ANEXE din 10 aprilie 2017la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7 din 2017
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 bis din 11 aprilie 2017 Notă
  Aprobate prin NORMA nr. 7 din 10 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017.


  Anexa nr. A1

  la normă
  (la 24-04-2019, Anexa nr. A1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. A2

  la normă
  (la 24-04-2019, Anexa nr. A2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. A3

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Situația modificărilor capitalului propriu
  la data de 31 decembrie ..........

  Nr.
  crt.

  Denumirea elementului

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Creș-
  teri
  (lei)

  Descreș-
  teri
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5

  Col.6=3+4-5

  1

  Capital subscris

  2

  Prime de capital

  3

  Rezerve din reevaluare

  4

  Rezerve legale

  5

  Rezerve statutare sau
  contractuale

  6

  Rezerve reprezentând surplusul
  realizat din rezerve din
  reevaluare

  7

  Alte rezerve

  8

  Alte rezerve specifice
  activității administratorilor
  fondurilor de pensii private

  9

  Acțiuni proprii

  10

  Câstiguri legate de
  instrumentele de capitaluri
  proprii

  11

  Pierderi legate de
  instrumentele de capitaluri
  proprii

  12

  Rezultatul reportat
  reprezentând profitul
  nerepartizat sau pierderea
  neacoperită

  Sold creditor

  Sold debitor

  13

  Rezultatul reportat provenit
  din corectarea erorilor
  contabile

  Sold creditor

  Sold debitor

  14

  Rezultatul exercițiului
  financiar

  Sold creditor

  Sold debitor

  15

  Repartizarea profitului

  16

  Total capitaluri proprii

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila

  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura

  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent și vor fi însoțite de informații referitoare la:– natura modificărilor;– tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;– natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;– orice alte informații semnificative.


  Anexa nr. A4

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Situația fluxurilor de trezorerie
  la data de 31 decembrie ..........

  Nr.
  crt.

  Denumirea indicatorului

  Exercițiul
  financiar
  precedent
  (lei)

  Exercițiul
  financiar
  curent
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  A

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE  1

  a) Încasări de la clienți*)  2

  b) Plăți către furnizori și creditori  3

  c) Dobânzi plătite  4

  d) Impozit pe profit plătit  5

  e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor
  **)  6

  Trezoreria netă din activități de exploatare  B.

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE  7

  a) Plăți pentru achiziționarea de acțiuni  8

  b) Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
  corporale  9

  c) Încasări din vânzarea de imobilizări corporale  10

  d) Dobânzi încasate  11

  e) Dividende încasate  12

  Trezorerie netă din activități de investiție  C.

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE  13

  a) încasări din emisiunea de acțiuni  14

  b) încasări din împrumuturi pe termen lung  15

  c) plata datoriilor aferente leasing-ului
  financiar  16

  d) dividende plătite  17

  Trezorerie netă din activități de finanțare  18

  Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor
  de trezorerie  19

  Trezorerie și echivalente de trezorerie la
  începutul exercițiului financiar  20

  Trezorerie și echivalente de trezorerie la
  sfârșitul exercițiului financiar  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  Notă
  *) - se completează cu încasări din activitatea de exploatare;
  **) - se completează cu alte încasări din exploatare, după caz;

  NOTĂ:
  Administratorii pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.


  Anexa nr. A5

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 1 - Provizioane

  Nr.
  crt.

  Denumirea
  provizionului

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Transferuri
  în conturi**)
  (lei)

  Transferuri
  din
  conturi**)
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Col.0

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5=2+3-4  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  Notă
  **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

  NOTĂ:
  ***) Pentru provizionul tehnic, administratorul va descrie separat și în mod obligatoriu:1. metoda de calcul utilizată;2. explicații cu privire la evoluția provizionului tehnic pe parcursul anului;3. explicații cu privire la activele financiare care acoperă valoarea provizionului tehnic și a metodelor de evaluare ale acestora.


  Anexa nr. A6

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 2 - Repartizarea profitului*)

  Notă
  *) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

  Destinația profitului

  Suma (lei)

  Col.1

  Col.2

  Profit net de repartizat


  - Rezerva legală


  - Acoperirea pierderii contabile


  - Dividende


  - Alte rezerve


  - Alte rezerve specifice activității administratorilor
  fondurilor de pensii private


  Profit nerepartizat


  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. A7

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 3 - Analiza rezultatului din exploatare

  Denumire indicator

  Exercițiul
  financiar
  precedent
  (lei)

  Exercițiul
  financiar
  curent
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  VENITURI DIN EXPLOATARE  1. Cifra de afaceri netă  a) Venituri din activitatea curentă  b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei
  de afaceri nete  2. Veniturile producției imobilizate în scopuri proprii  3. Alte venituri din exploatare  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE  4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe  a) Cheltuieli cu materialele consumabile  b) Alte cheltuieli cu materialele  c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)  5. Cheltuielile suportate de administrator în legătură
  cu activitatea de administrare a fondului de pensii  6. Cheltuieli cu personalul  a) Salarii  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială  7. Ajustări  a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și
  necorporale  a.1) Cheltuieli  a.2) Venituri  b) Ajustarea valorii activelor circulante  b.1) Cheltuieli  b.2) Venituri  8. Alte cheltuieli de exploatare  a) Cheltuieli privind prestațiile externe  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte
  asimilate  c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate  9. Ajustări privind provizioanele  a) Cheltuieli  b) Venituri  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  NOTĂ:
  Se vor menționa următoarele informații:1. Informații privind cifra de afaceri netă;2. Se vor prezenta în mod clar, informații utile pentru evaluarea performanței financiare a entității.
  De exemplu informații privind:(i) Venituri din lucrări executate și servicii prestate(ii) Venituri din studii și cercetări(iii) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii(iv) Venituri din activități diverse(v) Venituri din producția de imobilizări necorporale(vi) Venituri din producția de imobilizări corporale(vii) Venituri din subvenții de exploatare aferente activității curente(viii) Alte venituri din exploatare(ix) Cheltuieli privind stocurile(x) Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți(xi) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(xii) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(xiii) Cheltuieli cu personalul(xiv) Alte cheltuieli de exploatare
  3. (1) totalul onorariilor percepute, aferente exercițiului financiar, de auditorul financiar sau firma de audit pentru auditul financiar al situațiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și orice alte servicii decât cele de audit;(2) tipul și cuantumul comisioanelor de administrare a fondului,(3) tipul și cuantumul comisioanelor aferente activității de depozitare,(4) alte comisioane și taxe prevăzute de legislația în vigoare privind pensiile administrate privat și pensiile facultative.


  Anexa nr. A8

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 4 - Situația creanțelor și datoriilor

  Creanțe

  Sold la sfârșitul
  exercițiului
  Financiar
  (lei)

  Termen de lichiditate

  Sub 1 an

  Peste 1 an

  Col.0

  Col.1 = 2 + 3

  Col.2

  Col.3

  Total, din
  care
  Datorii*)


  Termen de exigibilitate


  Sold la sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Sub 1 an

  1-5 ani

  Peste 5 ani

  Col.0

  Col.1 = 2 + 3 + 4

  Col.2

  Col. 3

  Col. 4

  Total,
  din care

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  Notă
  *) Se vor menționa următoarele informații:
  a) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
  b) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor;
  c) situația creanțelor și datoriilor se va prezenta în formă analitică.


  Anexa nr. A9

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 5 - Situația activelor imobilizate

  Denumirea
  elementului
  de activ
  imobilizat

  Valoarea brută

  Ajustare de valoare

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Creșteri
  (lei)

  Cedări,
  transferuri
  și alte
  reduceri
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Ajustări
  înregistrate
  în cursul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Reduceri
  sau
  reluări
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5=2+3-4

  Col.6

  Col.7

  Col.8

  Col.9=6+7-8


  TOTAL

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. A10

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

  Se vor prezenta:
  a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale, inclusiv o prezentare detaliată a diferențelor dintre politicile contabile aplicate de entitate și politicile aplicate de societatea mamă;
  b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:(i) natura;(ii) motivele;(iii) evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.
  c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.
  d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.
  e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.
  f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:(i) elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;(ii) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;(iii) tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;(iv) modificările rezervei din reevaluare:– valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;– diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar;– sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;– valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.
  g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.
  h) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ la data bilanțului de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorii de active fungibile.

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. A11

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumir
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 7 - Informații privind salariații și
  membrii organelor de administrație,
  conducere și de supraveghere

  Se vor face mențiuni cu privire la:
  a) componența consiliului de administrare și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;
  b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;
  c) indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere;
  d) denumirea și sediul depozitarului fondului de pensii;
  e) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;
  f) valoarea avansurilor și a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului:(i) rata dobânzii;(ii) principalele clauze ale creditului;(iii) suma rambursată până la acea dată;(iv) obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate în numele acestora;
  g) salariați și colaboratori, conform contractelor individuale de muncă, contractelor de management, contractelor de mandat, convențiilor civile, contractelor de colaborare și altele asimilate, cu defalcarea pe fiecare categorie, astfel: 1. personal cu funcții de conducere; 2. personal cu funcții de execuție; 3. alte categorii:(i) număr mediu,(ii) salarii plătite sau de plătit/sume plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar, precum și cheltuielile sociale aferente, defalcate pe categorii de personal;(iii) alte cheltuieli cu contribuțiile plătite de societate la fondurile de pensii facultative în numele și în contul participanților, care au calitatea de angajați în cadrul entității.
  h) alte informații.

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. A12

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 8 - Participații și surse de finanțare

  Se vor prezenta următoarele informații:
  a) se menționează existența oricăror certificate de participare, valori elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în contabilitate;
  b) capital social subscris/patrimoniul entității;
  c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise, menționându-se dacă au fost integral vărsate, și, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor;
  d) acțiuni răscumpărabile:(i) data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;(ii) caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;(iii) valoarea eventualei prime de răscumpărare;
  e) acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:(i) tipul de acțiuni;(ii) număr de acțiuni emise;(iii) valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire;(iv) drepturi legate de distribuție: numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare, perioada de exercitare a drepturilor, prețul plătit pentru acțiunile distribuite;
  f) obligațiuni emise:(i) tipul obligațiunilor emise;(ii) valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;(iii) obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: valoarea nominală, valoarea înregistrată în momentul plății.

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. A13

  la normă
  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│

  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 9 - Alte informații privind activitatea entității

  Se prezintă:
  A. Informații cu privire la prezentarea administratorului entității(i) natura;
  B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină
  C. Informații cu privire la profitul sau pierderea realizată:(i) reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, astfel cum este prezentată în declarația de impozit;(ii) măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale
  D. Cifra de afaceri: prezentarea acesteia pe segmente de activități
  E. Evenimentele ulterioare datei bilanțului
  Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:(i) natura evenimentului;(ii) o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.

  F. Explicații privind veniturile speciale
  Explicații despre valoarea și natura:(i) veniturilor și cheltuielilor extraordinare;(ii) veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.

  G. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit
  H. Efectele comerciale scontate neajunse la scadență
  I. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.
  J. Datorii probabile și angajamente acordate
  K. Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută.
  L. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.
  M. Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații;
  N. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing
  O. În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informații:1. o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;2. dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.
  P. În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele: o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:(i) existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;(ii) restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing(iii) dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.
  R. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.
  S. Nota explicativă privind evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesiona


  Anexa nr. B1

  la normă
  (la 24-04-2019, Anexa nr. B1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. B2

  la normă
  (la 24-04-2019, Anexa nr. B2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. B3

  la normă
  Fondul de pensii ..........
  Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Situația modificărilor capitalului propriu
  la data de 31 decembrie ..........

  Nr.
  crt.

  Denumirea elementului

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Creș-
  teri
  (lei)

  Descreș-
  teri
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5

  Col.6=3+4-5

  1

  Capitalul privind unitățile de
  fond la valoarea nominală
  (ct. 101)

  2

  Prime aferente unităților de
  fond (ct. 104)

  3

  Rezerve specifice activității
  fondurilor de pensii (ct. 106)

  4

  Rezultatul reportat aferent
  activității fondului de pensii
  (ct. 1171)

  Sold C

  Sold D

  5

  Rezultat reportat provenit din
  corectarea erorilor contabile
  (ct. 1174)

  Sold C

  Sold D

  6

  Profitul sau pierderea
  exercițiului financiar
  (ct. 121)

  Sold C

  Sold D

  7

  Repartizarea profitului (129)

  8

  Total capitaluri proprii

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent și vor fi însoțite de informații referitoare la:
  a) natura modificărilor;
  b) tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
  c) natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;
  d) orice alte informații semnificative.


  Anexa nr. B4

  la normă
  Fondul de pensii ..........
  Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Situația fluxurilor de trezorerie
  la data de 31 decembrie ..........

  Nr.
  crt.

  Denumirea indicatorului

  Exercițiul
  financiar
  precedent
  (lei)

  Exercițiul
  financiar
  curent
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  A.

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE
  EXPLOATARE
  a) Încasări de la participanți  b) Plăți către participanți  c) Plăți către furnizori și creditori  d) Dobânzi plătite  e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor  Trezoreria netă din activitatea de exploatare  B.

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII  a) Plăți pentru achiziționarea de acțiuni  b) Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
  financiare  c) Încasări din vânzarea de imobilizări financiare  d) Dobânzi încasate  e) Venituri financiare încasate  Trezorerie netă din activități de investiție  C.

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE  Trezorerie netă din activități de finanțare  Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de
  trezorerie  Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul
  exercițiului financiar  Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul
  exercițiului financiar  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  NOTĂ:
  Administratorii pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.


  Anexa nr. B5

  NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
  ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORI PENTRU FONDURILE DE PENSII

  Fondul de pensii ..........
  Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Administrator de fond ..........
  Nota 1 - Situația depozitelor bancare
  la data de 31 decembrie ..........

  Denumire

  Valoarea depozitului

  Valoarea
  dobânzii

  Pondere
  în total

  Data
  constituirii

  Data
  scadenței

  Banca

  Simbol

  Scadența
  la o lună

  Scadența
  la 3
  luni

  Scadența
  peste 3
  luni

  %

  Valoare

  Col.0

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5

  Col.6

  Col.7

  Col.8

  Col.9

  Total  x

  x

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  NOTĂ:– Situația va cuprinde toate depozitele, certificatele de depozit, certificatele de trezorerie, etc. constituite, ajunse la scadență sau neajunse la scadență;– Pentru cele neajunse la scadență, neprelungite, lichidate, în nota explicativă se va menționa motivul lichidării acestora.


  Anexa nr. B6

  la normă
  Fondul de pensii ..........
  Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Administrator de fond ..........
  NOTA 2 - Situația creanțelor și datoriilor

  Creanțe

  Sold la sfârșitul
  exercițiului Financiar

  TERMEN DE LICHIDITATE

  Sub 1 an

  Peste 1 an

  Col.0

  Col.1 = 2 + 3

  Col.2

  Col.3

  TOTAL, din care
  Datorii*)

  Sold la sfârșitul
  exercițiului Financiar

  TERMEN DE EXIGIBILITATE

  Sub 1 an

  1-5 ani

  Peste 5 ani

  Col.0

  Col.1 = 2 + 3 + 4

  Col.2

  Col.3

  Col.4


  TOTAL, din care

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  Notă
  *) Se vor menționa următoarele informații:
  a) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
  b) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor;
  c) situația creanțelor și datoriilor se va prezenta în formă analitică.


  Anexa nr. B7

  la normă
  Fondul de pensii ..........
  Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Administrator de fond ..........
  NOTA 3 - Analiza rezultatului din activitatea curentă

  Identificarea elementului

  Rând

  Exercițiul
  financiar
  precedent
  (lei)

  Exercițiul
  financiar
  curent
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)

  1  Venituri din investiții pe termen scurt (ct. 762)

  2  Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)

  3  Venituri din investiții financiare cedate
  (ct. 764)

  4  Venituri din comisioane specifice fondului de
  pensii (ct. 704)

  5  Alte venituri din activitatea curentă
  (ct. 754 + 758)

  6  Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)

  7  Venituri din dobânzi (ct. 766)

  8  Alte venituri financiare din activitatea curentă
  (rd. 10 + 11)

  9  - din sconturi obținute (ct. 767)

  10  - din alte venituri financiare (ct. 768)

  11  VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 09)

  12  Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
  (ct. 664)

  13  Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și
  cotizațiile (ct. 622)

  14  Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate
  (ct. 627)

  15  Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
  (ct. 628)

  16  Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte
  asimilate (ct. 635)

  17  Alte cheltuieli din activitatea curentă
  (ct. 654 + 658)

  18  Cheltuieli din diferențe de curs valutar
  (ct. 665)

  19  Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

  20  Alte cheltuieli financiare din activitatea
  curentă (rd. 22 la 23)

  21  - cheltuieli privind sconturile acordate
  (ct. 667)

  22  - alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 668)

  23  CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 13 la 21)

  24  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  - profit (rd. 12-24)

  25  - pierdere (rd. 24-12)

  26  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. B8

  la normă

  Fondul de pensii ..........
  Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Administrator de fond ..........
  NOTA 4 - Principii, politici și metode contabile

  Se vor prezenta:
  a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.
  b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, de la metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:(i) natura;(ii) motivele;(iii) evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.
  c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.
  d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. B9

  la normă
  Fondul de pensii ..........
  Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Administrator de fond ..........
  NOTA 5 - Participații și surse de finanțare

  A. Se vor prezenta următoarele informații pentru perioada raportată:
  a) Evoluția valorii și numărului unităților de fondi. creșterile și descreșterile aferente unităților de fond;ii. structura aferentă creșterilor și descreșterilor în valoarea unităților de fond
  b) numărul și valoarea totală a unităților de fond nou emise;
  c) numărul și valoarea totală a unităților de fond anulate.

  B. Situația privind evoluția numărului participanților și a valorii unității de fond în ultima zi a lunii


  Numărul participanților

  Valoarea
  unității de fond

  Număr de
  unități de fond

  Luna

  S0

  S1

  S2

  S3

  S4

  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  S0 = număr participanți care au aderat în luna respectivă
  S1 = număr participanți care au intrat prin transfer în luna respectivă;
  S2 = număr participanți care au ieșit prin transfer în luna respectivă;
  S3 = număr de participanți la care a fost închis contul (decese, invalidități permanente, intrare în drepturile de plată a pensiei);
  S4 = număr de participanți existenți la sfârșitul lunii în luna respectivă;


  Anexa nr. B10

  la normă

  Fondul de pensii ..........
  Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Administrator de fond ..........
  NOTA 6 - Alte informații privind activitatea entității

  Se prezintă:
  A. Informații cu privire la prezentarea administratorului entității raportoare.
  B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.
  C. Informații cu privire la profitul sau pierderea realizată:– măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale.
  D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i. natura evenimentului;ii. o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.
  E. Explicații despre valoarea și natura:i. veniturilor și cheltuielilor extraordinare;ii. veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.
  F. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.
  G. Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.
  H. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.
  I. Datorii probabile și angajamente acordate.
  J. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.
  K. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. C1

  la normă
  Administrator ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)

  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Situația activelor, datoriilor și
  capitalurilor proprii la data de 31 decembrie ..........


  Identificarea indicatorului

  Rând

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)


  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  A

  ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  1. Cheltuieli de constituire

  01  2. Cheltuieli de dezvoltare

  02  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci
  comerciale, drepturi și active similare dacă
  acestea au fost achiziționate cu titlu
  oneros

  03  4. Fondul comercial

  04  5. Avansuri

  05  TOTAL: (rd. 01 la 05)

  06  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. Terenuri și construcții

  07  2. Instalații tehnice și mașini

  08  3. Alte instalații, utilaje și mobilier

  09  4. Avansuri și imobilizări corporale în
  curs de execuție

  10  TOTAL: (rd. 07 la 10)

  11  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acțiuni deținute la entități afiliate

  12  2. Împrumuturi acordate entităților afiliate

  13  3. Acțiuni deținute la entitățile asociate
  și la entitățile controlate în comun

  14  4. Împrumuturi acordate entităților de care
  entitatea este legată în virtutea
  intereselor de participare

  15  5. Investiții deținute ca imobilizări

  16  6. Alte împrumuturi

  17  7. Imobilizări financiare pentru acoperirea
  provizionului tehnic

  18  TOTAL: (rd. 12 la 18)

  19  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
  (rd. 06 + 11 + 19)

  20  B

  ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile

  21  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri

  22  TOTAL: (rd. 21 la 22)

  23  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie
  încasate după o perioadă mai mare de un an
  trebuie prezentate separat pentru fiecare
  element.)
  1. Creanțe comerciale*)

  24  2. Sume de încasat de la entitățile afiliate

  25  3. Sume de încasat de la entitățile de care
  societatea este legată în virtutea
  intereselor de participare

  26  4. Alte creanțe

  27  5. Creanțe privind capitalul subscris și
  nevărsat

  28  TOTAL: (rd. 24 la 28)

  29  III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate

  30  2. Alte investiții financiare pe termen
  scurt

  31  3. Investiții pe termen scurt pentru
  acoperirea provizionului tehnic

  32  TOTAL: (rd. 30 la 32)

  33  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

  34  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
  (rd. 23 + 29 + 33 + 34)

  35  C

  CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37 + 38)

  36  1.Sume de reluat într-o perioadă de până la
  un an

  37  2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare
  de un an

  38  D

  DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ
  DE PÂNĂ LA UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni,
  prezentându-se separat împrumuturile din
  emisiunea de obligațiuni convertibile

  39  2. Sume datorate instituțiilor de credit

  40  3. Avansuri încasate de la clienți

  41  4. Datorii comerciale - furnizori

  42  5. Efecte de comerț de plătit

  43  6. Sume datorate entităților afiliate

  44  7. Sume datorate entităților de care
  societatea este legată în virtutea
  intereselor de participare

  45  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și
  datorii pentru asigurările sociale

  46  TOTAL: (rd. 39 la 46)

  47  E

  ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
  (rd. 35 + 37-47-73-76)

  48  F

  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
  (rd. 20 + 38 + 48)

  49  G

  DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ
  MAI MARE DE UN AN
  1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni,
  prezentându-se separat împrumuturile din
  emisiunea de obligațiuni convertibile

  50  2. Sume datorate instituțiilor de credit

  51  3. Avansuri încasate de la clienți

  52  4. Datorii comerciale - furnizori

  53  5. Efecte de comerț de plătit

  54  6. Sume datorate entităților afiliate

  55  7. Sume datorate entităților de care
  societatea este legată în virtutea
  intereselor de participare

  56  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și
  datorii pentru asigurările sociale

  57  TOTAL: (rd. 50 la 57)

  58  H

  PROVIZIOANE
  1. Provizioane tehnice specifice sistemului
  de pensii private, (rd. 60 + 61) din care:

  59  1.1. Provizioane tehnice specifice
  sistemului de pensii private - Pilon 2

  60  1.2. Provizioane tehnice specifice
  sistemului de pensii private - Pilon 3

  61  2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69)
  din care:

  62  2.1. Provizioane pentru litigii

  63  2.2. Provizioane pentru garanții acordate
  clienților

  64  2.3. Provizioane pentru restructurare

  65  2.4. Provizioane pentru pensii și obligații
  similare, altele decât cele prevăzute la
  provizioane tehnice specifice sistemului de
  pensii private

  66  2.5. Provizioane pentru impozite

  67  2.6. Provizioane pentru terminarea
  contractului

  68  2.7. Alte provizioane

  69  TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62)

  70  I

  VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:

  71  1. Subvenții pentru investiții (rd. 73 + 74)
  din care:

  72  1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până
  la un an

  73  1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare
  de un an

  74  2. Venituri înregistrate în avans
  (rd. 76 + 77) din care:

  75  2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până
  la un an

  76  2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare
  de un an

  77  J

  CAPITAL ȘI REZERVE
  I. CAPITAL din care:
  1. Capital subscris vărsat

  78  2. Capital subscris nevărsat

  79  3. Alte elemente de capitaluri proprii
  Sold C

  80  Sold D

  81  TOTAL CAPITAL (rd.78 + 79 + 80-81)

  82  II. PRIME DE CAPITAL

  83  III. REZERVE DIN REEVALUARE

  84  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale)

  85  2. Rezerve statutare sau contractuale

  86  3. Alte rezerve)

  87  4. Alte rezerve specifice activității
  administratorilor fondurilor de pensii
  private

  88  TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)

  89  5. Acțiuni proprii

  90  6. Câștiguri legate de instrumentele de
  capitaluri proprii

  91  7. Pierderi legate de instrumentele de
  capitaluri proprii

  92  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
  Sold C

  93  Sold D

  94  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI
  FINANCIAR (ct. 121)
  Sold C

  95  Sold D

  96  Repartizarea profitului

  97  VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82 + 83 +
  84 + 89-90 + 91-92 + 93 - 94 + 95 - 96 - 97)

  98  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective;
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective


  Anexa nr. C2

  la normă
  Administrator ..........

  Județul │_│_│
  Entitatea
  Adresa: localitatea ........,
  sectorul .........., str ..........
  nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. ....

  Telefon, fax
  Număr din registrul comerțului
  Forma de proprietate │_│_│

  Activitatea preponderentă (denumire
  clasă CAEN)

  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Activitatea preponderentă efectiv
  desfășurată (denumire clasă CAEN)
  Cod clasă CAEN │_│_│_│_│
  Cod unic de înregistrare
  │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Situația veniturilor și cheltuielilor
  la data de 31 decembrie ..........


  Identificarea elementului

  Rând

  Realizări aferente
  perioadei de raportare

  Exercițiul
  financiar
  precedent
  (lei)

  Exercițiul
  financiar
  curent
  (lei)

  Col. 1

  Col.2

  Col. 3

  Col. 4

  VENITURI DIN EXPLOATARE

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)

  01  a) Venituri din activitatea de exploatare

  02  b) Venituri din subvenții de exploatare
  aferente cifrei de afaceri nete

  03  2. Venituri din producția de imobilizări

  04  3. Alte venituri din exploatare

  05  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
  (rd. 01 + 04 + 05)

  06  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

  4. Cheltuieli cu materialele și alte
  cheltuieli externe (rd. 08 la 10)

  07  a) Cheltuieli cu materialele consumabile

  08  b) Alte cheltuieli cu materialele

  09  c) Alte cheltuieli externe (cu energia și
  apă)

  10  5. Cheltuieli suportate de administrator în
  legătură cu activitatea de administrare a
  fondului de pensii private

  11  6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14)

  12  a) Salarii și indemnizații

  13  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția
  socială

  14  7. Ajustări

  15  a) Ajustări de valoare privind imobilizările
  corporale și necorporale (rd. 17-18)

  16  a.1) Cheltuieli

  17  a.2) Venituri

  18  b) Ajustări de valoare privind activele
  circulante (rd. 20-21)

  19  b.1) Cheltuieli

  20  b.2) Venituri

  21  8. Alte cheltuieli de exploatare
  (rd. 23 + 24 + 25)

  22  a) Cheltuieli privind prestațiile externe

  23  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
  vărsăminte asimilate

  24  c) Alte cheltuieli de exploatare

  25  9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)

  26  a) Cheltuieli

  27  b) Venituri

  28  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 +
  11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)

  29  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE
  EXPLOATARE

  - Profit (rd.6-29)

  30  - Pierdere (29-6)

  31  VENITURI FINANCIARE

  11. Venituri din interese de participare

  32  - din care, veniturile obținute de la
  entitățile afiliate

  33  12. Alte dobânzi de încasat și venituri
  similare

  34  - din care, veniturile obținute de la
  entitățile afiliate

  35  13. Alte venituri financiare

  36  VENITURI FINANCIARE - TOTAL
  (rd. 32 + 34 + 36 )

  37  CHELTUIELI FINANCIARE

  14. Ajustarea valorii imobilizărilor
  financiare și a investițiilor financiare
  deținute ca active circulante (rd. 39-40)

  38  Cheltuieli

  39  Venituri

  40  15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli
  similare

  41  - din care, cheltuieli în relația cu
  entitățile afiliate

  42  16. Alte cheltuieli financiare

  43  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
  (rd. 38 + 41 + 43)

  44  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ

  - Profit (rd.37-44)

  45  - Pierdere (rd.44-37)

  46  VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)

  47  CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)

  48  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)

  - Profit (rd.47-48)

  49  - Pierdere (rd.48-47)

  50  17. Impozitul pe profit

  51  18. Alte impozite

  52  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI
  FINANCIAR

  - Profit (rd.49-51-52)

  53  - Pierdere (rd.50 + 51 + 52)

  54  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D1

  la normă
  (la 24-04-2019, Anexa nr. D1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. D2

  la normă
  (la 24-04-2019, Anexa D2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. D3

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Situația modificărilor capitalului propriu
  aplicabilă Fondului de garantare
  la data de 31 decembrie ..........

  Nr.
  crt.

  Denumirea elementului

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Creșteri
  (lei)

  Descreșteri
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5

  Col.6=3+4-5

  1

  Fondul de garantare a drepturilor
  din sistemul de pensii private

  1.1

  Fondul de garantare a drepturilor
  din sistemul de pensii private
  constituit din contribuții

  1.2

  Fondul de garantare a drepturilor
  din sistemul de pensii private
  constituit din penalități de
  întârziere pentru neachitarea la
  termen a contribuțiilor datorate
  Fondului de garantare

  1.3

  Fondul de garantare a drepturilor
  din sistemul de pensii private
  constituit din sume rezultate din
  fructificarea disponibilităților
  plasate

  1.4

  Fondul de garantare a drepturilor
  din sistemul de pensii private
  constituit din recuperarea
  creanțelor

  1.5

  Fondul de garantare a drepturilor
  din sistemul de pensii private
  constituit din donații,
  sponsorizări, asistență tehnică,
  fonduri nerambursabile

  1.6

  Fondul de garantare a drepturilor
  din sistemul de pensii private
  constituit din alte resurse
  financiare

  2

  Rezerve

  2.1

  Rezerve reprezentând surplusul
  realizat din rezerve din reevaluare

  2.2

  Alte rezerve

  3

  Rezerve din reevaluare

  4

  Rezultatul reportat

  5

  Rezultatul exercițiului financiar

  6

  Repartizarea rezultatului

  7

  TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D4

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Situația fluxurilor de trezorerie aplicabilă
  Fondului de garantare
  la data de 31 decembrie ..........

  Nr.
  crt.

  Denumirea indicatorului

  Exercițiul
  financiar
  precedent
  (lei)

  Exercițiul
  financiar
  curent
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  I.

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE
  EXPLOATARE  1

  Încasări aferente activității de asigurare a
  plății drepturilor participanților și ale
  beneficiarilor  2

  Încasări aferente activității proprii de
  administrare și funcționare a fondului de
  garantare  3

  Plăți aferente activității de asigurare a plății
  drepturilor participanților și ale beneficiarilor  4

  Plăți aferente activității proprii de administrare
  și funcționare a fondului de garantare  5

  Trezoreria netă din activitatea de exploatare  II.

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII  6

  Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
  financiare aferente activității de asigurare a
  plății drepturilor participanților și ale
  beneficiarilor  7

  Plăți pentru achiziționarea de investiții
  financiare aferente activității proprii de
  administrare și funcționare a fondului de
  garantare  8

  Încasări din vânzarea de imobilizări financiare
  aferente activității de asigurare a plății
  drepturilor participanților și ale beneficiarilor  9

  Încasări din vânzarea de investiții financiare
  aferente activității proprii de administrare și
  funcționare a fondului de garantare  10

  Trezorerie netă din activități de investiții  III.

  FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE  11

  Trezorerie netă din activități de finanțare  12

  Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor
  de trezorerie  13

  Trezorerie și echivalente de trezorerie la
  începutul exercițiului financiar  14

  Trezorerie și echivalente de trezorerie la
  sfârșitul exercițiului financiar  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional

  NOTĂ:
  Fondul de garantare poate folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.


  Anexa nr. D5

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 1
  Situația activelor imobilizate

  Denumirea
  elementului
  de activ
  imobilizat

  Valoarea brută

  Ajustare de valoare

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Creșteri
  (lei)

  Cedări,
  transferuri
  și alte
  reduceri
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Ajustări
  înregistrate
  în cursul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Reduceri
  sau
  reluări
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5=2+3-4

  Col.6

  Col.7

  Col.8

  Col.9=6+7-8


  TOTAL

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D6

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 2
  Situația depozitelor bancare

  Denumire
  bancă

  Simbol
  bancă

  Valoarea depozitului

  Valoarea dobânzii

  Pondere
  în
  total

  Data
  constituirii

  Data
  scadenței

  Scadența
  la o lună

  Scadența
  la trei luni

  Scadența la
  peste trei luni

  %

  Valoare

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5

  Col.6

  Col.7

  Col.8

  Col.9

  Col.10  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D7

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 3
  Situația creanțelor și datoriilor

  Creanțe

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Termen de lichiditate

  Sub 1 an

  Peste 1 an

  Col.1

  Col.2=3 + 4

  Col.3

  Col.4

  TOTAL*)
  Datorii

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Termen de exigibilitate

  Sub 1 an

  1-5 ani

  Peste 5 ani

  Col.1

  Col.2=3+4+5

  Col.3

  Col.4

  Col.5
  TOTAL

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă
  *) Se vor menționa următoarele informații:
  a) valoarea obligațiilor pentru care s-a constituit provizion;
  b) informații utile pentru evaluarea poziției financiare a Fondului de garantare.


  Anexa nr. D8

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 4
  Situația privind resursele financiare ale fondului de garantare

  Nr.
  crt.

  Identificare elemente

  Resurse destinate pentru
  asigurarea plății drepturilor
  participanților și ale
  beneficiarilor (lei)

  Resurse destinate pentru acoperirea
  cheltuielilor legate de
  administrarea și funcționarea
  acestuia (lei)

  Exercițiul
  financiar
  precedent

  Exercițiul
  financiar
  curent

  Exercițiul
  financiar
  precedent

  Exercițiul
  financiar
  curent

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5

  Col.6

  1

  Sume plătite la Fondul de
  garantare cu titlu de
  contribuție inițială la
  constituirea Fondului de
  garantare de către
  administratorii și furnizorii
  de pensii private

  2

  Sume plătite cu titlu de
  contribuții anuale la Fondul
  de garantare, distinct pentru
  fondurile de pensii
  facultative, respectiv
  fondurile de pensii
  administrate privat

  3

  Sume plătite la Fondul de
  garantare cu titlu de
  penalități de întârziere
  pentru neachitarea la termen a
  contribuțiilor datorate
  Fondului de garantare

  4

  Sume rezultate din
  fructificarea
  disponibilităților plasate

  5

  Sume plătite la Fondul de
  garantare cu titlu de
  contribuții majorate

  6

  Sume din recuperarea
  creanțelor compensate de
  Fondul de garantare, decurgând
  din subrogarea în drepturile
  participanților și/sau ale
  beneficiarilor

  7

  Sume din donații, sponsorizări
  asistență tehnică, fonduri
  nerambursabile

  8

  Alte resurse financiare,
  inclusiv credite bancare

  9

  Sume plătite Fondului de
  garantare pentru acoperirea
  cheltuielilor legate de
  administrarea și funcționarea
  acestuia

  10

  TOTAL

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D9

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 5
  Situația sumelor utilizate pentru acoperirea
  plății compensației către participanți și beneficiari
  la data de ..........

  Nr.
  crt.

  Identificare elemente

  Exercițiul
  financiar
  precedent

  Exercițiul
  financiar
  curent

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  1

  Suma compensației plătită către participanții
  fondurilor de pensii administrate private (lei)  2

  Suma compensației plătită către participanții
  fondurilor de pensii facultative (lei)  3

  TOTAL  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D10

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 6
  Plasarea disponibilităților Fondului de garantare

  Nr.
  crt.

  Stabilirea instrumentelor financiare

  Exercițiul
  financiar
  precedent

  Exercițiul
  financiar
  curent

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  1.

  Instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi
  și depozite în lei la o instituție de credit
  persoană juridică română sau o sucursală a unei
  instituții de credit străine autorizate să
  funcționeze pe teritoriul României, care nu se
  află în procedură de supraveghere specială ori
  administrare specială (lei), din care:  1.1.

  Conturi curente (lei)  1.2.

  Depozite (lei)  1.3.

  Alte instrumente ale pieței monetare (lei)  2.

  Titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor
  Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau
  aparținând Spațiului Economic European (lei)  3.

  Alte instrumente financiar (lei).  4.

  TOTAL  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D11

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 7
  Analiza rezultatului obținut de Fondul de garantare

  Nr.
  crt.

  Identificare elemente

  Exercițiul
  financiar
  precedent

  Exercițiul
  financiar
  curent

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  I.

  Rezultatul din activitatea curentă, din care:  1

  - aferent activității de asigurare a plății
  drepturilor participanților și ale beneficiarilor
  (lei)  2

  - aferent activității proprii de administrare și
  funcționare a fondului de garantare (lei)  II.

  Rezultatul extraordinar, din care:  3

  - aferent activității de asigurare a plății
  drepturilor participanților și ale beneficiarilor
  (lei)  4

  - aferente activității proprii de administrare și
  funcționare a fondului de garantare (lei)  III

  Rezultatul total:  5

  - aferent activității de asigurare a plății
  drepturilor participanților și ale beneficiarilor
  (lei)  6

  - aferent activității proprii de administrare și
  funcționare a fondului de garantare (lei)  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D12

  la normă
  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 8
  Provizioane

  Nr.
  crt.

  Denumirea provizionului

  Sold la
  începutul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Transferuri
  în cont
  (lei)

  Transferuri
  din cont
  (lei)

  Sold la
  sfârșitul
  exercițiului
  financiar
  (lei)

  Col.1

  Col.2

  Col.3

  Col.4

  Col.5

  Col.6=3+4-5  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D13

  la normă

  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 9
  Principii, politici și metode contabile

  Se prezintă:
  a) Reglementările contabile aplicate de Fondul de garantare la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.
  b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, de la metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se: natura, motivele și evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.
  c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.
  d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. D14

  la normă

  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 10
  Alte informații privind activitatea
  Fondului de garantare

  Se prezintă:
  A. Informații cu privire la prezentarea și identificarea Fondului de garantare.
  B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.
  C. Informații cu privire la mecanismul de finanțare și rezultatul realizat de către Fondul de garantare.
  D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i) natura evenimentului;ii) o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.
  E. Explicații despre valoarea și natura:i) veniturilor și cheltuielilor extraordinare;ii) veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.
  F. Onorariile plătite auditorilor financiari și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare.
  G. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.
  H. Datorii probabile și angajamente acordate.
  I. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.
  J. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.

  ADMINISTRATOR,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila


  ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele
  Calitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional


  Anexa nr. E1

  la normă
  Date informative
  la data de 31 decembrie ..........

  - lei -

  I. Date privind rezultatul înregistrat

  Nr.
  rd.

  Nr. unități

  Sume

  A

  B

  1

  2

  Unități care au înregistrat profit

  01  Unități care au înregistrat pierdere

  02  Unități care nu au înregistrat nici profit,
  nici

  03  II. Date privind plățile restante

  Nr.
  rd.

  Total
  (col. 2 +
  3)

  Din care:

  Pentru
  activitatea
  curentă

  Pentru
  activitatea de
  investiții

  A

  B

  1

  2

  3

  Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19
  + 23), din care:

  04
  Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din
  care:

  05
  - peste 30 de zile

  06
  - peste 90 de zile

  07
  - peste 1 an

  08
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor
  sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

  09
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat
  datorate de angajatori, salariați și alte
  persoane asimilate

  10
  - contribuții pentru fondul asigurărilor
  sociale de sănătate

  11
  - contribuția pentru pensia suplimentară

  12
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor
  pentru șomaj

  13
  - alte datorii sociale

  14
  Obligații restante față de bugetele fondurilor
  speciale și alte fonduri

  15
  Obligații restante față de alți creditori

  16
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit
  la bugetul de stat

  17
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit
  la bugetele locale

  18
  Credite bancare nerambursate la scadență -
  total (rd. 20 la 22), din care:

  19
  - restante după 30 de zile

  20
  - restante după 90 de zile

  21
  - restante după 1 an

  22
  Dobânzi restante

  23
  III. Număr mediu de salariați

  Nr.
  rd.

  31 decembrie
  an precedent

  31 decembrie
  an curent

  A

  B

  1

  2

  Număr mediu de salariați

  24  Numărul efectiv de salariați existenți la
  sfârșitul perioadei

  25  IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în
  cursul perioadei de raportare. Subvenții
  încasate și creanțe restante

  Nr.
  rd.

  Sume

  A

  B

  1

  Venituri brute din dobânzi plătite către
  persoanele fizice nerezidente, din care:

  26


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  27


  Venituri brute din dobânzi plătite către
  persoanele fizice nerezidente din statele
  membre ale Uniunii Europene, din care:

  28


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  29


  Venituri brute din dobânzi plătite către
  persoane juridice nerezidente, din care:

  30


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  31


  Venituri brute din dobânzi plătite către
  persoane juridice asociate*2) nerezidente din
  statele membre ale Uniunii Europene, din care:

  32


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  33


  Venituri brute din dividende plătite către
  persoane fizice nerezidente, din care:

  34


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  35


  Venituri brute din dividende plătite către
  persoane fizice nerezidente din statele membre
  ale Uniunii Europene, din care:

  36


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  37


  Venituri brute din dividende plătite către
  persoane juridice nerezidente potrivit
  prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din
  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
  modificările și completările ulterioare, din
  care:

  38


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  39


  Venituri brute din redevențe plătite către
  persoane fizice nerezidente, din care:

  40


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  41


  Venituri brute din redevențe plătite către
  persoane fizice nerezidente din state membre
  ale Uniunii Europene, din care:

  42


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  43


  Venituri brute din redevențe plătite către
  persoane juridice nerezidente, din care:

  44


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  45


  Venituri brute din redevențe plătite către
  persoane juridice asociate*3) nerezidente din
  statele membre ale Uniunii Europene, din care:

  46


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  47


  Redevențe plătite în cursul perioadei de
  raportare pentru bunurile din domeniul public,
  primite în concesiune, din care:

  48


  - redevențe pentru bunurile din domeniul public
  plătite la bugetul de stat

  49


  Redevență minieră plătită la bugetul de stat

  50


  Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

  51


  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare
  pentru terenuri*4)

  52


  Venituri brute din servicii plătite către
  persoane nerezidente, din care:

  53


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  54


  Venituri brute din servicii plătite către
  persoane nerezidente din statele membre ale
  Uniunii Europene, din care:

  55


  - impozitul datorat la bugetul de stat

  56


  Subvenții încasate în cursul perioadei de
  raportare, din care:

  57


  - subvenții încasate în cursul perioadei de
  raportare aferente activelor

  58


  - subvenții aferente veniturilor, din care:

  59


  - subvenții pentru stimularea ocupării forței
  de muncă*5)

  60


  Creanțe restante, care nu au fost încasate la
  termenele prevăzute în contractele comerciale
  și/sau în actele normative în vigoare, din
  care:

  61


  - creanțe restante de la entități din sectorul
  majoritar sau integral de stat

  62


  - creanțe restante de la entități din sectorul
  privat

  63


  V. Tichete de masă

  Nr.
  rd.

  Sume

  A

  B

  1

  Contravaloarea tichetelor de masă acordate
  salariaților*6)

  64


  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
  cercetare-dezvoltare*7)

  Nr.
  rd.

  31 decembrie
  an precedent

  31 decembrie
  an curent

  A

  B

  1

  2

  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

  65  - după surse de finanțare, din care:

  66  - din fonduri publice

  67  - din fonduri private

  68  - după natura cheltuielilor, din care:

  69  - cheltuieli curente

  70  - cheltuieli de capital

  71  VII. Cheltuieli de inovare*8)

  Nr.
  rd.

  31 decembrie
  an precedent

  31 decembrie
  an curent

  A

  B

  1

  2

  Cheltuieli de inovare

  72  VIII. Alte informații

  Nr.
  rd.

  31 decembrie
  an precedent

  31 decembrie
  an curent

  A

  B

  1

  2

  Avansuri acordate pentru imobilizări
  necorporale

  73  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  74  Imobilizări financiare, în sume brute
  (rd. 76 + 84), din care:

  75  Acțiuni deținute la entitățile afiliate,
  interese de participare, alte titluri
  imobilizate și obligațiuni, în sume brute
  (rd. 77 la 83), din care:

  76  - acțiuni cotate emise de rezidenți

  77  - acțiuni necotate emise de rezidenți

  78  - părți sociale emise de rezidenți

  79  - obligațiuni emise de rezidenți

  80  - acțiuni emise de organismele de plasament
  colectiv emise de rezidenți

  81  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți

  82  - obligațiuni emise de nerezidenți

  83  Creanțe imobilizate, în sume brute
  (rd. 85 + 86), din care:

  84  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în
  lei, a căror decontare se face în funcție de
  cursul unei valute

  85  - creanțe imobilizate în valută

  86  Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru
  cumpărări de bunuri de natura stocurilor
  acordate furnizorilor și alte conturi asimilate
  în sume brute, din care:

  87  - creanțe comerciale externe, avansuri acordate
  pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor
  acordate furnizorilor externi și alte conturi
  asimilate, în sume brute

  88  Creanțe neîncasate la termenul stabilit

  89  Creanțe în legătură cu personalul și conturi
  asimilate

  90  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor
  sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96),
  din care:

  91  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor
  sociale

  92  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul
  statului

  93  - subvenții de încasat

  94  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte
  asimilate

  95  alte creanțe în legătură cu bugetul statului

  96  Creanțele entității în relațiile cu entitățile
  din grup

  97  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor
  sociale și bugetul statului neîncasate la
  termenul stabilit

  98  Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate

  99  Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:

  100  - decontări cu entitățile asociate și
  entitățile controlate în comun, decontări cu
  acționarii privind capitalul și decontări din
  operațiuni în participație

  101  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice
  și persoanele juridice, altele decât creanțele
  în legătură cu instituțiile publice
  (instituțiile statului)

  102  - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de
  trezorerie" reprezentând avansurile de
  trezorerie, acordate potrivit legii și
  nedecontate până la data de raportare

  103  Dobânzi de încasat, din care:

  104  - de la nerezidenți

  105  Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
  economici

  106  Investiții pe termen scurt, în sume brute,
  (rd. 108 la 114), din care:

  107  - acțiuni cotate emise de rezidenți

  108  - acțiuni necotate emise de rezidenți

  109  - părți sociale emise de rezidenți

  110  - obligațiuni emise de rezidenți și obligațiuni
  emise de nerezidenți

  111  - acțiuni emise de organismele de plasament
  colectiv rezidente și acțiuni emise de
  nerezidenți

  112  - titluri de stat

  113  - depozite bancare pe termen scurt

  114  Alte valori de încasat

  115  Casa în lei și în valută, din care:

  116  - în lei

  117  - în valută

  118  Conturi curente la bănci în lei și în valută,
  din care:

  119  - în lei, din care:

  120  - conturi curente în lei deschise la bănci
  nerezidente

  121  - în valută, din care:

  122  - conturi curente în valută deschise la bănci
  nerezidente

  123  Alte conturi curente la bănci și acreditive
  (rd. 125 + 126), din care:

  124  - sume în curs de decontare, acreditive și alte
  valori de încasat, în lei

  125  - sume în curs de decontare și acreditive în
  valută

  126  Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143
  + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163
  + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180),
  din care:

  127  Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în
  sume brute, (rd. 129 + 130), din care:

  128  - în lei

  129  - în valută

  130  Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de
  obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133),
  din care:

  131  - în lei

  132  - în valută

  133  Credite bancare interne pe termen scurt,
  (rd. 135 + 136), din care:

  134  - în lei

  135  - în valută

  136  Dobânzile aferente creditelor bancare interne
  pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care:

  137  - în lei

  138  - în valută

  139  Credite bancare externe pe termen scurt,
  (rd. 141 + 142), din care:

  140  - în lei

  141  - în valută

  142  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe
  termen scurt, (rd. 144 + 145), din care:

  143  - în lei

  144  - în valută

  145  Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148)
  din care:

  146  - în lei

  147  - în valută

  148  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen
  lung, (rd. 150 + 151), din care:

  149  - în lei

  150  - în valută

  151  Credite bancare externe pe termen lung,
  (rd. 153 + 154), din care:

  152  - în lei

  153  - în valută

  154  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe
  termen lung, (rd. 156 + 157), din care:

  155  - în lei

  156  - în valută

  157  Credite de la trezoreria statului și dobânzile
  aferente

  158  Alte împrumuturi și dobânzile aferente,
  (rd. 160 + 161), din care:

  159  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare
  se face în funcție de cursul unei valute

  160  - în valută

  161  Alte împrumuturi și datorii asimilate,
  din care:

  162  - valoarea concesiunilor primite

  162
  a  Datorii comerciale, avansuri primite de la
  clienți și alte conturi asimilate, în sume
  brute, din care:

  163  - datorii comerciale externe, avansuri primite
  de la clienți externi și alte conturi asimilate
  în sume brute

  164  Datorii în legătură cu personalul și conturi
  asimilate

  165  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor
  sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170),
  din care:

  166  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor
  sociale

  167  - datorii fiscale în legătură cu bugetul
  statului

  168  - fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate

  169  - alte datorii în legătură cu bugetul statului

  170  Datoriile entității în relațiile cu entitățile
  din grup

  171  Sume datorate acționarilor

  172  Datorii din operațiuni cu instrumente derivate

  173  Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:

  174  - decontări cu entitățile asociate și
  entitățile controlate în comun, decontări cu
  acționarii privind capitalul, dividende și
  decontări din operații în participație

  175  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice
  și persoanele juridice, altele decât datoriile
  în legătură cu instituțiile publice
  (instituțiile statului)*9)

  176  - subvenții nereluate la venituri

  177  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări
  financiare și investiții pe termen scurt

  178  - venituri în avans aferente activelor primite
  prin transfer de la clienți

  179  Dobânzi de plătit

  180  Valoarea împrumuturilor primite de la
  operatorii economici

  181  Capital subscris vărsat*10), din care:

  182  - acțiuni cotate*11)

  183  - acțiuni necotate*12)

  184  - părți sociale

  185  - capital subscris vărsat de nerezidenți

  186  Brevete și licențe

  187  IX. Informații privind cheltuielile cu
  colaboratorii

  Nr.