ORDIN nr. 35 din 26 ianuarie 2004
pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 35 din 26 ianuarie 2004
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Nr. 3.112 din 27 ianuarie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 4 februarie 2004  Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, denumit în continuare Nomenclatorul calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia politici forţă de muncă, asigură actualizarea Nomenclatorului calificărilor.


  Articolul 4

  Prin actualizarea Nomenclatorului calificărilor se înţelege:
  a) activitatea de identificare, codificare şi introducere de noi calificări, ca urmare a schimbărilor intervenite pe piaţa muncii;
  b) activitatea de radiere a calificărilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii;
  c) activitatea de redenumire a unor calificări, dacă acest lucru se impune.


  Articolul 5

  Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se face din iniţiativa persoanelor juridice interesate: angajatori, ministere, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizaţii sindicale, asociaţii patronale, asociaţii profesionale şi furnizori de formare profesională.


  Articolul 6

  În vederea actualizării Nomenclatorului calificărilor, persoanele juridice interesate, prevăzute la art. 5, depun la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un dosar care trebuie să conţină:
  a) cerere;
  b) standardul ocupaţional recunoscut la nivel naţional, aprobat în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
  c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociaţiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora;
  d) adresă din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte acordul acestora.


  Articolul 7

  Cererile pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.


  Articolul 8

  Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 7.


  Articolul 9

  Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se aprobă periodic, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10

  Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi-au dat acordul de includere în Nomenclatorul calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Alexandru Athanasiu


  Anexă
                             Nomenclatorul calificărilor
              pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate
                                 de calificare
      TABELUL NR 1
  Nr. crt Gru- pa de baza din COR Denumire grupa de baza din COR Calificari pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 3 "Tehnicieni, maistri şi asimilati" din Clasificarea ocupatiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificari nivelul 3 calificare
  1. 3111 Tehnicieni în fizică şi chimie 3111.3.1 3111.3.2 3111.3.3 Tehnician metrolog Tehnician hidrometeorolog Tehnician chimist de laborator
  2. 3112 Tehnicieni constructori 3112.3.1 3112.3.2 3112.3.3 3112.3.4 3112.3.5 3112.3.6 3112.3.7 3112.3.8 3112.3.9 3112.3.10 3112.3.11 3112.3.12 3112.3.13 3112.3.14 Tehnician instalator pentru construcţii Normator în construcţii Tehnician în construcţii şi lucrări publice Tehnician devize şi măsurători în construcţii Desenator în construcţii şi arhitectură Merceolog gestionar pentru materiale de construcţii şi instalaţii Laborant pentru construcţii Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri Tehnician edilitar Tehnician construcţii hidrotehnice Antreprenor în construcţii Tehnician drumuri şi poduri Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului Tehnician cadastru funciar topograf
  3. 3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni 3113.3.1 3113.3.2 3113.3.3 3113.3.4 3113.3.5 3113.3.6 Tehnician electromecanic Tehnician electrotehnist Tehnician centrale nuclearo electrice Tehnician termoenergetician Tehnician hidroenergetician Tehnician în instalaţii electrice
  4. 3114 Tehnicieni în electro- nică, transporturi, poştă şi telecomuni- caţii 3114.3.1 3114.3.2 3114.3.3 3114.3.4 3114.3.5 3114.3.6 3114.3.7 3114.3.8 3114.3.9 3114.3.10 3114.3.11 3114.3.12 3114.3.13 3114.3.14 Tehnician transporturi Agent feroviar Operator portuar Asistent de gestiune în transporturi Tehnician aviaţie Tehnician instalaţii de bord (avion) Tehnician telecomunicaţii Tehnician în automatizări Tehnician electronist Tehnician electronist echipamente de telecomunicaţii Tehnician electronist echipamente de automatizare Tehnician electronist radio TV şi aparatură audio- video Tehnician operator telematică Tehnician mecatronist
  5. 3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici 3115.3.1 3115.3.2 3115.3.3 3115.3.4 3115.3.5 3115.3.6 3115.3.7 3115.3.8 3115.3.9 Tehnician proiectant în construc- ţia de maşini Tehnician tehnolog mecanic Tehnician mecanic - instalaţii hidropneumatice Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Tehnician prelucrări mecanice Tehnician electromecanic Tehnician electromecanic auto Tehnician prelucrări la cald
  6. 3116 Tehnicieni, maiştri petrolişti, petrochi- mişti şi din chimia industrială 3116.3.1 Tehnician în chimie industrială
  7. 3118 Desenatori tehnici 3118.3.1 3118.3.2 3118.3.3 Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii Topograf în construcţii Topograf de mină
  8. 3121 Programatori ajutori 3121.3.1 3121.3.2 Administrator reţele locale şi de comunicaţii Analist programator
  9. 3122 Tehnicieni, operatori echipamente de calcul 3122.3.1 3122.3.2 3122.3.3 3122.3.4 3122.3.5 Tehnician operator tehnici de calcul Tehnician echipamente de calcul şi reţele Tehnician echipamente periferice şi birotice Tehnician operator procesare text imagine Tehnician proiectant CAD
  10. 3123 Tehnicieni operatori roboţi industriali 3123.3.1 Tehnician-operator roboti industriali
  11. 3132 Tehnicieni de echipa- mente pentru radio- misie, televiziune şi telecomunicaţii 3132.3.1 Tehnician audio-video
  12. 3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale 3133.3.1 3133.3.2 3133.3.3 Tehnician aparate electro- medicale Tehnician în echipamente biomedicale Tehnician ortoprotezist
  13. 3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate 3152.3.1 Tehnician protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor
  14. 3161 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă şi pielărie 3161.3.1 3161.3.2. 3161.3.3 3161.3.4 3161.3.5 3161.3.6 3161.3.7 Creator - structura şi proiectarea ţesăturilor Creator - proiectant articole din piele şi înlocuitori Creator - structura şi proiectare tricoturilor Creator - proiectant îmbrăcăminte Tehnician în industria pielăriei Tehnician în industria textilă Tehnician designer vestimentar
  15. 3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară 3162.3.1 3162.3.2 3162.3.3 3162.3.4 3162.3.5 3162.3.6 3162.3.7 Tehnician în industria alimentară Tehnician analize produse alimentare Tehnician morărit şi panificaţie Tehnician conservarea cerealelor şi prepararea nutreţurilor combinate Tehnician controlul calităţii produselor agricole Tehnician controlul calităţii produselor alimentare Tehnician dietetician
  16. 3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului 3171.3.1 Tehnician în prelucrarea lemnului
  17 3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei şi ceramicii şi materia- lelor de construcţii (materiale oxidice) 3172.3.1 31723.2 Tehnician în industria sticlei şi ceramicii Tehnician în industria materi- alelor de construcţii
  18. 3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei 3211.3.1 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
  19. 3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti şi silvici în unităţi de producţie 3212.3.1 3213.3.2 3213.3.3 3213.3.4 3213.3.5 Tehnician în agricultură Tehnician agromontan Tehnician în silvicultură Tehnician cartarea agrochimică şi pedologică a solurilor Tehnician silvic
  20. 3224 Optometricieni şi opticieni 3224.3.1 3224.3.2 Optician Tehnician optometrist
  21. 3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi 3226.3.1. Tehnician maseur
  22. 3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari 3227.3.1 Tehnician veterinar
  23. 3411 Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori) 3411.3.1 Broker
  24. 3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali 3415.3.1 3415.3.2 3415.3.3 3415.3.4 Tehnician în turism Tehnician coordonator activităţi de alimentaţie publică Hotelier Tehnician activităţi de agroturism montan
  25. 3416 Agenţi contractări şi achiziţii 3416.3.1 Tehnician în comerţ
  26. 3419 Agenţi în activitatea financiară şi comercială, neclasificaţi în grupele de bază anterioare 3419.3.1 Agent operaţiuni expediţie şi transport intern şi internaţional
  27. 3421 Agenţi comerciali 3421.3.1 Agent comercial
  28. 3431 Secretari administrativi şi asimilaţi 3431.3.1 Secretar - stenodactilograf - operator birotică
  29. 3432 Ocupaţii auxiliare în activitatea juridică, comercială şi administrativă 3432.3.1 Tehnician în activităţi financiare şi comerciale
  30. 3433 Contabili 3433.3.1 Asistent de gestiune
  31. 3441 Inspectori de vamă şi frontiera 3441.3.1 Agent vamal
  32. 3442 Inspectori de taxe şi impozite 3442.3.1 Agent fiscal
  33. 3449 Inspectori şi agenţi financiari, neclasifi- cati în grupele de baza anterioare în domeniul artei 3449.3.1 Funcţionar bancar
  34. 3471 Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei 3471.3.1 3471.3.2 3471.3.3 3471.3.4 3471.3.5 3471.3.6 3471.3.7 3471.3.8 3471.3.9 3471.3.10 3471.3.11 3471.3.12 3471.3.13 3471.3.14 3471.3.15 3471.3.16 Designer industrial Tehnoredactor Operator pre-press Tehnician poligraf Operator procesare audio video Cameraman - fotoreporter Proiectant decoraţiuni interioare Vitrinier - decorator Tehnician pentru tehnici artistice Desenator tehnic pentru arhitectură şi designer Tehnician machetist Corist Instrumentist Corepetitor Bibliotecar muzical Distribuitor materiale muzicale
  35. 3475 Sportivi, antrenori şi asimilaţi 3475.3.1 3475.3.2 3475.3.3 Antrenor Instructor sportiv Instructor animator

  *Font 8*

      TABELUL NR. 2

  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificari pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│Gru │Denumire │ certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 4 "Functionari │
  │crt│pa │grupa de │ administrative" din clasificarea ocupatiilor din România (COR) │
  │ │de │baza din ├────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┤
  │ │baza│ COR │ Cod │ Calificari │ Cod │ Calificari │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 2 calificare │nomen- │ nivel 3 calificare │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│4111│Stenografe │4111.2.1│Dactilografa │ │ │
  │ │ │ şi │ │ │ │ │
  │ │ │dactilografe│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│4113│Operatori │4113.2.1│Operator introducere, │ │ │
  │ │ │introducere,│ │validare şi prelucrare │ │ │
  │ │ │validare şi │ │date │ │ │
  │ │ │prelucrare │ │ │ │ │
  │ │ │ date │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│4131│Magazineri │4131.2.1│Magaziner │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│4141│Bibliotecari│ │ │4141.3.1│Bibliotecar studii medii │
  │ │ │şi arhivari │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 5.│4142│Funcţionari │ │ │4142.3.1│Tehnician în activităţi │
  │ │ │expediţie şi│ │ │ │de poştă │
  │ │ │alţi agenţi │ │ │4142.3.2│Operator economic diriginte │
  │ │ │poştali │ │ │ │oficiu poştal │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 6.│4190│ Alţi │ │ │4190.3.1│Tehnician în administraţie │
  │ │ │funcţionari │ │ │ │publică │
  │ │ │de birou │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 7.│4222│Funcţionari │ │ │4222.3.1│Tehnician în turism, hotel │
  │ │ │la servici- │ │ │ │şi alimentaţie │
  │ │ │ile de │ │ │ │ │
  │ │ │informare şi│ │ │ │ │
  │ │ │recepţioneri│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 8.│4223│Operatori la│4223.2.1│Telefonist │ │ │
  │ │ │serviciile │ │ │ │ │
  │ │ │de telefoane│ │ │ │ │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘


      TABELUL NR.3

  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificari pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│Gru │Denumire │certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 4 "Lucrători operativi în │
  │crt│pa │grupa de │ servicii, comert şi asimilati" din Clasificarea ocupatiilor din România (COR) │
  │ │de │baza din ├────────┬────────────────────────┬────────┬──────────────────┬────────┬──────────────┤
  │ │baza│ COR │ Cod │ Calificari │ Cod │ Calificari │ Cod │ Calificari │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 1 calificare │nomen- │nivel 2 calificare│ │ nivel 3 │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 1.│5112│Conductori │ │ │5112.2.1│Agent │ │ │
  │ │ │şi contro- │ │ │ │comercial │ │ │
  │ │ │lori în │ │ │ │feroviar │ │ │
  │ │ │transporturi│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │publice │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 2.│5113│Ghizi │ │ │ │ │5113.3.1│Agent de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │turism-ghid │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 3.│5121│Adminis- │ │ │5121.2.1│Receptioner │ │ │
  │ │ │tratori │ │ │ │distribuitor │ │ │
  │ │ │(intendenţi)│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │5121.2.2│Lucrător hotelier │ │ │
  │ │ │ │ │ │5121.2.3│Administrator │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │imobile │ │ │
  │ │ │ │ │ │5121.2.4│Administrator │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │pensiune │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │turistică │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 4.│5122│Bucătari │5122.1.1│Lucrător în │5122.2.1│Bucătar │ │ │
  │ │ │ │ │alimentaţie │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 5.│5123│Ospătari şi │5123.1.1│Lucrător în │5123.2.1│Ospătar │ │ │
  │ │ │barmani │ │alimentaţie │ │(chelner) │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │vânzător în │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │unităţi de │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │alimentaţie │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 6.│5131│Îngrijitoare│5131.1.1│Îngrijitoare │ │ │ │ │
  │ │ │de copii │ │copii │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 7.│5132│Infirmiere │5132.1.1│Băieş │ │ │ │ │
  │ │ │şi îngriji- │5132.1.2│Gipsar │ │ │ │ │
  │ │ │toare în │5132.1.3│Nămolar │ │ │ │ │
  │ │ │instituţii │5132.1.4│Brancardier │ │ │ │ │
  │ │ │de ocrotire │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │socială şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │sanitară │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 8.│5133│Îngrijitoare│5133.1.1│Baby sitter │5133.2.1│Îngrijitoare │ │ │
  │ │ │la domiciliu│5133.1.2│Îngrijitoare │ │bolnavi la │ │ │
  │ │ │ │ │bătrâni la domiciliu │ │domiciliu │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │ 9.│5139│Lucrători în│ │ │5139.2.1│Mediator │ │ │
  │ │ │serviciu │ │ │ │sanitar │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │5139.2.2│Lucrător │ │ │
  │ │ │populaţie │ │ │ │social │ │ │
  │ │ │neclasifi- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │câţi în │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │grupele de │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ bază │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │10.│5141│Coafori, │5141.1.1│Lucrător │5141.2.1│Frizer-coafor- │5141.3.1│Cosmetician │
  │ │ │frizeri, │ │pentru estetica │ │manichiurist- │5141.3.2│Coafor stilist│
  │ │ │cosmeticieni│ │şi igiena │ │pedichiurist │ │ │
  │ │ │şi asimilaţi│ │corpului │5141.2.2│Coafor │ │ │
  │ │ │ │ │omenesc │ │ │ │ │
  │ │ │ │5141.1.2│Manichiurist, │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │pedichiurist │ │ │ │ │
  │ │ │ │5141.1.3│Frizer │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │11.│5142│Valeţi, │5142.1.1│Lucrător în │5142.2.1│Lucrător │ │ │
  │ │ │cameriste şi│ │hoteluri │ │hotelier │ │ │
  │ │ │însoţitori │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │12.│5149│Lucrători în│5149.1.1│Agent │ │ │ │ │
  │ │ │servicii │ │dezinfecţie, │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │deratizare, │ │ │ │ │
  │ │ │populaţie │ │dezinsecţie │ │ │ │ │
  │ │ │neclasifi- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │câţi în │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │grupele de │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bază │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │13.│5169│Personal de │5169.1.1│Agent pază şi │ │ │ │ │
  │ │ │pază şi │ │ordine │ │ │ │ │
  │ │ │ordine │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │publică, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │neclasifi- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cati în │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │grupele de │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bază │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┤
  │14.│5220│Vânzători în│5220.1.1│Lucrător în │5220.2.1│Comerciant- │ │ │
  │ │ │magazine şi │ │comerţ │ │vânzător │ │ │
  │ │ │ pieţe │ │ │ │mărfuri alimentare│ │ │
  │ │ │ │ │ │5220.2.2│Comerciant- │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │vânzător mărfuri │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nealimentare │ │ │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────┴────────┴──────────────────┴────────┴──────────────┘


      TABELUL NR. 4

  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificari pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│ │ │ certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 6 "Agricultori şi lucrători │
  │crt│Gru-│Denumire │ calificati în agricultura, silvicultura şi pescuit" │
  │ │pa │grupa de │ din Clasificarea ocupatiilor din România (COR) │
  │ │de │baza din ├────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┤
  │ │baza│ COR │ Cod │ Calificari │ Cod │ Calificari │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 1 calificare │nomen- │ nivel 2 calificare │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│6111│Agricultori │6111.1.1│Lucrător în cultura plantelor │6111.2.1│Agricultor culturi de câmp │
  │ │ │şi lucrători│6111.1.2│Preparator furaje şi raţii furajere │ │ │
  │ │ │calificaţi │6111.1.3│Lucrător în gospodărie │ │ │
  │ │ │în culturi │ │agroturistică │ │ │
  │ │ │de câmp şi │ │ │ │ │
  │ │ │legumi- │ │ │ │ │
  │ │ │cultura │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│6112│Arboricul- │6112.1.1│Ciupercar │ │ │
  │ │ │tori şi flo-│6112.1.2│Orezar │ │ │
  │ │ │ricultori │6112.1.3│Florar-decorator │ │ │
  │ │ │ │6112.1.4│Peisagist-floricultor │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│6115│Viticultori │6115.1.1│Pepinierist altoitor │6115.2.1│Horticultor │
  │ │ │şi pomicul- │ │ │ │ │
  │ │ │tori │ │ │ │ . │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ │cioplitori │7113.1.2│Tăietor piatră, marmură, granit │ │lustruitor piatră, marmură │
  │ │ │în piatra │7113.1.3│Şlefuitor-lustruitor piatră, │ │ . │
  │ │ │ │ │marmură, granit │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│7121│Muncitori │7121.1.1│Muncitor constructor lemn, │ │ │
  │ │ │constructori│ │chirpici, piatră │ │ │
  │ │ │care utili- │7121.1.2│Confecţioner plase şi pânze rabiţ │ │ │
  │ │ │zează │ │din stuf │ │ │
  │ │ │tehnici │ │ │ │ │
  │ │ │şi materiale│ │ │ │ │
  │ │ │tradiţionale│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 5.│7122│Zidari │7122.1.1│Sobar │7122.2.1│Zidar, pietrar, tencuitor │
  │ │ │ │7122.1.2│Constructor pietrar │7122.2.2│Zidar coşuri fabrică │
  │ │ │ │7122.1.3│Lucrător în structuri pentru │7122.2.3│Constructor cuptoare │
  │ │ │ │ │construcţii │ │ metalurgice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 6.│7123│Constructori│ │ │7123.2.1│Fierar betonist, montator │
  │ │ │în beton │ │ │ │prefabricate │
  │ │ │armat şi │ │ │7123.2.2│Constructor structuri │
  │ │ │ asimilaţi │ │ │ │monolite │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 7.│7124│Dulgheri │ │ │7124.2.1│Dulgher-tâmplar-parchetar │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 8.│7129│Muncitori │7129.1.1│Pavator │7129.2.1│Constructor căi ferate │
  │ │ │constructori│7129.1.2│Asfaltator │7129.2.2│Mecanic utilaje şi │
  │ │ │neclasifi- │7129.1.3│Cantonier │ │instalaţii de construcţii │
  │ │ │câţi în │7129.1.4│Constructor linii tramvai │7129.2.3│Agent hidrotehnic │
  │ │ │grupele de │7129.1.5│Muncitor constructor şenal │7129.2.4│Constructor structuri │
  │ │ │bază │ │navigabil │ │monolite │
  │ │ │anterioare │7129.1.6│Meseriaş întreţinere cale │7129.2.5│Constructor drumuri şi │
  │ │ │ │7129.1.7│Revizor cale sau puncte │ │poduri │
  │ │ │ │ │periculoase │7129.2.6│Constructor lucrări │
  │ │ │ │7129.1.8│Montator elemente prefabricate │ │hidrotehnice │
  │ │ │ │7129.1.9│Lucrător pentru drumuri şi cai │7129.2.7│Observator hidrogeolog │
  │ │ │ │ │ferate │7129.2.8│Observator meteorolog │
  │ │ │ │ │ │7129.2.9│Constructor lucrări │
  │ │ │ │ │ │ │îmbunătăţiri funciare │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 9.│7131│Constructori│ │ │7131.2.1│Acoperitor-învelitor ţiglă, │
  │ │ │ de │ │ │ │azbociment, tablă │
  │ │ │acoperişuri │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │10.│7132│Parchetari, │7132.1.1│Lucrător finisor pentru construcţii │7132.2.1│Mozaicar montator │
  │ │ │linolişti, │7132.1.2│Parchetar │ │placaje │
  │ │ │mozaicari şi│ │ │7132.2.2│Parchetar-linolist │
  │ │ │faianţari │ │ │7132.2.3│Mozaicar faianţar │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │11.│7133│Ipsosari │ │ │7133.2.1│Ipsosar │
  │ │ │ │ │ │7133.2.2│Turnător ornamentalist │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │12.│7134│Montatori │7134.1.1│Lucrător în izolaţii │7134.2.1│Izolator │
  │ │ │de izolaţii │ │ │7134.2.2│Montator pereţi şi │
  │ │ │termice şi │ │ │ │plafoane din ghips carton │
  │ │ │ acustice │ │ │7134.2.3│Confecţioner tâmplărie, │
  │ │ │ │ │ │ │din aluminiu şi mase │
  │ │ │ │ │ │ │plastice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │13.│7135│Geamgii │7135.1.1│Geamgiu │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │14.│7136│Instalatori │7136.1.1│Lucrător instalator pentru │7136.2.1│Instalator instalaţii de │
  │ │ │şi montatori│ │construcţii │ │ventilare şi condiţionare │
  │ │ │de ţevi │ │ │7136.2.2│Instalator instalaţii │
  │ │ │ │ │ │ │tehnico-sanitare şi de gaze │
  │ │ │ │ │ │7136.2.3│Instalator reţele de │
  │ │ │ │ │ │ │distribuţie locale şi │
  │ │ │ │ │ │ │magistrale de gaze │
  │ │ │ │ │ │7136.2.4│Instalator instalaţii de │
  │ │ │ │ │ │ │încălzire centrala │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │15.│7137│Electricieni│ │ │7137.2.1│Electrician constructor │
  │ │ │în │ │ │ │ │
  │ │ │construcţii │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │16.│7141│Zugravi, │7141.1.1│Vopsitor industrial │7141.2.1│Zugrav, ipsosar, tapetar, │
  │ │ │tapetari, │7141.1.2│Finisor-lăcuitor lemn │ │vopsitor │
  │ │ │lăcuitori şi│ │ │ │ │
  │ │ │vopsitori │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │17.│7143│Curăţitori │7143.1.2│Coşar │ │ │
  │ │ │de faţade şi│ │ │ │ │
  │ │ │coşari │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │18.│7211│Turnători, │7211.1.1│Curăţitor sablator │7211.2.1│Turnător │
  │ │ │ formatori, │7211.1.2│Modelator miezuitor │7211.2.2│Modelier │
  │ │ │miezuitori │7211.1.3│Pregătitor şarjă │7211.2.3│Modelator miezuitor │
  │ │ │ │7211.1.4│Lucrător în prelucrări la cald │7211.2.4│Metalurgist neferoase │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │19.│7212│Sudori şi │7212.1.1│Sudor electric │7212.2.1│Sudor │
  │ │ │debitatori │7212.1.2│Sudor oxi-gaz │ │ │
  │ │ │autogeni │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │20.│7213│Tinichigii- │7213.1.1│Spoitor cositor │7213.2.1│Tinichigiu industrial │
  │ │ │cazangii │7213.1.2│Tinichigiu carosier │7213.2.2│Tinichigiu vopsitor auto │
  │ │ │ │ │ │7213.2.3│Tinichigiu construcţii │
  │ │ │ │ │ │7213.2.4│Tinichigiu │
  │ │ │ │ │ │7213.2.5│Cazangiu │
  │ │ │ │ │ │7213.2.6│Lăcătuş construcţii structuri │
  │ │ │ │ │ │ │aeronave │
  │ │ │ │ │ │7213.2.7│Lăcătuş construcţii navale │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │21.│7214│Constructori│7214.1.1│Confecţioner plase din sârmă │7214.2.1│Lăcătuş construcţii │
  │ │ │şi montatori│7214.1.2│Confecţioner cocleţi │ │metalice şi utilaj │
  │ │ │de structuri│7214.1.3│Presator metale la rece │ │tehnologic │
  │ │ │ metalice │7214.1.4│Confecţioner construcţii metalice │7214.2.2│Tubulator naval │
  │ │ │ │7214.1.5│Nituitor │7214.2.3│Lăcătuş mecanic de │
  │ │ │ │7214.1.6│Montator reglor │ │întreţinere şi reparaţii │
  │ │ │ │7214.1.7│Lucrător în prelucrări la rece │ │universale │
  │ │ │ │7214.1.8│Lucrător în lăcătuşerie mecanica │7214.2.4│Lăcătuş mecanic cazane şi │
  │ │ │ │ │structuri │ │instalaţii auxiliare │
  │ │ │ │ │ │7214.2.5│Lăcătuş construcţii │
  │ │ │ │ │ │ │metalice şi navale │
  │ │ │ │ │ │7214.2.6│Constructor-montator de │
  │ │ │ │ │ │ │structuri metalice │
  │ │ │ │ │ │7214.2.7│Lăcătuş mecanic prestări │
  │ │ │ │ │ │ │servicii │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │22.│7215│Lucrători │ │ │7215.2.1│Mecanic montator şi │
  │ │ │la montarea │ │ │ │întreţinere instalaţii în │
  │ │ │şi întreţi- │ │ │ │silvicultură şi exploatări │
  │ │ │nerea de │ │ │ │forestiere │
  │ │ │instalaţii │ │ │ │ │
  │ │ │de ridicat │ │ │ │ │
  │ │ │ şi │ │ │ │ │
  │ │ │transportat │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │23.│7221│Forjori, │7221.1.1│Forjor matriţer │7221.2.1│Forjor-tratamentist │
  │ │ │ştanţatori │ │ │7221.2.2│Formator-presator ferite │
  │ │ │şi presatori│ │ │7221.2.3│Forjor │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │24.│7222│Sculeri │ │ │7222.2.1│Sculer matriţer │
  │ │ │ │ │ │7222.2.2│Mecanic de mecanică fină │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │25.│7224│Lucrători la│7224.1.1│Găuritor filetator │7224.2.1│Strungar │
  │ │ │ maşini de │7224.1.2│Polizator │7224.2.2│Frezor rabotor mortezor │
  │ │ │polizat, │7224.1.3│Şlefuitor metale │7224.2.3│Rectificator │
  │ │ │rectificat │ │ │ │ │
  │ │ │şi ascuţit │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │26.│7231│Mecanici, │7231.1.1│Ajutor mecanic auto │7231.2.1│Electrician electronist │
  │ │ │montatori şi│ │ │ │auto │
  │ │ │reparatori │ │ │7231.2.2│Mecanic auto │
  │ │ │de auto- │ │ │7231.2.3│Mecanic în industria │
  │ │ │vehicule │ │ │ │construcţiilor de maşini │
  │ │ │ │ │ │7231.2.4│Mecanic instalaţii │
  │ │ │ │ │ │ │hidraulice şi pneumatice │
  │ │ │ │ │ │7231.2.5│Mecanic motoare termice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │27.│7232│Mecanici, │ │ │7232.2.1│Mecanic motoare │
  │ │ │montatori şi│ │ │ │aeronave │
  │ │ │reparatori │ │ │7232.2.2│Mecanic de aeronave │
  │ │ │de motoare │ │ │7232.2.3│Electromecanic instalaţii │
  │ │ │de avioane │ │ │ │şi aparatură de bord │
  │ │ │ │ │ │ │aeronave │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │28.│7233│Mecanici, │7233.1.1│Lucrător în mecanica de motoare │7233.2.1│Frigotehnist │
  │ │ │montatori şi│7233.1.2│Lucrător în mecanica agricolă │7233.2.2│Mecanic agricol │
  │ │ │reparatori │7233.l.3│Lucrător în mecanica de montaj, │7233.2.3│Mecanic motoare termice │
  │ │ │de maşini │ │întreţinere şi reparaţii │7233.2.4│Motorist nave │
  │ │ │agricole şi │ │ │7233.2.5│Mecanic utilaje şi │
  │ │ │industriale │ │ │ │instalaţii în industrie │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │29.│7241│Electro- │7241.1.1│Bobinator aparataj electric │7241.2.1│Electrician nave │
  │ │ │mecanici │7241.1.2│Bobinator │7241.2.2│Electrician în instalaţii │
  │ │ │montatori şi│7241.1.3│Lucrător în electrotehnica │ │energetice │
  │ │ │reparatori │7241.1.4│Supraveghetor maşini automate │7241.2.3│Electromecanic utilaje şi │
  │ │ │de aparate │7241.1.5│Depanator aparatură de uz casnic │ │instalaţii comerciale, │
  │ │ │şi echipa- │7241.1.6│Lucrător în electromecanica │ │electrocasnice şi de │
  │ │ │mente │ │ │ │ industrie alimentara │
  │ │ │electrice şi│ │ │7241.2.4│Mecanic agregate rotative │
  │ │ │energetice │ │ │ │termoenergetice │
  │ │ │ │ │ │7241.2.5│Mecanic turbine │
  │ │ │ │ │ │ │hidraulice şi instalaţii │
  │ │ │ │ │ │7241.2.6│Electromecanic utilaje şi │
  │ │ │ │ │ │ │instalaţii industriale │
  │ │ │ │ │ │7241.2.7│Electromecanic nave │
  │ │ │ │ │ │7241.2.8│Electromecanic material │
  │ │ │ │ │ │ │rulant │
  │ │ │ │ │ │7241.2.9│Electromecanic centrale │
  │ │ │ │ │ │ │electrice │
  │ │ │ │ │ │7241.2. │Electromecanic utilaje │
  │ │ │ │ │ │ 10│şi instalaţii din │
  │ │ │ │ │ │ │cinematografie │
  │ │ │ │ │ │ │televiziune, radio │
  │ │ │ │ │ │7241.2. │Confecţioner produse │
  │ │ │ │ │ │ 11│electrotehnice │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │30.│7242│Electronişti│ │ │7242.2.1│Montator şi reparator │
  │ │ │montatori şi│ │ │ │electronist de aparate şi │
  │ │ │reparatori │ │ │ │echipamente electronice │
  │ │ │de aparate │ │ │7242.2.2│Electronist aparate şi │
  │ │ │şi echi- │ │ │ │echipamente pentru radio │
  │ │ │pamente │ │ │ │şi TV │
  │ │ │electronice │ │ │7242.2.3│Electronist aparate şi │
  │ │ │ │ │ │ │echipamente de automatizări │
  │ │ │ │ │ │7242.2.4│Electronist reţele de │
  │ │ │ │ │ │ │telecomunicaţii │
  │ │ │ │ │ │7242.2.5│Electronist aparate şi │
  │ │ │ │ │ │ │echipamente de │
  │ │ │ │ │ │ │electronică profesionala │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │31.│7244│Electro- │7244.1.1│Jonctor │7244.2.1│Electromecanic telegrafie, │
  │ │ │mecanici │7244.1.2│Lucrător în electronică, │ │telefonie │
  │ │ │montatori şi│ │automatizări │7244.2.2│Electromecanic │
  │ │ │reparatori │ │ │ │radioficare │
  │ │ │de instala- │ │ │ │ │
  │ │ │ţii tele- │ │ │ │ │
  │ │ │grafice şi │ │ │ │ │
  │ │ │telefonice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │32.│7245│Electricieni│7245.1.1│Electrician instalaţii de iluminat │7245.2.1│Electrician exploatări │
  │ │ │montatori │ │ │ │minere │
  │ │ │şi repara- │ │ │7245.2.2│Electrician instalaţii şi │
  │ │ │tori de │ │ │ │echipamente electrice │
  │ │ │linii │ │ │ │industriale │
  │ │ │electrice │ │ │7245.2.3│Electrician echipamente │
  │ │ │aeriene şi │ │ │ │pentru foraj-extracţie │
  │ │ │subterane │ │ │7245.2.4│Electrician de întreţinere │
  │ │ │ │ │ │ │şi reparaţii în industria │
  │ │ │ │ │ │ │mică │
  │ │ │ │ │ │7245.2.5│Electrician reţele electrice │
  │ │ │ │ │ │ │şi posturi de transformare │
  │ │ │ │ │ │7245.2.6│Electrician exploatare │
  │ │ │ │ │ │ │medie şi joasă tensiune │
  │ │ │ │ │ │7245.2.7│Electrician în instalaţii │
  │ │ │ │ │ │ │energetice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │33.│7311│Confectio- │7311.1.1│Confecţioner seringi │7311.2.1│Ceasornicar │
  │ │ │neri şi │7311.1.2│Presator piese optice │7311.2.2│Optician montator │
  │ │ │reparatori │7311.1.3│Reparator aparate foto │ │aparatură optico- │
  │ │ │de instru- │7311.1.4│Reparator stilouri, brichete │ │mecanică │
  │ │ │mente şi │7311.1.5│Reparator umbrele │7311.2.3│Metrolog şi depanator │
  │ │ │aparate de │ │ │ │mecanică fină, tehnică │
  │ │ │precizie │ │ │ │digitală şi analogică │
  │ │ │ │ │ │ │(MFTDA) │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │34.│7312│Confectio- │ │ │7312.2.1│Constructor reparator │
  │ │ │neri şi │ │ │ │instrumente muzicale │
  │ │ │acordori de │ │ │ │ │
  │ │ │instrumente │ │ │ │ │
  │ │ │muzicale │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │35.│7313│Giuvaergii │7313.1.1│Lucrător în mecanica fina │7313.2.1│Bijutier │
  │ │ │şi alţi │ │ │ │ │
  │ │ │lucrători de│ │ │ │ │
  │ │ │precizie în │ │ │ │ │
  │ │ │metal şi │ │ │ │ │
  │ │ │alte │ │ │ │ │
  │ │ │materiale │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │36.│7321│Olari şi │7321.1.1│Modelator ceramică │7321.2.1│Olar ceramică (artizanat) │
  │ │ │formatori în│7321.1.2│Glazurator produse ceramice │7321.2.2│Ceramist │
  │ │ │ceramică şi │7321.1.3│Turnător produse ceramice │7321.2.3│Olar şi formator în │
  │ │ │materiale │7321.1.4│Fasonator produse ceramice │ │ceramică şi materiale │
  │ │ │abrazive │7321.1.5│Modelator piese electroizolante │ │ abrazive │
  │ │ │ │7321.1.6│Lucrător în industria ceramicii │7321.2.4│Operator ceramica fina │
  │ │ │ │ │ │7321.2.5│Operator în industria │
  │ │ │ │ │ │ │ceramicii brute │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │37.│7322│Sticlari │7322.1.1│Trăgător, şlefuitor, gradator nivele│7322.2.1│Sticlar │
  │ │ │(suflători, │7322.1.2│Prelucrător topitură sticlă la presă│ │ │
  │ │ │tăietori de │7322.1.3│Prelucrător topitură sticlă la ţeava│ │ │
  │ │ │sticlă, │7322.1.4│Decorator produse ceramice şi de │ │ │
  │ │ │polizori de │ │ sticlă │ │ │
  │ │ │sticlă etc.)│7322.1.5│Lucrător în industria sticlei │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │38.│7323│Gravori pe │ │ │7323.2.3│Gravor produse de sticlă │
  │ │ │sticlă │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │39.│7324│Pictori, │7324.1.1│Oglindar │ │ │
  │ │ │decoratori │ │ │ │ │
  │ │ │pe sticlă şi│ │ │ │ │
  │ │ │ceramică │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │40.│7331│Lucrători- │7331.1.1│Pirogravor │7331.2.1│Sculptor intarsier │
  │ │ │meseriaşi în│7331.1.2│Traforator manual lemn │7331.2.2│Confecţioner proteze │
  │ │ │executarea │7331.1.3│Rotar caretaş │ │ortopedice │
  │ │ │de produse │7331.1.4│Lumânărar │ │ │
  │ │ │artizanale │7331.1.5│Confecţioner cuţite, brice, brăţări,│ │ │
  │ │ │din lemn şi │ │andrele, agrafe, inele │ │ │
  │ │ │alte │7331.1.6│Confecţioner nasturi, piepteni │ │ │
  │ │ │materiale │7331.1.7│Confecţioner obiecte din os, │ │ │
  │ │ │ │ │scoică, mică etc. │ │ │
  │ │ │ │7331.1.8│Confecţioner manual în │ │ │
  │ │ │ │ │metaloplastie │ │ │
  │ │ │ │7331.1.9│Confecţioner scule şi obiecte │ │ │
  │ │ │ │ │manuale │ │ │
  │ │ │ │7331.1. │Dogar │ │ │
  │ │ │ │ 10│ │ │ │
  │ │ │ │7331.1. │Intarsier │ │ │
  │ │ │ │ 11│ │ │ │
  │ │ │ │7331.1. │Lucrător în sculptură │ │ │
  │ │ │ │ 12│ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │41.│7332│Lucrători- │7332.1.1│Confecţioner articole hârtie │ │ │
  │ │ │meseriaşi în│7332.1.2│Confecţioner bibelouri din jenille │ │ │
  │ │ │executarea │7332.1.3│Confecţioner manual de produse │ │ │
  │ │ │de produse │ │din sfori sau frânghii │ │ │
  │ │ │artizanale │7332.1.4│Confecţioner unelte pescuit din │ │ │
  │ │ │din textile,│ │plase │ │ │
  │ │ │piele şi │ │ │ │ │
  │ │ │materiale │ │ │ │ │
  │ │ │similare │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │42.│7342│Stereotipari│ │ │7342.1.1│Mecanic utilaje şi │
  │ │ │şi galva- │ │ │ │instalaţii poligrafice │
  │ │ │notipişti │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │43.│7345│Legători şi │7345.1.1│Legatar manual (în poligrafie şi │7345.1.1│Legător │
  │ │ │lucrători │ │ateliere speciale) │ │ │
  │ │ │înrudiţi │7345.1.2│Confecţioner flori artificiale │ │ │
  │ │ │ │7345.1.3│Ajutor maşinist │ │ │
  │ │ │ │7345.1.4│Lucrător poligraf │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │44.│7346│Imprimatori │7346.1.1│Imprimatori pe mătase, lemn şi │7346.2.1│Imprimator serigraf │
  │ │ │pe mătase, │ │textile │ │ │
  │ │ │lemn şi │ │ │ │ │
  │ │ │textile │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │45.│7411│Măcelari şi │7411.1.1│Carmangier │7411.2.1│Preparator produse din │
  │ │ │alţi lucră- │7411.1.2│Măcelar │ │carne şi peşte │
  │ │ │tori în │7411.1.3│Grătaragiu │ │ │
  │ │ │prelucrarea │7411.1.4│Tranşator │ │ │
  │ │ │cărnii şi │7411.1.5│Lucrător în prelucrare carne, peste,│ │ │
  │ │ │peştelui │ │lapte, conserve │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │46.│7412│Brutari, │7412.1.1│Brutar │7412.2.1│Cofetar-patiser │
  │ │ │patiseri şi │7412.1.2│Cofetar │7412.2.2│Brutar-patiser-preparator │
  │ │ │cofetari │7412.1.3│Patiser │ │produse făinoase │
  │ │ │ │7412.1.4│Covrigar . │ │ │
  │ │ │ │7412.1.5│Lucrător în morărit şi panificaţie │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │47.│7413│Lucrători la│ │ │7413.2.1│Preparator produse din │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │lapte │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │lactate │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │48.│7414│Lucrători la│7414.1.1│Uscător-deshidrator legume, fructe │7414.2.1│Operator în prelucrarea │
  │ │ │conservarea │ │ │ │legumelor şi fructelor │
  │ │ │fructelor şi│ │ │ │ │
  │ │ │ legumelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │49 │7416│Lucrător la │7416.1.1│Condiţioner tutun pentru │ │ │
  │ │ │prelucrarea │ │fabricarea ţigaretelor │ │ │
  │ │ │tutunului şi│ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │din tutun │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │50.│7422│Tâmplari şi │7422.1.1│Tâmplar manual │7422.2.1│Tâmplar universal │
  │ │ │lucrători │7422.1.2│Tâmplar binale │7422.2.2│Tâmplar parchetar linolist │
  │ │ │ asimilaţi │7422.1.3│Tâmplar carosier │7422.2.3│Tâmplar mobilă │
  │ │ │ │7422.1.4│Lucrător în tâmplărie │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │51.│7423│Reglori- │ │ │7423.2.1│Strungar în lemn │
  │ │ │montatori │ │ │7423.2.2│Mecanic utilaje şi │
  │ │ │maşini de │ │ │ │instalaţii în industria │
  │ │ │prelucrat │ │ │ │lemnului │
  │ │ │lemn │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │52.│7424│Împletitori │7424.1.1│Confecţioner bidinele, pensule, │ │ │
  │ │ │de coşuri, │ │perii │ │ │
  │ │ │confecţio- │7424.1.2│Confecţioner mături │ │ │
  │ │ │neri de │7424.1.3│Împletitor de nuiele │ │ │
  │ │ │ perii şi │7424.1.4│Împletitor obiecte din foi de │ │ │
  │ │ │asimilaţi │ │porumb │ │ │
  │ │ │ │7424.1.5│Împletitor fibre plastice │ │ │
  │ │ │ │7424.1.6│Împletitor papură │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │53.│7431│Filatori │ │ │7431.2.1│Filator │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │54.│7432│Ţesători şi │7432.1.1│Tricotor manual │7432.2.1│Ţesător │
  │ │ │tricotori │7432.1.2│Croşetor │7432.2.2│Ţesător restaurator │
  │ │ │ │7432.1.3│Ţesător manual │ │manual covoare │
  │ │ │ │7432.1.4│Repasator │7432.2.3│Confecţioner tricotaje │
  │ │ │ │7432.1.5│Lucrator în filatura-tesatorie │ │după comandă │
  │ │ │ │ │ │7432.2.4│Finisor produse textile │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │55.│7433│Confectio- │7433.1.1│Ceaprazar - şepcar │7433.2.1│Croitor îmbrăcăminte │
  │ │ │neri de │7433.1.2│Peruchier │ │după comandă │
  │ │ │îmbrăcăminte│7433.1.3│Lenjer │7433.2.2│Pălărier │
  │ │ │pălărieri şi│7433.1.4│Lucrator în tricotaje-confectii │ │ │
  │ │ │ modiste │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │56.│7434│Blănari şi │ │ │7434.2.1│Confecţioner │
  │ │ │asimilaţi │ │ │ │îmbrăcăminte din piele şi │
  │ │ │ │ │ │ │ înlocuitori │
  │ │ │ │ │ │7434.2.2│Cojocar-blănar │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │57.│7435│Meşteri │ │ │7435.2.1│Croitor îmbrăcăminte │
  │ │ │croitori în │ │ │ │bărbaţi │
  │ │ │textile şi │ │ │7435.2.2│Croitor îmbrăcăminte │
  │ │ │piele │ │ │ │femei │
  │ │ │ │ │ │7435.2.3│Confecţioner produse textile │
  │ │ │ │ │ │7435.2.4│Tricoter-confecţioner │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │58.│7436│Lucrători în│7436.1.1│Broder │ │ │
  │ │ │broderie şi │7436.1.2│Stopeur │ │ │
  │ │ │asimilaţi │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │59.│7437│Tapiţeri şi │7437.1.1│Tapiter │7437.2.1│Tapiţer-plăpumar-saltelar │
  │ │ │asimilaţi │7437.1.2│Salterar │ │ │
  │ │ │ │7437.1.3│Plapumar │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │60.│7441│Tăbăcari şi │7441.1.1│Meşteşugar argăsitor │7441.2.1│Tăbăcar │
  │ │ │pielari │7441.1.2│Lucrător în finisarea textilelor │7441.2.2│Finisor piele │
  │ │ │ │ │şi a pielii │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │61.│7442│Cizmari şi │7442.1.1│Argăsitor, vopsitor, curelar │7442.2.1│Confecţioner articole din │
  │ │ │meşteşugari │7442.1.2│Lucrător în confecţii piele şi │ │piele şi înlocuitori │
  │ │ │ │ │înlocuitori │7442.2.2│Cizmar │
  │ │ │ │ │ │7442.2.3│Marochiner │
  │ │ │ │ │ │7442.2.4│Confecţioner reparaţii │
  │ │ │ │ │ │ │încălţăminte │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘


      TABELUL NR. 6

  ┌───┬────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Calificari pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu │
  │Nr.│ │ │ certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 8 "Operatori la instalaţii │
  │crt│Gru-│Denumire │ şi masini şi asamblori de masini, echipamente şi alte produse " │
  │ │pa │grupa de │ din Clasificarea ocupatiilor din România (COR) │
  │ │de │baza din ├────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┤
  │ │baza│ COR │ Cod │ Calificari │ Cod │ Calificari │
  │ │din │ │nomen- │ nivel 1 calificare │nomen- │ nivel 2 calificare │
  │ │COR │ │clator │ │clator │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1 │8111│Operatori la│ │ │8111.2.1│Maşinist pentru utilaje │
  │ │ │instalaţii │ │ │ │specifice la extracţie şi │
  │ │ │şi utilaje │ │ │ │execuţia tunelelor │
  │ │ │ miniere │ │ │8111.2.2│Mecanic de mină │
  │ │ │ │ │ │8111.2.3│Mecanic exploatări minere │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│8112│Operatori la│ │ │8112.2.1│Operatori la instalaţii de │
  │ │ │instalaţii │ │ │ │preparare a minereurilor şi │
  │ │ │de preparare│ │ │ │rocilor │
  │ │ │a minereuri-│ │ │ │ │
  │ │ │lor şi │ │ │ │ │
  │ │ │rocilor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│8113│Operatori la│8113.1.1│Primitor preparator produse fluide │8113.2.1│Operator-prospectator lucrări │
  │ │ │instalaţii │8113.1.2│Operator flotare produse fluide │ │geologice şi geofizice │
  │ │ │de foraj şi │8113.1.3│Lucrător în foraj, extracţie, │8113.2.2│Operator lucrări speciale │
  │ │ │sonde de │ │tratare petrol şi gaze │ │sonde │
  │ │ │extracţie a │ │ │8113.2.3│Mecanic echipamente pentru │
  │ │ │ţiţeiului │ │ │ │foraj extracţii │
  │ │ │ │ │ │8113.2.4│Mecanic utilaje şi instalaţii │
  │ │ │ │ │ │ │în industria chimică şi │
  │ │ │ │ │ │ │petrochimică │
  │ │ │ │ │ │8113.2.5│Electromecanic instalaţii şi │
  │ │ │ │ │ │ │aparate de măsură şi control │
  │ │ │ │ │ │ │pentru foraj extracţie │
  │ │ │ │ │ │8113.2.6│Electromecanic utilaje şi │
  │ │ │ │ │ │ │instalaţii în industria │
  │ │ │ │ │ │ │chimică şi petrolieră │
  │ │ │ │ │ │8113.2.7│Operator la extracţia, │
  │ │ │ │ │ │ │tratarea şi transportul │
  │ │ │ │ │ │ │ţiţeiului │
  │ │ │ │ │ │8113.2.8│Operator la extracţia, │
  │ │ │ │ │ │ │tratarea, transportul │
  │ │ │ │ │ │ │şi distribuţia gazelor │
  │ │ │ │ │ │8113.2.9│Sondor foraj │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│8121│Operatori la│8121.1.1│Lucrător în obţinerea şi │8121.2.1│Furnalist │
  │ │ │cuptoare │ │prelucrarea metalelor │8121.2.2│Otelar │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │ minereuri, │ │ │ │ │
  │ │ │furnalişti │ │ │ │ │
  │ │ │şi otelari │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 5.│8122│Operatori la│8122.1.1│Laminator, presator ţevi plumb │8122.2.1│Mecanic utilaje şi instalaţii │
  │ │ │cuptoare şi │ │ │ │metalurgice │
  │ │ │instalaţii │ │ │8122.2.2│Laminorist │
  │ │ │ pentru │ │ │8122.2.3│Operator la instalaţiile │
  │ │ │turnarea şi │ │ │ │pentru turnarea materialelor │
  │ │ │laminarea │ │ │ │metalice │
  │ │ │metalelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 6.│8123│Operatori la│ │ │8123.2.1│Termist tratamentist │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │ │
  │ │ │de tratament│ │ │ │ │
  │ │ │termic al │ │ │ │ │
  │ │ │metalelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 7.│8124│Operatori la│8124.1.1│Finisor laminate şi trefilate │8124.2.1│Trefilator, trăgător │
  │ │ │instalaţiile│8124.1.2│Decapator │ │ │
  │ │ │de trefilare│8124.1.3│Regulator ţevi │ │ │
  │ │ │a metalelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 8.│8131│Operatori la│8131.1.1│Arzător produse din sticlă │8131.2.1│Operator la cuptoarele şi │
  │ │ │cuptoarele │ │ │ │instalaţiile de producere a │
  │ │ │şi instala- │ │ │ │sticlei şi produselor din │
  │ │ │ţiile de │ │ │ │sticlă │
  │ │ │producere a │ │ │ │ │
  │ │ │sticlei şi │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │din sticlă │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │ 9.│8139│Operatori la│8139.1.1│Arzător produs ceramice │8139.2.1│Operator la fabricarea │
  │ │ │instalaţiile│8139.1.2│Formator produse refractare │ │cocsului şi valorificarea │
  │ │ │de obţinere │ │ │ │subproduselor │
  │ │ │a ceramicii │ │ │8139.2.2│Operator produse refractare │
  │ │ │şi produse- │ │ │ │şi abrazive │
  │ │ │lor refrac- │ │ │8139.2.3│Operator electrozi siderurgici│
  │ │ │tare, │ │ │ │şi produse cărbunoase │
  │ │ │abrazive din│ │ │8139.2.4│Operator la fabricarea │
  │ │ │cărbune şi │ │ │ │produselor refractare │
  │ │ │grafit │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │10.│8141│Operatori la│8141.1.1│Pregătitor P.F.L. şi hârtie pentru │8141.2.1│Operator la instalaţiile de │
  │ │ │instalaţiile│ │filme │ │prelucrare a lemnului │
  │ │ │de prelucra-│8141.1.2│Gaterist la tăiat buşteni │8141.2.2│Operator la producerea │
  │ │ │re a │8141.1.3│Miezuitor panele şi plăci celulare │ │semifabricatelor pe bază de │
  │ │ │lemnului │8141.1.4│Tăietor la fierăstrău panglică │ │lemn │
  │ │ │ │8141.1.5│Lucrător în prelucrarea produselor │ │ │
  │ │ │ │ │semifinite din lemn │ │ │
  │ │ │ │8141.1.6│Fasonator mecanic │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │11.│8142│Operatori la│8142.1.1│Albitor pastă hârtie │8142.2.1│Operator la instalaţiile de │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │fabricare a pastei de hârtie │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │ │
  │ │ │a pastei de │ │ │ │ │
  │ │ │ hârtie │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │12.│8143│Operatori la│ │ │8143.2.1│Operator la fabricarea şi │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │prelucrarea celulozei şi │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │hârtiei │
  │ │ │a hârtiei │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │13.│8151│Operatori la│ │ │8151.2.1│Operator la instalaţiile │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │de fragmentare, de amestecare,│
  │ │ │de fragmen- │ │ │ │măcinare şi malaxare │
  │ │ │tare, │ │ │ │chimică │
  │ │ │amestecare, │ │ │ │ │
  │ │ │măcinare şi │ │ │ │ │
  │ │ │malaxare │ │ │ │ │
  │ │ │chimica │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │14.│8152│Operator la │8152.1.1│Lucrător în chimie anorganica │8152.2.1│Operator industria chimică │
  │ │ │aparatele de│ │ │ │anorganică │
  │ │ │tratament │ │ │ │ │
  │ │ │termic în │ │ │ │ │
  │ │ │chimie │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │15.│8154│Operatori la│8154.1.1│Lucrător în chimie organica │8154.2.1│Operator industria chimică │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │organică │
  │ │ │de distilare│ │ │ │ │
  │ │ │şi tratamen-│ │ │ │ │
  │ │ │te chimice │ │ │ │ │
  │ │ │(cu excepţia│ │ │ │ │
  │ │ │rafinării │ │ │ │ │
  │ │ │petrolului │ │ │ │ │
  │ │ │şi gazelor │ │ │ │ │
  │ │ │naturale) │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │16.│8155│Operatori la│ │ │8155.2.1│Operator chimist la │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │chimizarea metanului │
  │ │ │de rafinare │ │ │ │Operator chimist la │
  │ │ │a petrolului│ │ │8155.2.2│chimizarea gazelor de │
  │ │ │şi gazelor │ │ │ │rafinărie │
  │ │ │naturale │ │ │ │Operator industria de │
  │ │ │ │ │ │8155.2.3│prelucrare a ţiţeiului │
  │ │ │ │ │ │ │petrochimie │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │17.│8161│Operatori la│8161.1.1│Ajutor fochist │8161.2.1│Operator cazane, turbine cu │
  │ │ │instalaţiile│8161.1.2│Lucrător operator în energetica │ │aburi, instalaţii auxiliare şi│
  │ │ │de producere│ │ │ │de termoficare │
  │ │ │ a energiei │ │ │8161.2.2│Operator în centrale │
  │ │ │ │ │ │ │hidroelectrice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │18.│8163│Operatori la│8163.1.1│Pompagiu │8163.2.1│Operator la tratarea apei │
  │ │ │incinera- │8163.1.2│Compresorist │ │tehnologice │
  │ │ │toare, │ │ │ │ │
  │ │ │instalaţii │ │ │ │ │
  │ │ │de tratare a│ │ │ │ │
  │ │ │apei şi │ │ │ │ │
  │ │ │asimilaţi │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │19.│8212│Operatori la│8212.1.1│Cuptorar lianţi │8212.2.1│Operator la fabricarea │
  │ │ │maşini şi │8212.1.2│Fasonator produse azbociment │ │materialelor izolatoare │
  │ │ │instalaţii │8212.1.3│Morar lianţi │8212.2.2│Operator prefabricate din │
  │ │ │pentru │8212.1.4│Tratamentist produse azbociment │ │beton │
  │ │ │fabricarea │8212.1.5│Maşinist pentru prefabricate din │8212.2.3│Operator lianţi şi azbociment │
  │ │ │cimentului │ │beton şi beton armat │ │ │
  │ │ │şi a altor │8212.1.6│Lucrător în industria lianţilor │ │ │
  │ │ │produse │ │ │ │ │
  │ │ │minerale │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │20.│8221│Operatori la│8221.1.1│Operator la fabricarea săpunurilor │8221.2.1│Operator în industria de │
  │ │ │instalaţiile│8221.1.2│Preparator la fabricarea produselor │ │medicamente şi produse │
  │ │ │pentru │ │cosmetice şi parfumerie │ │cosmetice │
  │ │ │producerea │8221.1.3│Preparator prafuri de spălat şi │8221.2.2│Operator la instalaţiile │
  │ │ │medicamen- │ │curăţat │ │pentru producerea produselor │
  │ │ │telor şi │ │ │ │cosmetice │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │cosmetice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │21.│8222│Operatori la│ │ │8222.2.1│Operator la instalaţiile de │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │tratare chimică a metalelor │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │ │
  │ │ │a muniţiei │ │ │ │ │
  │ │ │chimice şi │ │ │ │ │
  │ │ │explozibi- │ │ │ │ │
  │ │ │lilor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │22.│8223│Operatori la│8223.1.1│Arzător cuptorar │8223.2.1│Operator la confecţionarea │
  │ │ │instalaţiile│8223.1.2│Emailator │ │materialelor electroizolante │
  │ │ │de tratare │8223.l.3│Confecţioner izolaţii la │ │ │
  │ │ │chimică a │ │conductoare electrice │ │ │
  │ │ │metalelor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │23.│8224│Operatori la│ │ │8224.2.1│Operator producţie şi │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │exploatare film │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │ │
  │ │ │a produselor│ │ │ │ │
  │ │ │fotografice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │24.│8229│Operatori la│ │ │8229.2.1│Operator la producerea sodei │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │şi produselor cloro-sodice │
  │ │ │de fabricare│ │ │ │ │
  │ │ │a altor │ │ │ │ │
  │ │ │produse │ │ │ │ │
  │ │ │chimice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │25.│8231│Operatori la│8231.1.1│Mecanic vulcanizator │8231.2.1│Operator fabricarea şi │
  │ │ │instalaţiile│8231.1.2│Preparator de cauciuc │ │prelucrarea polimerilor │
  │ │ │utilajele şi│8231.1.3│Dozator prelucrare cauciuc │8231.2.2│Maşinist la maşini pentru │
  │ │ │maşinile │ │ │ │confecţionat materiale │
  │ │ │pentru │ │ │ │electroizolante │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │din cauciuc │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │26.│8232│Operatori la│8232.1.1│Preparator mase plastice │ │ │
  │ │ │instalaţiile│8232.1.2│Presator mase plastice │ │ │
  │ │ │utilajele şi│ │ │ │ │
  │ │ │maşinile │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │articolelor │ │ │ │ │
  │ │ │din │ │ │ │ │
  │ │ │materiale │ │ │ │ │
  │ │ │plastice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │27.│8240│Operatori la│ │ │8240.2.1│Operator la fabricarea │
  │ │ │maşinile şi │ │ │ │produselor finite din lemn │
  │ │ │utilajele │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │ din lemn │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │28.│8251│Operatori la│ │ │8251.2.1│Tipăritor offset │
  │ │ │maşinile şi,│ │ │8251.2.2│Operator montaj copiat tipar │
  │ │ │utilajele │ │ │ │de probă │
  │ │ │de imprimat │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │29.│8261│Operatori la│8261.1.1│Pregătitor amestecuri în filaturi │ │ │
  │ │ │utilajele de│8261.1.2│Pieptănător │ │ │
  │ │ │filatură │8261.1.3│Destrămător │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │30.│8262│Operatori la│8262.1.1│Operator la maşini de urzit │8262.2.1│Operator la fabricarea şi │
  │ │ │maşinile de │8262.1.2│Operator la maşini de tricotat │ │prelucrarea fibrelor chimice │
  │ │ │ţesut şi │ │rectiliniu │ │ │
  │ │ │tricotat │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │31.│8263│Operatori la│8263.1.1│Operator confecţioner industrial │8263.2.1│Confectioner produse textile │
  │ │ │maşini şi │ │ │ │sintetice │
  │ │ │utilaje │ │ │8263.2.2│Operator la maşini şi utilaje │
  │ │ │pentru │ │ │ │pentru industria confecţiilor │
  │ │ │industria │ │ │ │ │
  │ │ │confecţiilor│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │32.│8264│Operatori la│8264.1.1│Curăţitor-vopsitor textile │8264.2.1│Operator la utilajele şi │
  │ │ │utilajele şi│8264.1.2│Apretator textile │ │instalaţiile de finisare │
  │ │ │instalaţiile│ │ │ │textilă │
  │ │ │de finisare │ │ │ │ │
  │ │ │textilă │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │33.│8265│Operatori la│ │ │8265.2.1│Operator la maşini pentru │
  │ │ │maşini │ │ │ │tratarea blănurilor şi pieilor│
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │tratarea │ │ │ │ │
  │ │ │blănurilor │ │ │ │ │
  │ │ │şi pieilor │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │34.│8266│Operatori la│8266.1.1│Pregătitor piese încălţăminte │8266.2.1│Operator la maşini, utilaje şi│
  │ │ │maşini, │8266.1.2│Tălpuitor industrial │ │instalaţii din industria │
  │ │ │utilaje şi │8266.1.3│Pregătitor articole marochinărie │ │încălţămintei │
  │ │ │instalaţii │8266.1.4│Cusător articole marochinărie │ │ │
  │ │ │din │8266.1.5│Cusător piese din înlocuitori │ │ │
  │ │ │industria │ │ │ │ │
  │ │ │încălţămin- │ │ │ │ │
  │ │ │ tei │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │35.│8269│Operatori la│8269.1.1│Cusător confecţii industriale din │8269.2.1│Operator la confecţionarea │
  │ │ │maşini de │ │blană │ │industrială a articolelor de │
  │ │ │prelucrare │ │ │ │sport şi protecţie din piele │
  │ │ │a altor │ │ │ │şi înlocuitori │
  │ │ │articole din│ │ │ │ │
  │ │ │textile, │ │ │ │ │
  │ │ │blănuri şi │ │ │ │ │
  │ │ │alte materi-│ │ │ │ │
  │ │ │ale similare│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │36.│8271│Operatori la│8271.1.1│Preparator peşte, raci şi broaşte │8271.2.1│Operator la prepararea │
  │ │ │maşinile şi │8271.1.2│Preparator pepsină, cheag │ │conservelor din carne, peşte │
  │ │ │utilajele de│ │ │ │şi legume │
  │ │ │prelucrare a│ │ │ │ │
  │ │ │cărnii şi │ │ │ │ │
  │ │ │peştelui │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │37.│8272│Operatori la│8272.1.1│Preparator brânzeturi │ │ │
  │ │ │maşinile şi │ │ │ │ │
  │ │ │utilajele de│ │ │ │ │
  │ │ │fabricare a │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │lactate │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │38.│8273│Operatori la│8273.1.1│Morar │8273.2.1│Morar-silozar │
  │ │ │maşinile de │8273.1.2│Silozar │8273.2.2│Operator la fabricarea │
  │ │ │măcinat │8273.1.3│Preparator extracte, arome şi │ │nutreţurilor combinate │
  │ │ │cereale şi │ │esenţe │ │ │
  │ │ │mirodenii │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │39.│8274│Operatori la│8274.1.1│Preparator îngheţată │ │ │
  │ │ │maşinile şi │ │ │ │ │
  │ │ │utilajele │ │ │ │ │
  │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │pâinii, │ │ │ │ │
  │ │ │pastelor │ │ │ │ │
  │ │ │făinoase, a │ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │de patiserie│ │ │ │ │
  │ │ │cofetărie şi│ │ │ │ │
  │ │ │zaharoase │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │40.│8275│Operatori la│8275.1.1│Lucrător la fabricarea uleiurilor │8275.2.1│Operator în industria uleiului│
  │ │ │maşinile şi │ │vegetale │ │ │
  │ │ │utilajele │8275.1.2│Lucrător la fabricarea conservelor │ │ │
  │ │ │pentru │ │din legume sau fructe │ │ │
  │ │ │prelucrarea │8275.1.3│Lucrător în industria alimentara │ │ │
  │ │ │fructelor, │ │extractiva │ │ │
  │ │ │legumelor şi│ │ │ │ │
  │ │ │fabricarea │ │ │ │ │
  │ │ │uleiurilor │ │ │ │ │
  │ │ │alimentare │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │41.│8276│Operatori la│ │ │8276.2.1│Operator în industria │
  │ │ │utilajele de│ │ │ │zahărului şi produselor │
  │ │ │producere şi│ │ │ │zaharoase │
  │ │ │rafinare a │ │ │ │ │
  │ │ │zahărului │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │42.│8277│Operatori la│8277.1.1│Lucrător la condiţionarea şi │ │ │
  │ │ │maşinile şi │ │prelucrarea plantelor medicinale │ │ │
  │ │ │utilajele de│8277.1.2│Lucrător la prelucrarea cafelei şi │ │ │
  │ │ │prelucrare a│ │a ceaiului │ │ │
  │ │ │cafelei şi │ │ │ │ │
  │ │ │ceaiului │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │43.│8278│Operatori la│8278.1.1│Lucrător la prepararea malţului │8278.2.1│Operator în vinificaţie, │
  │ │ │maşinile şi │8278.1.2│Preparator băuturi răcoritoare │ │alcool, drojdie, băuturi │
  │ │ │instalaţiile│8278.1.3│Preparator rachiuri şi lichioruri │ │alcoolice │
  │ │ │de fabricare│8278.1.4│Distilator rachiuri naturale │8278.2.2│Operator la fabricarea berii │
  │ │ │a berii, │8278.1.5│Vinificator - pivnicer │8278.2.3│Operator la fabricarea │
  │ │ │vinurilor şi│8278.1.6│Lucrător în industria alimentara │ │spirtului şi drojdiei de │
  │ │ │altor băuturi │fermentativa │ │panificaţie │
  │ │ │ │ │ │8278.2.4│Operator la fabricarea │
  │ │ │ │ │ │ │amidonului şi dextrinei │
  │ │ │ │ │ │8278.2.5│Operator în industria │
  │ │ │ │ │ │ │fermentativa │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │44.│8279│Operatori la│ │ │8279.2.1│Operator la prelucrarea │
  │ │ │utilaje de │ │ │ │tutunului şi produselor din │
  │ │ │prelucrare a│ │ │ │tutun │
  │ │ │tutunului şi│ │ │ │ │
  │ │ │produselor │ │ │ │ │
  │ │ │din tutun │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │45.│8282│Montatori de│8282.1.1│Acumulatorist │ │ │
  │ │ │maşini şi │ │ │ │ │
  │ │ │echipamente │ │ │ │ │
  │ │ │electro- │ │ │ │ │
  │ │ │tehnice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │46.│8283│Asamblori de│8283.1.1│Confectioner circuite imprimate │8283.2.1│Montator, reglor, testor │
  │ │ │maşini şi │ │ │ │tehnica de calcul │
  │ │ │echipamente │ │ │8283.2.2│Confectioner componente │
  │ │ │electronice │ │ │ │electronice │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │47.│8284│Asamblori de│8284.1.1│Lucrător la fabricarea fermoarelor │8284.2.1│Asamblor biciclete │
  │ │ │produse şi │8284.1.2│Asamblor jucării │ │ │
  │ │ │articole din│8284.1.3│Asamblor articole de sport │ │ │
  │ │ │metal, │ │ │ │ │
  │ │ │cauciuc şi │ │ │ │ │
  │ │ │materiale │ │ │ │ │
  │ │ │plastice │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │48.│8285│Asamblori de│8285.1.1│Confecţioner-asamblor articole din │ │ │
  │ │ │produse şi │ │lemn │ │ │
  │ │ │articole │ │ │ │ │
  │ │ │din lemn │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │49.│8286│Asamblor de │8286.1.1│Confectioner asamblor de produse │ │ │
  │ │ │produse şi │ │şi articole din carton, textile şi │ │ │
  │ │ │articole din│ │materiale similare │ │ │
  │ │ │carton, │8286.1.2│Confecţioner-asamblor articole din │ │ │
  │ │ │textile şi │ │textile │ │ │
  │ │ │materiale │8286.1.3│Montor articole din piele │ │ │
  │ │ │similare │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │50.│8287│Montatori de│8287.1.1│Ajutor montator mecanic │ │ │
  │ │ │subansamble │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │51.│8290│Operatori la│8290.1.1│Maşinist la maşini de ambalat │8290.2.1│Operator producţie şi │
  │ │ │maşini şi │8290.1.2│Operator la maşina de etichetat │ │exploatare film │
  │ │ │asamblori │ │ │ │ │
  │ │ │neclasifi- │ │ │ │ │
  │ │ │câţi în │ │ │ │ │
  │ │ │grupele de │ │ │ │ │
  │ │ │bază │ │ │ │ │
  │ │ │anterioare │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │52.│8312│Frânari, │8312.1.1│Acar │8312.2.1│Lucrător de trafic feroviar │
  │ │ │acari şi │8312.1.2│Paznic barieră │8312.2.2│Agent comercial feroviar │
  │ │ │agenţi de │8312.1.3│Revizor ace │ │ │
  │ │ │manevra │8312.1.4│Manevrant vagoane │ │ │
  │ │ │ │8312.1.5│Frânar │ │ │
  │ │ │ │8312.1.6│Lucrător feroviar │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │53.│8331│Tractorişti │8331.1.1│Tractorist │ │ │
  │ │ │şi alţi │8331.1.2│Combainier agricol │ │ │
  │ │ │conducători │8331.1.3│Motorist la motoagregate şi maşini │ │ │
  │ │ │de maşini │ │în silvicultură │ │ │
  │ │ │agricole şi │ │ │ │ │
  │ │ │forestiere │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │54.│8332│Conducători │ │ │8332.2.1│Maşinist utilaje cale şi │
  │ │ │de maşini │ │ │ │terasamente │
  │ │ │şi utilaje │ │ │ │ │
  │ │ │terasiere │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │55.│8333│Conducători │8333.1.1│Maşinist pod rulant │8333.2.1│Macaragiu │
  │ │ │de macarale,│8333.1.2│Funicularist │8333.2.2│Maşinist utilaje portuare │
  │ │ │poduri │8333.1.3│Macaragiu macarale plutitoare │ │ │
  │ │ │mobile, │8333.1.4│Docher, mecanizator (muncitor │ │ │
  │ │ │lifturi │ │portuar) │ │ │
  │ │ │subterane │8333.1.5│Lucrator maşinist utilaje │ │ │
  │ │ │şi asimilaţi│ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │56.│8334│Operatori la│8334.1.1│Maşinist la maşini mobile pentru │ │ │
  │ │ │instalaţiile│ │transporturi interioare. │ │ │
  │ │ │de transport│8334.1.2│Maşinist la alte maşini de transport│ │ │
  │ │ │mărfuri │ │pe orizontala şi verticală │ │ │
  │ │ │paletizate │ │ │ │ │
  ├───┼────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
  │57.│8340│Marinari, │8340.1.1│Observator far maritim şi staţie │8340.2.1│Marinar │
  │ │ │navigatori │ │semnal de ceaţă │ │ │
  │ │ │şi asimilaţi│8340.1.2│Conducător ambarcaţiuni │ │ │
  │ │ │ │ │agrement pe ape interioare │ │ │
  │ │ │ │8340.1.3│Pontonier feribot │ │ │
  │ │ │ │8340.1.4│Motopompist │ │ │
  │ │ │ │8340.1.5│Marinar legător │ │ │
  │ │ │ │8340.1.6│Timonier │ │ │
  │ │ │ │8340.1.7│Barjist │ │ │
  │ │ │ │8340.1.8│Lucrator în marina │ │ │
  └───┴────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘

  -----------------