HOTĂRÂRE nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează normele și criteriile de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, conservării și valorificării resurselor turistice.


  Articolul 2

  Se atestă ca stațiune turistică de interes național sau local, după caz, localitatea, partea unei localități ori zona formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate care dispune de resurse turistice și care îndeplinește cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.
  (la 04-01-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 04 ianuarie 2023 )


  Articolul 3
  (1) Atestarea stațiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, la solicitarea autorităților administrației publice locale, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Atestarea ca stațiune turistică nu schimbă rangul localității stabilit în condițiile legii.


  Articolul 4
  (1) Autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, și documentația pentru atestarea stațiunii turistice, care trebuie să cuprindă:
  a) monografia turistică;
  b) documentațiile de urbanism în perioada de valabilitate, avizate și aprobate conform competențelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia și/sau, după caz, planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia;
  (la 07-03-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 68 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 )

  c) fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru stațiunile turistice de interes național și conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru stațiunile turistice de interes local;
  d) studii și documente care să argumenteze atestarea stațiunii turistice și a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
  (2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale:
  a) considerații generale privind poziția geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu și factori naturali de risc;
  b) analiza potențialului turistic în funcție de tipul stațiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;
  c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice și de agrement, informații privind circulația turistică.


  Articolul 5

  Documentația pentru atestarea stațiunii turistice se depune la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea stațiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întrunește toate criteriile pentru a fi atestată ca stațiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale va informa în scris, în același termen, autoritatea administrației publice locale interesată.


  Articolul 6
  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile locale care au în administrare localități sau părți de localități atestate ca stațiuni turistice de interes local, respectiv național au obligația de a depune fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.(2) Nedepunerea fișei stațiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de stațiune turistică al localității sau părții de localitate atestate ca stațiune turistică.


  Articolul 7

  În scopul unei mai bune informări a turiștilor și pentru îmbunătățirea cadrului de protejare, conservare și valorificare a resurselor turistice, localitățile ori părți ale acestora, atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naționale și județene cu panouri indicatoare, la intrarea în stațiunea turistică.


  Articolul 8
  (1) Achiziționarea panourilor indicatoare se realizează de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află stațiunea turistică, în condițiile legii.(2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% și maro pantone 291 C 100%, având conținutul: "Stațiune turistică de interes național" sau "Stațiune turistică de interes local", după caz, și se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localității.(3) Consiliile locale au obligația de a monta și de a întreține panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).


  Articolul 9
  (1) Stațiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.(2) Autoritatea administrației publice locale are obligația de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.(3) Veniturile obținute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local și promovării acestuia, precum și finanțării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 10
  (1) Centrele naționale de informare și promovare turistică sunt servicii specializate care funcționează în subordinea consiliilor locale și județene, după caz, și în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.(2) Sediile centrelor naționale de informare și promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităților, pe străzi cu circulație intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turiști.(3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 11
  (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale propune retragerea atestării unei stațiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care stațiunea turistică atestată conform legislației anterioare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Evaluarea îndeplinirii normelor și criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.


  Articolul 12

  Localitățile sau părțile unor localități atestate ca stațiuni turistice de interes național ori local, conform legislației anterioare privind atestarea stațiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a stațiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 14

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 13 august 2008.
  Nr. 852.

  Anexa nr. 1


  Nr. crt.

  Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice

  Stațiune de interes național

  Stațiune de interes local

  Cadrul natural, factorii naturali de cură și calitatea mediului

  1.

  Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți

  x

  x

  2.

  Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ și cantitativ

  x

  x

  3.

  Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz

  x

  x

  Accesul și drumurile spre/în stațiune

  4.

  Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație

  x

  x

  5.

  Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește

  x

  x

  Utilități urban-edilitare

  6.

  Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicale

  x

  -

  7.

  Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale

  -

  x

  8.

  Punct farmaceutic

  x

  x

  9.

  Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă

  x

  x

  10.

  Apă curentă

  x

  x

  11.

  Canalizare
  NOTĂ:
  Pentru localitățile situate în zone montane cu relief neuniform sau care cuprind arii protejate în care nu se poate interveni, sunt permise sisteme individuale de colectare și epurare, care asigură același nivel de protecție ca și sistemele centralizate de canalizare și epurare.

  x

  x

  12.

  Energie electrică

  x

  x

  Structuri de primire turistice și de agrement

  13.

  Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor

  500

  100

  14.

  Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor.

  x

  x

  15.

  Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont.

  x

  x

  16.

  Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă)

  x

  x

  17.

  Terenuri de joacă pentru copii

  x

  x

  Informare și promovare turistică

  18.

  Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și informare, tipărite pe suport electronic sau website

  x

  x

  19.

  Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei

  x

  x

  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turisticePunctaj acordat
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiunea turistică.10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness)10
  8.Parc amenajat5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică20
  16.Canalizare centralizată50

  Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes național - 135 de puncte
  Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes local - 90 de puncte
  (la 13-05-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 377 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 mai 2020 )


  Anexa nr. 2

  CERERE
  de atestare ca stațiune turistică de interes național/local (după caz)
  (model)
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE
  Domnule ministru,
  Consiliul Local ........., județul ......., vă înaintează documentația prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, în vederea atestării ca stațiune turistică de interes național/local (după caz) a localității .........................
  Reprezentantul consiliului local,
  ..................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..................................
  Data ........................... .


  Anexa nr. 3

  FIȘA
  stațiunii turistice de interes național
  Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.

  Nr.
  crt.

  Criterii obligatorii de atestare
  a stațiunii turistice

  Criterii
  obliga-
  torii

  Sunt înde-
  plinite
  Da/Nu

  Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului

  1.

  Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți

  x


  2.  Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și
  valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol,
  lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere
  calitativ și cantitativ
  x

  3.


  Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo-
  gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate
  cu legislația în vigoare, după caz  x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune


  4.

  Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație

  x


  5.

  Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau
  autogara care o deservește


  x  Utilități urban-edilitare

  6.

  Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru
  urgențe medicale


  x  7.

  Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe
  medicale


  -  8.

  Punct farmaceutic

  x


  9.

  Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă

  x


  10.

  Apă curentă

  x


  11.

  Canalizare

  x


  12.

  Energie electrică

  x


  Structuri de primire turistice și de agrement

  13.


  Număr minim de locuri în structuri de primire turistice
  clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile
  3-5 stele /flori, cu excepția campingurilor  500
  14.


  Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie
  să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică -
  salvamar și posturi de prim ajutor.  x
  15.

  Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare
  montană - salvamont


  x  16.

  Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări
  (drumuri pietonale, locuri de promenadă)


  x  17.

  Terenuri de joacă pentru copii

  x


  Informare și promovare turistică

  18.

  Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare
  și informare, tipărite pe suport electronic sau web site


  x  19.

  Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și
  a zonei


  x  Nr.
  crt.


  Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice

  Punctaj
  acordat

  Punctaj
  îndeplinit

  1.


  Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele
  de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiu-
  nea turistică.  10
  2.

  Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

  10


  3.

  Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii:
  bancă, schimb valutar, agenție de turism


  10  4.


  Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totala
  egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în
  stațiune  30
  5.

  Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform
  normelor legale în vigoare


  20  6.

  Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea
  resurselor minerale terapeutice


  20  7.

  Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații
  construite, săli pentru întreținere (fitness)


  10  8.
  Parc amenajat
  5 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum 30
  de puncte


  9.
  Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă
  este cazul  5 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum 30
  de puncte


  10.

  Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă
  este cazul


  30  11.

  Amenajări și dotări pentru pentru practicarea sporturilor
  (agrement nautic, tenis, fotbal etc. )


  15  12.
  Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții
  pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin
  o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu
  corespunzătoare.

  10 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum 50
  de puncte


  13.
  Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu
  caracter de repetabilitate pe bază de calendar  10 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum 30
  de puncte


  14.

  Centre de informare și promovare turistică, cu personal
  permanent care să deservească exclusiv centrul


  30  15.


  Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de
  primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de
  informare și promovare turistică  20
  16.

  Canalizare centralizată

  50


  17.
  Total
  Sunt
  necesare
  minimum
  135 de
  puncte.


  Președintele consiliului local,
  ..................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..................................
  Data
  ..................................


  Anexa nr. 4

  FIȘA
  stațiunii turistice de interes local
  Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.

  Nr.
  crt.

  Criterii obligatorii de atestare
  a stațiunii turistice

  Criterii
  obliga-
  torii

  Sunt înde-
  plinite
  Da/Nu

  1.

  Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți

  x


  2.  Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și
  valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol,
  lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere
  calitativ și cantitativ
  x

  3.


  Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo-
  gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate
  cu legislația în vigoare, după caz  x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune

  4.

  Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație

  x


  5.

  Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau
  autogara care o deservește


  x  Utilități urban - edilitare

  6.

  Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe
  medicale


  x  7.

  Punct farmaceutic

  x


  8.

  Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă

  x


  9.

  Apă curentă

  x


  10.

  Canalizare

  x


  11.

  Energie electrică

  x


  Structuri de primire turistice și de agrement

  12.


  Număr minim de locuri în structuri de primire turistice
  clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile
  3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor  100
  13.


  Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie
  să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică-
  salvamar și posturi de prim ajutor.  x
  14.

  Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare
  montană-salvamont


  x  15.

  Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări
  (drumuri pietonale, locuri de promenadă)


  x  16.

  Terenuri de joacă pentru copii

  x


  Informare și promovare turistică

  17.

  Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare
  și informare tipărite pe suport electronic sau web site


  x  18.

  Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și
  a zonei


  x  Nr.
  crt.


  Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice

  Punctaj
  acordat

  Punctaj
  îndeplinit

  1.


  Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele
  de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiune
  turistică.  10
  2.

  Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

  10


  3.

  Spații comerciale și pentru activități de prestări de
  servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism


  10  4.


  Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală
  egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în
  stațiune  30
  5.

  Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform
  normelor legale în vigoare


  20  6.

  Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea
  resurselor minerale terapeutice


  20  7.

  Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații
  construite, săli pentru întreținere (fitness)


  10  8.

  Parc amenajat

  5 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum
  30 de
  puncte  9.

  Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă
  este cazul
  5 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum
  30 de
  puncte  10.

  Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice,
  dacă este cazul


  30  11.

  Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement
  nautic, tenis, fotbal etc.)


  15  12.

  Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții
  pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin
  o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu
  corespunzătoare.


  10 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum
  50 de
  puncte  13.

  Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu
  caracter de repetabilitate pe bază de calendar
  10 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum
  30 de
  puncte  14.

  Centre de informare și promovare turistică, cu personal
  permanent care să deservească exclusiv centrul


  30  15.


  Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de
  primire turistică cu funcțiuni de cazare și centrul de
  informare și promovare turistică  20
  16.

  Canalizare centralizată

  50


  17.
  Total
  Punctaj
  minim
  necesar
  90 de
  puncte


  Președintele consiliului local,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ....................................
  Data ...............................


  Anexa nr. 5

  LISTA
  localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local


  I. Stațiuni turistice de interes național:

  1.

  Amara

  - județul Ialomița

  2.

  Azuga

  - județul Prahova

  3.

  Bușteni

  - județul Prahova

  4.

  Buziaș

  - județul Timiș

  5.

  Băile Govora

  - județul Vâlcea

  6.

  Băile Felix

  - județul Bihor

  7.

  Băile Herculane

  - județul Caraș-Severin

  8.

  Băile Olănești

  - județul Vâlcea

  9.

  Băile Tușnad

  - județul Harghita

  10.

  Borsec

  - județul Harghita

  11.

  Borșa

  - județul Maramureș

  12.

  Câmpulung Moldovenesc

  - județul Suceava

  13.

  Cap Aurora

  - județul Constanța

  14.

  Călimănești-Căciulata

  - județul Vâlcea

  15.

  Costinești

  - județul Constanța

  16.

  Covasna

  - județul Covasna

  17.

  Dâmbovicioara

  - județul Argeș

  18.

  Eforie Nord

  - județul Constanța

  19.

  Eforie Sud

  - județul Constanța

  20.

  Geoagiu-Băi

  - județul Hunedoara

  21.

  Gura Humorului

  - județul Suceava

  22.

  Horezu

  - județul Vâlcea

  23.

  Jupiter

  - județul Constanța

  24.

  Lacu Sărat

  - județul Brăila

  25.

  Mamaia

  - județul Constanța

  26.

  Mangalia

  - județul Constanța

  27.

  Moneasa

  - județul Arad

  28.

  Neptun-Olimp

  - județul Constanța

  29.

  Poiana Brașov

  - județul Brașov

  30.

  Predeal

  - județul Brașov

  31.

  Pucioasa

  - județul Dâmbovița

  32.

  Râșnov

  - județul Brașov

  33.

  Ocna Șugatag

  - județul Maramureș

  34.

  Slănic

  - județul Prahova

  35.

  Saturn

  - județul Constanța

  36.

  Sinaia

  - județul Prahova

  37.

  Sângeorz-Băi

  - județul Bistrița-Năsăud

  38.

  Slănic-Moldova

  - județul Bacău

  39.

  Sovata

  - județul Mureș

  40.

  Sucevița

  - județul Suceava

  41.

  Tășnad

  - județul Satu Mare

  42.

  Târgu Ocna

  - județul Bacău

  43.

  Târgu-Neamț

  - județul Neamț

  44.

  Techirghiol

  - județul Constanța

  45.

  Vatra Dornei

  - județul Suceava

  46.

  Venus

  - județul Constanța

  47.

  Voineasa

  - județul Vâlcea

  48.

  Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni

  - județul Caraș-Severin

  49.

  Zona Mamaia Nord, orașul Năvodari

  - județul Constanța

  I. Stațiuni turistice de interes național:

  50.

  Zona Parâng-Petroșani

  - județul Hunedoara

  51.

  Zona Peștera-Padina, comuna Moroeni

  - județul Dâmbovița

  52.

  Zona turistică a municipiului Piatra-Neamț

  - județul Neamț

  53.

  Zona turistică Centrul Istoric-Coridorul Crișul Repede, municipiul Oradea

  - județul Bihor

  54.

  Vișeul de Sus

  - județul Maramureș

  II. Stațiuni turistice de interes local:

  1.

  1 Mai

  - județul Bihor

  2.

  Albac

  - județul Alba

  3.

  Albeștii de Muscel (Bughea de Sus)

  - județul Argeș

  4.

  Anina

  - județul Caraș-Severin

  5.

  Arieșeni

  - județul Alba

  6.

  Balvanyos

  - județul Covasna

  7.

  Baia de Fier

  - județul Gorj

  8.

  Bala

  - județul Mehedinți

  9.

  Barcani

  - județul Covasna

  10.

  Bazna

  - județul Sibiu

  11.

  Bălțătești

  - județul Neamț

  12.

  Băile Homorod

  - județul Harghita

  13.

  Băile Turda

  - județul Cluj

  14.

  Băile Băița

  - județul Cluj

  15.

  Bârsana

  - județul Maramureș

  16.

  Beiuș

  - județul Bihor

  17.

  Beliș

  - județul Cluj

  18.

  Berzasca

  - județul Caraș-Severin

  19.

  Bicaz

  - județul Neamț

  20.

  Boghiș

  - județul Sălaj

  21.

  Botiza

  - județul Maramureș

  22.

  Bran

  - județul Brașov

  23.

  Breaza

  - județul Prahova

  24.

  Brezoi

  - județul Vâlcea

  25.

  Cacica

  - județul Suceava

  26.

  Carei

  - județul Satu Mare

  27.

  Cavnic

  - județul Maramureș

  28.

  Călacea

  - județul Timiș

  29.

  Cârțișoara

  - județul Sibiu

  30.

  Cheia

  - județul Prahova

  31.

  Ciocănești

  - județul Suceava

  32.

  Cisnădie

  - județul Sibiu

  33.

  Ciumani

  - județul Harghita

  34.

  Colibița

  - județul Bistrița-Năsăud

  35.

  Corund

  - județul Harghita

  36.

  Coronini

  - județul Caraș-Severin

  37.

  Coșna

  - județul Suceava

  38.

  Crivaia

  - județul Caraș-Severin

  39.

  Dărmănești

  - județul Bacău

  40.

  Deda

  - județul Mureș

  41.

  Deta

  - județul Timiș

  42.

  Dorna Arini

  - județul Suceava

  43.

  Dorna Candrenilor

  - județul Suceava

  44.

  Durău

  - județul Neamț

  45.

  Frumosu

  - județul Suceava

  II. Stațiuni turistice de interes local:

  46.

  Fundu Moldovei

  - județul Suceava

  47.

  Ghioroc

  - județul Arad

  48.

  Gura Siriului

  - județul Buzău

  49.

  Harghita-Băi

  - județul Harghita

  50.

  Ineu

  - județul Arad

  51.

  Izvoru Mureșului

  - județul Harghita

  52.

  Jucu

  - județul Cluj

  53.

  Lacu Roșu

  - județul Harghita

  54.

  Lipova

  - județul Arad

  55.

  Livada

  - județul Satu Mare

  56.

  Mădăraș

  - județul Bihor

  57.

  Măguri-Răcătău

  - județul Cluj

  58.

  Mălaia

  - județul Vâlcea

  59.

  Mălini

  - județul Suceava

  60.

  Mănăstirea Humorului

  - județul Suceava

  61.

  Mărgău

  - județul Cluj

  62.

  Mehadia

  - județul Caraș-Severin

  63.

  Moieciu

  - județul Brașov

  64.

  Moisei

  - județul Maramureș

  65.

  Moldovița

  - județul Suceava

  66.

  Negrești-Oaș

  - județul Satu Mare

  67.

  Novaci

  - județul Gorj

  68.

  Ocna Sibiului

  - județul Sibiu

  69.

  Ocnele Mari

  - județul Vâlcea

  70.

  Oncești

  - județul Maramureș

  71.

  Ozun

  - județul Covasna

  72.

  Panaci

  - județul Suceava

  73.

  Păltiniș

  - județul Sibiu

  74.

  Pârâul Rece

  - județul Brașov

  75.

  Pecica

  - județul Arad

  76.

  Peștișani

  - județul Gorj

  77.

  Poiana Stampei

  - județul Suceava

  78.

  Pojorâta

  - județul Suceava

  79.

  Polovragi

  - județul Gorj

  80.

  Praid

  - județul Harghita

  81.

  Putna

  - județul Suceava

  82.

  Rodna

  - județul Bistrița-Năsăud

  83.

  Runcu

  - județul Gorj

  84.

  Sadova

  - județul Suceava

  85.

  Salonta

  - județul Bihor

  86.

  Saru Dornei

  - județul Suceava

  87.

  Săcele

  - județul Brașov

  88.

  Săcelu

  - județul Gorj

  89.

  Săcueni

  - județul Bihor

  90.

  Săcuieu

  - județul Cluj

  91.

  Sălașu de Sus

  - județul Hunedoara

  92.

  Săliștea de Sus

  - județul Maramureș

  93.

  Săpânța

  - județul Maramureș

  94.

  Sărata Monteoru

  - județul Buzău

  95.

  Sânnicolau Mare

  - județul Timiș

  96.

  Secu

  - județul Caraș-Severin

  97.

  Semenic

  - județul Caraș-Severin

  98.

  Sighetu Marmației

  - județul Maramureș

  II. Stațiuni turistice de interes local:

  99.

  Snagov

  - județul Ilfov

  100.

  Solca

  - județul Suceava

  101.

  Sângeorgiu de Mureș

  - județul Mureș

  102.

  Stâna de Vale

  - județul Bihor

  103.

  Straja

  - județul Hunedoara

  104.

  Soveja

  - județul Vrancea

  105.

  Șugag

  - județul Alba

  106.

  Ștei

  - județul Bihor

  107.

  Tăuții-Măgherăuș

  - județul Maramureș

  108.

  Timișu de Sus

  - județul Brașov

  109.

  Tinca

  - județul Bihor

  110.

  Trei Ape

  - județul Caraș-Severin

  111.

  Tulucești

  - județul Galați

  112.

  Uricani

  - județul Hunedoara

  113.

  Vadu Crișului

  - județul Bihor

  114.

  Vaideeni

  - județul Vâlcea

  115.

  Vama

  - județul Satu Mare

  116.

  Vama

  - județul Suceava

  117.

  Vama Buzăului

  - județul Brașov

  118.

  Vatra Moldoviței

  - județul Suceava

  119.

  Vălenii de Munte

  - județul Prahova

  120.

  Vața de Jos

  - județul Hunedoara

  121.

  Vidra

  - județul Alba

  122.

  Zetea

  - județul Harghita

  123.

  Zona Băile Banffy (municipiul Toplița)

  - județul Harghita

  124.

  Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej)

  - județul Cluj

  125.

  Zona Fântânele

  - județul Cluj

  126.

  Zona Moinești Băi (municipiul Moinești)

  - județul Bacău

  127.

  Zona Muntele Băișorii

  - județul Cluj

  128.

  Zona Șuior-Baia Sprie

  - județul Maramureș

  129.

  Zona turistică a comunei Borș

  - județul Bihor

  130.

  Zona de agrement Băile Figa - orașul Beclean

  - județul Bistrița-Năsăud

  131.

  Zona turistică Cugir-Șureanu a orașului Cugir

  - județul Alba

  132.

  Zona turistică a orașului Jimbolia

  - județul Timiș

  133.

  Zona turistică a orașului Marghita

  - județul Bihor

  134.

  Zona turistică a comunei Bratca

  - județul Bihor

  135.

  Zona turistică Budureasa-Padiș a comunei Budureasa

  - județul Bihor

  136.

  Zona turistică a orașului Comănești

  - județul Bacău

  137.

  Zona turistică a municipiului Caracal

  - județul Olt

  138.

  Zona turistică a municipiului Făgăraș

  - județul Brașov

  139.

  Zona turistică a municipiului Fălticeni

  - județul Suceava

  140.

  Zona turistică a comunei Lupeni

  - județul Harghita

  141.

  Zona turistică a comunei Pietroasa

  - județul Bihor

  142.

  Zona turistică Valea Drăganului a comunei Poieni

  - județul Cluj

  143.

  Zona turistică a orașului Siret

  - județul Suceava

  144.

  Zona turistică a comunei Șuncuiuș

  - județul Bihor

  145.

  Zona turistică a municipiului Târgu Secuiesc

  - județul Covasna

  146.

  Zona turistică a comunei Vânători-Neamț

  - județul Neamț

  147.

  Zona turistică a municipiului Vulcan

  - județul Hunedoara

  (la 04-01-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 04 ianuarie 2023 )