HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 februarie 2012
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2012  În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prezintă Consiliului Superior al Magistraturii propunerile Colegiului de conducere pentru numirea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi.
  (2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie poate delega magistraţii-asistenţi, în interesul serviciului, cu acordul scris al acestora, în funcţiile de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent-şef, pe o perioadă de cel mult 6 luni. Delegarea magistraţilor-asistenţi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cel mult încă 6 luni. Pe perioada delegării, magistraţii-asistenţi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi.
  (3) Delegarea şi prelungirea delegării, prevăzute la alin. (2), se dispun prin ordin al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."
  2. La articolul 19, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;"
  3. După articolul 19^1 se introduc două noi articole, articolele 19^2 şi 19^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 19^2. - (1) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 19 lit. b), Colegiul de conducere propune Consiliului Superior al Magistraturii, distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizează concursul, judecătorii din cadrul secţiei respective care vor fi numiţi ca membri în comisiile de concurs - comisiile de evaluare, comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă.
  (2) Acelaşi judecător nu poate fi propus pentru a face parte în acelaşi timp din comisia de evaluare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării, respectiv din comisia de elaborare a subiectelor, din comisia de corectare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă.
  (3) Colegiul de conducere propune Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor alin. (2), judecătorii care vor fi numiţi ca membri supleanţi în comisiile de concurs.
  (4) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pot fi propuşi pentru numirea în comisiile de concurs, ca membri sau ca membri supleanţi, pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.
  Art. 19^3. - Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie transmite Institutului Naţional al Magistraturii lista cuprinzând toţi judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care şi-au exprimat acordul de a face parte din comisiile de concurs, pentru a fi incluşi în baza de date constituită de Institutul Naţional al Magistraturii, cu precizarea specializării fiecărui judecător."
  4. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - (1) Evaluarea judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face la fiecare 3 ani de către o comisie constituită prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, conform Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
  (2) Evaluarea celor 3 judecători - 2 membri desemnaţi şi un membru supleant - care fac parte din comisia de evaluare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de o comisie formată din 2 judecători cu grad profesional corespunzător, desemnaţi de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii dintre membrii săi."
  5. La articolul 109, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 109. - (1) În cursul lunii ianuarie a fiecărui an se face evaluarea activităţii din anul precedent a personalului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu excepţia judecătorilor şi a magistraţilor-asistenţi, a căror activitate se evaluează potrivit Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor şi Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a magistraţilor-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI
  DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,
  LIVIA DOINA STANCIU
  Bucureşti, 16 februarie 2012.
  Nr. 4.
  -----