ORDIN nr. 68 din 8 aprilie 2015
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015  Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (1), ale art. 23 alin. (1), ale art. 43 alin. (1), precum şi ale art. 75 alin. (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 8 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
  în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 5, după alineatul (5^2) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^3), (5^4) şi (5^5), cu următorul cuprins:
  "(5^3) În cazul în care un participant la piaţa de echilibrare nu transmite ofertele zilnice într-un interval de 30 de minute de la transmiterea notificării de către OPE privind lipsa acestora, OPE stabileşte ofertele zilnice care lipsesc pe baza caracteristicilor tehnice, declaraţiilor de disponibilitate şi a notificărilor fizice aprobate pentru unitatea dispecerizabilă sau consumatorul dispecerizabil respectiv, după caz. Preţurile pentru toate perechile preţ-cantitate din astfel de oferte zilnice vor fi egale cu PIP pentru zona de ofertare naţională rezultat din PZU, pentru ziua de livrare şi intervalul de tranzacţionare căruia îi aparţine intervalul de dispecerizare în cauză; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare naţională are valoare mai mică decât limita minimă de preţ a ofertei preţ-cantitate pe piaţa de echilibrare stabilită la art. 3, în loc de PIP se consideră valoarea limitei minime de preţ a ofertei pe piaţa de echilibrare.
  (5^4) OPE confirmă validarea unei oferte zilnice părţii care a transmis-o, nu mai târziu de ora 18,30 în ziua de tranzacţionare. Confirmarea conţine, de asemenea, numărul de înregistrare pentru respectiva ofertă zilnică şi ora la care aceasta a fost validată. Dacă oferta zilnică validată a fost stabilită de OPE conform prevederilor alin. (5^3), OPE transmite pentru informare respectiva ofertă zilnică validată părţii implicate.
  (5^5) Taxa pentru dezechilibrul de la notificare IIC se stabileşte de ANRE şi are următoarea formulă generală:
  IIC = a + b*MCP(DI) + c*IP(DI, def) + d*IP(DI, sur),
  unde:
  - a, b, c şi d reprezintă constante determinate de ANRE; constanta a este exprimată în moneda naţională a României, iar constantele b, c şi d reprezintă cote procentuale; ANRE are dreptul să stabilească valori diferite ale acestor constante pentru dezechilibrele de la notificare pozitive şi negative, adică pentru creşterea sau reducerea producţiei;
  - MCP(DI) reprezintă PIP pentru zona naţională de ofertare în intervalul de tranzacţionare din care face parte intervalul de dispecerizare DI; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare naţională are valoare mai mică decât limita minimă de preţ a ofertei preţ-cantitate pe piaţa de echilibrare stabilită la art. 3, pentru MCP(DI) se consideră valoarea limitei minime de preţ a ofertei pe piaţa de echilibrare;
  - IP(DI, def) reprezintă preţul pentru deficit de energie în intervalul de dispecerizare DI;
  - IP(DI, sur) reprezintă preţul pentru excedent de energie în intervalul de dispecerizare DI."
  2. La articolul 5, alineatul (5) se abrogă.


  Articolul II

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 11 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 174 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 174. - (1) OPEE publică, pe pagina sa web, PIP al fiecărei zonei de ofertare, volumele vândute şi cumpărate pentru zona de ofertare naţională, poziţia netă a zonei de ofertare naţionale, curbele agregate ale cererii, respectiv ofertei pentru zona de ofertare naţională, pentru toate intervalele de tranzacţionare, incluzând ofertele bloc, concomitent cu celelalte burse de energie electrică, conform orarului stabilit pentru fiecare situaţie a pieţei. Suplimentar, OPEE poate publica volumele agregate ale ofertelor bloc executate, preţurile medii ale ofertelor bloc tip, precum şi curbele agregate ale cererii şi ale ofertei pentru fiecare interval de tranzacţionare cu includerea ofertelor bloc executate şi a fluxurilor transfrontaliere rezultate din cuplarea PZU.
  (2) În ziua calendaristică următoare celei de livrare, OPEE publică pe pagina sa web cantitatea de energie electrică vândută pe PZU de către OPEE fiecărui participant, precum şi cantitatea de energie electrică cumpărată pe PZU de către OPEE de la fiecare participant, aferente fiecărui interval orar al zilei de livrare respective, inclusiv identitatea acestora."
  2. Articolul 191 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 191. - Aplicarea procedurii de ultimă instanţă poate fi declarată în orice moment înaintea termenului-limită de publicare a rezultatelor cuplării stabilit în comun de bursele de energie electrică şi OTS-urile statelor participante la proiectul de cuplare, iar termenele-limită pentru toate activităţile ulterioare se decalează corespunzător."
  3. Articolul 192 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 192. - În cazul în care, în urma aplicării procedurii de ultimă instanţă, nu se poate determina PIP pentru zona de ofertare naţională din motive referitoare la funcţionarea sistemelor informatice, OPEE informează imediat participanţii la PZU, OTS şi ANRE că nu este posibilă închiderea pieţei, iar PIP este declarat la valoarea sa stabilită sau declarată, după caz, pentru intervalul de tranzacţionare respectiv al zilei anterioare, care este ziua bancară anterioară, dacă incidentul are efect asupra unei zile bancare, sau ziua nebancară anterioară, dacă incidentul are efect asupra unei zile nebancare."
  4. După articolul 192 se introduc două noi articole, articolele 192^1 şi 192^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 192^1. - În cazul în care, în urma aplicării procedurii normale sau în urma aplicării procedurii de ultimă instanţă, nu se poate determina PIP pentru zona de ofertare naţională din motive referitoare la situaţia pieţei, cum ar fi: lipsa cererii, lipsa ofertei sau neintersectarea curbei cererii cu cea a ofertei, OPEE informează imediat participanţii la PZU, OTS şi ANRE că situaţia pieţei nu permite determinarea PIP, iar PIP este declarat la o valoare determinată astfel:
  a) dacă nu există oferte de cumpărare, PIP declarat este egal cu media aritmetică între pragul minim al domeniului preţurilor prag şi cel mai mic preţ al ofertelor de vânzare;
  b) dacă nu există oferte de vânzare, PIP declarat este egal cu media aritmetică între pragul maxim al domeniului preţurilor prag şi cel mai mare preţ al ofertelor de cumpărare;
  c) dacă nu există intersecţie între curba cererii şi curba ofertei, PIP declarat este egal cu media aritmetică între cel mai mare preţ al ofertei de cumpărare şi cel mai mic preţ al ofertei de vânzare.
  Art. 192^2. - Prevederile cap. VIII se aplică şi tranzacţiilor rezultate din aplicarea procedurii de ultimă instanţă, cu modificările rezultate ca urmare a lipsei tranzacţiilor agentului de transfer."


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile pct. 7.3.6.7, 7.3.6.8 şi 14.8.2.3 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul IV

  Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul V

  Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul VI

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 8 aprilie 2015.
  Nr. 68.
  -------