ORDIN nr. 23 din 18 ianuarie 2022privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 25 ianuarie 2022
  Având în vedere dispozițiile:– art. 83 și 90 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare;– art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare;– Referatului de aprobare al Direcției financiar, contabilitate, administrativ nr. 918.994/2021,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  La articolul 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) Pentru eliberarea autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizației de:
  a) 3.179 lei pentru unități administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;
  b) 1.603 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 50.000 și 300.000 de locuitori inclusiv;
  c) 809 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 10.000 și 50.000 de locuitori inclusiv;
  d) 339 lei pentru unități administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv.


  Articolul III

  Tarifele prevăzute la art. I și II se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru


  București, 18 ianuarie 2022.
  Nr. 23.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 8 la regulament)
  TARIFE
  pentru acordarea și menținerea licențelor

  A.1. Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor sunt cele din tabelul următor:

  - lei -

  Nr.
  crt.

  Serviciul/Activitatea

  Valoare tarif eliberare licență

  Clasa I

  Clasa II

  Clasa III

  1.

  serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

  37.150

  16.500

  2.000

  2.

  serviciul public de alimentare cu apă

  24.850

  12.550

  1.660

  3.

  captarea și tratarea apei brute

  16.500

  8.300

  1.180

  4.

  captarea apei brute

  6.700

  3.500

  1.180

  5.

  tratarea apei brute

  10.050

  5.200

  1.660

  6.

  transportul apei potabile și/sau industriale

  10.900

  5.500

  780

  7.

  distribuția apei potabile și/sau industriale

  10.900

  5.500

  780

  8.

  serviciul public de canalizare

  15.000

  5.200

  1.030

  9.

  colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare

  7.550

  2.650

  530

  10.

  epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar

  7.550

  2.650

  530

  11.

  colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora

  3.200

  1.250

  530

  12.

  evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților

  3.200

  1.250

  530

  13.

  evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare

  3.200

  1.250

  530

  14.

  furnizarea apei potabile

  1.900

  1.350

  530

  15.

  serviciul public de salubrizare a localităților

  49.300

  24.850

  2.510

  16.

  precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale

  33.000

  16.450

  2.000

  17.

  înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora

  16.450

  8.300

  1.660

  18.

  colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări*

  -

  -

  -

  19.

  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor*

  -

  -

  -

  20.

  măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice

  11.650

  5.900

  860

  21.

  depozitarea controlată a deșeurilor menajere*

  -

  -

  -

  22.

  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

  13.300

  6.700

  1.030

  23.

  sortarea deșeurilor municipale*

  -

  -

  -

  24.

  dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

  16.450

  8.300

  1.330

  25.

  serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat**

  -

  -

  -

  26.

  producerea energiei termice în sistem centralizat**

  -

  -

  -

  27.

  transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse centralizat**

  -

  -

  -

  28.

  serviciul de iluminat public local

  49.300

  19.900

  3.280

  A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puțin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenței un tarif unic de 495 lei și un tarif anual de menținere a licenței de 166 lei.
  * Activități exceptate de la licențiere, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ** Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  ----