DECRET nr. 279 din 1 august 1983
privind reglementarea asistenţei medicale cu plata
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 1 august 1983  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Asistenţa medicală cu plata se acordă la cererea populaţiei, în condiţiile prezentului decret, după cum urmează:

  A. Asistenţa medicală ambulatorie cu plata

  Articolul 2

  Asistenţa medicală ambulatorie cu plata se organizează de Ministerul Sănătăţii prin dispensare policlinici cu plata.
  Dispensarele policlinici cu plata au în structura lor cabinete medicale pentru consultaţii şi laboratoare medicale pentru investigaţii, diagnostic şi tratament.
  Dispensarele policlinici cu plata funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, au personalitate juridică şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.


  Articolul 3

  În cadrul asistenţei medicale ambulatorii cu plata se acordă consultaţii medicale în cabinetele de consultaţii din dispensarul policlinic sau la domiciliul populaţiei şi se efectuează prestaţii medico-sanitare pentru evaluarea stării de sănătate, precizarea diagnosticului şi efectuarea de tratamente în caz de boala.
  Analizele de laborator, examenele radiologice, alte investigaţii, precum şi procedurile de balneofizioterapie, se vor efectua prin compartimentele specializate ale unităţilor sanitare cu plata.
  În situaţiile în care asemenea prestaţii nu pot fi executate în compartimentele specializate ale unităţilor sanitare cu plata, acestea se vor efectua, contra cost, în unităţile sanitare teritoriale.


  Articolul 4

  Asistenţa medicală ambulatorie cu plata se poate acorda de personalul sanitar care are domiciliul în localitatea în care este încadrat şi anume:
  a) medici primari gradele I, II, III, medici principali de specialitate şi medici stomatologi, încadraţi în unităţi sanitare, în învăţămîntul superior medical şi farmaceutic şi în unităţi de cercetare ştiinţifică medicală;
  b) personal sanitar cu pregătire superioară şi personal mediu sanitar încadrat în unităţi sanitare, în învăţămîntul superior medical şi farmaceutic şi în unităţi de cercetare ştiinţifică medicală;
  c) medici de medicina generală încadraţi în unităţi sanitare, care acorda asistenţa medicală cu plata numai la domiciliul populaţiei solicitatoare;
  d) pensionari proveniţi din personalul sanitar prevăzut la lit. a)-c).
  Stabilirea personalului sanitar care poate acorda asistenţa medicală ambulatorie cu plata în unităţile sanitare cu plata şi la domiciliul populaţiei se face în raport cu numărul locurilor de muncă din aceste unităţi, cu necesităţile asistenţei medicale la domiciliu şi solicitarea populaţiei, de direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, la cerere, cu recomandarea colegiilor de disciplina a personalului sanitar judeţene şi al municipiului Bucureşti.
  Medicii în stagiu de pregătire practica sau de dobîndire a unei specialităţi medicale nu pot acorda asistenţa medicală cu plata.
  Personalul sanitar, pensionat de invaliditate, aflat în concediu medical, cu program de muncă redus sau în concediu fără plata, nu are dreptul sa acorde asistenţa medicală ambulatorie cu plata atît timp cît se afla în una din aceste situaţii.


  Articolul 5

  Personalul sanitar poate acorda asistenţa medicală ambulatorie cu plata numai în afară programului sau de lucru de la unitatea unde funcţionează, cu excepţia pensionarilor şi a personalului încadrat permanent la dispensarul policlinic cu plata.


  Articolul 6

  Personalul sanitar căruia i s-a suspendat sau interzis în condiţiile legii dreptul de a exercita profesiunea, i s-a desfăcut disciplinar contractul de muncă sau pentru motivul necorespunderii profesionale în munca, a savirsit abateri de la normele de etica şi deontologie medicală, stabilite de colegiile de disciplina a personalului sanitar, nu poate acorda asistenţa medicală cu plata.


  Articolul 7

  Dispensarele policlinici cu plata se înfiinţează şi se desfiinţează, în funcţie de necesităţile de asistenţa medicală, de consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Sănătăţii.
  Consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret să asigure darea în funcţiune, în bune condiţii, a dispensarelor policlinici cu plata din localităţile prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 8

  Din veniturile realizate de unităţile sanitare care acorda asistenţa medicală ambulatorie cu plata se acoperă:
  a) cota de 10% din totalul încasărilor realizate, care se vărsa ca venit la bugetul local;
  b) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a unităţilor, inclusiv a reparaţiilor curente şi capitale la construcţii, utilaje şi aparatura;
  c) cheltuielile privind procurarea materialelor sanitare consumabile, necesare consultatiilor, examenelor de laborator, radiologice şi altor investigaţii, tratamente şi prestaţii medicale efectuate la aceste unităţi;
  d) drepturile de retribuire, potrivit legii, ale personalului permanent, inclusiv impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale;
  e) cheltuielile legate de dezvoltarea bazei materiale, utilaje, aparate, autoturisme pentru asistenţa medicală la domiciliu, construcţii sanitare şi altele asemenea;
  f) cota-parte cuvenită personalului sanitar care acorda asistenţa medicală la aceste unităţi, inclusiv impozitul şi contribuţia de asigurări sociale. Cuantumul cotei-părţi se stabileşte după acoperirea cheltuielilor prevăzute la lit. a)-e). Suma cuvenită fiecăruia se fixează în funcţie de aportul adus la realizarea venitului. Sumele se plătesc în afară fondului de retribuire planificat, a drepturilor de retribuire sau a pensiei pentru limita de vîrsta ori de serviciu, cuvenite potrivit legii, în cadrul planului de casa.


  Articolul 9

  Veniturile realizate de personalul sanitar şi de pensionării proveniţi din acest personal prin acordarea asistenţei medicale ambulatorii cu plata sînt supuse impozitului progresiv, stabilit potrivit anexei nr. 2.


  Articolul 10

  Personalul sanitar care acorda asistenţa medicală ambulatorie cu plata primeşte drepturile cuvenite pentru aceasta activitate peste drepturile prevăzute de legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii.
  Pensionării pentru limita de vîrsta sau de serviciu care îşi desfăşoară activitatea în cadrul dispensarelor policlinici cu plata au dreptul sa cumuleze pensia, inclusiv pensia suplimentară, cu sumele cuvenite pentru munca prestată, inclusiv indemnizaţia de conducere în cazul pensionarilor care îndeplinesc funcţia de medic director.


  Articolul 11

  Disponibilităţile aflate în contul dispensarelor policlinici cu plata la 31 decembrie al fiecărui an se reportează pentru anul următor, în vederea acoperirii categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 8.


  Articolul 12

  Bunurile imobile şi mobile constituite ca fonduri fixe necesare organizării dispensarelor policlinici cu plata se asigura de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Pentru dotarea iniţială, comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura prin redistribuire, fără plata, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi materiale.
  Comitetele executive ale consiliilor populare vor introduce în planurile anuale obiectivele de investiţii pentru dispensarele policlinici cu plata pe măsura constituirii din veniturile acestora a fondurilor necesare.


  Articolul 13

  Direcţiile sanitare pot transfera, la propunerea dispensarelor policlinici cu plata, celorlalte unităţi sanitare din acelaşi judeţ, mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale sanitare din dotarea iniţială sau dobîndite pe parcurs din fondurile proprii de dezvoltare.


  Articolul 14

  Dispensarele policlinici cu plata pot beneficia de credite bancare pentru organizarea şi buna desfăşurare a activităţii acestora.


  Articolul 15

  Tarifele pentru consultaţii, analize de laborator, examene radiologice, explorari functionale, tratamente şi alte prestaţii medicale efectuate în dispensarele policlinici cu plata sînt cele din anexa nr. 3.
  Pentru prestaţiile necuprinse în anexa, tarifele se vor stabili de Ministerul Sănătăţii cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri prin corelare, urmărindu-se asigurarea unei rentabilitati corespunzătoare.
  Tarifele stabilite potrivit alin. 1 şi 2 se aplică corespunzător şi în celelalte unităţi sanitare persoanelor care, potrivit legii, nu beneficiază de asistenţa medicală gratuita, precum şi persoanelor care sînt obligate prin lege sa suporte cheltuielile necesare pentru asistenţa medicală.
  Tarifele pentru prestaţiile medicale efectuate de dispensarele policlinici cu plata străinilor aflaţi temporar pe teritoriul Republicii Socialiste România se stabilesc de Ministerul Sănătăţii la nivelul celor practicate pentru cetăţenii străini.


  Articolul 16

  Primirea sau pretinderea de sume peste tarifele stabilite, precum şi nedecontarea sumelor încasate pentru asistenţa medicală cu plata acordată la domiciliu, se sancţionează potrivit legii.


  Articolul 17

  Pentru asigurarea asistenţei medicale la domiciliu, dispensarele policlinici cu plata se doteaza cu autoturisme conform anexei nr. 4*.
  La înfiinţare, dispensarele policlinici cu plata vor fi dotate cu cel puţin un autoturism, în condiţiile articolului 12 din prezentul decret, din parcul în conservare.


  Articolul 18

  Normarea personalului permanent la dispensarele policlinici cu plata se face potrivit anexei nr. 5* .


  Articolul 19

  Organizarea dispensarelor policlinici cu plata în 1983 se va asigura prin suplimentarea numărului de personal şi a fondului de retribuire planificat, pe titulari de plan.
  * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.

  B. Asistenţa medicală cu plata în unităţi sanitare cu paturi

  Articolul 20

  Pe data prezentului decret, în unităţile sanitare cu paturi se organizează asistenţa medicală cu plata.


  Articolul 21

  Unităţile sanitare cu paturi în care se acordă asistenţa medicală cu plata se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sau de ministerele cu reţea sanitară proprie, cu acordul Ministerului Sănătăţii.
  Asistenţa medicală cu plata se poate acorda în unităţi sanatoriale distincte profilate pe anumite specialităţi medicale şi în compartimente distincte cu paturi din cadrul secţiilor existente în unităţile sanitare, care funcţionează în continuare potrivit normelor unitare de structura pentru unităţile sanitare.


  Articolul 22

  Asistenţa medicală cu plata în unităţile sanitare cu paturi se acordă, la cerere, bolnavilor convalescenti sau pentru recuperare medicală, pe baza recomandarii medicale, în timpul concediului medical sau în cadrul concediului de odihna ori fără plata.


  Articolul 23

  Persoanele internate în condiţiile art. 22 suporta cheltuielile de întreţinere potrivit anexei nr. 6, care se plătesc unităţii sanitare în care au fost internate aceste persoane.


  Articolul 24

  Persoanele care doresc sa li se asigure asistenţa medicală într-o anumită unitate sanitară cu paturi, indiferent de apartenenţa lor teritorială, pot fi internate la cerere în aceste unităţi, în limita a circa 10% din totalul paturilor, suportînd cheltuielile de spitalizare la nivelul costului mediu pentru un pat din unitatea respectiva, stabilit în trimestrul precedent.
  Persoanele internate potrivit alineatului precedent beneficiază de drepturile de concediu medical prevăzute de lege.


  Articolul 25

  Din sumele încasate de unităţile sanitare potrivit art. 3 alin. final, art. 23 şi art. 24, o cota de 90% se face venit la buget, în raport de subordonarea unităţii sanitare, iar o cota de 10% se retine la dispoziţia unităţii. Cota de 10% se foloseşte pentru stimularea personalului care a contribuit la realizarea venitului, în funcţie de aportul adus, şi se plăteşte trimestrial în afară fondului de retribuire planificat, a drepturilor de retribuire şi fără a se depăşi nivelul a trei retribuţii tarifare pe an.


  Articolul 26

  Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii, va elabora, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, norme metodologice privind asistenţa medicală cu plata.


  Articolul 27

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul decret.


  Anexa 1

  LOCALITĂŢILE
  în care se organizează în prima etapa dispensare policlinici cu plata
         
    Nr. crt.JudetulLocalitatile din judet
    1.ALBAAlba Iulia, Blaj
    2.ARADArad
    3.ARGESPitesti, Cimpulung, Curtea de Arges
    4.BACAUBacau, Gheorghe Gheorghiu-Dej
    5.BIHOROradea, Beius
    6.BISTRITA-NASAUDBistrita, Nasaud
    7.BOTOSANIBotosani, Dorohoi
    8.BRASOVBrasov, Fagaras
    9.BRAILABraila
    10.BUZAUBuzau, Rimnicu Sarat
    11.CARAS-SEVERINResita, Caransebes
    12.CALARASICalarasi
    13.CLUJCluj-Napoca, Turda, Dej
    14.CONSTANTAConstanta, Medgidia
    15.COVASNASfintu Gheorghe, Tirgu Secuiesc
    16.DIMBOVITATirgoviste
    17.DOLJCraiova, Calafat
    18.GALATIGalati, Tecuci
    19.GIURGIUGiurgiu
    20.GORJTirgu Jiu
    21.HARGHITAMiercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc
    22.HUNEDOARADeva, Hunedoara, Petrosani
    23.IALOMITASlobozia
    24.IASIIasi, Pascani
    25.MARAMURESBaia Mare, Sighetu Marmatiei
    26.MEHEDINTIDrobeta-Turnu Severin
    27.MURESTirgu Mures, Sighisoara
    28.NEAMTPiatra-Neamt, Roman
    29.OLTSlatina, Caracal
    30.PRAHOVAPloiesti, Cimpina
    31.SATU MARESatu Mare
    32.SALAJZalau, Simleu Silvaniei
    33.SIBIUSibiu, Medias
    34.SUCEAVASuceava, Radauti
    35.TELEORMANAlexandria, Turnu Magurele
    36.TIMISTimisoara, Lugoj
    37.TULCEATulcea
    38.VASLUIVaslui, Birlad
    39.VILCEARimnicu-Vilcea
    40.VRANCEAFocsani, Adjud
    41.MUNICIPIUL BUCURESTIIn fiecare sector  Anexa 2

  COTE
  de impunere lunară, pe transe de venituri, pe locuri de realizare, a sumelor care se încasează de la dispensarele policlinici cu plata de către personalul sanitar retribuit în raport cu încasările realizate
                   
    Venitul lunar impozabil pe trase  - lei -Impozitul lunar pe transe
      1 -100Scutit de impozit
      101 -2006%pentruceea cedepaseste100 lei
      201 -3006 lei + 8%''   ''200 lei
      301 -40014 lei + 9%''   ''300 lei
      401 -50023 lei +10%''   ''400 lei
      501 -60033 lei +12%''   ''500 lei
      601 -80045 lei +14%''   ''600 lei
      801 -100073 lei +17%''   ''800 lei
      1001 -1200107 lei +23%''   ''1000 lei
      1201 -1400153 lei +25%''   ''1200 lei
      1401 -1700203 lei +27%''   ''1400 lei
      1701 -2000284 lei +29%''   ''1700 lei
      2001 -3000371 lei +31%''   ''2000 lei
      3001 -5000681 lei +34%''   ''3000 lei
      5001 -70001361 lei +38%''   ''5000 lei
      7001 -90002121 lei +42%''   ''7000 lei
      9001 -120002961 lei +46%''   ''9000 lei
      12001 -150004341 lei +50%''   ''12000 lei
      Peste150005841 lei +2%adaugat la 50% pentru  
          fiecare2500 lei  Anexa 3

  TARIFE
  pentru prestaţiile medicale acordate în dispensarele policlinici cu plata
           
      A.ConsultatiiTarif - lei -
      1.Consultatia primara acordata de academicieni, profesori si conferentiari90
      2.Consultatia acordata de sefi de sectie din spitale clinice, spitale din municipiile resedinta de judet si medici primari gradele I si II70
      3.Consultatia acordata de alte cadre medicale50
      4.Consultatia control pentru bolnavii ambulator acordata de academicieni, profesori, si conferentiari70
      5.Consultatia control acordata de sefi de sectie din spitale clinice, spitale din municipiile resedinta de judet si medici primari gradele I si II pentru bolnavii ambulator60
      6.Consultatia control acordata de alte cadre medicale pentru bolnavii ambulator50
      7.Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de academicieni, profesori si conferentiari - ziua120
      8.Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de sefi de sectie din spitale clinice, spitale din municipiile resedinta de judet si medici primari gradele I si II - ziua90
      9.Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de alte cadre medicale - ziua70
      10.Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de academicieni, profesori si conferentiari - noaptea150
      11.Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de sefi de sectie din spitale clinice, spitale din municipiile resedinta de judet si medici primari de gradele I si II  
        - noaptea100
      12.Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de alte cadre medicale - noaptea80

  B.
  Analize de laborator si investigatii
               
      1.Numaratoarea eritrocitelor15
      2.Numaratoarea trombocitelor15
      4.Viteza de sedimentare a hematiilor12
      5.Timp de protrombina25
      6.Determinarea grupelor sanguine in sistem ABO10
      7.Dozarea glucozei in singe25
      8.Determinarea hiperglicemiei provocate125
      9.Test de imunofluorescenta60
      10.Lipide totale25
      11.Dozarea colesterolului25
      12.Clor in urina20
      13.Dozarea ureei20
      14.Examen coproparazitologic pentru diagnosticul parazitozelor intestinale:  
          -examen microscopic direct15
          -examen microscopic direct concentratii si coloranti20
          -culturi25
      15.Examen histopatologic pe o piesa inclusa la parafina60
      16.Radioscopie toraco-pleuro-mediastino-pulmonara20
      17.Radiografia cardiopulmonara (exclusiv filmul)30
      18.E.K.G30
      19.Cistoscopie60
      20.Expertiza medico-legala psihiatrica300
      21.Expertiza medico-legala pe baza de documente medicale pentru stabilirea responsabilitatii medicale400

  C.
  Tratamente
           
      1.Injectie subcutanata, intradermica, intramusculara (la sediul dispensarului policlinic)7
      2.Acupunctura - o sedinta25
      3.Incizia unui flegmon50
      4.Pansament plagi lineare, pina la 10 cm fiecare15
      5.Infiltratii nervi Arnold facial, ramura trigemen, intercostali etc.20
      6.Perfuzie intravenoasa20
      7.Aparat gipsat toraco-branhiali125
      8.Extractie dinte monoradicular30
      9.Apendicectomie pentru apendicita cronica si apendicita acuta necomplicata250
      10.Rezectie gastrica pentru ulcer sau tumori benigne600
      11.Nefrectomie simpla500
      12.Histerectomie pe cale abdominala500
      13.Amputatie brat, antebrat400
      14.Tenorafie 1-2 tendoane antebrat + neurorafie nerv median600
      15.Lobectomie sau bilobectomie (pulmonara)650
      16.Ablatia unei leziuni osoase craniene de baza650

  NOTĂ:
  1. În tarifele pentru prestaţiile medicale nu se includ medicamentele, filmele radiologice, substantele de contrast, plantele medicinale, aliajele de tip Palliag, Pallidor, aurul dentar etc., materialele protetice, cu excepţia izotopilor radioactivi.
  2. Pentru prestaţiile prevăzute grupat la aceeaşi poziţie din lista, tariful se aplică fiecărei prestaţii în parte.
  3. Tarifele pentru prestaţiile medicale efectuate la domiciliul solicitantului se majorează cu 50% cu excepţia tarifelor pentru consultaţii, pentru care sînt stabilite astfel de tarife.
  4. Transportul la domiciliu, în cazul în care acesta nu este asigurat de solicitant, se calculează la nivelul tarifului Getax.


  Anexa 6

  Cheltuielile de întreţinere care se suporta de bolnavii convalescenti sau în recuperare
               
    lei/pat/zi
      CazareHranaTotal
         
      1.Rezerva cu 1-2 paturi2016,5036,50
      2.Salon cu 3-4 paturi916,5025,50
      3.Salon cu 5-7 paturi716,5023,50
      4.Salon cu peste 7 paturi516,5021,50

  ---------------------