ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015
privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015  Având în vedere necesitatea asigurării transportului materialelor clasificate în conformitate cu normele şi procedurile de securitate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene şi ţinând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile în urma aderării la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi integrării în Uniunea Europeană, precum şi în urma intrării în vigoare a Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate şi, de asemenea, a Aranjamentelor de securitate între Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Oficiul de Securitate al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi Direcţia de Securitate a Comisiei Europene pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate între România şi Uniunea Europeană,
  ţinând seama de faptul că activităţile planificate şi desfăşurate sub egida Tratatului Atlanticului de Nord şi a Uniunii Europene necesită menţinerea în stare de operativitate a capabilităţilor militare şi a tehnicii din dotarea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi de faptul că trebuie reglementată modalitatea de alocare a unor resurse materiale necesare pentru desfăşurarea misiunilor specifice, iar intervenţia prezentei măsuri legislative este de natură să înlăture o serie de consecinţe negative în spectrul securităţii naţionale şi al strategiei fiscal-bugetare, această măsură poate veni imediat în sprijinul solicitării partenerilor strategici ai României şi asigură în mod necesar şi proporţional protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale.
  Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din stocurile rezervelor de stat, destinate pentru asigurarea suportului necesar gestionării situaţiilor determinate de apariţia unor situaţii de criză într-o perioadă scurtă de timp care generează depăşirea capacităţilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale,
  luând în considerare necesitatea asigurării protecţiei speciale a unor persoane care nu au funcţii de demnitate publică, dar care participă la luarea unor decizii de importanţă deosebită pentru activitatea statului, stabilesc realizarea unor strategii, direcţii de acţiune, influenţează adoptarea unor decizii şi se deplasează în locuri şi medii cu un anumit grad de risc,
  întrucât neadoptarea măsurilor legislative propuse în regim de urgenţă poate conduce la întreruperea sau întârzierea derulării fluxului operativ de materiale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, clasificate între organizaţiile respective şi România, neîndeplinirea activităţilor specifice şi perturbarea gravă a funcţionării instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la apariţia de sincope în aprovizionarea cu produse strict necesare şi a iminenţei unor situaţii de criză generate de diverse evenimente aflate în derulare în spaţiul sud şi est-european, care, în prezent, nu pot face obiectul intervenţiilor operative din cauza lipsei unui cadru juridic adecvat pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la crearea unor disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra valorilor statului,
  deoarece toate acestea vizează aspecte relevante ce privesc securitatea naţională şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă achiziţionarea de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, a două mijloace de transport auto, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru mijloacele de transport auto achiziţionate potrivit alin. (1) consumul lunar de carburanţi este de 500 litri/autoturism.
  (3) Cheltuielile necesare achiziţionării mijloacelor de transport auto prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul ORNISS, în limita fondurilor aprobate pe anul 2015 cu această destinaţie.


  Articolul 2

  După achiziţionarea mijloacelor de transport auto prevăzute la art. 1, autoturismele aflate în parcul auto al ORNISS, achiziţionate potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 342/2005, sunt transmise fără plată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 5 alineatul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) pentru situaţii excepţionale motivate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului."
  2. După articolul 5^4 se introduc 3 noi articole, articolele 5^5-5^7, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^5. - Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.
  Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 206^51 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 206^51 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 5^6. - După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.
  După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 345 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.
  Art. 5^7. - Pentru produsele accizabile scoase de la rezervele de stat până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, în aplicarea art. 5^5, iar după data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, în aplicarea art. 5^6, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emite facturi pe care se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor scoase cu titlu gratuit, ci numai contravaloarea accizelor, în cazul în care acestea sunt datorate, şi a taxei pe valoarea adăugată."
  3. La articolul 8, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:
  "În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale."


  Articolul 4

  Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.
  2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie unor demnitari şi foşti demnitari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), precum şi altor persoane, la cererea acestora."
  3. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie şi preşedinţilor de partide parlamentare, stabiliţi potrivit alin. (2)."
  4. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Răspunderea materială a conducătorilor auto aflaţi în misiuni operative pentru prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecţie şi Pază se stabileşte, în condiţiile legii, ca urmare a efectuării cercetării administrative. În situaţia în care nu se stabileşte răspunderea în sarcina conducătorului auto, prejudiciile sunt suportate de către Serviciul de Protecţie şi Pază."
  5. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate iniţia, organiza şi desfăşura activităţi de cooperare, instruire şi pregătire cu organisme şi instituţii din străinătate."
  6. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Serviciul de Protecţie şi Pază poate beneficia, potrivit reglementărilor în vigoare, la activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul securităţii, în cadrul programelor finanţate şi cofinanţate de către Comisia Europeană, de fonduri structurale, fonduri naţionale sau alte mecanisme financiare, în cadrul unor consorţii cu participare internaţională, sau ca unic aplicant."
  7. La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) planifică, derulează şi implementează proiecte finanţate şi cofinanţate din fonduri europene, naţionale sau alte mecanisme financiare, cu parteneri interni şi externi sau prin alte modalităţi prevăzute de lege."
  8. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) dispun măsuri pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a mijloacelor tehnice pentru organizarea şi controlul accesului şi vor asigura activitatea de service a acestora."
  9. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Activitatea Serviciului de Protecţie şi Pază constituie secret de stat."
  10. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 31^1. - Serviciul de Protecţie şi Pază stabileşte, prin ordin al conducătorului instituţiei, propriul sistem de însemne onorifice."


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Ilie Botoş,

  secretar de stat

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Ministrul apărării naţionale,

  Mircea Duşa

  Directorul Serviciului

  Român de Informaţii,

  Eduard Raul Hellvig

  Directorul Serviciului

  de Informaţii Externe,

  Mihai-Răzvan Ungureanu

  Directorul Serviciului

  de Protecţie şi Pază,

  Lucian-Silvian Pahonţu

  Directorul Serviciului de

  Telecomunicaţii Speciale,

  Marcel Opriş

  Directorul general al

  Oficiului Registrului Naţional

  al Informaţiilor Secrete de Stat,

  Marius Petrescu

  p. Preşedintele Administraţiei

  Naţionale a Rezervelor de Stat

  şi Probleme Speciale,

  Ciprian-Alexandru Caralicea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Bucureşti, 14 octombrie 2015.
  Nr. 43.
  -----