ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. U din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:
  "Prevederile prezentei ordonanţe se aplică la comercializarea produselor noi, uzate sau reconditionate şi a serviciilor destinate consumatorilor, cu excepţia produselor uzate care se comercializează ca antichitati şi a produselor destinate să fie reparate sau reconditionate înainte de utilizare, cu condiţia ca agentul economic sa informeze cumpărătorul despre aceasta."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe se înţelege:
  - calitate - ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţile explicite sau implicite;
  - consumator - persoana fizica care cumpara, dobândeşte, utilizează ori consuma produse sau servicii, în afară activităţii sale profesionale;
  - agent economic - persoana fizica sau juridică, care fabrica, importa, transporta, depozitează sau comercializează produse ori părţi din acestea ori prestează servicii;
  - producător:
  ● agentul economic care fabrica un produs sau care îşi aplica numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs ori care reconditioneaza produsul;
  ● reprezentantul fabricantului, când acesta nu îşi are sediul în România sau, în lipsa acestuia, importatorul produsului;
  ● agentul economic din lantul de distribuţie, în măsura în care activitatea sa profesională poate afecta caracteristicile produsului pus pe piaţa;
  - distribuitor - agentul economic din lantul de distribuţie, a cărui activitate profesională nu afectează caracteristicile produsului;
  - vânzător - distribuitorul care oferă produsul consumatorului;
  - prestator - agentul economic care prestează servicii;
  - produs - bunul material destinat consumului sau utilizării finale individuale ori colective;
  - produs sigur - produsul care, folosit în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri minime, ţinând seama de întrebuinţarea acestuia.
  Riscul se considera acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, în funcţie de următoarele aspecte:
  ● caracteristicile produsului, ale ambalarii şi ale instrucţiunilor de montaj şi întreţinere;
  ● efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit;
  ● modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicaţii şi informaţii furnizate de producător;
  ● categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului.
  Evaluarea securităţii produselor se face în conformitate cu cerinţele minime de securitate prevăzute în actele normative specifice. În lipsa acestora, în procesul de evaluare se au în vedere cerinţele generale de securitate cuprinse în standardele române, europene sau internaţionale, iar dacă acestea nu exista, se au în vedere cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice din domeniu;
  - produs periculos - produsul care nu îndeplineşte condiţiile din definitia produsului sigur;
  - produs de folosinţă îndelungată - produsul relativ complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere;
  - serviciu - activitatea, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul satisfacerii unor necesitaţi ale consumatorilor;
  - declaraţie de conformitate - declaraţia facuta de către un producător sau un prestator, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul ca un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ;
  - clauza abuzivă - o clauza contractuală care nu a fost negociata direct cu consumatorul şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor;
  - termen de garanţie - limita de timp ce curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul îşi asuma responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficientele nu sunt imputabile consumatorului;
  - termen de valabilitate - limita de timp stabilită de producător, până la care un produs perisabil sau un produs care în scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sănătatea consumatorului, îşi păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi de păstrare; pentru produsele alimentare, acesta reprezintă data limita de consum;
  - data durabilitatii minimale - data stabilită de producător până la care un produs alimentar îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele pentru care se stabileşte data durabilitatii minimale nu trebuie să fie periculoase nici după această dată;
  - durata medie de utilizare - intervalul de timp stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile functionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;
  - viciu ascuns - deficienta calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat, care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare;
  - practici comerciale abuzive -metode de vânzare restrictive sau condiţionate care afectează interesele consumatorilor."
  3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Se interzice punerea pe piaţa a produselor periculoase.
  Se interzic producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute."
  4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate sau al datei durabilitatii minimale stabilite de producător.
  Se interzice modificarea termenului de valabilitate sau a datei durabilitatii minimale înscrise pe produs, pe eticheta sau pe ambalaj."
  5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Agenţii economici sunt obligaţi:
  a) producătorii:
  - sa pună pe piaţa numai produse sigure şi, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate;
  - sa pună pe piaţa numai produse care respecta condiţiile calitative prescrise sau declarate;
  - sa oprească livrările şi sa retragă de la beneficiari produsele la care organele abilitate de lege au constatat ca sunt periculoase sau nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise sau declarate;
  - să asigure în producţie condiţii igienico-sanitare conform normelor sanitare în vigoare;
  b) distribuitorii:
  - să se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respecta condiţiile calitative prescrise sau declarate;
  - sa nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau considera ca pot fi periculoase;
  - sa anunţe, imediat, autorităţile publice competente, precum şi producătorul despre existenta pe piaţa a oricărui produs de care au cunoştinţa ca este periculos;
  - sa retragă de la comercializare şi de la consumatori produsele la care organele abilitate de lege au constatat că nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise sau declarate;
  - să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător, precum şi condiţiile igienico-sanitare pe timpul transportului, manipulării, depozitarii şi desfacerii, conform normelor în vigoare;
  c) prestatorii de servicii:
  - sa folosească, în cadrul serviciilor prestate, numai produse sigure şi, după caz, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate, şi sa anunţe imediat existenta pe piaţa a oricărui produs despre care au cunoştinţa ca este periculos;
  - sa presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
  - să respecte condiţiile calitative prescrise sau declarate, precum şi clauzele prevăzute în contracte;
  - să asigure, la prestarea serviciilor, condiţiile tehnice stabilite de producător, precum şi condiţiile igienico-sanitare, conform normelor în vigoare."
  6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Agenţii economici sunt obligaţi sa pună pe piaţa numai produse care corespund caracteristicilor calitative prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi sa nu folosească practici comerciale abuzive."
  7. Articolul 15 se completează cu alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:
  "Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acesteia.
  Agentul economic are aceleaşi obligaţii pentru produsul sau serviciul înlocuit ca şi pentru produsul sau serviciul vândut iniţial."
  8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, adresa producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de garanţie, de valabilitate sau data durabilitatii minimale, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compozitia, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare şi despre contraindicatii.
  Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie şi, după caz, de declaraţia de conformitate, de cartea tehnica ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de către producător.
  Vânzătorul trebuie să informeze consumatorii despre preţul produsului şi să ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice care trebuie să însoţească produsul.
  Informaţiile trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de ţara de origine a produsului, fără a se exclude prezentarea acestora şi în alte limbi străine."
  9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a afirmaţiilor şi indicaţiilor care nu sunt conforme cu parametrii ce caracterizează produsele şi serviciile şi care nu pot fi probate."
  10. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac în locuri şi în spaţii autorizate conform reglementărilor legale în vigoare.
  Este obligatorie afişarea, în mod vizibil, a denumirii unităţii, afişarea şi respectarea orarului de funcţionare."
  11. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor care apara drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor în general sunt, de drept, parteneri sociali în organismele consultative prevăzute în prezenta ordonanţă, dacă:
  a) la nivel naţional, au cel puţin 3.000 de membri şi filiale în cel puţin 10 judeţe;
  b) la nivel judeţean şi local, dacă au desfăşurat o activitate în domeniul protecţiei consumatorilor pe o perioadă de cel puţin 3 ani."
  12. Litera e) a articolului 38 va avea următorul cuprins:
  "e) de a fi consultate cu ocazia elaborării actelor normative, standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor."
  13. Litera k) a articolului 38 se abroga.
  14. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
  a) încălcarea dispoziţiilor art. 4, art. 7 lit. a) şi c) şi ale art. 9, cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei;
  b) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b), art. 21-25 şi ale art. 26 alin. 1, cu amendă contravenţională de la 500.000 lei la 5.000.000 lei;
  c) încălcarea dispoziţiilor art. 10, 11, 13-15, 17-20 şi ale art. 26 alin. 2, cu amendă contravenţională de la 250.000 lei la 2.500.000 lei.
  Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor juridice, caz în care limitele amenzilor se dublează."
  15. După articolul 46 se introduc articolele 46^1 şi 46^2 , cu următorul cuprins:
  "Art. 46^1. - Împiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice însărcinate cu protecţia consumatorilor de a-şi exercită atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor, ori interesele economice ale acestora constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 2 luni sau cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
  Art. 46^2. - Valoarea amenzilor prevăzute la art. 46 şi 46^1 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului."
  16. Articolul 47 se abroga.
  17. Articolul 48 se abroga.
  18. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 46 şi 46^1 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de către reprezentanţii împuterniciţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competentelor stabilite prin actele normative în vigoare.
  În cazul sancţiunilor cu închisoare contravenţională, măsura se aplică de către instanţa competenţa la sesizarea organului din care face parte agentul constatator.
  Organele de poliţie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite prevăzute la alin. 1, aflate în exerciţiul funcţiunii, sau să le însoţească, după caz."
  19. Articolul 50 se abroga.
  20. După articolul 50 se introduce articolul 50^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 50^1. - Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor agentul constatator poate dispune următoarele măsuri:
  1. oprirea definitivă a comercializării şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor care:
  a) sunt periculoase, falsificate sau contrafăcute;
  b) au termenul de valabilitate expirat sau data durabilitatii minimale depăşită;
  c) sunt interzise consumului uman prin reglementări legale;
  2. oprirea temporară a fabricaţiei şi importului produselor sau a prestării serviciilor, până la remedierea deficienţelor, în cazurile în care:
  a) sunt periculoase, falsificate sau contrafăcute;
  b) se prestează servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor;
  3. oprirea temporară a comercializării produselor sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor, până la remedierea deficienţelor, dacă:
  a) produsele nu sunt testate şi/sau certificate conform normelor legale;
  b) produsele nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise sau declarate, fără ca acestea să fie periculoase;
  c) produsele nu prezintă elementele de identificare şi de caracterizare, precum şi documentele de însoţire, conform prevederilor art. 18-22;
  4. distrugerea produselor periculoase oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta constituie singurul mijloc care face sa înceteze pericolul."
  21. Articolul 51 se abroga.
  22. Alineatul 1 al articolului 52 va avea următorul cuprins:
  "În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu exista posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a carei raza teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea închisorii contravenţionale sau, dacă exista consimţământul contravenientului, cu sancţiunea obligării acestuia la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amenda care a fost achitată."
  23. Articolul 53 se abroga.
  24. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
  "Art. 54. - Produsele periculoase, falsificate sau contrafăcute se confisca de organele abilitate de lege, la sesizarea agentului constatator.
  Veniturile încasate ilicit de către agenţii economici, ca urmare a încălcării prevederilor art. 4, art. 7 lit. a) prima, a 2-a şi a 3-a liniuţa, ale art. 7 lit. b) prima şi a 2-a liniuţa şi ale art. 7 lit. c) prima şi a 2-a liniuţa, se preiau la bugetul de stat de organele abilitate ale Ministerului Finanţelor."
  25. Articolul 60 se abroga.


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Dispoziţiile actelor normative emise în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor se modifica şi se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 3

  Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Oficiul pentru Protecţia
  Consumatorilor
  Eliade Mihailescu,
  director general
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  -----