SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 decembrie 2020Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 "Digitalizarea IMM-urilor" din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1275 din 22 decembrie 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.486/4.255/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1275 din 22 decembrie 2020.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 „Digitalizarea IMM-urilor“, din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.(2) Ajutoarele se acordă numai în condițiile și criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.(3) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(4) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare, și anume Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov.(5) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.


  Capitolul II Baza legală

  Articolul 2

  Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
  a) Programul operațional Competitivitate 2014-2020;
  b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;
  c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  e) Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  f) Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.


  Capitolul III Definiții

  Articolul 3

  În sensul prezentei scheme, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri:
  a) furnizor al ajutorului de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;
  b) administrator^1 al schemei de minimis - Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) - Organismul Intermediar pentru promovarea societății informaționale (OIPSI);
  ^1 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  c) subadministratorii schemei de minimis - agențiile pentru dezvoltare regională ca persoane juridice delegate de către administrator să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele administratorului, denumite în continuare agenții pentru dezvoltare regională;
  d) beneficiar al ajutorului de minimis - întreprinderea, astfel cum este definită mai jos, care îndeplinește condițiile prezentei scheme;
  e) contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între OIPSI, în numele și pentru AM POC, pe de o parte, și subadministratorul schemei de minimis, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POC;
  f) act de acordare a ajutorului de minimis - actul juridic semnat între subadministratorul schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
  g) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;
  h) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;
  i) întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane euro și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
  j) întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășesc/depășește 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
  k) microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășesc/depășește 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
  l) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplinește următoarele condiții:(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
  m) My SMIS^2 - sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Pentru schema de față în MySMIS vor depune cereri de finanțare agențiile pentru dezvoltare regională în calitate de subadministratori ai schemei de minimis;
  ^2 Conform Ministerului Fondurilor Europene, https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtmlis.

  n) prelucrarea produselor agricole^3 - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
  ^3 Conform art. 1 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

  o) produse agricole^4 - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
  ^4 Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

  p) rata de actualizare - rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web a Comisiei Europene;
  q) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;
  r) perioada de sustenabilitate - intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția în regiunea în care aceasta a fost realizată. Perioada de sustenabilitate este de 3 ani după finalizarea proiectului.


  Capitolul IV Obiectivul schemei

  Articolul 4

  Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.


  Capitolul V Domeniul de aplicare

  Articolul 5
  (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor pentru care se constată că nu au autorizate în certificatul constatator activități din următoarele domenii:

  Coduri CAEN autorizate^5
  ^5 Se va verifica prin declarație pe propria răspundere că întreprinderea nu a avut aceste coduri CAEN autorizate și nu a obținut venituri din activitatea derulată în cadrul acestor coduri de la înființare până la depunerea aplicației pentru finanțare.
  Denumirea activității
  2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  2612Fabricarea altor componente electronice
  2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  2630Fabricarea echipamentelor de comunicații
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6202Activități de consultanță în tehnologia informației
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  (2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
  a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21.01.2000;
  b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
  c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;– atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;
  d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
  f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.


  Capitolul VI Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

  Articolul 6
  (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanțare nerambursabilă din fonduri europene și naționale.(2) Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale:
  a) lansează cererea de propuneri de proiecte pentru subadministratorii schemei de minimis;
  b) evaluează proiectele depuse de agențiile pentru dezvoltare regională pe baza condițiilor din cadrul prezentei scheme și din ghidul solicitantului;
  c) semnează contracte de finanțare cu subadministratorii schemei de minimis.
  (3) Valoarea maximă a contractelor de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este de 10.000.000 euro, iar pentru celelalte 7 regiuni (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru) valoarea maximă a contractelor este de 90.000.000 euro și se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori - populația și suprafața. Situația detaliată cu valoarea maximă a contractelor pe fiecare regiune este prezentată în tabelul de mai jos:
  Buget total100.000.000,00 euro
  Buget București-Ilfov10.000.000,00 euro
  Buget Nord-Est15.759.000,00 euro
  Buget Sud-Est13.374.000,00 euro
  Buget Sud Muntenia14.166.000,00 euro
  Buget Sud-Vest Oltenia10.773.000,00 euro
  Buget Vest10.593.000,00 euro
  Buget Nord-Vest12.897.000,00 euro
  Buget Centru12.438.000,00 euro
  (4) În cadrul implementării proiectelor finanțate prin mecanismul prevăzut la alin. (2), agențiile pentru dezvoltare regională vor acorda întreprinderilor menționate la art. 8 ajutoare de minimis în baza unor acte de acordare a ajutorului de minimis.


  Capitolul VII Condiții de eligibilitate pentru activității

  Articolul 7

  În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activitățile care respectă cumulativ următoarele condiții:
  a) au ca scop creșterea competitivității IMM prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
  b) respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute la art. 14.


  Capitolul VIII Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis

  Articolul 8

  Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 2. desfășoară activități în alte sectoare decât cele menționate la art. 5 alin. (1);3. beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN detaliate în anexa nr. 1 Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare la prezenta schemă), activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, republicată;4. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii aplicației de proiect și la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis;5. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
  a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
  6. nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;7. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanțare; 8. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;9. nu intră în categoria „întreprindere aflată în dificultate“, așa cum aceasta este definită la art. 3 lit. l);10. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;11. se angajează să asigure din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile, precum și valoarea cofinanțării de minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului. Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private;12. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;13. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;14. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;15. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea în eroare a ADR/OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informații incorecte pe parcursul participării la cererea de propuneri de proiecte;16. au sediu social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul;17. au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare^6. O întreprindere care depune aplicația de finanțare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi lucrătoare din anul 2020) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019, având în vedere dificultățile cauzate de pandemia de SARS-CoV-2 din anul 2020^7;
  ^6 Această cerință nu se aplică IMM-urilor înființate în anul 2020.
  ^7 Pentru firmele care au fost înființate în 2020 se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2020.
  18. valoarea ajutorului de minimis solicitat este cuprinsă între 30.000 euro și 100.000 euro și reprezintă maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile;19. valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptând:– cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile; – cheltuielile de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propus spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect) nu pot depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate^8.
  ^8 Pentru întreprinderile care au două sau un singur exercițiu financiar încheiat, procentul de 50% se va aplica corespunzător mediei ultimelor două exerciții financiare încheiate, respectiv ultimului exercițiu financiar încheiat.


  Capitolul IX Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică

  Articolul 9
  (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită la art. 3 lit. h).(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi - ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii aplicației de proiect și anul curent depunerii aplicației, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro calculat la cursul inforeuro din luna semnării contractului (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.(3) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.(4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.(5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achiziție sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(7) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.(8) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării actului de acordare a ajutorului, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.(9) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică pe parcursul a 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii aplicației de proiect și anul curent depunerii aplicației), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis.(10) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declarație de eligibilitate, al cărei model va fi aprobat prin Ghidul solicitantului, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit de acesta și de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a aplicației de proiect, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea aplicației de proiect, respectiv încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis.(11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei^9 în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condițiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (2).
  ^9 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
  (12) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.


  Capitolul X Atribuții, drepturi și obligații

  Articolul 10

  Autoritatea de management a POC are următoarele atribuții:
  a) aprobă Ghidul solicitantului - Digitalizarea IMM;
  b) aprobă lista proiectelor propuse spre finanțare și angajează cheltuielile specifice acestora;
  c) acordă bunul de plată și efectuează plata cheltuielilor specifice contractelor de finanțare în baza certificărilor OIPSI;
  d) are obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.


  Articolul 11

  OIPSI, în calitate de administrator de schemă de minimis, are următoarele atribuții:
  a) elaborează Ghidul solicitantului - Digitalizarea IMM pentru acordarea finanțării nerambursabile și îl supune aprobării Autorității de management a POC;
  b) lansează apelul de propuneri de proiecte pentru agențiile pentru dezvoltare regională;
  c) evaluează cererile de finanțare depuse de către agențiile pentru dezvoltare regională;
  d) transmite Autorității de management spre avizare și angajare corespunzătoare a cheltuielilor proiectelor propuse spre finanțare de către agențiile pentru dezvoltare regională;
  e) semnează contracte de finanțare cu agențiile pentru dezvoltare regională, care devin subadministratori ai schemei de ajutor de minimis;
  f) verifică respectarea, de către subadministratorii schemei de ajutor de minimis, a criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;
  g) certifică cheltuielile rezultate din implementarea contractelor de finanțare;
  h) monitorizează implementarea corespunzătoare a contractelor de finanțare;
  i) monitorizează permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
  j) păstrează evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
  k) recuperează valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condițiilor de acordare.


  Articolul 12

  Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de subadministratori ai schemei de ajutor de minimis, au următoarele atribuții:
  a) lansează și organizează apelurile de proiecte;
  b) evaluează și selectează, în mod transparent și nediscriminatoriu, pe baza procedurilor de lucru specifice aprobate în prealabil de OIPSI/AM POC, propunerile de proiecte primite de la potențialii beneficiari ai ajutorului de minimis;
  c) semnează actul de acordare a ajutorului de minimis cu fiecare dintre beneficiarii ajutorului de minimis selectați;
  d) primește în maximum 3 tranșe sumele necesare plății ajutoarelor de minimis acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;
  e) realizează plata sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis, în conformitate cu actele de acordare a ajutorului de minimis;
  f) monitorizează implementarea corespunzătoare a actelor de acordare a ajutorului de minimis, inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestora;
  g) monitorizează permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și informează furnizorul schemei de ajutor de minimis în vederea dispunerii măsurilor care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
  h) raportează administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;
  i) păstrează evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.


  Articolul 13
  (1) Beneficiarii de ajutor de minimis:
  a) au dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea proiectului selectat, în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și în conformitate cu prevederile actului de acordare a ajutorului încheiat;
  b) au obligația de a implementa proiectul selectat și de a asigura sustenabilitatea acestuia;
  c) au obligația de a raporta subadministratorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;
  d) au obligația de a restitui parțial sau integral valoarea ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.
  (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
  a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;
  b) nerealizarea niciunuia dintre obiectivele asumate prin proiect;
  c) desfășurarea, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului, de activități în unul sau mai multe dintre sectoarele din cadrul anexei la prezenta schemă de ajutor de minimis.
  (3) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit:
  a) efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
  b) atingerea parțială a obiectivelor și indicatorilor de realizare și de rezultat din cadrul proiectului aprobat.


  Capitolul XI Cheltuieli eligibile

  Articolul 14
  (1) Activitățile eligibile care fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea actului de acordare a ajutorului încheiat între subadministratorul schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, excepție făcând activitățile aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propus spre finanțare.(2) Pentru beneficiarii ajutorului de minimis, cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:
  a) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
  b) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
  c) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
  d) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
  e) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;
  f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;
  g) cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
  h) cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
  i) cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
  j) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
  k) cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
  l) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
  m) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
  n) cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
  o) activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;
  p) servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.
  (3) Pentru beneficiarii ajutorului de minimis nu sunt eligibile: elementele de mobilier, obiectele de inventar și cheltuielile salariale.(4) Investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active deținute de societate nu sunt eligibile. Numai investiția direct legată de creșterea competitivității IMM prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, respectiv legată de digitalizarea activității societății poate fi considerată eligibilă, înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente nu poate fi considerată cheltuială eligibilă pentru ajutorul de minimis.(5) Pentru aplicațiile de proiecte care includ tipurile de cheltuieli prevăzute la alin. (2) lit. d)-f), j) și k), beneficiarii ajutorului de minimis se obligă să păstreze din resurse proprii aceste cheltuieli pe toată perioada de sustenabilitate a proiectului.(6) Pentru subadministratorii schemei se vor finanța cheltuielile de administrare a schemei, astfel cum sunt definite prin ghidul solicitantului. Acestea pot fi în cuantum de maximum 5% din valoarea totală alocată regiunii pentru această schemă.


  Capitolul XII Durata schemei

  Articolul 15
  (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României și se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.(2) Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.


  Capitolul XIII Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari

  Articolul 16
  (1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este Programul operațional Competitivitate, axa prioritară 2 „Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă“, obiectivul specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică“.(2) Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 100.000.000 euro, echivalent în lei, din care 84,5 milioane euro contribuția UE din Fondul European de Dezvoltare Regională și 15,5 milioane euro contribuția națională.(3) Alocarea bugetului pe ani și pe surse de finanțare este următoarea:
  Total buget - 100.000.000 euro
  AnulTotal euroContribuție naționalăContribuție UE
  2020800.000125.000675.000
  202199.200.00015.375.00083.825.000
  Total100.000.00015.500.00084.500.000


  Articolul 17

  Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 3.333 de întreprinderi.


  Capitolul XIV Efecte și beneficii

  Articolul 18

  Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obținerea următoarelor efecte și beneficii:
  a) digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
  b) creșterea competitivității IMM și dinamizarea indirectă a sectorului TIC.


  Capitolul XV Reguli privind transparența

  Articolul 19
  (1) Subadministratorul schemei va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia, cu menționarea reglementărilor aplicabile.(2) Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene -Autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate, la adresa http://www.mfe.gov.ro, pe pagina de internet a Organismului intermediar pentru promovarea societății informaționale la adresa www.oipsi.gov.ro, precum și pe pagina de internet a subadministratorului de schemă a informațiilor privind activitățile finanțate din ajutorul de minimis acordat.


  Capitolul XVI Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis, precum și sustenabilitatea măsurilor

  Articolul 20

  Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.


  Articolul 21
  (1) Furnizorul schemei de minimis are obligația de a înregistra schema de minimis în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat^10, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.
  ^10 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.
  (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenței valori estimative.(5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(6) Subadministratorii schemei de minimis au obligația de a înregistra în RegAS actele de acordare a ajutorului, plățile realizate în cadrul acestora, eventualele obligații de rambursare și rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.


  Articolul 22

  Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.


  Articolul 23

  Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția furnizorului și a administratorului/ subadministratorului schemei de minimis, în formatul și în termenul solicitate de aceștia, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului/ subadministratorului.


  Articolul 24
  (1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței în termen de 15 zile de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.(2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.


  Capitolul XVII Recuperarea ajutorului de minimis

  Articolul 25
  (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către administratorul schemei de minimis, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea furnizorului schemei de minimis. Pentru aceasta, furnizorul schemei de minimis va pune la dispoziția administratorului schemei de minimis metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.(2) Valoarea sumelor care fac obiectul recuperării va fi dedusă din costul total eligibil al proiectului, pe baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanțare încheiat între administratorul schemei de minimis ca beneficiar al finanțării, pe de o parte, și agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de subadministrator de schemă, pe de altă parte.(3) Valoarea ajutorului de minimis recuperat va include dobânzile aferente, datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.


  ANEXĂ

  la schemă
  LISTA CODURILOR CAEN EXCLUSE DE LA FINANȚARE

  011 Cultivarea plantelor nepermanente
  012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
  013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  014 Creșterea animalelor
  015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
  017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
  031 Pescuitul
  032 Acvacultura
  051 Extracția cărbunelui superior
  052 Extracția cărbunelui inferior
  101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
  102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
  104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
  105 Fabricarea produselor lactate
  106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
  1081 Fabricarea zahărului
  1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
  1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  110 Fabricarea băuturilor
  120 Fabricarea produselor din tutun
  131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  191 Fabricarea produselor de cocserie
  192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
  2051 Fabricarea explozivilor
  206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
  243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
  2451 Turnarea fontei
  2452 Turnarea oțelului
  2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
  254 Fabricarea armamentului și muniției
  301 Construcția de nave și bărci
  3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
  4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  641 Intermediere monetară
  642 Activități ale holdingurilor
  643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
  649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  651 Activități de asigurări
  652 Activități de reasigurare
  653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  920 Activități de jocuri de noroc și pariuri
  981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

  -----