ORDIN nr. 1.139 din 2 decembrie 2015
privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015  Având în vedere:
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  - prevederile art. 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015,
  preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat.
  (2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail notificari@anap.gov.ro
  (3) Modelul notificării este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ofertantul declarat câştigător care se consideră lezat de neîncheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a sesiza Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2012.


  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  pentru Achiziţii Publice,

  Roxana Mînzatu

  Bucureşti, 2 decembrie 2015.
  Nr. 1.139.

  Anexă


  NOTIFICARE

  cu privire la încheierea contractului de

  achiziţie publică/acordului-cadru


  Secţiunea 1 Autoritatea contractantă

  I.1. Denumire oficială: ..................................
  I.2. Detalii autoritate contractantă:
  Adresa ...........(strada, localitatea, judeţul)............
  CUI: .....................................................
  Persoana de contact: .....................................
  Adresa de e-mail: ........................................
  Telefon/Fax: .............................................
  I.3. Tipul autorităţii contractante: .....................
  Utilităţi: Da/Nu
  Dacă Nu, se alege:
  ● Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale ori locale ale acestora
  ● Agenţie/Birou naţional sau federal
  ● instituţie publică de interes naţional subordonată unui minister
  ● companie/societate/regie naţională în coordonarea unui minister
  ● Autoritate regională sau locală
  ● judeţ
  ● municipiu
  ● oraş
  ● comună
  ● asociaţie de dezvoltare intercomunală
  ● Agenţie/Birou regional sau local
  ● instituţie publică de interes judeţean/local
  ● companie/societate/regie naţională în coordonarea unui consiliu judeţean/local
  ● Instituţie/Agenţie europeană sau organizaţie internaţională
  ● Altele (precizaţi): ......................
  I.4. Atribuirea contractului în numele altor autorităţi contractante:
  ● Da
  ● Nu
  (Dacă Da, se vor completa informaţii suplimentare privind respectivele autorităţi contractante, respectiv denumirea autorităţii contractante şi motivul pentru care atribuie în numele acesteia din urmă.)


  Secţiunea a 2-a Obiectul contractului

  II.1. Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă: ......................
  II.2. Tipul contractului/acordului-cadru:
  ● Lucrări
  ● Produse
  ● Servicii
  II.3. Codul CPV:
  ● Principal: .............................................
  ● Suplimentare: ..........................................


  Secţiunea a 3-a Procedura

  III.1. Tipul procedurii
  ● Cerere de oferte
  ● Licitaţie deschisă
  ● Licitaţie restrânsă
  ● Licitaţie restrânsă accelerată
  ● Dialog competitiv
  ● Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
  ● Negociere accelerată
  ● Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
  ● art. 122 sau art. 252 lit. b)
  ● art. 252 lit. a)
  ● art. 122 sau art. 252 lit. c)
  ● art. 122 sau art. 252 lit. d)
  ● art. 122 sau art. 252 lit. e)
  ● art. 122 sau art. 252 lit. f)
  ● art. 122 sau art. 252 lit. g)
  ● art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i)
  ● art. 122 lit. i) sau 252 lit. j)
  ● art. 252 lit. h)
  ● art. 122 lit. j) sau art. 252 lit. k)
  III.2. Numărul invitaţiei/anunţului de participare publicată/publicat în Sistemul electronic de achiziţii publice: ................................
  NOTĂ:
  În situaţia în care se bifează "Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare conform art. 122 lit. i) şi j) sau art. 252 lit. j) şi k)", se vor menţiona obligatoriu numărul anunţului/invitaţiei de participare iniţiale şi numărul anunţului de atribuire a contractului iniţial.
  III.3. Procedura este împărţită pe loturi:
  ● Da
  ● Nu
  Dacă Da: Număr de loturi atribuite: ......................


  Secţiunea a 4-a Atribuirea contractului

  (secţiune repetitivă pentru fiecare lot atribuit în funcţie de numărul de loturi atribuite completat mai sus)
  IV.1. Numărul contractului/acordului-cadru:
  Contract nr. ....... Denumire: .................... Lot: ........
  IV.2. Termenul cuprins între data deschiderii ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare: ..... zile
  IV.3. Data deciziei de atribuire a contractului: ......(zz/ll/aaaa).......
  IV.4. Data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii: ........(zz/ll/aaaa)............
  IV.5. Data încheierii contractului/acordului-cadru: ......(zz/ll/aaaa)........
  IV.6. Motivele care au condus la depăşirea termenului prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (dacă este cazul): ........................
  IV.7. Valoarea contractului/acordului-cadru:
  Valoarea: ........................
  Moneda: EUR/USD/RON
  IV.8. Numele şi adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului/acordului-cadru:
  Denumirea oficială/adresa/localitatea/judeţul/ţara/telefonul: ..........................
  CUI: .................


  Secţiunea a 5-a Informaţii suplimentare

  V.1. Informaţii despre fondurile Uniunii Europene
  Contractul se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:
  ● Da
  ● Nu
  (dacă Da) Trimitere la proiect(e) şi/sau la program(e):
  ...........(lista)............
  V.2. Procedură verificată de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
  ● Nu
  ● Da, din care: cu observaţii [] fără observaţii []

  -----