LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 1 august 1991  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Pensionarilor invalizi, veteranilor şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:
  a) Invalizilor de război
  - 2.000 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
  - 1.500 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;
  - 1.200 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate.
  b) Veteranilor de război
  - 1.000 lei lunar.
  c) Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit
  - 1.000 lei lunar.


  Articolul 2

  (1) Invalizii, precum şi veteranii de război, pe lîngă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de cîte 240 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă cîte 20 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic.
  (2) Timpul de internare în spitale sau sanatorii şi de concedii medicale necesare pentru vindecarea rănilor ori bolilor contractate pe front sau apărute în termen de un an după încetarea participării pe front, dar din cauza acelei participări se ia în considerare la acordarea sporului prevăzut la alin. 1.
  (3) Va fi, de asemenea, luat în considerare timpul petrecut în prizonierat, altul decît cel prevăzut în Decretul-lege nr. 118/1990, modificat şi completat, precum şi timpul necesar pentru vindecarea bolilor contractate în timpul prizonieratului ori după acesta, în termen de un an, din cauza prizonieratului.


  Articolul 3

  (1) Invalizii şi accidentaţii de război, indiferent de gradul de invaliditate, îşi păstrează, la încetarea activităţii, dreptul la pensie I.O.V.R. şi dacă, potrivit legii, li se cuvine o altă pensie atît pentru perioada anterioară, cît şi pentru cea ulterioară primirii pensiei I.O.V.R.
  (2) Văduvele de război, care nu s-au recăsătorit, au dreptul sa primească pensia I.O.V.R. indiferent de perioada în care au fost căsătorite.


  Articolul 4

  (1) Indemnizaţiile şi sporurile prevăzute în prezenta lege se acordă, la cerere, de la data intrării acesteia în vigoare.
  (2) Dovada calităţii de veteran de război, precum şi a perioadei de participare la război, se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale, eliberate de Ministerul Apărării Naţionale.


  Articolul 5

  Indemnizaţiile şi sporurile acordate în baza prezentei legi nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.


  Articolul 6

  În vederea aplicării prevederilor prezentei legi se autoriza Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, sa modifice în mod corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi în bugetul administraţiei centrale de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.


  Articolul 7

  Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor elabora metodologia de calcul, de indexare şi de plată a indemnizaţiilor şi sporurilor prevăzute în prezenta lege.


  Articolul 8

  In termen de 3 luni, Guvernul va elabora un proiect de lege care să reglementeze unitar statutul şi drepturile veteranilor de război şi ale celor decoraţi cu ordinele "Mihai Viteazu", "Virtutea Militară" şi celelalte ordine militare de război.
  Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor examina, pe bază de convenţii internaţionale, în condiţii de reciprocitate cu statele interesate, situaţia cetăţenilor români care au luptat în cadrul altor armate.


  Articolul 9

  Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor suplimentare rezultate din aplicarea prezentei legi vor fi repartizate, în condiţii derogatorii, din suma prevăzută la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 22/1991, pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital determinate în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.


  Articolul 10

  Art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iulie 1991.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 22 iulie 1991.

  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR

  MARŢIAN DAN

  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

  ION ILIESCU

  -----