ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 31 martie 2010
privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 12 aprilie 2010  Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, s-au stabilit drepturile directorilor generali/directorilor şi ale reprezentanţilor statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control din cadrul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora, termenele de aplicare fiind prorogate până la 30 iunie 2010 prin art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare constrângerile bugetare şi, pe cale de consecinţă, necesitatea extinderii până la 31 decembrie 2010 a termenului prevăzut de art. II al Legii nr. 203/2009, cu modificările ulterioare,
  întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Articolul II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplică până la data de 31 decembrie 2010, contractele de mandat modificându-se în mod corespunzător.
  (2) Până la data de 31 decembrie 2010 reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1, beneficiază de o indemnizaţie de 1% din remuneraţia directorului/directorului general sau a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere.
  (3) În toate cazurile, orice formă de indemnizaţie suplimentară sau remuneraţie pentru activitatea depusă de reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, în cadrul oricăror organe, comitete, comisii sau orice alte asemenea structuri înfiinţate de organele constitutive ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, în temeiul legii sau al actelor constitutive, nu poate depăşi indemnizaţia de 1% prevăzută la alin. (2).
  (4) În cazul în care oricare dintre reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, au fost remuneraţi cu o indemnizaţie care în orice formă şi din orice motiv depăşeşte maximul prevăzut la alin. (2) şi (3), le încetează de drept contractul de mandat. În termen de 3 zile de la data încetării, conducătorul instituţiei implicate numeşte un alt reprezentant al statului."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  p. Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Bucureşti, 31 martie 2010.
  Nr. 27.
  -------