ORDIN nr. 149 din 2 octombrie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează preschimbarea, la cerere, cu documente similare româneşti a permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la art. 83 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi a celor a căror valabilitate este recunoscută în mod unilateral potrivit art. 83 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
  (2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale prevăzute la alin. (1) cu documente similare româneşti persoanele care au sau îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  (3) Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea permiselor de conducere naţionale prevăzute la alin. (1) cu documente similare româneşti este serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar, pe a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa în sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  (4) Pentru stabilirea competenţei potrivit alin. (3), solicitantul trebuie să declare pe propria răspundere că:
  a) locuieşte în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România, dintre care cel puţin una de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; sau
  b) revine periodic la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau
  c) locuieşte în mod obişnuit la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte temporar şi în alt stat membru pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată.
  (5) În sensul prezentului ordin, prin state membre se înţelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decât România, statele membre ale Spaţiului Economic European, precum şi Confederaţia Elveţiană.
  (6) Dovada domiciliului sau a reşedinţei în România se face cu documente aflate în termen de valabilitate, după cum urmează:
  a) pentru cetăţenii români, cu actul de identitate;
  b) pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetăţeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României;
  c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de şedere legală pe teritoriul României."
  2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Codurile prevăzute la alin. (2) sunt cele cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, cu modificările ulterioare."
  3. La articolul 3, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(5) Permisele de conducere eliberate de autorităţile statelor membre care au fost pierdute, furate sau deteriorate se preschimbă pe baza informaţiilor pe care serviciul public comunitar căruia i se solicită preschimbarea permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat le deţine cu privire la solicitant şi la permisul de conducere sau, în lipsa acestor informaţii, pe baza unei atestări primite de la autorităţile competente din statul membru care a eliberat permisul iniţial.
  (6) Pentru facilitarea verificării informaţiilor cu privire la solicitant şi la permisul de conducere în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate de autorităţile statelor membre, pierdute, furate sau deteriorate, potrivit alin. (5), se poate utiliza reţeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene."
  4. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat, cu excepţia celor eliberate de autorităţile statelor membre;"
  5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar competent potrivit art. 1 alin. (3), dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:
  a)1. permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) a cărui preschimbare se solicită, în original. În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau
  2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a). În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;
  b) documentul de identitate, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România prevăzute la art. 1 alin. (6);
  c) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura;
  d) dovada achitării taxelor şi tarifelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.
  (2) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare.
  (3) Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a valabilităţii acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat.
  (4) Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile statelor membre pierdute, furate sau deteriorate se realizează cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3).
  (5) Pentru facilitarea verificărilor prevăzute la alin. (3) se poate utiliza reţeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.
  (6) Procedurile de efectuare a verificărilor prevăzute la alin. (3) şi (5) se stabilesc prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne."
  6. La articolul 7, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu excepţia situaţiilor în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (7) şi la art. 6 alin. (3) depăşesc acest termen, când permisul de conducere românesc se eliberează în termen de 15 zile de la încheierea verificărilor.
  (5) În cazurile în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (7) şi la art. 6 alin. (3) nu se finalizează în termenul de valabilitate a dovezii înlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se eliberează o nouă dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continuă până la momentul în care se primeşte răspunsul de la autoritatea competentă din statul emitent, când se procedează la eliberarea permisului de conducere românesc.
  (6) Preschimbarea permisului de conducere eliberat de autorităţile statelor cuprinse în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3, precum şi orice reînnoire sau înlocuire se înregistrează pe permisul de conducere românesc eliberat, prin înscrierea la rubrica «Restricţii» a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71."
  7. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
  "(5^1) La data înmânării permisului de conducere românesc, ca urmare a preschimbării permiselor de conducere naţionale prevăzute la art. 1 alin. (1), dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (2) şi (5) îşi încetează valabilitatea."
  8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) deţinute de membrii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, de corespondenţii de presă străini, precum şi de reprezentanţii organizaţiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, pot fi preschimbate cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent.
  (2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, conţinând următoarele documente:
  a) documentul de identitate, în original şi în copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi documentul din care rezultă codul numeric personal atribuit de autorităţile competente din România;
  b) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil şi cu majuscule, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color cu dimensiunea 35/38,5 mm de dată recentă, precum şi semnătura;
  c) documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi d) şi, după caz, la art. 6 alin. (2).
  (3) După primirea şi verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului originalul documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a)."
  9. La articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3), autoritatea competentă să efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar pe a cărui rază îşi au sediul autorităţile publice care organizează misiunea.
  (3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, conţinând documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi (d) şi, după caz, alin. (2), şi la art. 8 alin. (2) lit. b), precum şi un document emis de către o autoritate/instituţie publică din România din care să rezulte că acesta se află în misiune oficială pe teritoriul României, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale.
  (4) După primirea şi verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate prezentat."
  10. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  11. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene va avea următorul cuprins:
  "*
  Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (5) lit. b), c) şi d), art. 11 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) teza întâi şi a doua, art. 12 şi 15 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare."
  12. În cuprinsul ordinului, expresia "categorii/ subcategorii" se înlocuieşte cu termenul "categorii", iar expresia "categoria sau subcategoria" se înlocuieşte cu termenul "categoria".


  Articolul II

  Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, urmează procedura legală în vigoare la data efectuării solicitării.


  Articolul III

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul IV

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 11 alin. (1), (5) şi (6) teza întâi şi a doua şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 2 octombrie 2014.
  Nr. 149.


  Anexa 1
  ───────
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 163/2011)
  ──────────────────────────────────────
  LISTA
  cuprinzând statele membre, emitente de permise de conducere naţionale
  ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea
  deţinătorilor unor astfel de permise
  1. Republica Austria
  2. Regatul Belgiei
  3. Republica Bulgaria
  4. Republica Cehă
  5. Republica Cipru
  6. Republica Croaţia
  7. Regatul Danemarcei
  8. Republica Elenă
  9. Confederaţia Elveţiană
  10. Republica Estonia
  11. Republica Finlanda
  12. Republica Franceză
  13. Republica Federală Germania
  14. Irlanda
  15. Republica Italiană
  16. Republica Islanda
  17. Republica Letonia
  18. Principatul Liechtenstein
  19. Republica Lituania
  20. Marele Ducat al Luxemburgului
  21. Republica Malta
  22. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
  23. Regatul Norvegiei
  24. Republica Polonă
  25. Republica Portugheză
  26. Republica Slovacă
  27. Republica Slovenia
  28. Regatul Spaniei
  29. Regatul Suediei
  30. Regatul Ţărilor de Jos
  31. Ungaria


  Anexa 2
  ───────
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 163/2011)
  ─────────────────────────────────────
  LISTA
  cuprinzând statele membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere,
  emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate
  fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise
  1. Republica Africa de Sud
  2. Republica Albania
  3. Republica Armenia
  4. Republica Azerbaidjan
  5. Uniunea Bahamas
  6. Regatul Bahrain
  7. Republica Belarus
  8. Bosnia şi Herţegovina
  9. Republica Federativă a Braziliei
  10. Republica Centrafricană
  11. Republica Democratică Congo
  12. Republica Cote d'Ivoire
  13. Republica Cuba
  14. Emiratele Arabe Unite
  15. Federaţia Rusă
  16. Republica Filipine
  17. Georgia
  18. Republica Guyana
  19. Republica Islamică Iran
  20. Statul Israel
  21. Republica Kazahstan
  22. Republica Kîrgîză
  23. Republica Kenya
  24. Statul Kuwait
  25. Republica Liberia
  26. Republica Macedonia
  27. Regatul Maroc
  28. Republica Moldova
  29. Principatul Monaco
  30. Mongolia
  31. Muntenegru
  32. Republica Niger
  33. Republica Islamică Pakistan
  34. Republica Peru
  35. Statul Qatar
  36. Republica San Marino
  37. Republica Senegal
  38. Republica Serbia
  39. Republica Seychelles
  40. Republica Tadjikistan
  41. Republica Tunisiană
  42. Republica Turkmenistan
  43. Republica Turcia
  44. Ucraina
  45. Republica Orientală a Uruguayului
  46. Republica Uzbekistan
  47. Republica Socialistă Vietnam
  48. Republica Zimbabwe


  Anexa 3
  ───────
  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 163/2011)
  ─────────────────────────────────────
  LISTA
  cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenţiei asupra
  circulaţiei rutiere, emitente de permise de conducere naţionale
  ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea
  deţinătorilor unor astfel de permise
  1. Canada
  2. Republica Coreea
  3. Republica Arabă Egipt
  4. Regatul Haşemit al Iordaniei
  5. Japonia
  6. Republica Libaneză
  7. Republica Arabă Siriană
  8. Statele Unite ale Americii
  9. Republica Populară Chineză*)
  _____________ Notă *) Permisele emise de autorităţile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere româneşti valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.


  Anexa 4
  ───────
  (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 163/2011)
  ──────────────────────────────────────
  Domnule şef de serviciu,
  Subsemnatul/Subsemnata .........., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ..........., judeţul ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ......., eliberat de .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit:
  [] preschimbarea permisului de conducere eliberat de autoritatea competentă a altui stat;
  [] eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă.
  Solicit expedierea documentului:
  [] la adresa de domiciliu/reşedinţă;
  [] în judeţul(sectorul) ......., localitatea ........, str. ......... nr. ...., bloc ......, scara ...., apartament ......,
  [] la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din judeţul/municipiul ......... .
  Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că:
  I.
  [] locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la adresa/adresele sus-menţionată/menţionate datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respectivă/respective, dacă nu am legături profesionale;
  [] revin periodic la adresa sus-menţionată datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, deoarece legăturile mele profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;
  [] locuiesc în mod obişnuit la adresa sus-menţionată datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată.
  II.
  [] nu mai posed un alt permis de conducere naţional românesc ori eliberat de autorităţile unui alt stat sau un duplicat al acestuia;
  III.
  permisul de conducere a fost:
  [] pierdut;
  [] furat;
  [] deteriorat;
  [] reţinut pe teritoriul statului ........, fără a mi se fi comunicat de către autorităţile competente suspendarea/anularea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
      Data: |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
            anul luna ziua
                                      Semnătura ...........

  NOTĂ DE INFORMARE
     Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi ┌─────────────────┐
   înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului │ LOC PENTRU │
   Judeţului ............, înregistrat la Autoritatea Naţională de │ FOTOGRAFIE │
   Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. ......,│ │
   prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin │ │
   mijloace automatizate în scopul preschimbării permisului de conducere.│ (dimensiunea │
   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator │ 35 x 38,5 mm, │
   şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, precum │ color) │
   organele de poliţie, parchet, instanţe, şi pot fi transmise inclusiv │ │
   în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării │ │
   permisului de conducere cu un document similar din acea ţară, în └─────────────────┘
   condiţiile legii. (Foto se aplică
                                                                         numai în cazul
   Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire art. 8 şi 9 din
   la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a Ordinul ministrului
   acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administraţiei şi
   beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi internelor
   de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, nr. 163/2011, cu
   aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă modificările şi
   privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, completările
   cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea ulterioare.)
   acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
   semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului .............. . De
   asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  _________