LEGE nr. 194 din 20 decembrie 1999
pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
  "De prevederile alin. 1 beneficiază şi cetăţenii altor state, care au participat la al doilea război mondial în armata română şi s-au aflat în una din situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război."
  2. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 7^1. - Medalia poate fi retrasă în următoarele situaţii:
  a) dacă persoana a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa privativă de libertate;
  b) dacă persoana a făcut parte din organele de represiune ale unor regimuri totalitare."


  Articolul 2

  Legea nr. 68/1994, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ACSINTE GASPAR
  ---------