ORDIN nr. 2.533/20.740/2023pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" și "FamilyStart", a modelului Convenției privind implementarea programelor "StudentInvest" și "FamilyStart", precum și a modelului Convenției de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.534/20.809/2022
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 2.533 din 12 septembrie 2023
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE Nr. 20.740 din 4 septembrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 septembrie 2023
  Având în vedere:– art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest“ și „FamilyStart“, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023;– art. II din Legea nr. 224/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest“ și „FamilyStart“, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare Referatul de aprobare nr. 558 din 25.08.2023,
  în temeiul prevederilor:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor și ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse emit următorul ordin:

  Articolul I

  Normele de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest“ și „FamilyStart“, modelul Convenției privind implementarea programelor „StudentInvest“ și „FamilyStart“, precum și modelul Convenției de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.534/20.809/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 septembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 40 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, în cazul programului «StudentInvest», respectiv modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei în cazul programului «FamilyStart». Prin venitul net lunar se înțelege inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului;
  2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3), respectiv ale art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, cu modificările și completările ulterioare, M.F.T.E.S. va aloca pentru anul 2023, prin ordin de ministru, un fond maximal pentru un număr de 6.300 de beneficiari în cadrul programului «StudentInvest», respectiv un fond maximal pentru un număr de 4.200 de beneficiari în cadrul programului «FamilyStart»; fondul maximal se acordă anual, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul M.F.T.E.S.3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru anul 2023, plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2), respectiv art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, este de 250 mil. lei, în cazul programului «StudentInvest», respectiv 250 mil. lei, în cazul programului «FamilyStart4. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru anul 2023, în vederea acordării de garanții în cadrul programelor de garantare «StudentInvest», respectiv «FamilyStart», după caz, la solicitarea finanțatorilor participanți în cadrul programului, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare instituție de credit în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual, F.R.C. formulează propuneri de alocare a plafoanelor de garantare, prevăzute la art. 5, după caz, pe care le transmite M.F. în vederea aprobării.5. La articolul 7, alineatele (1), (2), (6), (13) și (15) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Valoarea și durata creditului se stabilesc de finanțator în conformitate cu normele și procedurile sale interne de creditare, în baza solicitării beneficiarului, cu încadrarea în condițiile programelor prevăzute de art. 1-4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, și de prezentele norme; valoarea maximă a creditului este de 75.000 lei în cazul programului «StudentInvest» și de 150.000 lei în cazul programului «FamilyStart».(2) Pe parcursul derulării programului, creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil. Persoana/ Persoanele solicitantă/solicitante nu poate/nu pot deține calitatea de beneficiar/beneficiari în cadrul ambelor programe.
  ................................................................................................(6) Creditul acordat în cadrul programului/programelor nu poate fi utilizat pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nu poate fi refinanțat în cadrul programului/programelor. Prin excepție de la această prevedere, în cadrul programului «FamilyStart», creditele care sunt acordate pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziția/construcția unei locuințe pot fi utilizate și pentru rambursarea anticipată parțială sau integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale.
  ................................................................................................(13) Garanțiile prevăzute la alin. (9) lit. h) și ipotecile convenționale prevăzute la alin. (11) se înscriu de către finanțator în baza contractului de garantare prin completarea unui formular-tip de aviz de ipotecă mobiliară - aviz inițial.
  ...............................................................................................(15) Garanțiilor de stat prevăzute la alin. (9) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  6. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți la data solicitării creditului și până la 40 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului și care sunt cuprinse în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate;
  7. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoane care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei.
  8. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatele (1), (3), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Programul este un program guvernamental care are ca obiect acordarea unui credit persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului care sunt cuprinse în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație; finanțatorii pot aproba prelungirea duratei inițiale de creditare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii, cu încadrarea în durata maximă a finanțării de 10 ani.
  .................................................................................................(3) Programul constă în garantarea, în numele și în contul statului, a unui credit în valoare de maximum 75.000 lei pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 40 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului din bugetul de stat, prin bugetul M.F.T.E.S.
  ...............................................................................................(5) Programul este un program guvernamental care are ca obiect acordarea unui credit persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului care își întemeiază o familie și/sau persoane care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație; finanțatorii pot aproba prelungirea duratei inițiale de creditare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii, cu încadrarea în durata maximă a finanțării de 10 ani.
  ...............................................................................................(7) Programul constă în garantarea, în numele și în contul statului, a unui credit în valoare de maximum 150.000 lei pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacent creditului/ garanției și a 75% din dobânda totală - IRCC plus marja.
  9. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) și (6) și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, prin prezenta convenție Fondul Român de Contragarantare este mandatat să garanteze în numele și în contul statului creditele acordate de către instituțiile de credit persoanelor fizice, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ superior în cadrul programului guvernamental «StudentInvest» sau dacă acestea își întemeiază sau formează o familie și au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei, în cadrul programului guvernamental «FamilyStart», care respectă prevederile normelor de aplicare a celor două programe și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit participante în Program.
  10. În anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, M.F.T.E.S. va aloca pentru anul 2023 prin ordin al ministrului un fond maximal pentru un număr de 6.300 de beneficiari în cadrul programului «StudentInvest», respectiv un fond maximal pentru un număr de 4.200 de beneficiari în cadrul programului «FamilyStart»; fondul maximal se acordă anual, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul M.F.T.E.S.11. În anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru anul 2023, plafonul total al garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului «StudentInvest», potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, este de 250 de milioane lei, iar plafonul total al garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului «FamilyStart», potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, este de 250 de milioane lei.12. În anexa nr. 2, la articolul 2.3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) Caracteristicile creditului sunt următoarele:1. programul «StudentInvest» are valoare maximă de 75.000 lei, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinse în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate;2. programul «FamilyStart» are valoare maximă de 150.000 lei, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei;
  13. În anexa nr. 2, la articolul 3.1 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului și este cuprinsă în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate;
  14. În anexa nr. 2, la articolul 3.1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei;
  15. În anexa nr. 2, la articolul 5.1, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:
  j) să nu aprobe utilizarea creditului acordat în cadrul Programului pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului. Prin excepție de la această prevedere, în cadrul programului «FamilyStart», creditele care sunt acordate pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziția/construcția unei locuințe pot fi utilizate și pentru rambursarea anticipată parțială sau integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale.
  16. În anexa nr. 2, la articolul 7.1, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Finanțatorul va efectua formalitățile de modificare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) a garanției asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, precum și a garanției asupra conturilor curente deschise la bancă de beneficiar și de codebitor/codebitori.17. În anexa nr. 2, anexa nr. 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  ANEXA Nr. 1.1

  LA CONVENȚIA DE GARANTARE
  ADEVERINȚĂ
  nr.^1 ......., emisă la data de ..............

  Subscrisa^2 ....................................................................,
  Date de identificare ..............................., adresă ............................................, acreditată/autorizată să funcționeze provizoriu de către Ministerul Educației la data de ............................., declar pe propria răspundere că dl/dna ..............................................., identificat(ă) cu CNP ...................................., este cuprins(ă) în sistemul de învățământ acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, la Facultatea de ............................................., din data de ..................., care se desfășoară în perioada ...................................... .
  Se eliberează în vederea contractării unui credit în condițiile stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, și de Normele de aplicare a programelor guvernamentale de creditare «StudentInvest» și «FamilyStart».
  Semnătura/Numele^3 ...................... . Ștampila unității de învățământ
  ^1 Număr de ieșire/înregistrare de la instituția de învățământ.
  ^2 Denumirea instituției de învățământ.
  ^3 Semnătura și numele în clar ale reprezentantului legal/convențional al instituției de învățământ.
  18. În anexa nr. 2, la anexa nr. 1.2, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Garanții:– garanție emisă de FRC în contul și în numele statului;– ipoteca mobiliară asupra sumelor urmăribile - reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și valută, deținute și/sau datorate cu orice titlu beneficiarului, codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.;– ipoteca mobiliară asupra conturilor curente deschise la bancă de beneficiar și de codebitor/codebitori.19. În anexa nr. 2, la anexa nr. 1.4 articolul 2.3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2.3
  (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a sumelor cuvenite finanțatorului în temeiul prezentului contract, cu garanție asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului și codebitorului/codebitorilor de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, precum și cu garanție asupra conturilor curente deschise la bancă de beneficiar și de codebitor/codebitori, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate acordate în cadrul Programului.(2) Garanțiile și ipotecile convenționale se înscriu de către finanțator în baza contractului de garantare prin completarea unui formular-tip de aviz de ipotecă mobiliară - aviz inițial.
  20. În anexa nr. 2, la anexa nr. 1.4 articolul 4.1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) să accepte înscrierea în RNPM a garanției prevăzute la lit. b), în temeiul prezentului contract de garantare, prin completarea unui formular-tip de aviz de ipotecă mobiliară - aviz inițial.


  Articolul II

  Ministerul Finanțelor, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Fondul Român de Contragarantare, precum și finanțatorii acceptați în cadrul programelor «StudentInvest» și «FamilyStart» duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Natalia-Elena Intotero

  ------