DECIZIE nr. 778 din 1 septembrie 2009pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 13 octombrie 2009
  În temeiul prevederilor art. 19 alin. (5^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (3) coroborat cu art. 9 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,
  Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

  Articolul I

  La articolul 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 19 iulie 2006, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Oficiul va publică trimestrial, pe site-ul propriu, sancțiunile executorii aplicate entităților raportoare în temeiul legii și al Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008.


  Articolul II

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Oficiului Național
  de Prevenire și Combatere
  a Spălării Banilor,
  Adriana Luminița Popa

  București, 1 septembrie 2009.
  Nr. 778.
  -----------