ORDIN nr. 866/649/2020privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 866 din 22 mai 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 649 din 25 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.815 din 22.05.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătății și nr. DG 2.112 din 25.05.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere dispozițiile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare art. 4 alin. (5) pct. 11 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 și 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul II

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iunie 2020, cu excepția pct. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 41 prevăzute în anexă.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan


  ANEXĂ

  ANEXĂ
  privind modificări și completări la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice
  și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008