ORDIN nr. 463 din 21 iulie 2004
privind modificarea Prescripţiei tehnice PT C 4/2-2003, ediţia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 334/2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,
  având în vedere referatul de aprobare prezentat,
  ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Prescripţia tehnică PT C 4/2-2003, ediţia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 334/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 şi 70 bis din 28 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La capitolul 1 "Generalităţi" se introduce punctul 1.1.5 cu următorul cuprins:
  "1.1.5. În situaţia în care între prezenta prescripţie tehnică şi Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune şi, de asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune există diferenţe, se vor lua în considerare prevederile hotărârilor Guvernului menţionate anterior.".
  2. Punctul 1.3.2. "Standarde" va avea următorul cuprins:
  "1.3.2. Standarde
  Standardele sunt menţionate în anexa B.
  Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii. În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."
  3. Partea introductivă a punctului 3.2.1.1 va avea următorul cuprins:
  "Se admite folosirea tablelor, cu următoarele limitări:";
  4. La punctul 3.2.1.1 litera d), se elimină "Conform STAS 500/2;".
  5. Punctul 3.2.1.2 va avea următorul cuprins:
  "3.2.1.2. Pentru tablele din oţel marca A21, conform STAS 11501, volumul încercărilor şi lotizarea vor fi conform unei specificaţii tehnice";
  6. La punctul 3.4.5 (fraza a treia) se elimină "conform STAS 9377" şi "conform STAS 8184".
  7. La punctul 3.7.1, litera h) va avea următorul cuprins:
  "h) condiţiile tehnice, regulile pentru verificarea calităţii, marcarea şi documentele vor corespunde prevederilor SR ISO 3755, SR ISO 9477, SR ISO 2596 şi SR EN 10283.";
  8. Partea introductivă a punctului 3.9.1 va avea următorul cuprins:
  "Elementele recipientelor se pot executa din cupru şi aliaje de cupru, conform STAS 95, SR ISO 428, SR ISO 431, SR EN 1976, STAS 270/3, SR EN 1652, STAS 289/2, STAS 292/1, STAS 292/2 SR EN 12163, SR EN 12167, SR EN 13599, SR EN 12499, SR ISO 439 şi SR EN 1653, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:".
  9. Partea introductivă a punctului 3.10.1 va avea următorul cuprins:
  "Elementele recipientelor sub presiune se pot executa din aluminiu şi aliaje de aluminiu conform SR EN 485-2, SR EN 485-4, SR EN 754-1, SR EN 754-2 şi SR EN 754-7, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:".
  10. La punctul 7.2.7 se înlocuieşte "SR EN 10204" cu "SR EN 10204+A1".
  11. La punctul 7.3.9 se înlocuieşte "STAS 6808" cu "SR 6808".
  12. La punctul 7.6.7 (fraza a doua) se înlocuieşte "SR EN 1043/1 şi SR EN 1043/2" cu "SR EN 1043-1 şi SR EN 1043-2".
  13. În anexa B se înlocuieşte "SR EN 10020:1993" cu "SR EN 10020:2003".
  14. În anexa B se înlocuieşte "SR EN 1043:1997" cu "SR EN 1043-1:1997".
  15. În anexa B se elimină următoarele standarde:
  SR 3127:1994, STAS 197/1-80, STAS 197/2-83, STAS 198/1-86, STAS 199/1-73, STAS 199/2-86, STAS 201/1-89, STAS 201/2-80, STAS 293/1-84, STAS 293/2-80, STAS 391/1-89, STAS 391/2-87, STAS 392/1-84, STAS 392/2-87, STAS 393/1-84, STAS 393/2-80, STAS 394/1-84, STAS 394/2-80, STAS 426/1-84, STAS 426/2-80, STAS 500/1-89, STAS 500/2-80, STAS 521/1-84, STAS 521/2-80, STAS 522/1-84, STAS 522/2-80, STAS 523/1-84, STAS 523/2-80, STAS 880-88, STAS 1126-87, STAS 2429/2-80, STAS 2430/2-80, STAS 2883/1-88, STAS 2883/2-91, STAS 2883/3-88, STAS 3478-86, STAS 3583-87, STAS 6885-63, STAS 8184-87, STAS 9377-90, STAS 9378-87, STAS 12403-86, STAS 12404-85 şi SR EN 10002-1:1995.
  16. În anexa B se introduc următoarele standarde:
  SR EN 10283:1999 Oţeluri turnate rezistente la coroziune
  SR ISO 2596:2001 Minereuri de fier. Determinarea umidităţii higroscopice a eşantioanelor pentru analiză. Metoda gravimetrică şi metoda Karl Fischer
  SR EN 12163:2002 Cupru şi aliaje de cupru. Bare pentru aplicaţii generale
  SR EN 12167:2002 Cupru şi aliaje de cupru. Profile şi bare dreptunghiulare pentru aplicaţii generale
  SR EN 13599:2003 Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi benzi de cupru pentru aplicaţii electrice
  SR EN 12499:2003 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru aplicaţii generale
  SR EN 1653:2003 Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi depozitarea apei calde
  SR EN 10216-2:2003 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperaturi ridicate
  SR EN 10002-1:2002 Materiale metalice. Încercarea la tracţiune. Partea 1: Metoda de verificare la temperatura ambiantă
  SR 6808:1998 Utilaj pentru industria chimică. Funduri pentru recipiente cilindrice. Condiţii tehnice generale de calitate
  STAS 10321-88 Ţevi rotunde fără sudură, extrudate la cald, din oţeluri inoxidabile şi refractare
  STAS 10358-88 Ţevi rotunde fără sudură, trase sau laminate la rece, din oţeluri inoxidabile şi refractare
  SR EN 10295:2003 Oţeluri turnate refractare.
  17. În tabelul din anexa C (penultima şi ultima coloană) se elimină următoarele standarde:
  STAS 500/2, STAS 2883/1, STAS 2883/2, STAS 2883/3, STAS 8184, STAS 9378, STAS 880 şi STAS 12404.
  18. În tabelul din anexa C (ultima coloană) se înlocuieşte "STAS 3478" cu "SR EN 10216-2".
  19. În tabelul din anexa D (penultima şi ultima coloană) se elimină următoarele standarde:
  STAS 2883/1, STAS 2883/3, STAS 8184, STAS 9378, STAS 12403 şi STAS 12404.
  20. În tabelul din anexa D (penultima şi ultima coloană) se înlocuiesc următoarele standarde:
  STAS 3478 cu SR EN 10216-2, STAS 6885 cu SR ISO 2596, STAS 6855 cu SR EN 10295 şi STAS 1773 cu SR ISO 9477.
  21. În tabelul din anexa E (penultima şi ultima coloană) se elimină STAS 3583.
  22. În tabelul din anexa E (penultima şi ultima coloană) se înlocuieşte "STAS 6855" cu "SR EN 10295" şi, de asemenea, se înlocuieşte "STAS 12451" cu "STAS 12451/1".
  23. În tabelul din anexa F (penultima şi ultima coloană) se înlocuieşte "STAS 6855" cu "SR EN 10295".
  24. În anexa H, tabelul 8, la rubrica OBSERVAŢIE din subsolul tabelului se elimină "conform STAS 2883".


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,
  Andrei Grigorescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 iulie 2004.
  Nr. 463.
  ---------