HOTĂRÂRE nr. 277 din 2 aprilie 2020privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 13 aprilie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 99^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, care se organizează și funcționează prin preluarea activității, structurii și personalului Institutului de Științe ale Educației și ale Centrului Național pentru Evaluare și Examinare, care se desființează.(2) Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație are sediul principal în imobilul aflat în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, situat în municipiul București, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1 și două sedii secundare în municipiul București, strada Știrbei Vodă nr. 37, sectorul 1 și strada Hristo Botev nr. 17, sectorul 3.


  Articolul 2
  (1) Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație are ca scop fundamentarea politicilor educaționale pe baza cercetării științifice, coordonarea științifică a elaborării și revizuirii periodice a componentelor curriculumului național, coordonarea evaluării manualelor școlare și auxiliarelor didactice, precum și coordonarea științifică și profesională a sistemului național de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar.(2) Activitatea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație se desfășoară în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării.


  Articolul 3

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație exercită, în domeniul politicilor educaționale și al cercetării științifice, următoarele atribuții:
  a) propune și realizează proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, acțiune/intervenție și formare în domeniul științelor educației;
  b) contribuie la fundamentarea politicilor educaționale, participă la elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea politicilor publice în domeniul educației;
  c) inițiază și participă la proiecte naționale și/sau internaționale de cercetare sau de dezvoltare în domeniile educației, formării, curriculumului și evaluării;
  d) participă la elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor educației;
  e) dezvoltă parteneriate cu furnizorii de formare inițială și continuă a cadrelor didactice sau a altor categorii de beneficiari, în vederea susținerii progresului în carieră al cercetătorilor în științele educației și al cadrelor didactice, participând la diverse programe educaționale, programe de masterat și școli doctorale;
  f) asigură asistență de specialitate sau coordonare metodologică în derularea unor activități ale caselor corpului didactic și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională, precum și ale altor organizații care activează în domeniile educației;
  g) acordă asistență de specialitate unităților de învățământ preuniversitar și universitar pentru implementarea curriculumului național la nivel de școală și de clasă, elaborarea, aplicarea și evaluarea produselor curriculare proiectate la nivel local;
  h) coordonează activitatea unor grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor naționale de evaluare;
  i) promovează rezultatele studiilor și cercetărilor realizate, precum și ale programelor și proiectelor naționale și internaționale implementate, cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării, a inspectoratelor școlare și a altor organizații cu atribuții în domeniul educației;
  j) contribuie la viața științifică internă și internațională prin participarea la seminare, colocvii, conferințe în vederea schimbului de date de cercetare relevante și valorificării acestora;
  k) editează publicații de specialitate - reviste, studii, cărți, rapoarte tehnice - în domenii relevante precum politici educaționale, curriculum, educație comparată, consiliere și orientare educațională și de carieră, management educațional și tineret;
  l) efectuează la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării expertize și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței învățământului, furnizând ministerului un feedback sistematic și operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activității în învățământul preuniversitar;
  m) realizează, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, expertize și sondaje în unitățile de învățământ cu privire la procesul de alegere și utilizare a manualelor școlare.


  Articolul 4

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație exercită, în domeniul curriculumului național, următoarele atribuții:
  a) asigură coordonarea științifică pentru elaborarea și revizuirea periodică a componentelor curriculumului național - planuri-cadru de învățământ, programe școlare. În realizarea acestei atribuții constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru, remunerate conform legii, compuse din specialiști și din cadre didactice cu experiență;
  b) analizează din punct de vedere științific și avizează propunerile de curriculum înaintate de diferite instituții, organizații sau grupuri de lucru;
  c) participă la activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării/evaluării și revizuirii periodice a planurilor de învățământ și a reperelor curriculare/programelor de studiu specifice pentru formarea inițială și continuă în cariera didactică.


  Articolul 5

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație exercită, în domeniul evaluării manualelor școlare și auxiliarelor didactice, următoarele atribuții:
  a) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. În realizarea acestei atribuții cooptează evaluatori - cadre didactice și specialiști externi, remunerați conform legii;
  b) coordonează, potrivit art. 69 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitățile în vederea aprobării auxiliarelor didactice pentru învățământul preuniversitar, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. În realizarea acestei atribuții cooptează evaluatori - cadre didactice și specialiști externi, remunerați conform legii. Categoriile de auxiliare care intră în procedura derulată de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație în vederea aprobării se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 6

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație exercită, în domeniul evaluărilor și examinărilor în învățământul preuniversitar, următoarele atribuții:
  a) elaborează, împreună cu direcțiile specializate din Ministerul Educației și Cercetării, metodologii, proceduri și regulamente pentru organizarea și desfășurarea examenelor și evaluărilor în învățământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educației și cercetării;
  b) asigură proiectarea și realizarea probelor pentru disciplinele cuprinse în evaluările, examenele și concursurile naționale;
  c) asigură, împreună cu direcțiile specializate din Ministerul Educației și Cercetării, elaborarea subiectelor pentru faza județeană a olimpiadelor naționale;
  d) constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru, remunerate conform legii, compuse din specialiști și din cadre didactice cu experiență, în scopul elaborării programelor pentru evaluările, examenele și concursurile naționale, elaborării și realizării subiectelor pentru acestea, precum și pentru construirea și actualizarea bazelor de date cu instrumente de evaluare;
  e) elaborează, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele și evaluările naționale, evidențiind oportunitatea adoptării de către ministrul educației și cercetării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătățirea performanțelor școlare;
  f) poate acorda sprijin tehnic și de specialitate în realizarea unor acțiuni de evaluare întreprinse de minister, inspectorate școlare, unități de învățământ.


  Articolul 7

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație mai exercită și următoarele atribuții, în raport cu scopul pentru care este înființat:
  a) propune Ministerului Educației și Cercetării inițierea unor proiecte de acte normative relevante pentru activitatea sa;
  b) elaborează diferite resurse de învățare și suporturi curriculare, precum ghiduri, suporturi metodologice, auxiliare curriculare pentru cadre didactice, necesare implementării eficiente a curriculumului național;
  c) realizează programe de formare continuă aferente domeniului său de activitate pentru cadre didactice, experți, personal de conducere din învățământul preuniversitar și universitar;
  d) organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a examinatorilor și a altor persoane implicate în desfășurarea evaluărilor, examenelor și concursurilor naționale și sprijină acțiunile de perfecționare a personalului didactic în realizarea proceselor de evaluare curentă a progresului școlar;
  e) participă la proiecte și la programe naționale și/sau internaționale în domeniul evaluării în învățământul preuniversitar, precum testarea internațională Programme for International Students Assessment (PISA), derulat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Studiul Internațional privind Procesul de Predare- Învățare, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - TALIS și altele asemenea;
  f) dezvoltă programe educaționale și resurse de învățare pentru diferite categorii de beneficiari, în contexte formale și nonformale, susținând învățarea permanentă;
  g) monitorizează și evaluează din punctul de vedere al impactului unele programe și proiecte educaționale promovate de instituții publice, organizații nonguvernamentale sau organizații din mediul privat.


  Articolul 8

  Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniile sale de activitate, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație poate realiza colaborări, parteneriate, consorții cu instituții de învățământ preuniversitar sau superior, cu instituții publice și private cu preocupări în domeniile educației, cercetării și evaluării, cu organizații și asociații profesionale din țară și din străinătate, precum și cu structuri neguvernamentale din domeniu.


  Articolul 9
  (1) În structura organizatorică a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație funcționează direcții.(2) Structura organizatorică a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației și cercetării, pot fi organizate servicii, birouri și compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.


  Articolul 10

  În cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație se pot înființa compartimente pentru învățământul în limbile minorităților naționale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.


  Articolul 11

  Activitățile privind cercetarea-dezvoltarea și fundamentarea politicilor educaționale pe baza cercetării științifice se desfășoară în cadrul Unității de Cercetare în Educație, structură de cercetare-dezvoltare, fără personalitate juridică, organizată la nivel de direcție în cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, în conformitate cu prevederile legale privind cercetarea științifică, activitatea de cercetare fiind coordonată de un consiliu științific.


  Articolul 12
  (1) Conducerea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație este asigurată de un director general și de un director general adjunct, funcționari publici de conducere, numiți prin ordin al ministrului educației și cercetării, pe baza rezultatelor concursurilor organizate în condițiile legii.(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin directorul general emite decizii, în condițiile legii.(3) Directorul general al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație exercită calitatea de ordonator terțiar de credite.


  Articolul 13
  (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație este de 143.(2) Posturile sunt prevăzute, în condițiile legii, pentru funcții publice și personal contractual.(3) Posturile prevăzute la alin. (1) se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educației și Cercetării pentru instituțiile din subordine finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.


  Articolul 14
  (1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.(2) Salarizarea personalului Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație se realizează conform prevederilor legislației în vigoare.


  Articolul 15
  (1) Veniturile proprii ale Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație provin din tarife percepute pentru activități de:
  a) verificare a criteriilor de conformitate a auxiliarelor didactice în vederea aprobării pentru utilizarea în sistemul de învățământ preuniversitar;
  b) elaborare/derulare de programe de formare continuă a personalului didactic în domeniul propriu de activitate;
  c) evaluare a manualelor școlare potrivit prevederilor legale în vigoare;
  d) analiză din punct de vedere științific și avizare a propunerilor de curriculum înaintate de diferite instituții, organizații sau grupuri de lucru;
  e) elaborare de studii, cercetări, programe, proiecte în domeniile educației, în baza unor raporturi contractuale, în condițiile prevăzute de lege;
  f) publicare, respectiv editare și vânzare a propriilor reviste, precum și a altor lucrări de profil pe care le-a elaborat;
  g) monitorizare și evaluare de impact a unor programe și proiecte educaționale promovate de instituții publice, organizații nonguvernamentale sau organizații din mediul privat.
  (2) Nivelul tarifelor aferente activităților generatoare de venituri proprii se stabilește prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 16

  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație poate deveni membru sau se poate afilia la structuri internaționale din domeniul său de activitate; plata taxelor, contribuțiilor și cotizațiilor poate fi suportată de către acesta din bugetul anual aprobat.


  Articolul 17

  Patrimoniul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație se constituie prin preluarea patrimoniului Institutului de Științe ale Educației și al Centrului Național de Evaluare și Examinare.


  Articolul 18

  În vederea desfășurării activităților specifice, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este dotat cu trei autoturisme și două microbuze, preluate de la Institutul de Științe ale Educației și de la Centrul Național de Evaluare și Examinare.


  Articolul 19

  În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării structura organizatorică a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și se realizează încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin preluarea personalului actual al celor două instituții: Institutul de Științe ale Educației și Centrul Național de Evaluare și Examinare.


  Articolul 20
  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație preia de la Institutul de Științe ale Educației și Centrul Național de Evaluare și Examinare, pe baza unui protocol de predare-preluare, prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, bunurile, precum și celelalte drepturi și obligații. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Finanțelor Publice poate emite instrucțiuni privind preluarea execuției bugetare, la solicitarea ordonatorului principal de credite.(3) Încadrarea personalului preluat se realizează, în termen de 45 de zile, cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.


  Articolul 21
  (1) Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație se subrogă în toate drepturile, obligațiile, contractele, deciziile de finanțare, ordinele de finanțare, acordurile și litigiile instituțiilor preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea acestora.(2) În cuprinsul contractelor, convențiilor, înțelegerilor, protocoalelor, proiectelor în care Institutul de Științe ale Educației și Centrul Național de Evaluare și Examinare au fost parte, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniile acestora de activitate în care s-au folosit denumirile „Institutul de Științe ale Educației“ și „Centrul Național de Evaluare și Examinare“ se va citi „Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație“.(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și Ministerul Educației și Cercetării vor întreprinde demersurile necesare operării modificărilor aprobate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în acord cu prevederile art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.


  Articolul 22

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 3 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 2 aprilie 2020.
  Nr. 277.

  ANEXĂ^1)

  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație

  Numărul maxim de posturi: 143

  ----