ORDONANŢĂ nr. 39 din 26 august 2015(*actualizată*)
privind cazierul fiscal
(actualizată la data de 21 decembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Definiţia cazierului fiscal
  Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară, stabilite potrivit art. 4 alin. (3).


  Articolul 2

  Scopul cazierului fiscal
  Cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi al eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informaţii care relevă modul de respectare a legislaţiei fiscale, contabile, vamale şi a disciplinei financiare de către contribuabili.


  Articolul 3

  Organizarea şi gestionarea cazierului fiscal
  (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează la nivel central cazierul fiscal, în care se ţine evidenţa persoanelor prevăzute la art. 1 şi care se gestionează de organele fiscale competente.
  (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc organele fiscale competente, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal.


  Articolul 4

  Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii
  (1) În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.
  (3) Faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al persoanelor şi entităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (4) În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale, după cum urmează:
  a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;
  b) atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
  c) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
  (5) Inactivitatea fiscală prevăzută la alin. (4) lit. c) se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora.
  (6) Înscrierea inactivităţii fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, precum şi al reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai entităţilor fără personalitate juridică existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.
  (7) În situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi/reprezentanţi legali şi se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunilor privind desemnarea noilor reprezentanţi legali în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului, inactivitatea fiscală se înscrie şi în cazierul fiscal al acestora.
  (8) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului comunică, în format electronic, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau unităţilor subordonate lista reprezentanţilor legali sau a reprezentanţilor desemnaţi din perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale a persoanelor juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică.
  (9) Pentru persoanele juridice şi entităţile fără personalitate juridică ce, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, informaţiile privind reprezentanţii legali din perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale se transmit de autorităţile şi instituţiile publice în evidenţa cărora sunt înregistrate persoanele respective Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau unităţilor subordonate.
  (10) Procedura de transmitere a informaţiilor prevăzute la alin. (8) şi (9) se stabileşte prin protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Justiţiei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, unităţile subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul persoana juridică, după caz.
  (11) Pentru contribuabilii care solicită înregistrarea de menţiuni privitoare la numirea unor noi reprezentanţi legali sau desemnarea unor noi reprezentanţi în cazul entităţilor fără personalitate juridică, procedura de transmitere a situaţiei contribuabililor şi a noilor reprezentanţi legali se stabileşte prin protocoalele încheiate potrivit alin. (10).
  (12) Înscrierea informaţiilor în cazierul fiscal se face de către organul fiscal competent stabilit potrivit art. 3 alin. (2), pe baza documentelor rămase definitive potrivit legislaţiei în vigoare.


  Articolul 5

  Documente care stau la baza înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal
  (1) Înscrierea în cazierul fiscal a informaţiilor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente:
  a) extrasele de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătoreşti definitive transmise de instanţele judecătoreşti organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;
  b) extrasele de pe ordonanţele procurorului prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, după epuizarea căilor de atac, transmise organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;
  c) extrasele de pe deciziile de soluţionare a contestaţiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;
  d) actele/documentele întocmite de organele fiscale, vamale şi alte organe competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, rămase definitive prin neexercitarea căilor administrative sau judiciare de atac;
  e) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice sancţiuni.
  (2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se comunică organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana sancţionată, în termen de 5 zile de la data redactării acestora.
  (3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 327 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015.


  Articolul 6

  Scoaterea din evidenţă a contribuabililor care au informaţii înscrise în cazierul fiscal
  (1) Contribuabilii care au înscrise informaţii în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:
  a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;
  b) a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;
  c) faptele sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei;
  d) faptele sunt sancţionate conform legii penale cu amendă sau avertisment şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal;
  e) faptele sunt sancţionate contravenţional, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. f), într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;
  f) faptele sunt sancţionate contravenţional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, într-o perioadă de un an de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;
  g) au fost stinse creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) sau a răspunderii patrimoniale prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b). Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor, însă nu mai devreme de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal. În situaţia în care creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu au fost stinse în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care creanţele nu au fost stinse în acest termen;
  h) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului, în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligaţiilor declarative prevăzute de lege, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului, în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevăzute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali, respectiv reprezentanţilor desemnaţi;
  i) persoana nu mai deţine calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În această situaţie, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii menţiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului sau de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit;
  j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situaţia radierii unei persoane juridice sau a unei entităţi fără personalitate juridică declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi se scoate din evidenţa acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.
  (2) Informaţiile pentru faptele, respectiv situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d)-j) se scot din oficiu din evidenţa cazierului fiscal, iar cele de la lit. c) se scot din evidenţa cazierului fiscal la cererea contribuabilului.
  (3) Informaţiile care se scot din oficiu din evidenţa cazierului fiscal se pot scoate din evidenţă şi la cererea contribuabilului, însoţită de documentele doveditoare.
  (4) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) există informaţii cu privire la mai multe fapte sau situaţii, se şterg numai informaţiile care impun scoaterea din evidenţă.


  Articolul 7

  Organizarea şi gestionarea istoricului contribuabililor scoşi din evidenţa cazierului fiscal
  (1) La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează şi se gestionează istoricul contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal.
  (2) Informaţiile din istoricul prevăzut la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidenţă şi se utilizează de organele fiscale, potrivit legii.


  Articolul 8

  Prezentarea cazierului fiscal
  (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:
  a) la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi;
  b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;
  c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
  d) la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membri;
  e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi, acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri;
  f) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceştia;
  g) în alte cazuri prevăzute de lege.
  (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) şi c)-e) pentru persoanele care se înscriu în registrul comerţului prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul numeric personal/codul de identificare fiscală.
  (3) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi de transmitere, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a cărui prezentare este obligatorie pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care se înscriu în registrul comerţului, se stabileşte prin protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
  (4) Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.
  (5) Se interzice autorizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informaţii privind faptele şi situaţiile prevăzute la art. 4.
  (6) La solicitarea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va furniza informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor.
  (7) În baza acordurilor fiscale internaţionale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate furniza autorităţilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor.


  Articolul 9

  Eliberarea certificatului de cazier fiscal
  (1) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, personal sau de reprezentantul legal/împuternicitul acestuia pe bază de procură autentică/împuternicire avocaţială, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.
  (2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal în cazul contribuabililor persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul contribuabilului, de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant pe bază de mandat întocmit conform legii. În cazul depunerii cererii de către reprezentantul legal al persoanelor juridice, acesta are obligaţia de a prezenta documente care să ateste calitatea de reprezentant legal.
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) depun cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi prezintă actul de identitate.
  (4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, documentele care atestă identitatea şi calitatea de reprezentant sau de reprezentant legal se pot transmite la organul fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
  (5) Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică.
  (6) Certificatul de cazier fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prevăzute de Codul de procedură fiscală ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.
  (7) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat.
  (8) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndată de către organul fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.
  (9) Certificatul de cazier fiscal se eliberează contribuabilului, reprezentantului legal sau reprezentantului desemnat pe bază de mandat.
  (10) Certificatul de cazier fiscal se eliberează şi instituţiilor şi autorităţilor publice, la solicitarea acestora, ori de câte ori instituţiile respective trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice, juridice sau a unei entităţi fără personalitate juridică, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea certificatului de cazier fiscal.
  (11) Certificatul de cazier fiscal prevăzut la alin. (10) poate fi emis şi transmis în formă electronică în baza unui protocol încheiat între instituţia/autoritatea publică şi organul fiscal emitent al acestuia. În acest caz, certificatul este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent.


  Articolul 10

  Rectificarea informaţiilor înscrise în cazierul fiscal
  (1) Contribuabilii care figurează în evidenţa cazierului fiscal pot cere rectificarea informaţiilor înscrise, dacă acestea nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (2) Cererea de rectificare, însoţită de acte doveditoare, se adresează organului fiscal competent care a efectuat înscrierea în cazierul fiscal.
  (3) Organele fiscale sunt obligate să verifice susţinerile contribuabililor şi, după caz, iau măsuri de rectificare a informaţiilor şi eliberează un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat sau emit decizia de respingere a cererii de rectificare.
  (4) Soluţia se comunică contribuabilului în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, în condiţiile Codului de procedură fiscală.


  Articolul 11

  Contestarea deciziei de respingere a cererii de rectificare a informaţiilor înscrise în cazierul fiscal
  (1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare sau cărora nu li s-a răspuns în termenul prevăzut de art. 10 alin. (4) pot depune contestaţie la tribunal, secţia de contencios administrativ şi fiscal. Contestaţia se depune în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de respingere a cererii de rectificare sau de la expirarea termenului de comunicare a modului de soluţionare a cererii de rectificare. Contestaţia se poate introduce şi în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale.
  (2) În caz de admitere a contestaţiei instanţa comunică o copie de pe hotărâre organului fiscal competent în administrarea fiscală a contribuabilului, în vederea rectificării cazierului fiscal.


  Articolul 12

  Dispoziţii tranzitorii
  (1) Prevederile art. 4 cu privire la înscrierea în cazierul fiscal nu se aplică faptelor/situaţiilor constatate prin acte încheiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, care au fost săvârşite, respectiv au intervenit în perioada anterioară, dacă pentru acestea în perioada respectivă nu era prevăzută înscrierea în cazierul fiscal.
  (2) Prevederile art. 6 privitoare la scoaterea din evidenţă a contribuabililor care au informaţii înscrise în cazierul fiscal se aplică şi faptelor şi situaţiilor existente în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (3) Informaţiile privind faptele şi situaţiile înscrise în cazierul fiscal, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în baza documentelor care nu sunt definitive în sistemul căilor de atac, se scot din evidenţa cazierului fiscal, din oficiu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 3 alin. (2), până la rămânerea definitivă a acestora.
  (4) Dacă informaţiile prevăzute la alin. (3) nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal în termenul prevăzut, se poate solicita aceasta prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent, la care se anexează documentele doveditoare.
  (5) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (3) se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 13

  Protecţia datelor
  Toate schimburile de informaţii efectuate în temeiul prezentei ordonanţe se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 14

  Dispoziţii finale
  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Bucureşti, 26 august 2015.
  Nr. 39.
  ----