DECIZIA nr. 595 din 24 noiembrie 2022referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023

  Marian Enache

  - președinte

  Mihaela Ciochină

  - judecător

  Cristian Deliorga

  - judecător

  Laura-Iuliana Scântei

  - judecător

  Gheorghe Stan

  - judecător

  Livia Doina Stanciu

  - judecător

  Elena-Simina Tănăsescu

  - judecător

  Varga Attila

  - judecător

  Cristina Teodora Pop

  - magistrat-asistent

  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Băloi.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Mircea Nica în Dosarul nr. 1.914/2/2018 al Curții de Apel București - Secția a II-a penală, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 15 D/2019.2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că dosarul este la al doilea termen de judecată.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Se face trimitere la jurisprudența Curții Constituționale în materia analizată, prin care s-a stabilit că dispozițiile legale criticate nu aduc atingere principiului egalității în drepturi și nici accesului liber la justiție.
  CURTEA,

  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 18 iunie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 1.914/2/2018, Curtea de Apel București - Secția a II-a penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Mircea Nica într-o cauză având ca obiect soluționarea unei plângeri formulate de autorul excepției de neconstituționalitate împotriva unei ordonanțe de clasare, care a fost menținută prin ordonanța procurorului ierarhic superior.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (11) cu privire la prezumția de nevinovăție, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 125 alin. (3) referitoare la statutul judecătorilor și ale art. 131 alin. (1) și (2) cu privire la rolul Ministerului Public, precum și dispozițiile art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală, fără a indica și detalia motivele care stau la baza acestei excepții.6. Curtea de Apel București - Secția a II-a penală opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, făcând trimitere la considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 384 din 7 iunie 2016. Se observă, totodată, că autorul excepției indică dispozițiile constituționale și convenționale pretins încălcate, fără a prezenta argumente în susținerea excepției.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,

  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Încheierea prin care s-a pronunțat una dintre soluțiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) și d) și alin. (7^1) este definitivă.“11. Se susține că textele criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (11) cu privire la prezumția de nevinovăție, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 125 alin. (3) referitoare la statutul judecătorilor și ale art. 131 alin. (1) și (2) cu privire la rolul Ministerului Public, precum și prevederilor art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală.12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, a reținut că, în cazul în care excepția de neconstituționalitate nu cuprinde motivarea ca element al său, iar din textul constituțional invocat nu se poate desluși în mod rezonabil vreo critică de neconstituționalitate, fie datorită generalității sale, fie datorită lipsei rezonabile de legătură cu textul criticat, soluția care se impune a fi pronunțată este cea de respingere a respectivei excepții de neconstituționalitate ca inadmisibilă. În acest sens, Curtea a precizat, prin decizia anterior menționată, că simpla enumerare a unor dispoziții constituționale sau convenționale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate și că, dacă ar proceda la examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanța de control constituțional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă, în condițiile în care art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 prevede că „sesizarea Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra excepției, și va fi însoțită de dovezile depuse de părți“ (a se vedea, în acest sens, și Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008).13. Or, în prezenta cauză, autorul excepției de neconstituționalitate arată care sunt dispozițiile legale criticate, respectiv prevederile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, indică dispozițiile constituționale și convenționale pretins încălcate, respectiv art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (11), art. 24, art. 125 alin. (3) și art. 131 alin. (1) și (2), precum și art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dar nu formulează argumente în susținerea excepției de neconstituționalitate, iar, din felul în care aceasta este formulată, nu poate fi desprinsă o minimă critică de neconstituționalitate. Așadar, excepția de neconstituționalitate invocată este nemotivată.14. Având în vedere aceste aspecte, precum și considerentele cu valoare de principiu statuate de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, precitată, Curtea reține că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:

  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Mircea Nica în Dosarul nr. 1.914/2/2018 al Curții de Apel București - Secția a II-a penală.
  Decizia se comunică Curții de Apel București - Secția a II-a penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Definitivă și general obligatorie.
  Pronunțată în ședința din data de 24 noiembrie 2022.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  MARIAN ENACHE
  Magistrat-asistent,
  Cristina Teodora Pop

  -----