ORDIN nr. 5.923 din 6 decembrie 2016
pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016  În conformitate cu prevederile art. 158 alin. (6), art. 162 alin. (1), art. 168-169 şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────

  în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state,
  în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul atestatului de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.894/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, se abrogă.


  Articolul 4

  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile de învăţământ superior din România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Bucureşti, 6 decembrie 2016.
  Nr. 5.923.

  Anexa 1

  METODOLOGIE 06/12/2016


  Anexa 2

  - model -
  ATESTAT DE RECUNOAŞTERE
  Se atestă că diploma de doctor seria ..... nr......, eliberată doamnei/domnului ........... de către ......... din ......., la data de ......., este recunoscută ca diplomă de doctor şi titlul de doctor în domeniul ...................................................... .
  Titularul/Titulara acestui atestat beneficiază de toate drepturile conferite absolvenţilor instituţiilor similare din România.
  Director,
  ..................
  Nr. ........../............
  (numărul şi data eliberării)

  -----