criteriile enumerate.
  Costul biletelor de intrare, pe categorii. --
  Sursa(ele) de finanţare (ex. vizitatori, autoritatea locală, sponsorizări, etc.)

  Se completează de către conducerea gradinii zoologice/acvariului şi se depune la autoritatea teritorială de protecţia mediului, împreună cu cererea pentru obţinerea autorizării gradinii zoologice/acvariului.


  Anexa 4
  FORMULAR-TIP DE VERIFICARE A CRITERIILOR NECESARE AUTORIZĂRII
  Rezultatele verificării Da Nu Observaţii
  1. Asigurarea hranei şi apei 1. Este hrana corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ pentru specia respectiva? 2. Este asigurata libertatea unui comportament de hranire corespunzător speciei? 3. Sunt modalităţile de hranire sigure pentru animal şi personal? 4. Hrana şi apa sunt: Ţinute în mod igienic? Preparate în mod igienic? Administrate animalelor în mod igienic? 5. Este permisă hranirea de către vizitatori şi corespunzător controlată?
  2. Asigurarea unui mediu ambiant corespunzător 1. Sunt temperatura, ventilatia, iluminarea şi nivelul zgomotului corespunzătoare? 2. Au amplasamentele pentru animale adaposturi corespunzătoare, suficiente? 3. Au amplasamentele animalelor spaţii minime suficiente? 4. Sunt adecvate facilităţile şi sistemele pentru păstrarea microclimatului şi întreţinerea vieţii animalelor? 5. Este satisfăcătoare curăţenia în amplasamente? 6. Este îndeplinit standardul de întreţinere a clădirilor şi imprejmuirilor, gardurilor, etc.? 7. Este sistemul de drenare, canalizare eficient şi sigur?
  3. Asigurarea îngrijirii sănătăţii animalelor 1. Sunt făcute şi înregistrate în scris observaţiile referitoare la starea şi sănătatea animalelor? 2. Primesc prompt animalele atenţia necesară atunci când se remarca faptul ca acestea au probleme? 3. Sunt amplasamentele astfel concepute încât problemele interactiunilor sociale să poată fi evitate? Facilităţi în cadrul instituţiei 4. Exista facilităţi pentru prindere şi contentie adecvate? 5. Exista facilităţi veterinare adecvate în instituţie? 6. Este echipamentul de tranchilizare corespunzător? 7. Folosirea medicamentelor de tranchilizare este sub control şi este înregistrată corespunzător? Îngrijirea veterinara 8. Este satisfăcător stabilit şi menţinut programul de medicina veterinara? 9. Sunt corespunzător ţinute fişele dosarele/înregistrările medicale? 10. Sunt medicamentele corect depozitate? 11. Sunt disponibile antidoturi corespunzătoare în caz de accidente medicamentoase, otrăviri, intoxicatii, etc.? 12. Sunt realizate facilităţi post-mortem satisfăcătoare? Carantina 13. Exista spaţii special amenajate, corespunzătoare pentru izolarea, tratamentele, carantinarea, refacerea animalelor? Igiena 14. Este curăţenia, igiena şi controlul dăunătorilor şi parazitilor eficienta?
  4. Asigurarea oportunităţii manifestării comportamentului normal 1. Îndeplinesc amplasamentele în mod adecvat necesităţile biologice şi comportamentale ale animalelor? 2. Sunt făcute eforturi eficiente pentru imbogatirea şi diversificarea mediului ambiant din amplasamentele animalelor? 3. Sunt eficiente barierele fizice pentru menţinerea animalelor în interiorul amplasamentului? 4. Împiedica imprejmuirea/gardurile pătrunderea neautorizata şi asigura siguranţa colectiei de animale? 5. Este reproducerea în captivitate în mod corespunzător realizată?
  5. Asigurarea protecţiei faţă de teama şi stres 1. Sunt animalele manevrate doar sub supravegherea personalului corespunzător calificat? 2. Este realizat contactul fizic între animale şi public astfel încât să se ţină cont de bunăstarea animalelor? 3. Se respecta condiţia ca interactiunile dintre animale sa nu fie excesiv de stresante pentru acestea?
  6. Conservarea, Educaţia şi Cercetarea 1. Sunt facilităţile pentru educaţie corespunzătoare cu scopurile propuse şi cu structura colectiei? 2. Sunt adecvate eforturile în privinta conservării? 3. Sunt adecvate eforturile în privinta cercetării?
  7. Siguranţa publicului 1. Sunt corespunzătoare măsurile de siguranţă luate pentru menţinerea animalelor periculoase în amplasamente? 2. Barierele pentru public sunt corespunzătoare pentru a împiedica contactul cu animalele? 3. Sunt corespunzătoare semnele de avertizare? 4. Este corespunzătoare starea de menţinere a clădirilor? 5. Sunt ieşirile clar marcate şi uşor accesibile? 6. Sunt sigure aleile şi zonele destinate publicului?
  8. Înregistrări/dosare 1. Sunt ţinute jurnale/registre zilnice? 2. Sunt înregistrările/dosarele animalelor clare şi ţinute la zi? 3. Sunt listele de inventariere anuale ale animalelor corect menţinute şi comunicate autorităţii locale competente? 4. Sunt păstrate dosarele animalelor care să ateste sursa de provenienţă sau destinaţia, în cazul tranzacţiilor de animale? 5. Arhiva dosarelor privind animalele este ţinuta într-un loc sigur?
  9. Alte aspecte 1. Pare corespunzător numărul personalului de îngrijire a animalelor? 2. Este corespunzătoare structura organigramei şi nivelul de pregătire al angajaţilor? 3. Este realizată o evaluare a riscurilor corespunzătoare, acolo unde este cazul? 4. Sunt corespunzătoare facilităţile pentru toalete şi menţinerea acestora? 5. Sunt în mod rezonabil intampinate nevoile persoanelor cu disabilităţi? 6. Sunt zonele unde este interzis accesul vizitatorilor corespunzător semnalizate? 7. Exista un sistem de raportare şi înregistrare a accidentelor? 8. Exista un protocol şi facilităţi pentru acordarea primului ajutor? 9. Este autorizaţia anterioară expusă la intrarea instituţiei? 10. Au fost înregistrate evadari în ultimul an sau de la obţinerea ultimei autorizaţii? 11. Au avut loc accidente semnificative în ultimul an sau de la obţinerea ultimei autorizaţii?
  10. Legislaţie asociata 1. Este echipamentul electric în mod curent verificat? 2. Sunt îndeplinite normele de funcţionare şi menţinere a echipamentelor electrice? 3. Sunt îndeplinite cerinţele legislative pentru prevenirea incendiilor? 4. Sunt îndeplinite cerinţele privind apele uzate? 5. Sunt îndeplinite cerinţele în vederea depozitarii şi eliminării deşeurilor? 6. Sunt îndeplinite cerinţele privind depozitarea şi eliminarea materialelor sanitare folosite, materiilor biologice, cadavre, alte resturi organice?

  ALTE OBSERVAŢII GENERALE PE CARE AUTORITATEA COMPETENTA DOREŞTE SA LE MENŢIONEZE/RECOMANDE
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  RAPORTUL AUTORITĂŢII COMPETENTE
  Secţiunea Evaluare Alte observaţii
  Detalii despre instituţie
  Dosare/înregistrări
  Operaţiuni de rutina în cadrul gradinii zoologice
  Îngrijirea veterinara
  Sănătatea şi siguranţa
  Evaluarea riscurilor
  Conservarea
  Educaţia
  Cercetarea
  Instruirea personalului

  RECOMANDĂRILE AUTORITĂŢII COMPETENTE
  În urma verificării efectuate la ....................(Denumirea instituţiei), Adresa ......................., autoritatea competentă face următoarele recomandări:
  1. se recomanda închiderea instituţiei (gradina zoologica, acvariu) în întregime şi nu se acordă autorizaţie;
  2. se recomanda închiderea unui/unor amplasamente şi eliberarea unei autorizaţii doar pentru amplasamentele care corespund.
  Pentru amplasamentul/amplasamentele necorespunzătoare se acordă un termen de maxim 2 ani pentru conformare la standardele prezentului ordin sau pentru înstrăinarea animalelor conţinute în respectivele amplasamente, de la data emiterii recomandărilor de către echipa de verificare. În această perioadă, pe amplasamentele necorespunzătoare, conducerea gradinii zoologice trebuie să inscriptioneze: "Amplasamente neautorizate, în curs de desfiinţare" sau "Amplasamente neautorizate, în curs de amenajare", după caz. Dacă, după expirarea celor 2 ani, gradina zoologica nu s-a conformat, (nu a înstrăinat animalele sau nu a luat măsuri de remediere a situaţiei) se aplică măsurile menţionate în Legea nr. 191/2002.
  3. se recomanda autorizarea gradinii zoologice, în conformitate cu prezentul ordin, cu următoarele condiţii adiţionale:
  a. restrangerea numărului de animale;
  b. modernizarea anumitor amplasamente;
  c. extinderea suprafeţei existente;
  d. mutarea pe un nou amplasament;
  e. fără alte menţiuni.
  Se bifeaza ceea ce se recomanda.
  Termenul de conformare este de maxim 2 ani de la data emiterii recomandărilor de către echipa de verificare.
  Din partea conducerii Agenţiei de Protecţie a Mediului ....................
  Din partea instituţiei (gradina zoologica, acvariu) .......................
  Data completării formularului .............................................


  Anexa 5
  Conţinutul-cadru al autorizaţiei de mediu
  Antet
  AUTORIZAŢIE DE MEDIU
  Nr........ din .........
  Ca urmare a cererii adresate de .................., cu sediul în judeţul ............., municipiul, oraşul, comuna, satul .............., sectorul ......., str. ................. nr. .... etc. ............., înregistrată la numărul ....... din ........., în urma analizarii documentelor transmise şi a verificării,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, a Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările şi a Legii gradinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002, se emite:
  AUTORIZAŢIA DE MEDIU
  pentru ................... din municipiul, oraşul, comuna, satul ............., sectorul ........, str. ............ nr...... etc...............,
  care prevede: ...............................................................
  în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi (conform cod CAEN) .........................
  Documentaţia conţine: (formular tip de înregistrare a instituţiei, cererea de autorizare, formular tip de verificare a criteriilor necesare autorizării, raportul autorităţii competente, recomandările autorităţii competente, fişa de prezentare şi declaraţie, bilanţ de mediu etc.) ......................................... elaborata de:
  .........................................................................
  .........................................................................
  şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
  .........................................................................
  Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
  .........................................................................
  Prezenta autorizaţie este valabilă ............. de la ................, data eliberării, până la .............................................., cu condiţia vizarii anuale.
  Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.
  I. Activitatea autorizata:
  1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) .............
  2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:*)
  3. Utilităţi - apa, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):
  ..........................................................................
  4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:
  ..........................................................................
  5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie:*)
  ..........................................................................
  6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:
  ..........................................................................
  7. Alte date specifice activităţii: (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) .............................................
  8. Programul de funcţionare - ore/zi, zile/săptămâna, zile/an.
  II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului
  1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):*)
  ..........................................................................
  2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:
  ..........................................................................
  3. Concentratiile şi debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:*)
  ..........................................................................
  III. Monitorizarea mediului
  1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emisi, emisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:
  ..........................................................................
  2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:
  ..........................................................................
  IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor
  1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):
  ..........................................................................
  2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecventa):
  ..........................................................................
  3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):
  ..........................................................................
  4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):
  ..........................................................................
  5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:
  ..........................................................................
  6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): .................
  7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: ...................................
  8. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:*) .............
  9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):*) ..................
  V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase
  1. Substantele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi): .........................
  2. Modul de gospodărire:
  - ambalare:
  - transport:
  - depozitare:
  - folosire/comercializare:
  3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele şi preparatele periculoase:
  ...........................................................................
  4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:
  ...........................................................................
  5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase*):
  ...........................................................................
  MENŢIUNI:
  Director,
  ......................
  Întocmit:
  ......................
  Şeful compartimentului protecţia naturii
  şi arii protejate
  .........................................
  Aviz compartimentul avize, acorduri, autorizaţii
  ..............................................
  -------
  Rubricile marcate cu asterisc (*) se completează după caz.


  Anexa 6
  PROCESUL DE ANALIZA ETICA
  1. Toate grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să aibă o formă de analiza etica a acţiunilor şi activităţilor pe care le întreprind şi care implica vizitatorii, personalul, animalele; în mod particular în situaţii în care folosirea animalelor poate fi în conflict cu condiţiile de bunastare ale animalelor implicate (de ex. achiziţia, managementul sau înstrăinarea în scopuri de conservare, educaţia, cercetarea).
  Alte puncte de dezbatere pot fi reprezentate de:
  a. în ce circumstanţe un animal poate fi eutanasiat;
  b. dacă pasarilor de apa din amplasamente trebuie sau nu să le fie făcute intervenţii chirurgicale la aripi;
  c. dacă anumite proceduri veterinare sunt adecvate;
  d. politica gradinilor zoologice/acvariilor publice în privinta transferurilor animalelor;
  e. proiectele de cercetare;
  f. conformarea în privinta politicilor de conservare şi de educaţie.
  2. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să ia în considerare constituirea propriului comitet etic, având în vedere următoarele aspecte:
  a. comitetul etic trebuie să aibă independenta, el dând consultanţa administratorului/managerului gradinii zoologice/acvariului public;
  b. comitetul nu trebuie să fie format numai din specialişti/oameni de ştiinţa, deoarece nu întotdeauna pot fi obiectivi în evaluarea etica, putându-se apela şi la persoane din afară instituţiei cu activităţi relevante în aspectele etice (profesori, avocaţi, psihologi etc.)


  Anexa 7
  CONSERVARE, EDUCAŢIE ŞI CERCETARE
  I. Conservarea
  1. Conform Strategiei Mondiale a Conservării în Grădinile Zoologice şi Directivei 22/1999 a Uniunii Europene, grădinile zoologice/acvariile publice au responsabilitatea de a acţiona astfel încât sa folosească în mod durabil resursele naturale. Aceasta se poate realiza prin punerea accentului pe problemele de conservare, biodiversitate şi dezvoltare durabila.
  2. Pe lângă activităţi de strangeri de fonduri în scopul sustinerii unor proiecte de conservare, exista mai multe moduri de a contribui la conservare:
  a. asigurarea unor facilităţi pentru speciile de animale indigene în perimetrul gradinii zoologice (de ex. cuiburi şi hranitori pentru păsări, vegetaţie densa pentru herpetofauna sau mamifere mici, etc.);
  b. prin restrictionarea folosirii substanţelor de fertilizare, pesticidelor altor substanţe chimice asemănătoare;
  c. cooperarea cu alte organisme pentru stabilirea unor rezervaţii, arii protejate, managementului unor habitate (de ex. menţinerea unor zone umede pentru protecţia avifaunei, herpetofaunei, ihtiofaunei), şi în vederea reintroducerii în natura şi protecţiei speciilor de animale şi plante amenintate;
  d. încurajarea unui comportament proiectiv şi responsabil la vizitatorii gradinii zoologice/acvariului public;
  e. căutarea de parteneriate cu grădini zoologice/acvarii publice din ţara, din străinătate, cu alte organisme care sunt active în domenii relevante pentru conservarea vieţii sălbatice indigene, precum: universităţi, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale de protecţia naturii etc.;
  f. acordarea de asistenţa prin: finanţări, consultanţa, donaţii de materiale, ajutor acordat în instruirea personalului;
  g. gradul de implicare va varia în funcţie de mărimea gradinii zoologice/acvariului public, dar oricât de mica ar fi, minimum de cerinţe sunt ca toate aceste instituţii să aibă în vedere participarea la programele de management al speciilor de animale.
  3. Pentru a contribui la aplicarea în practica a legislaţiei privind protecţia şi conservarea speciilor de animale sălbatice grădinile zoologice/acvariile publice pot îndeplini şi funcţie de centre de reabilitare şi carantina pentru speciile de animale sălbatice donate, abandonate sau confiscate, cu încunoştiinţarea autorităţii teritoriale de mediu. În acest sens trebuie:
  a. sa anunţe în termen de maxim 5 zile autoritatea teritorială de mediu, printr-o adresa scrisă, preluarea unui animal donat, abandonat sau confiscat;
  b. sa analizeze situaţia împreună cu specialiştii şi comitetul etic şi sa decidă: eutanasierea, eliberarea în natura, carantinarea, păstrarea în colecţia instituţiei, gazduirea pe o perioadă limitată în vederea reabilitării şi eliberării în natura, donarea/transferarea către o alta instituţie similară;
  c. sa anunţe în scris autoritatea teritorială de mediu de decizia luată.
  II. Educaţia
  1. O gradina zoologica/acvariu public trebuie să contribuie în cat mai multe moduri posibile la educarea vizitatorilor. Instituţiile trebuie să folosească materiale grafice sau de alta natura pentru a furniza informaţii în vederea sensibilizarii publicului asupra problemelor naturii şi mediului.
  2. Persoanele desemnate care autorizeaza gradina zoologica/acvariu public trebuie să fie familiarizate cu standardele care se asteapta, conform indicaţiilor Asociaţiei Europene a Gradinilor Zoologice şi Acvariilor şi Directivei Uniunii Europene. Următoarele aspecte trebuie avute în vedere:
  a. ca educaţia în zoo este mai cuprinzatoare şi mai flexibila decât în instituţiile şcolare şi trebuie să se adreseze tuturor categoriilor de vizitatori;
  b. metodele de adresare către vizitatori trebuie să includă semne de avertizare, materiale grafice, activităţi, expuneri interactive şi demonstratii;
  c. grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să încurajeze participarea la reţeaua educativă a gradinilor zoologice (pe plan intern şi internaţional).
  III. Cercetare
  1. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să participe la programe de cercetare. Participarea la cercetări din care să reiasă beneficii în privinta conservării este unul din modurile prin care grădinile zoologice/acvariile publice demonstreaza implementarea măsurilor de conservare cerute de Directiva Gradinilor Zoologice a Uniunii Europene.
  2. Cercetarea trebuie să fie unul din scopurile oricărei colecţii de animale din grădinile zoologice/acvarii publice. Ţinerea dosarelor biologice trebuie să fie cuprinzatoare şi realizată în mod sistematic. Acolo unde este posibil, grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să folosească protocoale standard pentru colectarea de date pentru a se facilita analiza lor. Colectarea datelor trebuie realizată de personalul instituţiei, dar pot fi implicate şi alte categorii: voluntari, cercetători sau studenţi. Datele despre exemplare trebuie să fie disponibile şi pentru proiecte din afară instituţiei.
  3. Cele mai multe proiecte de cercetare derulate în grădinile zoologice/acvariile publice nu produc nici un rau/inconvenient animalelor implicate, făcând parte din managementul de rutina şi nu necesita intervenţii asupra animalelor pentru a colecta date. Chiar şi cercetarea aparent inofensiva (ex. modificările asupra dietei, probe de sânge, etc.) necesita o analiza şi planificare atenta şi trebuie supusă acordului comitetului etic al gradinii zoologice sau a unui consilier etic.
  4. Orice alt gen de cercetare care implica stresul, durerea, suferinta, experimente sau alte proceduri ştiinţifice trebuie efectuate doar în urma consultării comitetului etic şi autorizate de către autoritatea centrala de mediu şi o autoritate sau instituţie ştiinţifică, la fel şi persoana care conduce aceste proiecte de cercetare.
  5. Rezultatele cercetărilor, mai ales ale celor care ajuta la influentarea bunastarii, sănătăţii sau conservării animalelor, trebuie să fie disponibile la cerere. Este preferabil ca ele să fie publicate, cel puţin comunicate în cadrul diferitelor manifestări ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, etc.).


  Anexa 8
  OPERAŢIUNI ÎN CARE SUNT IMPLICATE ANIMALELE DIN GRĂDINILE
  ZOOLOGICE ŞI ACVARIILE PUBLICE
  I. Transportul animalelor vii
  1. Transportul animalelor vii trebuie efectuat conform legislaţiei în vigoare (naţionale şi internaţionale) şi a prezentului ordin.
  II. Achiziţia animalelor
  1. În general, achiziţia şi capturarea animalelor sălbatice din natura trebuie descurajata. Aceasta se va face numai în cazul în care exista motive justificate pentru a proceda astfel. Dacă aceasta opţiune este necesară, trebuie avută în vedere o politica în privinta conservării şi măsurilor etice:
  a. legalitatea achiziţiei;
  b. metodele de colectare, inclusiv asigurarea ca ele sunt acceptabile din punct de vedere al protecţiei mediului şi au loc ţinându-se cont de legislaţia în vigoare şi bunăstarea animalelor implicate.
  2. Înaintea primirii animalelor, grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să dovedească ca sunt capabile să asigure îngrijire la standarde ridicate, bazate pe cele cinci principii de bunastare ale animalelor:
  a. asigurarea unui ambient corespunzător;
  b. asigurarea hranei şi apei;
  c. asigurarea îngrijirii generale şi asistenţei veterinare a animalelor;
  d. asigurarea posibilităţii de exprimare a celor mai normale comportamente;
  e. asigurarea protecţiei faţă de teama şi stres.
  III. Înstrăinarea animalelor vii
  1. Surplusul stocului reprezintă orice exemplar care nu se mai doreşte să se menţină în colectie, din oricare motiv. Când un astfel de exemplar se înstrăinează, administratorul trebuie să se asigure ca gradina zoologica/acvariul public primitoare/primitor, sau alta instituţie similară (centru de reabilitare, sanctuar, etc.) dispune de facilităţi, resurse, personal şi experienta corespunzătoare, care să se conformeze celor cinci principii ale bunastarii animalelor. Trebuie ca instituţia primitoare să respecte aceleaşi principii la eventualele tranzacţii care vor implica animalul în cauza.
  IV. Animalele la care se are în vedere eliberarea în natura
  1. Animalele care vor fi eliberate în natura vor avea de intampinat cu totul alt mod de viaţa decât în captivitate. De aceea este necesar ca aceste animale să fie supuse unui program de reabilitare/readaptare la condiţiile din natura, derulat de către gradina zoologica/acvariul public implicata/implicat în astfel de activităţi.
  2. Înaintea eliberării/reeliberarii în natura se va cere şi obţine acordul autorităţii de mediu şi al autorităţii ştiinţifice şi aviz sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare.
  3. Eliberarea se va face în zone protejate, conform ariei de distribuţie a speciei, la indicaţia autorităţii de mediu şi cu colaborarea administratorului ariei protejate respective, iar animalele vor fi, în prealabil, individualizate prin inelare, montare de chip-uri, etc.


  Anexa 9
  CONDIŢIILE DE MENŢINERE ÎN CAPTIVITATE PENTRU
  SPECIILE DE REPTILE ŞI AMFIBIENI
  Datorită condiţiilor climatice din România, cele mai multe specii de reptile şi amfibieni nenative necesita menţinerea într-un mediu controlat, pentru a supravietui în captivitate. Animalele trebuie menţinute în vivarii închise, total controlate. Unele specii necesita amplasamente exterioare unde vor fi menţinute în perioadele în care condiţiile climatice sunt favorabile. Mediul ambiant controlat trebuie să asigure toate cerinţele de căldură, umiditate, calitate a luminii şi fotoperioada, calitate a aerului şi apei specifice speciei. Datorită temperaturilor ridicate din mediu, trebuie acordată o atenţie deosebită igienei şi controlului bolilor.
  I. Temperatura
  1. Vivariul trebuie să asigure un gradient termic în limitele cerinţelor species specifice. Trebuie asigurate variatiile de temperatura pe parcursul celor 24 de ore, ca şi variatiile sezoniere. Sursele de căldură trebuie concepute şi astfel plasate încât sa prevină ranirea, accidentarea, arderea animalelor. Este indicat ca aceste surse să fie plasate pe plafon, sau astfel încât animalele sa nu poată ajunge la ele. Sursele trebuie controlate termostatic sau în mod permanent ajustate în raport cu un sistem de monitorizare vizibil (termometre, termocupluri, etc.). În medie, în privinta temperaturii mediului cerinţele celor mai multe reptile nenative se situeaza între 20-35°C.
  2. Bazinele trebuie şi ele incalzite individual. Cele mai multe specii de testoase acvatice şi crocodilieni au nevoie de temperaturi ale apei cuprinse între 26-32°C.
  II. Umiditatea
  1. Umiditatea relativă rezultă din combinatia temperaturii, cantităţii de umiditate atmosferica şi ventilatiei. Din moment ce temperatura şi umiditatea din amplasament sunt, de obicei, parametrii stabili, controlul umiditatii prin modificarea ventilatiei este preferabila şi trebuie să poată fi practicabila.
  2. Structuri în care animalul să se poată retrage pot fi folosite ca zone umede locale.
  3. Măsurarea umiditatii relative trebuie realizată continuu, minim cel puţin o dată pe zi.
  4. Valorile umiditatii relative pentru cele mai multe reptile variaza de la 50-80%, în funcţie de habitatul natural al speciei.
  5. Majoritatea amfibienilor necesita un domeniu mai crescut al umiditatii relative, tipic fiind între 65-95%.
  6. Multe caracteristici ale amplasamentului pot influenţa umiditatea, inclusiv prezenta bazinelor, stropirea şi prezenta plantelor naturale.
  III. Asigurarea luminii
  1. Asigurarea luminii trebuie să fie corespunzătoare ca intensitate, fotoperioada şi tip, în funcţie de cerinţele speciei.
  2. Radiatia ultravioleta provenită de la o sursa cu spectru total este esenţială pentru toate speciile de reptile şi amfibieni atunci când nu exista posibilitatea unei iluminari naturale directe.
  3. În general, fotoperiodicitatea locală trebuie urmată, doar dacă nu sunt cerinţe species specifice speciale, de ex. în perioada de reproducere.
  IV. Calitatea aerului
  1. Ventilatia trebuie să fie suficienta pentru a menţine calitatea aerului şi umiditatea relativă în parametrii calitativi corespunzatori, fără a compromite controlul temperaturii. Acest lucru este facilitat de menţinerea vivariului în camere incalzite şi ventilate corespunzător.
  V. Calitatea apei
  1. Trebuie realizate bazine suficient de spatioase pentru imersia integrală a reptilelor şi amfibienilor ca şi pentru reproducerea multor specii de amfibieni, în funcţie de cerinţele speciilor.
  2. Calitatea apei trebuie să se menţină prin schimbarea permanenta a apei din bazin, curatarea şi dezinfectarea periodică a bazinelor.
  3. Trebuie evitate schimbările bruste de temperatura şi contactul cu resturile de dezinfectanti toxici introdusi în urma procedurii de dezinfecţie.
  4. În cazul bazinelor mari pentru speciile acvatice şi semiacvatice trebuie avute în vedere facilităţi pentru tratarea apei, iar calitatea acesteia trebuie monitorizata, la fel ca pentru acvarii. Speciile acvatice trebuie să aibă la dispoziţie suficient spaţiu pentru a inota confortabil şi pentru a li se permite suficient exerciţiu fizic. Acolo unde este necesar, trebuie asigurate zone de plaja.
  5. Transmiterea agenţilor patogenilor de la un amplasament la altul prin sistemul comun de alimentare cu apa şi prin instrumentarul folosit reprezintă un risc major care trebuie evitat.
  VI. Amenajări interioare şi substrat
  1. În scopul expunerii normale a animalelor, trebuie realizate expoziţii cu aspect cat mai natural, folosind substrate corespunzătoare habitatului natural al speciei.
  2. Substratul trebuie schimbat periodic pentru a se evita contaminarea acestuia. Deşeurile şi hrana neconsumata trebuie îndepărtată zilnic.
  3. Trebuie asigurate locuri pentru insorire şi odihnă ca şi suprafeţe abrazive/rugoase pentru facilitarea indepartarii exuviilor. Pentru speciile arboricole trebuie realizate facilităţi pentru catarat.
  4. Amplasamentele exterioare ale reptilelor trebuie astfel realizate încât să se evite inundarea lor, săparea în substrat sau catararea, care ar contribui la evadarea animalelor respective.
  5. Pradatorii şi daunatorii trebuie ţinuţi în mod particular sub control.
  VII. Cerinţe de spaţiu
  1. Comentariile generale despre cerinţele de spaţiu ale animalelor se aplică şi reptilelor şi amfibienilor. Deoarece creşterea reptilelor are o rata relativ crescută, în primele stadii ale vieţii, şi adesea, se desfăşoară pe întreaga viaţa, aceste aspecte trebuie avute în vedere în momentul proiectării unui terariu. Trebuie avut un plan clar pentru viitor, în vederea gazduirii reptilelor, care tind să depăşească capacitatea de menţinere în terariile proprii. Trebuie asigurat suficient spaţiu, atât în plan orizontal cat şi vertical, pentru a permite reptilelor să-şi manifeste comportamentul normal propriu speciei şi pentru a se putea evita conflictele generate de dominantă unor indivizi asupra altora.
  VIII. Zonele de serviciu
  1. Spaţiile, pasajele, coridoarele de servici, destinate folosirii de către ingrijitori trebuie să fie suficient de spatioase pentru a lucra sau manevra animalele. Accesul în amplasamente trebuie astfel realizat încât să permită vizibilitatea integrală a amplasamentului, să permită intrarea cu usurinta în amplasament şi sa împiedice evadarea animalelor.
  2. Echipamentul de manevrare şi contentie trebuie să fie aşezat în apropierea amplasamentului şi permanent la dispoziţie.
  3. Trebuie asigurate facilităţi pentru spalarea pe mâini a ingrijitorilor de fiecare data, înaintea şi după manevrarea animalelor.
  IX. Hranirea
  1. Trebuie descurajata hranirea reptilelor cu animale vertebrate vii. Acolo unde este necesar ca acest lucru să se realizeze, trebuie ca hranirea să fie supravegheată pe tot parcursul ei până la consumarea prazii, iar prada vie, neconsumata, nu trebuie lăsată în amplasament, pentru a evita ca aceasta sa raneasca reptila.
  2. Dietele echilibrate, care întrunesc toate necesităţile nutritive, sunt esenţiale pentru toate speciile, iar suplimentele vitamino-minerale sunt necesare.
  3. Apa trebuie administrată conform necesităţilor species specifice. Declorinarea apei din reţelele publice de apa potabilă este necesară pentru administrarea apei destinate reptilelor.
  X. Dosare/înregistrări
  1. Trebuie ţinute dosare/înregistrări pentru toate animalele individuale. În plus faţă de informaţiile generale pentru toate celelalte animale, trebuie menţionaţi şi parametrii mediului, hranirea, naparlirea/îndepărtarea exuviilor şi depunerea oualor sau naşterea puilor.


  Anexa 10
  ALTE CONDIŢII PENTRU ACVARIILE PUBLICE
  I. Calitatea apei
  1. Cu toate ca cerinţele privind calitatea apei pentru diferite specii de peşti variaza, este important ca anumiti parametrii de baza să fie monitorizati şi înregistraţi trebuind să se acorde atenţie pentru asigurarea cerinţelor speciilor individuale.
  2. Monitorizarea calităţii apei trebuie să fie o activitate de rutina.
  3. La iniţierea unui nou acvariu/bazin, monitorizarea trebuie să includă înregistrarea zilnica a următorilor parametri: temperatura, salinitatea (în bazinele cu apa de mare sau salmastra), pH-ul, ionii de amoniu, nitritii; iar săptămânal: oxigenul dizolvat şi nitratii.
  4. La o luna după instalarea unui acvariu/bazin testele se pot efectua săptămânal.
  5. Permanent trebuie să fie disponibil echipamentul adecvat pentru tratarea apei pentru a se asigura menţinerea calităţii apei în limitele parametrilor species specifici.
  6. Acvariile publice trebuie să folosească kit-uri/reactivi profesionali standard pentru testele de calitate a apei.
  7. Personalul destinat îngrijirii acvariilor trebuie să aibă acces la facilităţi de laborator, precum microscopie de baza şi să fie instruiti pentru colectarea probelor.
  8. Toleranta şi cerinţele speciilor faţă de calitatea apei variaza considerabil, dar domeniul tipic de menţinere pentru apa din acvarii trebuie să se încadreze în parametrii următori:
  ┌────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
  │ │ Apa marina │ Apa dulce │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │NH(3) │ < 0,05 ppm │ < 0,1 ppm │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │Duritatea │ 6500 mg/l în medie │ < 200 mg/l │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │Nitriti │ < 0,1 ppm │ - │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │Nitrati │ < 20 ppm │ - │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │O(2) │ > 6 mg/l │ > 6 mg/l │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │pH │ 7,9 - 8,4 │ 6,5 - 9 │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │Redox │ 340 +/- 20 mV │ - │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │Salinitate │ 27,5 - 32 ppt │ - │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │Densitate │ 1,022 - 1,025 │ - │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │Temperatura - zona temperata │ < 15°C │ < 15°C │
  ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
  │Temperatura - zona tropicala │ 23 - 26°C │ 23 - 26°C │
  └────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

  II. Asistenţa veterinara
  1. Medicul veterinar trebuie să fie familiarizat cu practicile curente privind ingrijirile medicale care se acordă pestilor, în special cu speciile aflate în colectie. Medicul veterinar trebuie să fie responsabil de, sau implicat în:
  a. vizite de rutina;
  b. instruirea personalului în recunoaşterea bolilor şi în tehnici de laborator de baza;
  c. coordonarea sau realizarea tratamentelor la animalele bolnave;
  d. asigurarea unui set de protocoale pentru tratarea acvariilor.


  Anexa 11
  SPAŢIUL MINIM NECESAR PENTRU UNELE SPECII DE ANIMALE
  MENŢINUTE ÎN CAPTIVITATE
  1. Spaţiile menţionate reprezintă minimum necesar pentru expunerea animalelor. Grădinile zoologice/acvariile publice trebuie să tinda spre standarde ridicate în privinta spaţiului de expunere pentru animale.
  2. Amplasamentele vor fi amenajate în funcţie de biologia, ecologia şi etologia speciilor pentru care au fost concepute. Trebuie să fie realizate pe substrat natural, cu plante naturale, cu amenajări interioare realizate din trunchiuri, buturugi, scorburi, stanci, relief diversificat, cascade, caderi de apa etc.
  3. Toate amplasamentele trebuie să aibă o sursa permanenta de apa curata, sub forma unor bazine, parauri, cu apa curgătoare, nu numai la speciile la care a fost menţionat în mod obligatoriu prezenta bazinului, deoarece aceasta era o cerinţa obligatorie a speciei.
  4. Amplasamentele trebuie să satisfacă cerinţele fizice, comportamentale, de zoo-igiena, estetice şi de siguranţă.
  5. Pentru amplasamentele în care sunt menţinute mai multe specii, se ia în calcul suprafaţa cea mai mare la care se adauga 1/2 din suprafaţa minima a fiecărei specii care se doreşte să fie introdusă în acel amplasament.
  6. Gradina zoologica/acvariul public care, în momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, deţine exemplare din specii de animale care nu se regăsesc în prezenta anexa trebuie să înainteze un dosar complet autorităţii publice locale de protecţie a mediului. În cazul în care dosarul nu este satisfăcător, se aplică recomandările anexei 4, aliniatul 2.
  7. Gradina zoologica/acvariul public care vrea să deţină o specie de animal ce nu aparţine nici uneia din grupurile vizate în prezenta anexa trebuie să prezinte autorităţii publice locale de protecţie a mediului un dosar prin care să demonstreze ca este bine documentata asupra necesităţilor biologice, ecologice şi etologice ale respectivei specii. Autorizaţia poate fi eliberata sau refuzată, după caz.
  8. Deţinerea şi expunerea animalelor într-un număr inferior numărului minim înscris în anexa nu sunt autorizate decât dacă:
  a. exista motivatii sanitar-veterinare: tratament, boala, carantina etc.;
  b. instituţia este implicata în formarea unui grup de animale corespunzător ca număr (perioada maxima de realizare a grupului fiind de 2 ani);
  c. gradina zoologica/acvariul public este pe punctul de a renunţa la respectiva specie de animal, oferindu-se ca timp necesar de înstrăinare a animalelor existente la alte instituţii similare, o perioadă cuprinsă între 1-2 ani, în funcţie de numărul de animale existent.
  TABEL CU SPAŢIUL MINIM NECESAR PENTRU UNELE
  SPECII DE MAMIFERE MENŢINUTE ÎN CAPTIVITATE
  *Font 7*
  Denumirea Nr. exemplare pentru suprafaţa indicată Suprafaţa exterioară minima (mp) Suprafaţa adăugată pentru fiecare exemplar în plus în exterior (mp) Suprafaţa interioară individuală minima/ vizuina (mp) Suprafaţa adăugată pentru fiecare exemplar în plus în interior/vizuina (mp) Organizarea socială
  Hiene (Hyaenidae) 2 - 5 1000 mp 50 mp 30 mp 2 mp Vizuini/boxe individuale Grup
  Dingo (Canis familiaris dingo) 2 - 4 400 mp 30 mp 4 mp 2 mp Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
  Lup (Canis lupus) 3 1000 mp bazin 50 mp 10 mp 2 mp Vizuini/boxe individuale Pereche/haita
  Sacal auriu (Canis aureus) 2 - 3 400 mp 20 mp 8 mp 1 mp Vizuini/boxe individuale Pereche/familie
  Caine salbatic din Noua Guinee (Canis familiaris hallstromi) 2 - 4 300 mp 20 mp 2 mp 2 mp Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
  Vulpea roşie (Vulpes vulpes) 1 - 2 200 mp 10 mp 2 mp 1 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Vulpe polara (Alopex lagopus) 1 - 2 200 mp 10 mp 2 mp 2 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Fenec (Vulpes zedra) 1 - 2 100 mp 5 mp 10 mp 2 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Raton (Procyon lotor) 1 - 2 100 mp bazin 3 mp - 1 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/grup
  Enot (Nyctereutes procynoides) 1 - 2 100 mp bazin 2 mp - 1 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Ghepard (Acinonyx jubatus) 1 - 2 1000 mp 100 mp 20 mp 6 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/grup
  Caracal (Felis caracal) 1 - 2 500 mp 80 mp 20 mp 4 mp Viziuni/boxe individuale Solitar/pereche
  Pisica de jungla (Felis chaus) 1 - 2 100 mp 10 mp 10 mp 3 mp Vizuini/boxe individuale Solitare/pereche
  Pisica sălbatică (Felis silvestris) 1 - 2 60 mp 10 mp - 1,5 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Ocelot (Felis pardalis) 1 - 2 300 mp 50 mp 20 mp 4 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Serval (Felis serval) 1 - 2 500 mp 50 mp 20 mp 5 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Ras (Felis lynx), Bobcat (Felis rufus) 1 - 2 500 mp 50 mp - 2 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Puma (Felis concolor) 1 - 2 500 mp 80 mp 20 mp 4 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Leopardul norilor (Neofelis nebulosa) 1 - 2 700 mp 100 mp 20 mp 6 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Tigru (Panthera tigris) 1 - 2 2000 mp bazin 300 mp 50 mp 10 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche/grup
  Leu (Panthera leo) 2 - 4 3000 mp bazin 200 mp 100 mp 10 mp Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
  Jaguar (Panthera onca) 1 - 2 800 mp 100 mp 30 mp 8 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Leopard (Panthera pardus) 1 - 2 800 mp 100 mp 30 mp 8 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Leopardul zapezilor (Panthera uncia) 1 - 2 800 mp 100 mp 30 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Mangusta (Mungos mungo) 2 - 6 100 mp 5 mp 20 mp 1 mp Pereche/grup
  Suricata (Suricata suricatta) 2 - 6 100 mp 5 mp 20 mp 1 mp Pereche/grup
  Vidra (Lutra lutra) 1 - 2 100 mp din care 1/2 bazin cu adâncimea 50-150 cm 8 mp - 1 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Vidra de mare (Enhydra lutris) 1 - 2 100 mp din care 1/2 bazin cu adancime 50-150 cm 10 mp 20 mp din care bazin 1/2 cu adâncimea de 50-150 cm 1 mp Boxe individuale Solitar/pereche
  Bursuc (Meles meles) 1 - 2 100 mp 15 mp - 2 mp Vizuini/boxe individuale Pereche + pui
  Jderi (Martes spp.) 1 - 2 20 mp 2 mp - 0,5 mp Boxe individuale Solitar/pereche
  Dihori (Mustela sp.) 1 - 2 20 mp 2 mp - 0,5 mp Boxe individuale Solitar/pereche
  Foci (Phocidae) şi (Otariidae) 2 - 4 1000 mp din care 600 mp bazin cu adancimi variabile, până la 5 m 20%; 3,5 m 80% 20 mp din care 15 mp bazin 10 mp podea/ individ, bazin pt. separare 25 mp cu adancime max. de 3 m 10 mp Grup
  Delfini (Fam. Delphinidae; Phocoenidae) 2 - 6 1000 mp, bazine cu adancimi variabile, 5 m 20% şi 3,5 m 80% adancime; bazine pt. separare 50 mp Bazin 100 mp, adancime 3 m - Grup
  Coati (Nasua spp.) 2 - 5 50 mp 5 mp 10 mp 4 mp Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
  Panda roşu (Ailurus fulgens) 1 - 2 100 mp 30 mp 20 mp 5 mp Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
  Urs malaiezian (Helarctos malayanus) 1 - 2 500 mp bazin 50 mp 10 mp 5 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Ursul lenes (Melursus ursinus) 1 - 2 500 mp bazin 50 mp 10 mp 5 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Urs negru american (Ursus americanus) 1 - 2 600 mp bazin 60 mp 12 mp 6 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Urs brun (Ursus arctos) 1 - 2 800 mp bazin 80 mp 12 mp 8 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Urs polar (Ursus maritimus) 1 - 2 1000 mp bazin min. 30% din suprafaţa totală 100 mp 50 mp 10 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Urs negru asiatic (Selenarctos thibetanus) 1 - 2 600 mp bazin 60 mp 10 mp 5 mp Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
  Arici european (Erinaceus europaeus) 1 - 2 10 mp 1 mp - 0,5 Vizuini/boxe individuale Solitar/grup
  Tenrec (Tenrec ecaudatus) 1 - 4 10 mp 1 mp 6 mp 0,5 mp Solitar/grup
  Lemur cu coada vargata (Lemur catta) 2 - 3 40 mp 15 mp 30 mp 3 mp Pereche, unităţi familiale înrudite
  Lemur cu guler (Varecia variegata) 2 - 3 40 mp 15 mp 30 mp 3 mp Grupuri de 5 - 30 ex., masculii se misca între grupuri, femelele dominante
  Lorisul lent (Nycticebus coucang) 2 - 3 30 mp 10 mp 20 mp 1 mp Pereche/grup
  Marmosete şi tamarini (Callithrix spp.) 2 30 mp 10 mp 20 mp 1 mp Pereche monogama dominantă + puii, până la 15 membrii, inclusiv adultii care rămân sa ajute la creşterea puilor
  Maimuta paianjen (Ateles geoffroyi) 2 50 mp 20 mp 30 mp 2 mp Grupuri poligame, 5-30 ex. Cu subgrupuri variabile
  Maimute capuchin (Cebus spp.) 2 30 mp 10 mp 30 mp 2 mp Grupuri tip harem cu 1-3 femele sau grupuri mai mari cu până la 30 ex.
  Cercopiteci (Cercopithecus spp.) 3 60 mp 20 mp 30 mp 3 mp Grupuri familiale
  Macaci (Macaca spp.) 2 - 4 80 mp bazin 20 mp 40 mp 3 mp M. mulata - 8-180 ex. din ambele sexe cu 2-4 ori mai multe femele decât masculi, dar şi masculi solitari sau în mici grupuri. M. nemestrina 3-15 ex. Până la 30-45 ex. M. fascicularis 6-100 ex., de 2-3 ori mai multe femele decât masculi, grupul central cu conducător mascul, femele şi pui, grupul periferic cu masculi tineri. M. arctoides 20-100 ex., de obicei conduse de un mascul adult. M. radiată 7-80 ex. Cu mai mulţi masculi adulti ca femele
  Babuini/Pavieni (Papio spp.) 2 - 4 100 mp 30 mp 50 mp 4 mp Grupuri sociale complexe, grupuri mai mari de până la 70 ex. Se pot fragmenta în grupuri mai mici, conduse de un mascul cu mai multe femele/harem
  Mandril (Mandrillus sphinx) 2 150 mp 40 mp 50 mp 5 mp De la grupuri sociale complexe şi stabile mulţi-masculi mulţi-femele, grupuri poligame masculi cu ierarhie dominantă schimbatoare; masculii în exces solitari
  Languri (Semnopithecus spp.) 2 80 mp 20 mp 30 mp 3 mp Grupuri sociale stabile, 10-30 ex., număr variabil de masculi, în funcţie de mediu, sau grupuri numai din masculi
  Giboni (Hylobates spp.) 2 80 mp 20 mp 30 mp 3 mp Perechi monogame cu pui, sau animale solitare
  Gorila (Gorilla gorilla) 4 2000 200 mp 400 mp 7 mp boxe individuale Grup format din mascul matur adult cu masculii subordonaţi, femele şi pui imaturi, femelele părăsesc grupul la maturitate
  Bonobo (Pan paniscus) 4 1000 50 mp 100 mp 5 mp boxe individuale Grupuri sociale complexe cu până la 30 ex. Cu ierarhii dominante ale masculilor
  Cimpanzeu (Pan troglodytes) 4 2000 20 mp 50 mp 6 mp boxe individuale Grupuri sociale complexe de 30-80 ex., cu ierarhii dominante ale masculilor
  Urangutan (Pongo pygmaeus) 1 - 2 1000 100 mp 100 mp 6 mp boxe individuale Solitari, femela cu pui dependent, teritoriile femelelor se intersectează, masculii antagonisti unii decât alţii, grupuri mici, necoezive
  Elefant Asiatic (Elephas maximus), Elefant african (Loxodonta africana) 2 - 3 5000 mp bazin 600 mp 100 mp 30 mp boxe individuale Grup familial
  Rinoceri (Rhinocerotidae spp.) 1 - 2 3000 mp 300 mp 300 mp 20 mp boxe individuale Solitar/pereche
  Magarul African (Equus africanus), Zebre (Equus spp.) 1 - 5 1000 mp 100 mp 15 mp Boxe individuale Grup
  Magarul asiatic (Equus hemionus) 3 - 5 700 mp 70 mp 15 mp Boxe individuale Grup
  Tapir malaiezian (Tapirus indicus), Tapir brazilian (Tapirus terrestris) 1 - 2 400 mp bazin 50 mp 8 mp Boxe individuale Solitar/pereche
  Babirusa (Babyrousa babyrussa) 2 - 4 600 mp bazin 60 mp 10 mp Boxe individuale Grup
  Facocer (Phacochoerus africanus) 2 - 4 600 mp bazin 60 mp 10 mp Boxe individuale Grup
  Mistret (Sus scrofa) 2 - 4 600 mp bazin 60 mp 10 mp Boxe individuale Grup
  Pecari (Tayassu spp.) 2 - 4 500 mp bazin 50 mp 8 mp Boxe individuale Grup
  Hipopotam (Hippopotamus amphibius) 1 - 2 1000 mp bazin 100 mp 30 mp Boxe individuale Grup
  Camile (Camelidae) 2 - 5 2000 mp 100 mp 30 mp Boxe individuale Grup
  Lama (Lama glama), Guanaco (Lama guanicoe) Vicuna (Vicugna vicugna) 2 - 10 700 mp 50 mp - - Grup
  Girafa (Giraffa camelopardalis) 2 - 6 7000 mp 500 mp 20 mp 6 m înălţime Boxe individuale Grup
  Okapi (Okapia johnstoni) 2 500 mp 100 mp 10 mp 5 mp Pereche/grup
  Cerbul comun (Cervus elaphus) 2 - 5 800 mp 100 mp 10 mp 5 mp Grup
  Sika/caprioara japoneza (Cervus nippon) 2 - 5 800 mp 60 mp 10 mp 5 mp Grup
  Cerb lopatar (Dama dama) 2 - 5 600 mp 60 mp 6 mp 3 mp Grup
  Caprioara lui Pere David (Elaphurus davidiensis) 2 - 5 800 mp 60 mp 6 mp 3 mp Grup
  Caprior european (Capreolus capreolus) 2 - 5 500 mp 60 mp 5 mp 2 mp Grup
  Muntiac (Muntiacus spp.) 2 - 5 300 mp 30 mp 5 mp 2 mp Grup
  Elan (Alces alces) 2 - 5 800 mp 100 mp 10 mp 5 mp Grup
  Pudu (Pudu puda) 2 - 5 800 mp 100 mp 10 mp 5 mp Grup
  Ren (Rangifer tarandus) 2 - 5 800 mp 100 mp 10 mp 5 mp Grup
  Impala (Aepyceros melampus) 2 - 8 600 mp 50 mp 8 mp 3 mp Grup
  Gnu (Connochaetes spp.) 2 - 5 2000 mp 100 mp 12 mp 6 mp Grup
  Gazela lui Thomson (Gazella thomsoni) 2 - 8 600 mp 80 mp 8 mp 4 mp Grup
  Bizoni/zimbrii (Bison spp.) 2 - 6 3000 mp 300 mp 15 mp 7 mp Grup
  Yac (Bos grunniens) 2 - 6 1000 mp 80 mp 12 mp 5 mp Grup
  Gaur (Bos gaurus) 2 - 6 2000 mp 100 mp 15 mp 6 mp Grup
  Nilgai (Boselaphus tragocamelus) 2 - 6 3000 mp 100 mp 12 mp 6 mp Grup
  Bivoli salbatici (Bubalus spp.) 2 - 6 2000 mp bazin 200 mp 15 mp 7 mp Grup
  Anoa de campie (Bubalus depressicornis) 2 - 3 800 mp 100 mp 10 mp 5 mp Grup
  Antilopa eland (Taurotragus oryx) 2 - 5 2000 mp 100 mp 10 mp 5 mp Grup
  Nyala (Tragelaphus angasi), Sitatunga (Tragelaphus spekii) 2 - 5 2000 mp 100 mp 10 mp 5 mp Grup
  Bongo (Tragelaphus euryceros) 2 - 5 2000 mp 100 mp 10 mp 5 mp Grup
  Oaia berbera (Ammotragus lervia) 2 - 5 600 mp 50 mp 6 mp 2 mp Grup
  Ibex (Capra ibex) 2 - 5 600 mp 50 mp 6 mp 2 mp Grup
  Capra de munte americana (Oreamnos americanus) 2 - 5 600 mp 50 mp 6 mp 2 mp Grup
  Bou moscat (Ovibos moschatus) 2 - 5 1000 mp 100 mp 12 mp 5 mp Grup
  Oi şi rude ale lor (Ovis spp.) 2 - 5 500 mp 50 mp 6 mp 2 mp Grup
  Caini de preerie (Cynomys spp.) 2 - 10 100 mp 5 mp 3 mp 0,5 mp Colonie mare
  Marmote (Marmota spp.) 2 - 10 100 mp 5 mp 2 mp 0,5 mp Grup/colonie mare
  Veverita roşie (Sciurus vulgaris) 1 - 2 50 mp 2 mp - Solitare/grup
  Castori (Castor spp.) 2 100 mp din care 1/2 bazin de 50-200 cm adancime 20 mp - - Pereche + pui
  Sobolanul moscat (Ondatra zibethicus) 1 - 2 - - 6 mp 1 mp Solitar/pereche
  Hamster auriu (Mesocricetus auratus) 1 - 2 - - 1 mp 0,25 mp Solitar/pereche
  Sobolani giganti cu punga (Cricetomys sp.) 1 - 2 - - 2 mp 0,5 mp Solitar/pereche
  Gerbilul mongolian (Meriones unguiculatus) 1 - 2 - - 1 mp 0,25 mp Solitar/pereche
  Soarece spinos (Acomys spp.) 1 - 2 - - 1 mp 0,25 mp Solitar/pereche
  Soarecele de padure (Apodemus sylvaticus) 1 - 2 - - 1 mp 0,25 mp Solitar/pereche
  Sobolani (Rattus spp.) 1 - 2 - - 2 mp 0,5 mp Solitar/pereche
  Porc spinos cu coada pensula (Atherurus africanus) 1 - 2 20 mp 2 mp 8 mp 1 mp Solitar/pereche
  Porci spinosi (Hystrix spp.) 1 - 2 80 mp 6 mp 10 mp 2 mp Solitar/pereche
  Chinchilla (Fam. Chinchillidae) 1 - 2 - - 2 mp 1 mp Solitar/pereche
  Mara (Dolichotis patagonum) 2 - 4 50 mp 5 mp 20 mp 0,5 mp Familie/grup până la 20 exem.
  Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) 2 - 3 80 mp bazin 7 mp 10 mp 2 mp grup
  Agouti (Fam. Dasyproctidae) 1 - 2 10 mp 1 mp 2 mp 1 mp Solitar/pereche
  Degu (Octodon degu) 2 - 6 3 mp 1 mp 2 mp 0,5 mp Pereche/grup
  Nutria (Myocastor coypus) 2 - 3 20 mp din care 80% bazin 2 mp 1 mp Vizuina/boxa individuală grup
  Iepurele European (Lepus europaeus) 1 - 2 20 mp 2 mp 1 mp 1 mp Solitar/pereche cu pui
  Iepurele de vizuina (Oryctolagus cuniculus) 2 - 10 20 mp 2 mp 1 mp sistem de custi adaptate mărimii grupului 1 mp Grup
  Lilieci mici (Microchiroptera) 2 - 10 30 mp/3 m înălţime 1 mp 15 mp/3 m înălţime 0,2 mp Grup până la 40 ex.
  Lilieci mari (Macrochiroptera) 2 - 10 70 mp/3 m înălţime 2 mp 40 mp/3 m înălţime 0,5 mp Grup până la 30 ex.

  TABEL CU SPAŢIUL MINIM PENTRU UNELE SPECII DE PĂSĂRI
  MENŢINUTE ÎN CAPTIVITATE
  *Font 8*
  ┌──────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │ │ │ Dimensiunile minime pentru numărul de │ Suprafaţa │
  │ │ │ animale indicate │suplimentară pe│
  │ Denumirea │ Număr ├────────────────────┬──────────────────────┤ exemplar │
  │ │ minim │Amplasament exterior│ Amplasament interior │suplimentar(mp)│
  │ │indicat├─────────┬──────────┼────────────┬─────────┼────────┬──────┤
  │ │ │Suprafaţa│Înălţimea │ Suprafaţa │Înălţimea│ La │ La │
  │ │ │ (mp) │ (m) │ (mp) │ (m) │exterior│ inte-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ rior │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Strut african │ 3 │ 500 │ 4 │ 10/exemplar│ 4 │ 60 │ 10 │
  │(Struthio camelus) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Nandu (Rhea │ 3 │ 350 │ 3 │ 6/exemplar │ 3 │ 40 │ 6 │
  │americana), │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Rhea darwinii) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Casuar │ 1 │ 150 │ 2,5 │ 6/exemplar │ 2,5 │ │ 6 │
  │(Casuarius spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Emu (Dromiceius │ 2 │ 300 │ 3 │ 4/exemplar │ 3 │ 100 │ 4 │
  │novaehollandiae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Kiwi (Apterix spp.) │ 1 │ 15 │ 2 │ 3/exemplar │ 2 │ 5 │ 2 │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Gainuse de pampas │ 1 - 3 │ 20 │ 2 │ 3/exemplar │ 2 │ 4 │ 2 │
  │talie mare (Tinamidae)│ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Gainuse de pampas │ 1 - 3 │ 10 │ 2 │ 2/exemplar │ 2 │ 2 │ 2 │
  │talie mica (Tinamidae)│ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pinguin imperial │ 6 │ 300 │ 2 │ 10/exemplar│ 3 │ 50 │ 4 │
  │(Aptenodytes │ │ │ │ │ │ │ │
  │forsteri), pinguin │ │ │ │ │ │ │ │
  │regal (A. patagonicus │ │ │ │ │ │ │ │
  │pinguin Adelie │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Pygoscelis adeliae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pinguini mici │ 6 │ 150 │ 2 │ 4/exemplar │ 2,5 │ 20 │ 2,4 │
  │(Spheniscidae), │ │ │ │ │ │ │ │
  │restul pinguinilor, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Alcidae │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pelicani │ 4 │ 200 │ 3 │4,5/exemplar│ 3 │ 20 │ 4 │
  │(Pelecanus spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Cormorani │ 2 - 6 │ 60 │ 3,2 │ - │ - │ 3 │ - │
  │(Phalacrocoracidae şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │păsări gat de sarpe │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Anhingidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Corbi de mare (Sulide)│ 2 - 6 │ 60 │ 2,5 │ - │ - │ 3 │ - │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Jabiru ex. (Jabiru │ 2 │ 170 │ 3,5 │ 6/exemplar │ 3 │ 25 │ 6 │
  │mycteria), tantali │ │ │ │ │ │ │ │
  │exemplu: (Mycteria │ │ │ │ │ │ │ │
  │americana, M. ibis, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Ibis leucocephalus) şi│ │ │ │ │ │ │ │
  │berzele mari │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Ciconiidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Berze de talie │ 2 │ 85 │ 3,5 │ 6/exemplar │ 3 │ 25 │ 6 │
  │mijlocie (Ciconiidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Marabu ex. │ 2 │ 170 │ 3,5 │ 6/exemplar │ 3 │ 25 │ 6 │
  │(Leptoptilus │ │ │ │ │ │ │ │
  │crumeniferus, L. │ │ │ │ │ │ │ │
  │javanicus) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Berze mici │ 2 │ 85 │ 3 │ 3/exemplar │ 3 │ 12 │ 2 │
  │(Ciconiidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Starci mari ex. │ 1 - 6 │ 100 │ 3,5 │ 10/exemplar│ 3 │ 8 │ 2 │
  │(Ardea cinerea) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Ibisi şi starci │ 1 - 6 │ 50 │ 3 │1,5/exemplar│ 3 │ 3 │ 1 │
  │lopatari │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Plataleidae), starci │ │ │ │ │ │ │ │
  │de talie mica (Ardeola│ │ │ │ │ │ │ │
  │spp., Ixobrychu spp., │ │ │ │ │ │ │ │
  │Nycticorax spp., │ │ │ │ │ │ │ │
  │Botaurus spp., etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Flamingo │6 - 10 │ 200 │ 3 │ 3/exemplar │ 2,5 │ 7,5 │ 3 │
  │(Phoenicopteridae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Lebede (Cygnus spp.) │ 2 │ 170 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Gaste (Anser spp., │ 2 │ 80 │ 2,5 │ - │ - │ 6 │ - │
  │Branta spp., etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Califari (Tadorna │ 2 │ 65 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │
  │spp., Cassarca spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Rate mari de suprafaţa│ 2 - 4 │ 40 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │
  │(ex. Anas │ │ │ │ │ │ │ │
  │platyrhynchos, A. │ │ │ │ │ │ │ │
  │acuta, A. strepera, A.│ │ │ │ │ │ │ │
  │clypeata) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Rate mici de suprafaţa│ 2 - 4 │ 20 │ 2,5 │ - │ - │ - │ - │
  │(ex. Anas Penelope, A.│ │ │ │ │ │ │ │
  │Formosa, A. crecca, A.│ │ │ │ │ │ │ │
  │querquedula, Aix │ │ │ │ │ │ │ │
  │galericulata, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Marmaronetta │ │ │ │ │ │ │ │
  │angustirostris) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Rate scufundatoare, │ 2 - 4 │ 30 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2 │ 5 │ 1,5 │
  │eideri, ferestrasi şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │rate catifelate (ex. │ │ │ │ │ │ │ │
  │Bucephala clangula, B.│ │ │ │ │ │ │ │
  │islandica, Aythya │ │ │ │ │ │ │ │
  │nyroca, A. morila, A. │ │ │ │ │ │ │ │
  │fuligula, A. ferina, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Netta ruffian, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Clangula hiemalis, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Histrionicus │ │ │ │ │ │ │ │
  │histrionicus, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Melanitta fusca, M. │ │ │ │ │ │ │ │
  │nigra, Somateria │ │ │ │ │ │ │ │
  │mollissima, S. │ │ │ │ │ │ │ │
  │spectabilis, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Polysticta stelleri, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Mergus serrator, M. │ │ │ │ │ │ │ │
  │merganser, M. │ │ │ │ │ │ │ │
  │albellus, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pasarea secretar │ 2 │ 70 │ 3,5 │ 6/exemplar │ 3,5 │ - │ - │
  │(Sagittarius │ │ │ │ │ │ │ │
  │serpentarius) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Vulturi şi acvile de │ 2 │ 120 │ 6 - 7 │ 6/exemplar │ 3,5 │ - │ - │
  │talie mare (ex. Vultur│ │ │ │ │ │ │ │
  │gryphus, Gyps fulvus, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Aegipius monachus, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Aquila chrisaetos, A. │ │ │ │ │ │ │ │
  │clangula, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Vulturi şi acvile de │ 2 │ 70 │ 5 │4,5/exemplar│ 3,5 │ - │ - │
  │talie mica (ex. │ │ │ │ │ │ │ │
  │Neophron percnopterus,│ │ │ │ │ │ │ │
  │Hieraaetus pennatus) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Caracara (Polyborus │ 2 │ 40 │ 5 │ 7/exemplar │ 3,5 │ - │ - │
  │cheriway), soimi │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Falco spp.), vanturei│ │ │ │ │ │ │ │
  │(Falco tinnunculus, F.│ │ │ │ │ │ │ │
  │naumanni, etc.), gai │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Milvus milvus, M. │ │ │ │ │ │ │ │
  │migrans, etc.), │ │ │ │ │ │ │ │
  │viespari (Pernis │ │ │ │ │ │ │ │
  │apivorus), gai mici │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Elanus caeruleus), │ │ │ │ │ │ │ │
  │sorecari (Buteo spp.),│ │ │ │ │ │ │ │
  │hereti (Circus spp.), │ │ │ │ │ │ │ │
  │ulii (Accipiter spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Soimi (Falco spp.) │ 2 │ 8 │ 4 │ 4/exemplar │ 3 │ - │ - │
  │de talie mica │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Rapitoare de noapte │ 2 │ 40 │ 5 │ - │ - │ 8 │ - │
  │de talie mare - gen │ │ │ │ │ │ │ │
  │buha (Bubo bubo) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Rapitoare de noapte │ 2 │ 20 │ 4 │ - │ - │ 8 │ - │
  │de talie mijlocie - │ │ │ │ │ │ │ │
  │gen striga (Tyto alba)│ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Rapitoare de noapte de│ 2 │ 6 │ 3 │ - │ - │ - │ - │
  │talie mica - gen │ │ │ │ │ │ │ │
  │ciuvica, cucuvea │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Glaucidium passerinum│ │ │ │ │ │ │ │
  │Athene noctua) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Gainile de gunoi │ 2 │ 30 │ 3 │ 5/exemplar │ 2,5 │ - │ - │
  │(Megapodidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pauni (Pavo │ 2 │ 35 - 40 │ 3 │ 5/exemplar │ 2,5 │ 8 │ - │
  │cristatus), fazan │ │ │ │ │ │ │ │
  │Argus (Argusianus │ │ │ │ │ │ │ │
  │argus) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Paun Congolez │ 2 │ 35 │ 2,5 │ 5/exemplar │ 2,5 │ 8 │ - │
  │(Afropavo congenis) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Tragopani - cocosii │ 2 │ 30 │ 2,5 │ 3/exemplar │ 2,5 │ 6 │ - │
  │satir (Tragopan satyra│ │ │ │ │ │ │ │
  │şi speciile │ │ │ │ │ │ │ │
  │asemănătoare) şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │fazani (Lophophorus │ │ │ │ │ │ │ │
  │spp., Crossoptilon │ │ │ │ │ │ │ │
  │spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Cocosi Hoco (Familia │ 2 │ 30 │ 2,5 │ 3/exemplar │ 2,5 │ 6 │ - │
  │Cracidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Curcani │ 2 - 3 │ 30 │ 2,5 │ 3/exemplar │ 2,5 │ 8 │ │
  │(Meleagris spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Tetraonide mari ex. │ 2 - 3 │ 50 │ 2,5 │ │ │ 7,5 │ │
  │cocosi de munte │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Tetrao urogallus) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Bibilici (Numida │ 2 │ 30 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2,5 │ 5 │ - │
  │meleagris şi speciile │ │ │ │ │ │ │ │
  │similare) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Fazani, ortalide │ 2 │ 25 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2,5 │ 5 │ - │
  │(ex. Ortalis vetula) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Tetraonide mici ex. │ 2 │ 15 │ 2,5 │1,5/exemplar│ 2 │ 2,5 │ - │
  │cocosi de mesteacan, │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Lyrurus tetrix) │ │ │ │ │ │ │ │
  │potarnichi, (Perdix │ │ │ │ │ │ │ │
  │spp. alte specii) │ │ │ │ │ │ │ │
  │francolini │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Francolinus spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Prepelite (Coturnix │ 2 - 5 │ 9 │ 2 │0,8/exemplar│ 2 │ 0,7 │ - │
  │sp., alte specii │ │ │ │ │ │ │ │
  │similare), prepelite │ │ │ │ │ │ │ │
  │ex. prepelita de │ │ │ │ │ │ │ │
  │California (Lophortyx │ │ │ │ │ │ │ │
  │californica) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Prepelite ex. │ 2 │ 3 │ 1,5 - 2 │0,6/exemplar│ 1,5 - 2 │ 1 │ - │
  │prepelite chinezesti │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Coturnix chinensis) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Cocori (Gruidae) │ 2 │ 200 │ 3,5 │ 7/exemplar │ 2,5 │ 60 │ - │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Cocor mic │ 2 │ 150 │ 3,5 │ 7/exemplar │ 2,5 │ 60 │ - │
  │(Antropoides virgo) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Dropii de talie mare │ 2 │ 150 │ 3,5 │6,5/exemplar│ 2,5 │ 60 │ - │
  │(ex. Otis spp., │ │ │ │ │ │ │ │
  │Choriotis spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Dropii mici │ 2 │ 70 │ 3 │4,5/exemplar│ 2,5 │ 8 │ - │
  │(ex. Tetrax tetrax) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Gainusa de balta din │ 2 │ 40 │ 2,5 │ - │ - │ 8 │ - │
  │Tasmania │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Gallinula mortierii) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Familia Rallidae: │ 2 │ 20 │ 2,5 │ 4/exemplar │ 2,5 │ 8 │ - │
  │carstei mari │ │ │ │ │ │ │ │
  │(ex. gainusa de balta │ │ │ │ │ │ │ │
  │purpurie) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Familia Rallidae: │ 2 │ 15 │ 2,5 │ 2/exemplar │ 2 │ 3 │ - │
  │carstei, gainuse de │ │ │ │ │ │ │ │
  │apa, lisite mici (gen │ │ │ │ │ │ │ │
  │carstel de balta) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Limicole (ex. nagat, │ 2 - 8 │ 25 │ 3 │ 1/exemplar │ 2 │ 1,5 │ - │
  │ciocantors, pasarea │ │ │ │ │ │ │ │
  │ogorului, culic, │ │ │ │ │ │ │ │
  │sitar) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Laridae mari (ex. │ 2 - 8 │ 60 │ 3 │ - │ - │ 4 │ - │
  │pescarus negricios), │ │ │ │ │ │ │ │
  │Procellaridae (ex. │ │ │ │ │ │ │ │
  │furtunar), │ │ │ │ │ │ │ │
  │Stercorariidae (ex. │ │ │ │ │ │ │ │
  │lup de mare) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pescarusi mici │ 2 - 8 │ 40 │ 3 │ - │ - │ 2 │ - │
  │(Familia Laridae ex. │ │ │ │ │ │ │ │
  │pescarus razator) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Chire şi chirighite, │2 - 10 │ 90 │ 4,5 │ - │ - │ 6 │ - │
  │pescarite │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Familia Sternidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pteroclidiformes │ 2 │ 25 │ 2,5 │2,5/exemplar│ 2 │ 6 │ - │
  │(gainuse de pustiu) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Porumbei cu coroana │ 2 │ - │ - │3,5/exemplar│ 4 │ - │ 18 │
  │(Goura sp.) şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │porumbei de talie mare│ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Porumbei de talie │ 2 - 4 │ 15 │ 2,5 │ - │ - │ 2,5 │ - │
  │mijlocie ex. porumbel │ │ │ │ │ │ │ │
  │gulerat │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Columba palumbus) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Porumbei de talie │ 2 - 4 │ 4 │ 2,5 │0,8/exemplar│ 2 │ 1 │ - │
  │mica ex. Turturica │ │ │ │ │ │ │ │
  │diamant │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Geopelia cuneata) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Papagali Ara, speciile│ 2 │ 25 │ 2,5 │4,5/exemplar│ - │ 4 │ - │
  │mari, (ex. Ara macao, │ │ │ │ │ │ │ │
  │A. ararauna) cacadu, │ │ │ │ │ │ │ │
  │speciile mari, (ex. │ │ │ │ │ │ │ │
  │Probisciger atterinus,│ │ │ │ │ │ │ │
  │Cacatua moluccensis) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Ara, specii mici, │ 2 - 6 │ 16 │ 2,5 │1,4/exemplar│ - │ 2 │ - │
  │papagali Amazon │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Amazona spp.), │ │ │ │ │ │ │ │
  │Papagali de Senegal │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Piocephalus spp), │ │ │ │ │ │ │ │
  │Jacko (Psittacus │ │ │ │ │ │ │ │
  │ssp.), papagali gen │ │ │ │ │ │ │ │
  │Pionus │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Papagali Aratinga sp.,│ 2 - 6 │ 16 │ 2,5 │1,4/exemplar│ - │ 2 │ - │
  │Eclectus sp., Perusi │ │ │ │ │ │ │ │
  │de Patagonia │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Papagali loris │ 2 - 6 │ 8 │ 2,5 │1,4/exemplar│ - │ 1,2 │ - │
  │(Trichoglossus sp.; │ │ │ │ │ │ │ │
  │Coriphilus sp.; Lorius│ │ │ │ │ │ │ │
  │spp. etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Perusi de talie │ 2 - 6 │ 12 │ 2,5 │1,4/exemplar│ - │ 2 │ - │
  │mijlocie ex. Rosella │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Platycercus eximius, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Platycercus spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Agapornis, perusi │ 2 - 6 │ 4 │ 2 │ 1/exemplar │ - │ 0,35 │ - │
  │ondulati, nimfe, │ │ │ │ │ │ │ │
  │papagali Coryllis │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Turaco (Musophagidae) │ 2 │ 16 │ 2,5 │2,5/exemplar│ 2,5 │ 5 │ - │
  │şi cucii de talie │ │ │ │ │ │ │ │
  │mare (Centropus spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Cucii de talie mica │ 2 │ 12 │ 2 │ 2/exemplar │ 2 │ 2,5 │ - │
  │ex. (Guira guira) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Caprimulgii │ 2 │ 20 │ 2,2 │ 2/exemplar │ - │ 2 │ - │
  │(Caprimulgidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Colibri (Trochilidae) │ 1 │ │ │ 2 │ 2 │ - │ - │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Păsări rinocer │ 2 │ 90 │ 3 │ - │ - │ 15 │ - │
  │terestre ex. pasarea │ │ │ │ │ │ │ │
  │rinocer unicorn │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Bucorvus abyssinicus)│ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Păsări rinocer de │ 2 │ 45 │ 3 │ 10/exemplar│ 3 │ 15 │ - │
  │talie mare ex. pasarea│ │ │ │ │ │ │ │
  │rinocer bicorn │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Buceros bicornis) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Păsări rinocer de │ 2 │ 20 │ 3 │ 4/exemplar │ 3 │ 3,5 │ - │
  │talie mica ex. pasarea│ │ │ │ │ │ │ │
  │rinocer took │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Tockus nasutus) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pescarusii verzi de │ 2 │ 12 │ 2,5 │ - │ - │ 3,5 │ - │
  │talie mare ex. kuka- │ │ │ │ │ │ │ │
  │bura (Dacelo gigas) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pescarusii verzi de │ 2 - 6 │ - │ - │ 8/grup │ 3 │ - │ 2 │
  │talie mica ex. │ │ │ │ │ │ │ │
  │pescarusul cu cap │ │ │ │ │ │ │ │
  │cenusiu (Halcyon │ │ │ │ │ │ │ │
  │leucocephala) şi cei │ │ │ │ │ │ │ │
  │de talie mai mica │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Dumbravenci ex. │ 2 │ - │ - │ 5/exemplar │ 2,5 │ - │ 2 │
  │Coracias garrulus │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Prigorii ex. │ 2 - 6 │ - │ - │ 3/exemplar │ 2,5 │ - │ 2 │
  │(Merops apiaster) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pupeze ex. │ 2 │ 18 │ 2,5 │ - │ - │ 2 │ - │
  │(Upupa epops) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Pupeze gen │ 2 - 5 │ 18 │ 2,5 │ - │ - │ 2 │ - │
  │Phoenicullus sp. │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Păsările cu barba │ 2 │ - │ - │ 3/exemplare│ 2 │ - │ 1,3 │
  │(Capitonidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Tucani de talie mare │ 2 │ 22 │ 2,5 │ 6/exemplare│ 2,5 │ 4 │ - │
  │ex. toco │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Ramphastos toco) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Tucani de talie mica │ 2 │ 14 │ 2,5 │ 6/exemplare│ 2,5 │ 2,5 │ - │
  │(Ramphastidae spp.) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Ciocanitori de talie │ 2 │ 22 │ 2,5 │ 6/exemplare│ 2,3 │ 3 │ - │
  │mare ex. ciocanitoare │ │ │ │ │ │ │ │
  │neagra (Dryocopus │ │ │ │ │ │ │ │
  │martius) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Ciocanitori de talie │ 2 │ - │ - │ 5/exemplar │ 2,5 │ - │ 1,2 │
  │mica ex. ciocanitoare │ │ │ │ │ │ │ │
  │de stejar │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Dendrocopus medius) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Păsările paradisului │ 2 - 6 │ │ │ 60/grup │ 3,5 │ │ 7 │
  │(Paradisidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Corvidele de talie │ 2 │ 45 │ 3,5 │ - │ 8 │ - │ - │
  │mare ex. corb (Corvus │ │ │ │ │ │ │ │
  │corax) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Corvidele de talie │ 2 - 4 │ 20 │ 3 │ - │ 5 │ - │ - │
  │mica ex. stancuta, │ │ │ │ │ │ │ │
  │gaite, cotofene, │ │ │ │ │ │ │ │
  │cotofene verzi │ │ │ │ │ │ │ │
  │sfranciogi │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Ciorile chele │ 2 │ - │ - │ 10/pereche │ 3 │ - │ 5 │
  │(Picathartidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Grauri (Sturnus spp.),│ 2 │ │ │ 7/pereche │ 2,5 │ │ 2 │
  │sturzi (Turdus spp.), │ │ │ │ │ │ │ │
  │granguri (Oriolus │ │ │ │ │ │ │ │
  │sp.), păsările │ │ │ │ │ │ │ │
  │cardinal (ex. │ │ │ │ │ │ │ │
  │Cardinalul verde │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Paroaia coronata), │ │ │ │ │ │ │ │
  │cardinalul roşu │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Cardinalis │ │ │ │ │ │ │ │
  │cardinalis), mierle │ │ │ │ │ │ │ │
  │mandarin (Gracula │ │ │ │ │ │ │ │
  │religiosa şi Gracula │ │ │ │ │ │ │ │
  │sp.), ciocarlii │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Alaudidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Florinti (Carduelis │ 2 - 6 │ - │ - │ 3,5-4/grup │ 2 │ - │ 0,6 │
  │chloris), păsări │ │ │ │ │ │ │ │
  │tesatori (Genurile │ │ │ │ │ │ │ │
  │Euplectes, Piletariu, │ │ │ │ │ │ │ │
  │Ploceus, Bubalornis │ │ │ │ │ │ │ │
  │etc.), silvii │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Sylviidae), vrabii │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Passeridae), pitigoi │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Paridae) păsările │ │ │ │ │ │ │ │
  │consumatoare de miere │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Meliphagidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Păsările sugatoare de │ 2 │ - │ - │ 2,5/pereche│ 2 │ - │ 0,35│
  │nectar, │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Nectariniidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Cinteze (Fringillidae)│ 2 - 6 │ 3 │ 2 │ - │ - │ 0,35 │ - │
  │şi presuri │ │ │ │ │ │ │ │
  │(Emberizidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────┤
  │Păsările cu ochelari │ 2 - 6 │ - │ - │ 3/grup │ 1,5 - 2 │ - │ 0,30│
  │(Zosteropidae), │ │ │ │ │ │ │ │
  │cinteze cu cioc de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ceara (Estrildida), │ │ │ │ │ │ │ │
  │scatii (ex. Carduelis │ │ │ │ │ │ │ │
  │spinus), pitigoi │ │ │ │ │ │ │ │
  │codati (Aegithalidae) │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────┴──────┘

  TABEL CU NORME MINIME PENTRU BAZINE
  --------------------------------------------------------------------------------------------
                                          BAZIN
                       Numărul -------------------------- Suprafaţa
                         de Dimensiunile minime pentru suplimentară
        Denumirea exemplare numărul de animale indicat pe animal Cerinţe particulare
                       indicat -------------------------- suplimentar
                                Suprafaţa*) Adancime**) mp
                                    mp m
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Pinguin imperial, 6 25 1,8 1,5 Temperatura apei
  pinguin regal, maxim 15°C. Tempera-
  pinguin Adelie tura aerului maxim
                                                                         15°C
  Pinguini mici şi 6 12 1-1,5 1,2 -
  Alcide
  Pelicani 4 130 1 12 -
  Cormorani şi păsări 2-6 50 1 1,8 Bete de stat deasupra
  gat de sarpe apei
  Corbi de mare 2-6 15 1 0,7 -
  Flamingo 6-10 20 0,4 1,2 Bazin şi în interior
  Lebede 2 80 30 -
  Păsările cu tepi 2 10 4 -
  Gaste 2 14 5 Nu este necesar bazin
                                                                         pentru gastele Ne-ne
  Rate falfaitoare 2 20 10 -
  Califari 2 20 5 Nu e necesar bazin
                                                                         pentru speciile
                                                                         Cereopsis sp. Pentru
                                                                         celelalte specii
                                                                         bazin şi în amplasa-
                                                                         mentul interior
  Rate mari de 2-4 12 2 Bazin şi în interior
  suprafaţa
  Rate mici de 2-4 7 1,5 Bazin şi în interior
  suprafaţa
  Rate scufundatoare, 2-4 10 1 2 Bazin şi în interior
  eideri, ferestrasi
  şi rate catifelate
  Limicole 2-8 0,15 - -
  Pescarusi 2-8 10 0,15 - -
  (Lariidae),
  furtunari
  (Procellariidae),
  lupi de mare
  (Sterocorariidae)
  toate speciile
  Chire (Familia 2-10 10 0,7 - -
  Sternidae) toate
  speciile
  Pescarusi verzi mari 2 1,5 0,7 - Nu este obligatoriu
                                                                         bazin pentru
                                                                         Kooka-bura
  Pescarusi verzi mici 2-6 1,5 0,5 - -
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

      *) Suprafaţa indicată e cuprinsă în suprafaţa totală a amplasamentului din Tabelul I.
      **) Adâncimea indicată trebuie să fie prezenta pe mai puţin de 50% din suprafaţa
  bazinului.

  SPAŢIILE MINIME PENTRU UNELE
  SPECII DE MACROPODE MENŢINUTE ÎN CAPTIVITATE
  a) Specia Suprafaţa minima exterioară (mp/pereche) Suprafaţa minima interioară pe pereche: % din cea exterioară
  Cangurii-sobolani, Bettongii şi Potoroo 20 20%
  Wallaby-iepuri 20 20%
  Wallaby de stanca 40-80 20%
  Pademeloni 40 20%
  Cangurii şi wallaby tipici
  Wallaby parma Macropus parma 40 20%
  Wallaby tammar Macropus eugenii 40 20%
  Wallaby-ul cu spate negru Macropus dorsalis 60 20%
  Wallaby-ul cu gat roşu Macropus rufogriseus 60 20%
  Wallaby-ul agil Macropus agilis 80 20%
  Cangurul estic gri Macropus giganteus 100 20%
  Cangurul vestic gri Macropus fuliginousus 100 20%
  Cangurul comun Macropus robustus 100 20%
  Cangurul negru Macropus bernardus 100 20%
  Cangurul roşu Macropus rufus 100 20%
  Wallaby-ul de mlastina Wallabia bicolor 60 20%
  Cangurii de copac 60-80 20%

  Pentru fiecare mascul adult suplimentar se adauga 50% din spaţiul minim, iar pentru fiecare femela adulta suplimentară 25% din spaţiul minim.
  ---------