HOTĂRÂRE nr. 299 din 2 martie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 7 martie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor și transporturilor păzite cu efective de jandarmi se conectează la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi care asigură efectivele pentru pază și protecție, după efectuarea analizei de risc de către personalul specializat din cadrul Jandarmeriei Române, numit prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române.(2) Personalul specializat prevăzut la alin. (1) este acela care a parcurs un program de pregătire în domeniul analizei de risc, organizat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
  3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Formele, modalitățile și procedeele specifice de acțiune se stabilesc de către comandantul/șeful unității, de comun acord cu conducătorul unității beneficiare, în funcție de caracteristicile obiectivului/transportului, de concluziile recunoașterii și de analiza de risc efectuată.(2) Procedeele specifice de acțiune sunt:
  a) paza fizică;
  b) monitorizarea, supravegherea și intervenția.
  (3) Procedeele specifice de acțiune prevăzute la alin. (2) pot fi folosite individual sau combinat.(4) Supravegherea și intervenția prevăzute la alin. (2) lit. b) se realizează cu efective special destinate acestor activități sau cu efective implicate în alte misiuni.(5) Intervenția la obiectivele și transporturile a căror pază se asigură cu efective de jandarmi se execută conform planului de cooperare întocmit potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.(6) Dispozitivele de protecție fizică la obiectivele cu activități nucleare se stabilesc în conformitate cu normele metodologice prevăzute de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, acestea fiind complementare dispozitivului de pază cu efective de jandarmi.(7) În cazul obiectivelor/transporturilor la care paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se asigură în comun cu societăți specializate de pază și protecție sau servicii publice specializate, întocmirea planului de pază și protecție se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi și șefii acestor efective.(8) În situația în care o instituție funcționează în mai multe imobile, paza și protecția cu efective de jandarmi se asigură la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacă sunt nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.
  4. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Controlul efectivelor care asigură paza, protecția și intervenția la obiectivele/transporturile a căror pază este asigurată cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.(2) Controlul efectivelor care asigură paza și protecția obiectivelor și a transporturilor cu activități nucleare, în sistem integrat de pază și protecție unic condus de forțele de jandarmi, se execută trimestrial de către Jandarmeria Română și personalul desemnat de unitatea beneficiară, conform unui plan comun de control.
  5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  La încheierea contractelor de prestări de servicii cu unitățile Jandarmeriei Române pentru paza și protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și ale transporturilor de produse cu caracter special, bunuri sau valori, unitățile beneficiare ale serviciilor de pază și protecție prevăzute la art. 6 alin. (1) din Lege au obligația de a prezenta documentele necesare instituirii pazei, solicitate de către unitatea de jandarmi.
  6. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Personalul unității beneficiare care însoțește transporturile de produse cu caracter special, bunuri sau valori asigurate prin efective de jandarmi, inclusiv conducătorul auto, se include în compunerea echipajului, îndeplinește atribuțiile specifice stabilite prin fișa cu atribuții din planul de pază și se subordonează șefului echipajului.(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staționa numai în afara localităților, în parcări ori în alte locuri special amenajate, cu înștiințarea prealabilă a unității de jandarmi și a unității competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.(3) Efectivele din dispozitivul de pază a transporturilor au competență teritorială pe întreg itinerarul de deplasare a acestora, în condițiile legii.
  7. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 64

  La cererea unității beneficiare, contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii, și în condițiile prevăzute în contract, unitățile de jandarmi pot utiliza propriile autovehicule de însoțire inscripționate și dotate cu mijloace de semnalizare acustică și luminoasă pentru paza transporturilor de produse cu caracter special, bunuri sau valori.
  8. La articolul 97, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Intervenția la obiectivele a căror pază se asigură cu efective de jandarmi se desfășoară potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) și ale art. 13.


  Articolul II
  (1) Până la asigurarea existenței personalului specializat prevăzut la art. 12 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, analizele de risc pot fi efectuate, pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către o comisie numită de comandantul/șeful unității de jandarmi.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din ofițeri specialiști, cu atribuții în domeniu, din cadrul unității care are în administrare obiectivele, bunurile și valorile sau asigură efectivele destinate pazei și protecției, și comandanții/șefii structurilor de pază și protecție.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat


  București, 2 martie 2022.
  Nr. 299.
  ----