NORMĂ nr. 19 din 29 iulie 2021privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 14 septembrie 2021
  Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) și (14), art. 111-114 și ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (10) și (12), ale art. 100-104 și ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 28 iulie 2021,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta normă reglementează obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private.


  Articolul 2

  Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:
  a) fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private;
  b) administratorilor de fonduri de pensii private, denumiți în continuare administratori;
  c) depozitarilor fondurilor de pensii private.


  Articolul 3
  (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute de:
  a) art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004;
  b) art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006.
  (2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) format XML - format standardizat folosit de sistemul informatic de raportări pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare Extensible Markup Language;
  b) instrucțiuni tehnice de raportare - reguli prin care se stabilesc cerințele minime de raportare specifice fiecărui raport periodic;
  c) raport periodic - un set de indicatori primari solicitați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care se regăsesc într-un formular de raportare și au aceeași periodicitate de transmitere și același termen de raportare;
  d) SIR - sistem informatic de raportări prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează indicatori primari de la entitățile raportoare;
  e) cod de activ - codul elementului, conform anexei nr. 2 la prezenta normă;
  f) denumire activ - denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2 la prezenta normă.


  Capitolul II Obligațiile entităților raportoare

  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind rapoartele periodice

  Articolul 4
  (1) Entitățile raportoare au obligația să transmită Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.:
  a) rapoartele periodice prevăzute de prezenta normă;
  b) la solicitarea A.S.F., orice alte informații cu privire la activitățile desfășurate, inclusiv orice detalii, clarificări și explicații, precum și toate documentele aferente acestora sau care evidențiază sau justifică operațiunile privind activitatea desfășurată, sub toate aspectele sale.
  (2) Rapoartele periodice, informațiile și documentele trebuie să fie reale, corecte și complete și transmise la termenele și în structura solicitate de A.S.F.(3) Rapoartele periodice, informațiile și documentele transmise sunt semnate de către:
  a) persoana responsabilă sau cea care deține funcția-cheie, conform anexei nr. 7, pentru rapoartele periodice;
  b) persoana care asigură conducerea activității relevante, reprezentantul legal sau persoana mandatată să reprezinte administratorul în relația cu A.S.F., după caz, pentru alte informații sau documente.
  (4) Rapoartele periodice, informațiile și documentele transmise sunt semnate de către persoanele prevăzute la alin. (3) cu:
  a) semnătură electronică calificată, în cazul transmiterii electronice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
  b) semnătură olografă, în cazul transmiterii pe suport hârtie.
  (5) Rapoartele periodice trebuie să fie completate și transmise respectând următoarele:
  a) structura și instrucțiunile de completare prevăzute de prezenta normă;
  b) standardele prevăzute în anexa nr. 23;
  c) indicațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 24;
  d) conform documentelor justificative, în limba română;
  e) cu zero sau nu se completează în cazul în care nu există date.
  (6) Responsabilitatea pentru caracterul complet, corect și conform cu realitatea și cerințele prevederilor legale al raportărilor periodice, informațiilor și documentelor transmise A.S.F. aparține:
  a) persoanei responsabile sau celei care deține funcția-cheie, conform anexei nr. 7, pentru rapoartele periodice;
  b) persoanei care asigură conducerea activității relevante, reprezentantului legal sau persoanei mandatate să reprezinte administratorul în relația cu A.S.F., după caz, pentru alte informații sau documente.


  Articolul 5
  (1) Fișierele transmise se denumesc cu respectarea următoarelor convenții:
  denumire fișiere pentru activitatea proprie:
  YYYYMMDD_COD_SCURT_COD_COMANDA_EEE. RRR.p7s;

  denumire fișiere pentru activitatea fondurilor de pensii private:
  YYYYMMDD_COD_SCURT_COD_COMANDA_FFF_EEE. RRR.p7s;

  denumire notă explicativă pentru activitatea proprie, când codul de comandă este diferit de 1:
  YYYYMMDD_COD_SCURT_COD_COMANDA_EEE.rtf.p7s;

  denumire notă explicativă pentru activitatea fondului de pensii private, când codul de comandă este diferit de 1:
  YYYYMMDD_COD_SCURT_COD_COMANDA_FFF_EEE.rtf.p7s,

  unde:– YYYYMMDD reprezintă data pentru care se face raportarea;– COD_SCURT reprezintă codul definit în anexa nr. 24 pentru fiecare anexă în parte;– COD_COMANDA este 1 pentru o raportare inițială sau 5 pentru o raportare rectificativă sau raportare transmisă ulterior termenului legal;– FFF reprezintă codul fondului de pensii private înregistrat în Registrul A.S.F.;– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;– RRR reprezintă formatul de raportare definit în anexa nr. 24 pentru fiecare anexă în parte.
  (2) Fișierele se încarcă în SIR în folderul denumit identic cu COD_SCURT și prevăzut în anexa nr. 24 pentru fiecare anexă în parte.(3) Orice modificare a unei raportări inițiale se consideră raportare rectificativă.(4) O raportare rectificativă conține, în mod obligatoriu, două fișiere, astfel:
  a) un fișier cu raportul periodic corectat/rectificat, după caz;
  b) un fișier care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată.
  (5) O raportare transmisă ulterior termenului legal conține, în mod obligatoriu, două fișiere, astfel:
  a) un fișier cu raportul periodic;
  b) un fișier care conține o notă explicativă detaliată cu privire la motivele care au generat raportarea după termenul legal.
  (6) SIR respinge un raport periodic cu codul de comandă 5 pentru lipsa fișierelor menționate la alin. (4) și (5).(7) SIR respinge un raport periodic cu codul de comandă 1 transmis ulterior termenului legal.(8) Pentru transmiterea electronică, entitățile raportoare au obligația de a se înregistra ca utilizatori în aplicația SIR.


  Secţiunea a 2-a Obligațiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea fondurilor de pensii private

  Articolul 6
  (1) Administratorul întocmește și transmite A.S.F. pentru activitatea fiecărui fond de pensii private:
  a) anual, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, situațiile financiare anuale, conform anexei nr. 5A;
  b) anual, până la data de 16 august a fiecărui an, raportările contabile semestriale, conform anexei nr. 6A;
  c) anual, până la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanților cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent, prevăzut la art. 111 din Legea nr. 411/2004, respectiv la art. 100 din Legea nr. 204/2006, conform anexei nr. 22;
  d) trimestrial, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate, conform anexei nr. 17;
  e) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, soldurile conturilor individuale ale participanților, conform anexei nr. 1A;
  f) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația transferurilor de tip „IN“, conform anexei nr. 1B;
  g) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația transferurilor de tip „OUT“ și utilizarea activului personal al participanților, conform anexei nr. 1C;
  h) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, structura numărului de participanți, conform anexei nr. 1D;
  i) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația contului colector, conform anexei nr. 1E;
  j) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, raport privind plățile eșalonate, conform anexei nr. 1F;
  k) lunar, în termen de două zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, structura numărului intrărilor/ieșirilor de participanți pentru luna anterioară, conform anexei nr. 1G;
  l) lunar, în termen de o zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9;
  m) lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, balanța contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8;
  n) săptămânal, în termen de două zile lucrătoare ale săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare, situația activelor investite și a obligațiilor, conform anexei nr. 2;
  o) săptămânal, în termen de două zile lucrătoare ale săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, situația detaliată a investițiilor, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, conform anexei nr. 4;
  p) săptămânal, în termen de două zile lucrătoare ale săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, situația tranzacțiilor OTC pentru tranzacțiile efectuate în săptămâna anterioară, conform anexei nr. 18;
  q) zilnic, până la ora 15,30 a zilei lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea, raportul privind situația valorii activului net, conform anexei nr. 3.
  (2) Administratorul întocmește și transmite A.S.F. raportarea prevăzută la alin. (1) lit. o) și pentru ultima zi calendaristică a lunii, în termen de două zile lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.


  Secţiunea a 3-a Obligațiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea proprie

  Articolul 7

  Administratorul întocmește și transmite A.S.F. pentru activitatea proprie:
  a) anual, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, raportul anual și situațiile financiare anuale, conform anexei nr. 5B;
  b) anual, până la data de 16 august a fiecărui an, raportările contabile semestriale, conform anexei nr. 6B;
  c) anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea, raportul actuarial, conform anexei nr. 11;
  d) anual, până la data de 31 ianuarie, planul de audit intern pentru anul în curs, conform anexei nr. 13;
  e) anual, până la data de 31 ianuarie, planul de administrare a riscurilor pentru anul în curs, conform anexei nr. 20;
  f) anual, până la data de 31 ianuarie, planul de control intern pentru anul în curs, conform anexei nr. 21;
  g) semestrial, până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II, raportul de audit intern, conform anexei nr. 14;
  h) semestrial, până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II, raportul de control intern, conform anexei nr. 15;
  i) semestrial, până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II, raportul de risc, conform anexei nr. 16;
  j) semestrial, în termen de 7 zile lucrătoare ale semestrului următor celui pentru care se face raportarea, raportul privind situația salariaților, conform anexei nr. 19;
  k) lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, balanța contabilă de verificare analitică, în formatul prevăzut la anexa nr. 8;
  l) în termen de o zi lucrătoare după orice modificare, formularul de nominalizare pentru persoanele responsabile și pentru cele care dețin funcții-cheie, conform anexei nr. 7.


  Secţiunea a 4-a Obligațiile de raportare ale depozitarilor fondurilor de pensii private

  Articolul 8

  Depozitarul întocmește și transmite A.S.F.:
  a) lunar, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare, situația activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9;
  b) zilnic, până la ora 15,30 a zilei lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea, raportul privind situația valorii activului net pentru fiecare fond de pensii private, conform anexei nr. 3;
  c) în termen de o zi lucrătoare după orice modificare, formularul de nominalizare pentru persoanele responsabile și pentru cele care dețin funcții-cheie, conform anexei nr. 7.


  Capitolul III Obligațiile de informare și transparență

  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind obligațiile de informare și transparență

  Articolul 9

  Informațiile și datele publicate pe pagina proprie de internet a administratorului trebuie să fie:
  a) structurate, vizibile și ușor accesibile;
  b) salvate în format arhivat și să rămână publicate pe pagina de internet pe o perioadă de 5 ani.


  Secţiunea a 2-a Obligațiile de transparență ale administratorului pentru activitatea fondurilor de pensii private

  Articolul 10

  Administratorul publică pe pagina proprie de internet, pentru fiecare fond de pensii private:
  a) anual, până la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanților cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent, conform prevederilor art. 111 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, respectiv ale art. 100 alin. (1) din Legea nr. 204/2006;
  b) anual, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor către A.S.F., situațiile financiare anuale însoțite de raportul de audit;
  c) anual, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor către A.S.F., raportările contabile semestriale;
  d) trimestrial, în a 4-a zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate;
  e) trimestrial, până la finalul trimestrului următor, structura portofoliului de investiții, conform anexei nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar și pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în lei, și ponderea deținută în activul total la data încheierii trimestrului;
  f) lunar, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lunii, numărul total de participanți ai fondului de pensii private și structura acestora pe grupe de sex și vârste, respectiv: până la 19 ani, între 20 și 24 de ani, între 25 și 29 de ani, între 30 și 34 de ani, între 35 și 39 de ani, între 40 și 44 de ani, între 45 și 49 de ani, între 50 și 54 de ani, între 55 și 59 de ani, între 60 și 64 de ani și peste 65 de ani;
  g) lunar, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lunii, valoarea contribuțiilor brute încasate de fondul de pensii private;
  h) lunar, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lunii, structura portofoliului de investiții, conform anexei nr. 12;
  i) săptămânal, în termen de două zile lucrătoare ale săptămânii următoare, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente, valoarea activului total;
  j) săptămânal, în termen de două zile lucrătoare ale săptămânii următoare, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente, valoarea activului net;
  k) săptămânal, în termen de două zile lucrătoare ale săptămânii următoare, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente, numărul total de unități de fond;
  l) săptămânal, în termen de două zile lucrătoare ale săptămânii următoare, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente, valoarea unitară a activului net.


  Secţiunea a 3-a Obligațiile de transparență ale administratorului pentru activitatea proprie

  Articolul 11

  Administratorul publică pe pagina proprie de internet, pentru activitatea proprie:
  a) anual, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor către A.S.F., situațiile financiare anuale însoțite de raportul de audit;
  b) anual, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor către A.S.F., raportările contabile semestriale.


  Secţiunea a 4-a Obligațiile de informare

  Articolul 12
  (1) Conform prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, precum și ale art. 103 din Legea nr. 204/2006, administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, până la data de 15 mai a fiecărui an, în format fizic la ultima adresă de corespondență comunicată sau prin mijloace electronice, o informare cu privire la situația activului personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină minimum de informații conform anexei nr. 10.(3) Administratorul are obligația de a verifica motivele pentru care informarea anuală a fost returnată/nerecepționată, de a corecta, după caz, informațiile eronate din evidențele proprii și de a retransmite informarea în cazul în care se constată că a fost transmisă eronat.


  Articolul 13

  Cuantumul tarifului perceput de administrator pentru informațiile prevăzute la art. 113 alin. (5) din Legea nr. 411/2004, precum și la art. 103 alin. (5) din Legea nr. 204/2006 nu poate depăși costul efectiv al punerii la dispoziție a informațiilor.


  Capitolul IV Dispoziții finale

  Articolul 14

  Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până în următoarea zi lucrătoare.


  Articolul 15

  Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c), art. 127 alin. (1) lit. g) și ale cap. XIX din Legea nr. 411/2004, respectiv cu prevederile art. 38 lit. c) și ale cap. XVII din Legea nr. 204/2006, după caz.


  Articolul 16

  Anexele nr. 1A-1G, 2-4, 5A, 5B, 6A, 6B și nr. 7-24*) fac parte integrantă din prezenta normă.
  *) Anexele nr. 1A-1G, 2-4, 5A, 5B, 6A, 6B și nr. 7-24 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 17

  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.


  Articolul 18

  La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:
  a) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 și 3 bis din 5 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare;
  c) art. 40 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 27 aprilie 2016;
  d) art. 42 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 28 aprilie 2016;
  e) art. 9 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (1) lit. b) și art. 17 alin. (1) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 și 248 bis din 11 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare;
  f) art. 10 alin. (1) lit. b), art. 14 alin (1) lit. b) și art. 17 alin. (1) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 12 august 2016, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 19

  Ori de câte ori prin alte acte normative se face trimitere la prevederile referitoare la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, sau la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, cu modificările și completările ulterioare, abrogate prin prezenta normă, trimiterea se consideră a fi făcută la prezenta normă.


  Articolul 20

  Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei norme nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de norma în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor.

  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu

  București, 29 iulie 2021.
  Nr. 19.

  ANEXE nr. 1A-24

  ANEXE
  la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021