LEGE nr. 194 din 29 octombrie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 30 octombrie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 6 iulie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) unitățile și instituțiile de învățământ.(3) Finanțarea colectării selective și achiziționarea recipientelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, pe categoriile prevăzute la art. 3, se asigură din bugetul unității administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate, în funcție de prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului.2. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deșeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantitățile vor fi consemnate într-un registru de evidență a deșeurilor colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate trimestrial către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.


  Articolul II

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

  București, 29 octombrie 2019.
  Nr. 194.
  -----