LEGE nr. 158 din 16 aprilie 2003
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 113 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări:
  1. Articolul I se abroga.
  2. La articolul II punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Toţi plătitorii, persoane juridice sau fizice, române şi străine, cărora le revin, potrivit legii, obligaţii fiscale către bugetul de stat şi bugetele locale, trebuie să întocmească şi să depună declaraţii sau deconturi de impunere, denumite în continuare declaraţii de impozite şi taxe.
  (2) Declaraţiile de impozite şi taxe sunt documente prin care se declara:
  a) impozitele şi taxele datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia de a calcula impozitele şi taxele revine plătitorului;
  b) bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului şi a taxei se face de organul fiscal;
  c) impozitele colectate prin stopaj la sursa, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a retine şi de a vărsa impozite şi taxe.
  (3) Declaraţia de impozite şi taxe se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie plătitorilor, în mod gratuit, de Ministerul Finanţelor Publice.
  (4) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor şi taxelor, precum şi plicurile preadresate, cu suportarea contravalorii corespondentei referitoare la trimiterea şi primirea declaraţiilor, din sumele cu aceasta destinaţie prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
  (5) Declaraţiile de impozite şi taxe se întocmesc şi se depun, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi prezentei ordonanţe, la unitatea subordonata Ministerului Finanţelor Publice, în a carei raza teritorială plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, sau unde este luat în evidenta fiscală, denumita în continuare organ fiscal competent."
  3. La articolul II punctul 3, articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Constatarea faptelor prevăzute la art. 13 şi 14 şi aplicarea penalitatilor şi amenzilor se efectuează de către organele fiscale competente prin documente de constatare sau de verificare."
  4. La articolul III punctul 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - În sensul prezentei ordonanţe, prin impozite se înţelege sumele datorate, potrivit legii, bugetului de stat şi bugetelor locale, precum şi orice alte sume care constituie venituri de natura fiscală, a căror administrare revine Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice locale."
  5. Articolul IV se abroga.
  6. Articolul VI se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 16 aprilie 2003.
  Nr. 158.
  -------