NORMA SANITARĂ VETERINARA din 11 decembrie 2006
privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 bis din 24 ianuarie 2007

  Nr. 287

  image

  image

  *) Ordinul nr. 290/2006 este reprodus în facsimil.

  Art. 4 - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 91/68/CEE privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 046/19.02.91, p. 19, aşa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2005/932/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 340, 23.12.2005, p. 68.

  Art. 5 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

  Preşedintele

  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

  Dr. Marian AVRAM

  Bucureşti, 11 decembrie 2006

  Nr. 290.

  ANEXĂ

  NORMA SANITARĂ VETERINARĂ PRIVIND CONDITIILE DE SĂNĂTATE A

  '

  ANIMALELOR CE REGLEMENTEAZĂ COMERTUL INTRACOMUNITAR CU OVINE ŞI

  '

  CAPRINE

  Art. 1 - Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu animale din speciile ovine şi caprine. Art. 2 - (1) Definiţiile descrise la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003 ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE şi la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind protecţia animalelor în timpul transportului, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 29 noiembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţională

  Directiva Consiliului 91/628/CEE, trebuie să se aplice în măsura în care sunt aplicabile.

  (2) În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică următoarele definiţii:

  1. a) ovine sau caprine pentru tăiere - animalele din speciile ovine şi caprine destinate a fi transportate fie direct, fie printr-un centru de colectare aprobat oficial la un abator pentru a fi tăiate;

  2. b) ovine sau caprine pentru reproducţie - ovine şi caprine, altele decât cele menţionate la lit. a) şi c), destinate a fi transportate către locul de destinaţie fie direct, fie trecând printr-un centru de colectare autorizat, pentru reproducţie şi producţie;

  3. c) ovine sau caprine pentru îngrăşare - ovine şi caprine destinate a fi transportate către locul de destinaţie fie direct, fie trecând printr-un centru de colectare autorizat, altele decât cele menţionate la lit. a) şi b), pentru a fi îngrăşate pentru tăiere ulterioară;

  4. d) exploataţie oficial liberă de bruceloză ovină sau caprină - exploataţie de ovine şi caprine care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Cap. I din anexa nr. 1;

  5. e) exploataţie liberă de bruceloză ovină şi caprină - exploataţie de ovine şi caprine care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Cap. li din anexa nr. 1;

  6. f) boală notificabilă obligatoriu - boală menţionată în secţiunea 1 din anexa nr. 2;

  7. g) medic veterinar oficial - medic veterinar de stat desemnat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

  8. h) exploataţie de origine - orice exploataţie în care sunt prezente permanent ovine şi caprine, aşa cum este menţionat de prezenta normă sanitară veterinară şi în care sunt păstrate registre ce demonstrează prezenţa animalelor ce pot fi controlate de autorităţile competente;

  9. i) centru de colectare - centre de colectare şi pieţe, unde sunt grupate, sub

   supravegherea medicului veterinar oficial, ovinele şi caprinele ce provin din diferite exploataţii în vederea constituirii loturilor de animale destinate mişcării pe teritoriul României.

  10. j) centru de colectare aprobat - spaţiile în care sunt grupate ovine sau caprine ce provin din diferite exploataţii în vederea constituirii loturilor de animale destinate comerţului intracomunitar;

  11. k) comerciant - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără şi vinde fie direct, fie indirect animale în scopuri comerciale, care obţine un venit din comercializarea acestor animale şi care într-o perioadă de maximum 29 de zile de la achiziţionarea animalelor, le revinde sau le transferă din spaţiile iniţiale în alte spaţii sau direct către un abator în afara proprietăţii acestuia;

  I) spaţii autorizate ale comerciantului - spaţii exploatate de un comerciant, aşa cum este definit la lit. k), şi autorizate de autorităţile competente, în care sunt grupate ovine sau caprine ce provin din diferite exploataţii în vederea constituirii loturilor de animale destinate comerţului intracomunitar;

  1. m) transportator - orice persoană fizică sau juridică menţionată la art. 5 din norma sanitară _veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005.

  2. n) regiune - parte a teritoriului României care este supusă inspecţiei autorităţilor competente şi include ca formă administrativă judeţul;

  Art. 3 - (1) Ovinele şi caprinele pentru tăiere pot fi destinate comerţului, numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 4, 5, 6 şi 7.

  1. (2) Ovinele şi caprinele pentru îngrăşare pot fi destinate comerţului numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 4, 5, 6 şi 8, fără a aduce atingere garanţiilor suplimentare ce pot fi solicitate în conformitate cu procedura comunitară;

  2. (3) Ovinele şi caprinele pentru reproducţie pot fi destinate comerţului, numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 4, 5, 6, 8 şi 9, fără a aduce atingere garanţiilor suplimentare care pot fi solicitate în conformitate cu procedura comunitară;

  3. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2) şi (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României ca stat membru de destinaţie poate acorda derogări generale sau limitate pentru mişcarea ovinelor şi caprinelor pentru reproducţie şi îngrăşare destinate exclusiv pentru păstorit temporar lângă frontierele interne ale Comunităţii Europene. Dacă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor aplică o astfel de derogare trebuie să informeze Comisia Europeană despre conţinutul derogărilor acordate.

  4. (5) Ovinele şi caprinele la care se face referire în prezenta normă sanitară veterinară nu trebuie în nici un moment, între plecarea din exploataţie şi sosirea la destinaţie, să intre în contact cu animale biongulate, altele decât animalele ce au acelaşi status de sănătate.

   Art. 4 - (1) Ovinele şi caprinele trebuie:

   1. a) să fie identificate şi înregistrate în conformitate cu legislaţia comunitară;

   2. b) să facă obiectul unei inspecţii efectuate de către un medic veterinar oficial în cursul a 24 de ore anterioare descărcării animalelor şi să nu prezinte nici un semn clinic de boală;

   3. c) să nu provină dintr-o exploataţie şi nici să nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploataţie care face obiectul unei restricţii din motive de sănătate a animalelor; după tăierea şi/sau distrugerea ultimului animal ce suferă sau este susceptibil de una din bolile descrise mai jos, durata restricţiei trebuie să fie de cel puţin:

    1. (i) 42 de zile, în cazul brucelozei,

    2. (ii) 30 de zile, în cazul rabiei, (iii} 15 zile, în cazul antraxului;

   4. d) să nu provină dintr-o exploataţie şi nici să nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploataţie situată într-o zonă care din motive de sănătate este supusă unei interdicţii sau restricţii ce afectează speciile în cauză în conformitate cu legislaţia comunitară şi/sau cu legislaţia naţională;

   5. e) să nu fie supuse restricţiilor de sănătate privind febra aftoasă în conformitate cu legislaţia comunitară şi nici să nu fi fost vaccinate împotriva febrei aftoase.

  1. (2) Nu sunt destinate comerţului următoarele animale:

   1. a) ovinele şi caprinele care sunt tăiate în baza unui program naţional pentru eradicarea bolilor care nu sunt menţionate în anexa nr. 3 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului, agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 sau în Cap. I al anexei nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

   2. b) ovinele şi caprinele care nu pot fi comercializate pe propriul teritoriu din motive de sănătate sau sănătate animală justificate de art. 30 al Tratatului de instituire a Comunităţii

    Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) C 325, 24.12.2002,

    p. 33.

  2. (3) Ovinele şi caprinele trebuie:

   1. a) să fi fost fătate şi crescute de la fătare în Comunitatea Europeană, sau

   2. b) să fi fost importate dintr-o ţară terţă în conformitate cu legislaţia comunitară.

  Art. 5 - (1) Ovinele şi caprinele pentru tăiere, reproducţie şi îngrăşare sunt expediate către alt stat membru al Uniunii Europene numai dacă animalele:

  1. a) au fost în exploataţia de origine cel puţin 30 de zile sau de la fătare, dacă animalele au o vârstă mai mică de 30 de zile;

  2. b) nu provin dintr-o exploataţie în care ovinele şi caprinele au fost introduse în decurs de 21 de zile anterioare expedierii;

  3. c) nu provin dintr-o exploataţie în care animalele biongulate importate dintr-o ţară terţă au fost introduse în decurs de 30 de zile anterioare expedierii.

  (2) Prin derogare de la alin. (1) lit. b) şic), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza expedierea de ovine şi caprine către alt stat membru, dacă animalele menţionate la alin. (1) lit. b) şi c) au fost izolate complet de celelalte animale prezente în exploataţie.

  Art. 6 - (1) Condiţiile stabilite la alin. (2) -(6) sunt aplicate comerţului intracomunitar cu ovine şi caprine.

  1. (2) Animalele nu trebuie să fie în afara exploataţiei de origine mai mult de 6 zile înainte de a obţine ultimul certificat pentru comerţ pentru expediere către destinaţia finală în alt stat membru, aşa cum s-a specificat în certificatul de sănătate.

  2. (3) Fără a se aduce atingere art. 15 alin. (1) în cazul transportului maritim, limita de timp de 6 zile trebuie să fie prelungită de durata călătoriei maritime.

  3. (4) După părăsirea exploataţiei de origine, animalele trebuie să fie expediate direct către destinaţie în alt stat membru.

  4. (5) Prin derogare de la alin. (4), după ce părăsesc exploataţia de origine şi înaintea sosirii la destinaţie în alt stat membru, ovinele şi caprinele pot trece printr-un singur centru de colectare aprobat situat în statul membru de origine.

  5. (6) În cazul ovinelor şi caprinelor pentru tăiere, centrul de colectare aprobat poate fi substituit de spaţii autorizate ale comerciantului situate în statul membru de origine.

  6. (7) Animalele pentru tăiere care au fost duse într-un abator la sosirea în România ca stat membru de destinaţie, trebuie să fie tăiate acolo cât mai curând posibil, în cel puţin 72 de ore de la sosire.

  7. (8) Fără a se aduce atingere art. 3 alin. (5) animalele care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, între momentul părăsirii exploataţiei de origine şi momentul sosirii acestora la destinaţie, nu compromit în nici un moment statusul de sănătate al ovinelor şi caprinelor cu care intră în contact şi care nu sunt destinate comerţului intracomunitar.

  Art. 7 - (1) Prin derogare de la art. 5 alin. (1) lit. a) ovinele şi caprinele pentru tăiere pot fi destinate comerţului după ce acestea au stat permanent în exploataţia de origine cel puţin 21 de zile.

  (2) Prin derogare de la art. 5 alin. (1) lit. b) şi fără a se aduce atingere alin. (1) şi art. 6

  alin. (2), ovinele şi caprinele pentru tăiere pot fi expediate dintr-o exploataţie de origine în care ovinele sau caprinele au fost introduse în decurs de 21 de zile anterioare expedierii, dacă acestea sunt transportate direct către un abator în alt stat membru pentru tăiere imediată fără să treacă printr-un centru de colectare sau punct de oprire stabilit în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005.

  (3) Prin derogare de la art. 6 alin. (4) şi (5) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 6 alin. (2), ovinele şi caprinele pentru tăiere, după părăsirea exploataţiei de origine, pot trece printr-un centru de colectare suplimentar în următoarele condiţii alternative:

  1. a) animalele, înainte de trecerea prin centrul de colectare aprobat menţionat la art. 6 alin. (5) care este situat în statul membru de origine, respectă următoarele condiţii:

   1. (i) după părăsirea exploataţiei de origine animalele trec printr-un singur centru de colectare aprobat sub supraveghere veterinară oficială care admite în acelaşi timp numai animalele care au cel puţin acelaşi status de sănătate;

   2. (ii) fără a se aduce atingere legislaţiei comunitare privind identificarea ovinelor şi caprinelor, animalele sunt individual identificate cel mai târziu la centrul de colectare aprobat, astfel încât să se permită în fiecare caz urmărirea exploataţiei de origine;

   3. (iii) de la centrul de colectare aprobat, animalele însoţite de un document veterinar oficial sunt transportate către centrul de colectare autorizat menţionat la art. 6 alin. (5) în vederea eliberării unui certificat şi expedierii direct către un abator din statul membru de destinaţie; sau

  2. b) după expediere, animalele din statul membru de origine pot tranzita un centru de colectare aprobat înainte de a fi expediate către un abator din statul membru de destinaţie în următoarele condiţii:

   1. (i) centrul de colectare aprobat este situat în România ca stat membru de destinaţie de unde animalele trebuie să fie transportate, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial,

    direct către un abator, pentru a fi tăiate în 5 zile de la sosirea în centrul de colectare aprobat; sau

   2. (ii) centrul de colectare aprobat este situat în România ca stat membru de tranzit, de unde animalele sunt expediate direct către un abator din statul membru de destinaţie indicat în certificatul de sănătate a animalelor emis în conformitate cu art. 15 alin. (6).

    Art. 8 - Fără a se aduce atingere garanţiilor suplimentare ce pot fi solicitate în conformitate cu art. 1O şi 11, ovinele şi caprinele pentru reproducţie şi îngrăşare trebuie să îndeplinească, în plus faţă de condiţiile menţionate la art. 4, pentru a fi introduse într-o exploataţie de ovine sau caprine oficial liberă de bruceloză sau într-o exploataţie de ovine sau caprine liberă de bruceloză, cerinţele Cap. I. lit. D sau ale Cap. li. lit. D din anexa nr. 1.

    Art. 9 - Fără a se aduce atingere garanţiilor suplimentare solicitate în conformitate cu art. 1O şi 11, animalele pentru reproducţie trebuie să îndeplinească în plus, următoarele condiţii:

    1. a) acestea trebuie să fi fost provenite dintr-o exploataţie şi să fi fost în contact numai cu animale dintr-o astfel de exploataţie:

     1. (i) în care următoarele boli nu au fost diagnosticate clinic:

      1. 1. cu 6 luni înainte, agalaxia contagioasă a oilor (Mycoplasma agalactiae) sau agalaxia contagioasă a caprelor (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. myco'ides subsp myco'ides «Large Colony»);

      2. 2. cu 12 luni înainte, paratuberculoză, limfadenită cazeoasă;

      3. 3. cu 3 ani înainte, adenomatoză pulmonară, Maedi Visna sau artrita/encefalita virală caprină. Totuşi, această perioadă trebuie să fie redusă la 12 luni, dacă animalele infectate cu Maedi Visna sau artrita/encefalita virală caprină au fost tăiate şi animalele care au rămas au reacţionat negativ la două teste recunoscute conform procedurii comunitare;

     2. (ii) care furnizează, pentru una sau mai multe din bolile menţionate, garanţii de sănătate care sunt echivalente pentru boala/bolile în cauză, fără a se aduce atingere respectării condiţiilor prevăzute pentru alte boli, în cadrul unui program aprobat în conformitate cu art. 1O şi 11;

     3. (iii) în care nu a fost adus în atenţia medicului veterinar oficial responsabil cu eliberarea certificatului de sănătate nici un fapt ce sugerează că cerinţele de la pct. (i) nu au fost îndeplinite;

     4. (iv) a căror proprietari declară că nu au avut cunoştinţă de un astfel de fapt şi care, în plus, au declarat în scris că animalul sau animalele destinate comerţului intracomunitar respectă cerinţele prevăzute la pct. (i);

    2. b) în ceea ce priveşte epididimita contagioasă (B. ovis), berbecii necastraţi pentru reproducţie trebuie:

     1. (i) să provină dintr-o exploataţie în care nu a fost diagnosticat nici un caz de epididimită

      contagioasă (B. ovis) în cursul ultimelor 12 luni;

     2. (ii) să fi fost ţinuţi în permanenţă în acea exploataţie timp de 60 de zile înainte de expediere;

     3. (iii) în intervalul de 30 de zile înainte de expediere, să fi fost supuşi cu rezultate negative unei testări serologice efectuate în conformitate cu anexa nr. 4 sau să îndeplinească garanţii de sănătate echivalente recunoscute în baza procedurii comunitare;

    3. c) certificatul corespunzător modelului III din anexa nr. 5 stipulează că aceste cerinţe au fost îndeplinite.

  Art. 10 - (1) Atunci când România are, pentru întreg teritoriul său sau pentru o parte a acestuia, un program naţional obligatoriu sau voluntar de control sau un program naţional de monitorizare pentru una din bolile contagioase sau infecţioase menţionate la secţiunea 2 din anexa nr. 2, poate să trimită programul menţionat Comisiei Europene indicând în special:

  1. a) distribuţia bolii în România;

  2. b) motivele elaborării programului, luându-se în considerare importanţa bolii şi beneficiile probabile ale programului în relaţie cu costurile acestuia;

  3. c) zona geografică în care va fi implementat programul;

  4. d) diferitele categorii de status care sunt acordate exploataţiilor, standardele care trebuie să fie atinse de fiecare categorie şi procedurile de testare ce vor fi utilizate;

  5. e) procedurile de monitorizare a programului;

  6. f) acţiunile ce trebuie să fie întreprinse dacă, din orice motiv, o exploataţie îşi pierde statusul de sănătate;

  7. g) măsurile ce trebuie să fie luate, dacă rezultatele testelor efectuate în conformitate cu prevederile programului sunt pozitive.

  1. (2) Programul aprobat conform procedurii comunitare beneficiază de finanţarea comunitară prevăzută de art. 24 al Deciziei Consiliului 90/424/CEE cu privire la cheltuielile în domeniul veterinar, pentru bolile şi în condiţiile prevăzute de această decizie.

   Art. 11 - (1) Dacă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor consideră că teritoriul României sau o parte a acestuia este liber de bolile menţionate în secţiunea 2 din anexa nr. 2, la care sunt susceptibile ovinele şi caprinele, prezintă Comisiei Europene documentaţia de susţinere corespunzătoare, menţionând în special:

   1. a) natura bolii şi istoricul apariţiei în teritoriul său;

   2. b) rezultatele testelor de supraveghere, bazate pe investigaţii serologice, microbiologice, anatomopatologice sau epidemiologice şi pe faptul că boala trebuie să fie notificată prin lege autorităţilor competente;

   3. c) perioada pentru care a fost efectuată supravegherea;

   4. d) după caz, perioada în care vaccinarea împotriva acestei boli a fost interzisă şi zona geografică la care se referă această interzicere;

   5. e) măsurile pentru verificarea absenţei acestei boli.

  (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice Comisiei Europene orice schimbare în documentaţia de susţinere specificată la alin. (1), care se referă la boală.

  Art. 12 - (1) Pentru a fi aprobate de autoritatea competentă, centrele de colectare trebuie cel puţin:

  1. a) să fie sub controlul unui medic veterinar oficial care trebuie să se asigure că sunt respectate în special prevederile art. 3 alin. (5).

  2. b) să fie localizate într-o zonă care nu este supusă unei interdicţii sau restricţiilor în conformitate cu legislaţia comunitară şi/sau cu legislaţia naţională;

  3. c) să fie curăţate şi dezinfectate înainte de utilizare, aşa cum a solicitat medicul veterinar oficial;

  4. d) să dispună, ţinând cont de capacitatea centrului de colectare, de:

   1. (i) un spaţiu destinat exclusiv acestui scop, atunci când este utilizat un astfel de centru de colectare;

   2. (ii) spaţii corespunzătoare pentru încărcare, descărcare şi un adăpost adecvat la un standard corespunzător pentru animale pentru adăparea şi hrănirea acestora şi pentru administrarea oricărui tratament necesar; aceste spaţii trebuie să fie uşor de curăţat şi dezinfectat;

   3. (iii) spaţii pentru inspecţie corespunzătoare;

   4. (iv) spaţii pentru izolare corespunzătoare;

   5. (v) echipament corespunzător pentru curăţarea şi dezinfecţia camerelor şi camioanelor;

   6. (vi) o suprafaţă de depozitare corespunzătoare pentru furaje, gunoi şi bălegar;

   7. (vii) un sistem corespunzător pentru colectarea apelor reziduale;

   8. (viii) un birou pentru medicul veterinar oficial.

  5. e) să admită numai animale care sunt identificate în conformitate cu legislaţia comunitară şi să respecte condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară pentru categoria respectivă de animale. În acest scop, când animalele sunt admise, proprietarul sau persoana responsabilă de centru trebuie să se asigure că acestea sunt însoţite de documente de sănătate sau certificate corespunzătoare pentru specia şi categoriile implicate.

  6. f) să fie supuse inspecţiei în mod regulat de autoritatea competentă pentru a se asigura că cerinţele pentru aprobare continuă să fie îndeplinite.

  1. (2) Proprietarul sau persoana responsabilă de centrul de colectare trebuie să fie solicitată în baza documentelor de însoţire pentru animale, a numerelor de identificare sau a mărcilor animalelor, să înscrie într-un registru sau într-o bază de date şi să păstreze pentru o perioadă de minimum 3 ani următoarele informaţii:

   1. (i) numele proprietarului, originea, data intrării şi ieşirii, numărul de identificare a ovinelor şi caprinelor sau numărul de înregistrare al exploataţiei de origine a animalelor ce intră în centru, după caz, numărul de autorizare sau numărul de înregistrare al centrului de colectare prin care animalele au trecut anterior intrării în centru şi destinaţia respectivă a acestora.

   2. (ii) numărul de înregistrare al transportatorului şi numărul de înmatriculare al camionului care livrează sau colectează animale din centru.

  2. (3) Autoritatea competentă trebuie să emită un număr de aprobare fiecărui centru de colectare aprobat. O astfel de aprobare poate fi limitată la una sau mai multe speciile reglementate de prezenta normă sanitară veterinară sau la animalele pentru reproducţie, îngrăşare sau tăiere. Autoritatea competentă trebuie să notifice Comisiei Europene lista centrelor de colectare aprobate şi toate actualizările.

  3. (4) Autoritatea competentă poate suspenda sau retrage aprobarea în caz de nerespectare a prezentului articol, a altor prevederi corespunzătoare prezentei norme sanitare veterinare sau a altor norme sanitare veterinare ce transpun legislaţia comunitară referitoare la restricţii de sănătate. Aprobarea poate fi restabilită când autoritatea competentă constată că centrul de colectare respectă în totalitate prevederile corespunzătoare ale prezentei norme sanitare veterinare.

  4. (5) Atunci când sunt funcţionale, centrele de colectare aprobate trebuie să dispună de un număr suficient de medici veterinari autorizaţi pentru a efectua toate sarcinile care le revin.

  Art. 13 - (1) Toţi comercianţii trebuie să fie înregistraţi şi aprobaţi şi, în scopul comerţului intracomunitar, trebuie să li se acorde un număr de aprobare de către autoritatea competentă, iar aceştia trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

   1. a) să realizeze schimburi comerciale numai cu animale ce au fost identificate şi care provin din exploataţii care sunt conforme cu condiţiile prevăzute de art. 4, 5, 6, 7, 8 şi 9. În acest scop, comerciantul trebuie să se asigure că animalele sunt corespunzător identificate şi sunt însoţite, după caz, de documente de sănătate, în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară;

   2. b) comerciantul este solicitat, în baza unui document de însoţire a animalului sau a numerelor sau mărcilor de identificare a animalelor, să ţină un registru sau o bază de date şi să păstreze timp de cel puţin 3 ani următoarele date:

    1. (i) numele proprietarului, originea, data achiziţionării, categoriile, numărul de identificare a ovinelor şi caprinelor sau numărul de înregistrare al exploataţiei de origine a animalelor achiziţionate, după caz, numărul de înregistrare sau aprobare al centrului de colectare prin care animalele au trecut anterior achiziţionării precum şi destinaţia acestora;

    2. (ii) numărul de înregistrare al transportatorului şi/sau numărul de înmatriculare al camionului care livrează şi colectează animale;

    3. (iii) numele şi adresa cumpărătorului şi destinaţia animalului;

    4. (iv) copiile planului de rută şi/sau numărul de serie al certificatelor de sănătate, după

     caz;

   3. c) atunci când comerciantul deţine animale în spaţiile proprii trebuie să se asigure că:

    1. (i) personalul responsabil de animale primeşte o instruire specifică în vederea aplicării

     cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru asigurarea îngrijirii şi bunăstării animalelor;

    2. (ii) testele şi controalele necesare sunt efectuate în mod regulat pe animale de către medicul veterinar oficial şi că sunt luate toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea de boli.

  1. (2) Toate spaţiile în care comerciantul îşi desfăşoară activitatea trebui să fie înregistrate şi li se acordă un număr de aprobare de către autoritatea competentă şi respectă cel puţin următoarele condiţii:

   1. a) să fie sub controlul medicului veterinar oficial;

   2. b) să fie localizate într-o zonă care nu este supusă unei interdicţii sau restricţiilor în conformitate cu legislaţia comunitară sau cu legislaţia naţională;

   3. c) să dispună de:

    1. (i) spaţii corespunzătoare cu o capacitate suficientă şi în special, spaţii pentru inspecţie şi de izolare, astfel încât toate animalele să poată fi izolate în cazul unui focar de boală contagioasă;

    2. (ii) spaţii corespunzătoare pentru descărcare şi după caz, un adăpost adecvat la un standard corespunzător pentru animale, pentru adăparea şi hrănirea acestora şi pentru administrarea tratamentului necesar; aceste spaţii trebuie să fie uşor de curăţat şi dezinfectat,

    3. (iii) o suprafaţă corespunzătoare pentru recepţia gunoiului şi bălegarului,

    4. (iv) un sistem corespunzător pentru colectarea apei reziduale.

   4. d) acestea trebuie să fie curăţate şi dezinfectate înainte de utilizare, aşa cum se solicită de medicul veterinar oficial.

  2. (3) Autoritatea competentă poate suspenda sau retrage aprobarea în caz de nerespectare a prezentului articol, a altor prevederi corespunzătoare prezentei norme sanitare veterinare sau a altor norme sanitare veterinare transpuse în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene referitoare la restricţii de sănătate a animalelor. Aprobarea poate fi restabilită când autoritatea competentă este convinsă că, în fapt, comerciantul respectă în totalitate prevederile corespunzătoare ale prezentei norme sanitare veterinare.

  3. (4) Autoritatea competentă trebuie să efectueze inspecţii în mod regulat pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele prezentului articol.

   Art. 14 - (1) Transportatorii menţionaţi la art. 5 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii suplimentare:

   1. a) pentru transportul animalelor, aceştia trebuie să utilizeze mijloace de transport care

    sunt:

    1. (i) construite într-o astfel de manieră încât materiile fecale, gunoiul sau furajele să nu

     se scurgă sau să nu cadă în afara vehiculului;

    2. (ii) curăţate şi dezinfectate imediat utilizând dezinfectanţi autorizaţi oficial de autoritatea competentă, după fiecare transport de animale sau orice produse care ar putea afecta sănătatea animalelor şi după caz, înainte de orice nouă încărcare a animalelor;

   2. b) aceştia trebuie să dispună de spaţii de dezinfecţie şi curăţare autorizate de autoritatea competentă pentru depozitarea gunoiului şi bălegarului sau să furnizeze evidenţe documentare că aceste operaţiuni sunt efectuate de o parte terţă autorizată de autoritatea competentă.

  1. (2) Transportatorul trebuie să se asigure că pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de animale este ţinut un registru care trebuie să fie păstrat o perioadă de minimum

   .

   3 ani, ce conţine cel puţin următoarele informaţii:

   1. (i) locul şi data încărcării, numele sau numele comercial şi adresa exploataţiei sau a centrului de colectare de unde sunt încărcate animalele;

   2. (ii) locul şi data livrării şi numele sau numele comercial şi adresa destinatarului/destinatarilor;

   3. (iii) specia şi numărul animalelor transportate;

   4. (iv) data şi locul de dezinfecţie;

   5. (v) detalii privind documentaţia de însoţire, număr, etc.

  2. (3) Transportorii trebuie să se asigure că în nici un moment, între părăsirea exploataţiei sau centrului de colectare de origine şi sosirea la destinaţie a acestora, lotul de animale nu trebuie să vină în contact cu animale cu status de sănătate inferior.

  3. (4) Transportatorii trebuie să dea o declaraţie scrisă, declarând, în special că:

   1. (i) trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei norme sanitare veterinare, în special cu prevederile stabilite de prezentul articol, raportate la documentaţia corespunzătoare care trebuie să însoţească animalele;

   2. (ii) transportul de animale este încredinţat personalului care are aptitudinea, competenţa şi cunoştinţele profesionale necesare.

  4. (5) Art. 13 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005, trebuie să se aplice prin analogie în caz de încălcare a prezentului articol.

  Art. 15 - (1) Ovinele şi caprinele trebuie să fie însoţite în timpul transportului la destinaţie de un certificat de sănătate care este în conformitate cu unul din modelele I, li sau III, după caz, prevăzute de anexa nr. 5. Certificatul trebuie să conţină o singură foaie de hârtie sau, atunci când este nevoie, mai mult de o pagină şi trebuie să fie într-o asemenea formă încât două sau mai multe pagini să constituie un întreg, să fie indivizibile şi să conţină un număr de serie. Acesta trebuie să fie întocmit în ziua inspecţiei privind sănătatea animalelor, cel puţin într-una din limbile oficiale ale ţării de destinaţie. Certificatul trebuie să fie valabil 1O zile de la data inspecţiei privind sănătatea animalelor.

  1. (2) Inspecţia privind sănătatea animalelor pentru emiterea certificatului de sănătate ce include garanţii suplimentare pentru un lot de animale, poate fi efectuată în exploataţia de origine sau într-un centru de colectare aprobat sau, în cazul animalelor pentru tăiere, în spaţiile autorizate ale comerciantului. În acest scop certificatul este întocmit de un medic

   veterinar oficial după inspecţii, vizite şi controale, aşa cum este prevăzut de prezenta normă sanitară veterinară.

  2. (3) Medicul veterinar oficial, responsabil de centrul de colectare aprobat, trebuie să efectueze toate controalele necesare pe animale, la sosirea acestora.

  3. (4) Pentru ovinele şi caprinele pentru îngrăşare şi reproducţie expediate către alt stat membru dintr-un centru de colectare aprobat localizat în România ca stat membru de origine, certificatul de sănătate menţionat la alin. (1) ce este în conformitate cu unul din modelele li sau III, după caz, stabilite la anexa nr. 5, poate fi emis numai în baza controalelor prevăzute la alin. (3) şi în baza unui document oficial ce conţine informaţii necesare completate de medicul veterinar oficial responsabil de exploataţia de origine.

  4. (5) În cazul în care România este stat membru de origine, pentru ovinele şi caprinele destinate tăierii expediate către alt stat membru dintr-un centru de colectare aprobat sau din spaţiile autorizate ale comercianţilor localizate pe teritoriul României, certificatul de sănătate menţionat la alin. (1) în conformitate cu modelul I stabilit la anexa nr. 5, poate fi emis numai în baza controalelor prevăzute la alin. (3) şi în baza unui document oficial ce conţine informaţiile necesare completate de către medicul veterinar oficial responsabil de exploataţia de origine sau de centrul de colectare aprobat, menţionat la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. (i).

  5. (6) În cazul în care.România este stat membru de tranzit, pentru ovinele şi caprinele pentru tăiere ce trec printr-un centru de colectare aprobat, în conformitate cu art. 7 alin. (3) lit.

   b) pct. (ii), medicul veterinar oficial, responsabil de centrul de colectare aprobat, trebuie să acorde o certificare statului membru de destinaţie, prin emiterea unui al doilea certificat de sănătate, în conformitate cu modelul I prevăzut de anexa nr. 5, pe care îl completează cu informaţiile solicitate din certificatul/certificatele de sănătate original(e) şi ataşează la acesta o copie certificată. În acest caz, valabilitatea combinată a certificatelor nu trebuie să o depăşească pe cea prevăzută de alin. (1).

  6. (7) Medicul veterinar care emite un certificat de sănătate pentru comerţul intracomunitar în conformitate cu modelele I, li sau III, după caz, prevăzute de anexa nr. 5, trebuie să se asigure că mişcarea este înregistrată în sistemul TRACES în ziua emiterii certificatului.

  Art. 16 - Regulile prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 trebuie să se aplice, în special controalelor la origine, organizării şi monitorizării controalelor care sunt efectuate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ca autoritate

  competentă a României ca stat membru de destinaţie, precum şi măsurilor de protecţie ce trebuie să fie implementate.

  Art. 17 - Experţii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, să efectueze inspecţii la faţa locului în România, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru a se asigura aplicarea uniformă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să acorde.experţilor toată asistenţa necesară în îndeplinirea obligaţiilor acestora.

  Art. 18 - Dacă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor implementează un sistem de control alternativ, ce furnizează garanţii echivalente cu cele stabilite la art. 8 şi 9 lit. a) şi b), cu referire la mişcările ovinelor şi caprinelor pe teritoriul României, poate acorda derogări de la inspecţiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) şi de la obligaţia de a elibera un certificat de sănătate prevăzut la art. 15, pe bază de reciprocitate. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice Comisiei Europene despre aceasta.

  Art. 19 - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

  Art. 20 - Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

  Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară

  CAPITOLUL I

  Exploataţii de ovine sau caprine oficial libere de bruceloză ( B. melitensis)

  A. Acordarea statusului

  O exploataţie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză înseamnă:

  1. 1. o exploataţie în care:

   1. a) toate animalele care sunt susceptibile la bruceloză ( 8. melitensis) nu au prezentat nici un semn clinic sau alte semne de bruceloză pentru cel puţin 12 luni;

   2. b) nu există ovine sau caprine care au fost vaccinate împotriva brucelozei (8. melitensis), în afară de cele vaccinate înainte cu cel puţin 2 ani cu vaccinul Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în baza procedurii comunitare;

   3. c) au fost efectuate două testări la un interval de 6 luni sau mai mult, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 3, la toate ovinele şi caprinele din exploataţie, cu vârsta de peste 6 luni în momentul testului; şi

   4. d) urmărind testele la care s-a făcut referire la lit. c), există numai ovine sau caprine fătate în exploataţie sau care provin dintr-o exploataţie oficial liberă de bruceloză ori liberă de bruceloză în condiţiile prevăzute de lit. D;

   5. e) după calificare, continuă să fie îndeplinite cerinţele prevăzute de lit. 8;

  2. 2. o exploataţie situată într-un stat membru al Uniunii Europene sau o regiune a acestuia recunoscute oficial ca libere de bruceloză.

  8. Mentinerea statusului

  '

  1. 1. În cazul exploataţiilor de ovine sau de caprine oficial libere de bruceloză ( 8. melitensis) care nu sunt situate într-o parte a teritoriului care este recunoscut ca oficial liber de bruceloză şi în care, după calificare, introducerea animalelor este efectuată în conformitate cu cerinţele lit. D, trebuie să fie controlat anual un număr reprezentativ de ovine şi caprine în vârstă de peste 6 luni. Exploataţia îşi poate menţine statusul oficial liber de bruceloză dacă rezultatele testelor sunt negative.

   Pentru fiecare exploataţie numărul reprezentativ de animale ce urmează să fie testate trebuie să fie compus din:

   1. a) toţi masculii necastraţi, în vârstă de peste 6 luni;

   2. b) toate animalele aduse în exploataţie de la testarea anterioară;

   3. c) 25 % din femelele care au atins vârsta de reproducţie, de exemplu care sunt mature din punct de vedere sexual) sau sunt în lactaţie, cu un minim de 50/exploataţie - excepţie făcând exploataţiile în care există mai puţin de 50 de astfel de femele, caz în care trebuie testate toate femelele.

  2. 2. Pentru o regiune care nu este oficial liberă de bruceloză, în care mai mult de 99 % din exploataţiile de ovine sau de caprine sunt declarate ca fiind oficial libere de bruceloză (B. melitensis), frecvenţa controalelor la exploataţiile de ovine sau de caprine oficial libere de bruceloză poate fi extinsă la 3 ani, cu condiţia ca exploataţiile care nu sunt oficial libere de bruceloză să fie supuse controlului oficial sau unui program de eradicare.

  C. Cazurile reale sau suspectate de bruceloză

  1. 1. în cazul în care într-o exploataţie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză:

   1. a) una sau mai multe ovine sau caprine sunt suspecte de bruceloză (B. melitensis), statusul de oficial liberă de bruceloză al exploataţiei trebuie să fie retras de către autoritatea competentă. Totuşi acest status poate fi suspendat provizoriu, dacă animalul sau animalele este/sunt imediat distrus(e) sau izolat(e) până la confirmarea oficială a bolii ori anularea oficială a suspiciunii acestei boli;

   2. b) dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmată, suspendarea provizorie poate fi ridicată de autorităţile competente, numai dacă toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile la infecţie sunt tăiate şi sunt supuse la două testări, la un interval de cel puţin 3 luni ori mai mare, efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la toate animalele din exploataţie în vârstă de peste 6 luni, obţinându-se rezultate negative.

  2. 2. Dacă exploataţia la care se face referire la pct. 1 este într-o regiune care este recunoscută ca oficial liberă de bruceloză (B. melitensis), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

  3. 3. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie:

   1. a) să dispună tăierea tuturor animalelor infectate şi a tuturor animalelor din speciile susceptibile la infecţie existente în exploataţia în cauză. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre evoluţia situaţiei;

   2. b) să întreprindă o anchetă epidemiologică, iar efectivele de animale care au relaţie din punct de vedere epidemiologic cu efectivul de animale infectat trebuie să fie supuse testărilor stabilite la pct. 1 lit. b).

  O. Introducerea animalelor într-o exploataţie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză (B. melitensis)

  Ovinele sau caprinele pot fi introduse într-o exploataţie de ovine sau de caprine care este oficial liberă de bruceloză numai dacă:

  1. 1. provin dintr-o exploataţie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză; sau

  2. 2. provin dintr-o exploataţie liberă de bruceloză; şi:

   1. a) sunt identificate individual în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a);

   2. b) nu au fost niciodată vaccinate împotriva brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu mai mult de 2 ani în urmă. Totuşi femelele cu vârsta mai mare de 2 ani, care au fost vaccinate înainte de vârsta de 7 luni, pot fi, de asemenea, aduse în exploataţie; şi

   3. c) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploataţia de origine, iar pe durata

    acestei izolări au fost supuse la două testări cu rezultate negative, la un interval de cel puţin 6 săptămâni, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

    Ţară sau regiune oficial liberă de bruceloză

    România sau o regiune a acesteia în înţelesul art. 2 lit. n) poate fi recunoscută ca fiind oficial liberă de bruceloză în baza procedurii comunitare.

    CAPITOLUL li

    Exploataţie de ovine sau caprine liberă de bruceloză (B. melitensis)

    1. A. Acordarea statusului

     Este considerată ca fiind liberă de bruceloză(B. melitensis) o exploataţie de ovine sau de caprine:

     1. 1. în care:

      1. a) toate animalele susceptibile la bruceloză (B. melitensis) nu au prezentat semne clinice sau alte semne de bruceloză de cel puţin 12 luni;

      2. b) toate sau unele ovine ori caprine au fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în baza procedurii comunitare. Animalele vaccinate trebuie să fi fost vaccinate înainte de vârsta de 7 luni;

      3. c) au fost efectuate două testări la un interval de 6 luni sau mai mare, în conformitate cu anexa nr. 3, cu rezultate negative, pentru toate ovinele şi caprinele vaccinate din exploataţie, care au vârsta mai mare de 18 luni în momentul testării;

      4. d) au fost efectuate două testări, la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 3, pentru toate ovinele şi caprinele vaccinate din exploataţie, care au vârsta mai mare de 6 luni în momentul testării;

      5. e) în urma efectuării testărilor la care se face referire la lit. c) sau d) toate ovinele şi caprinele din exploataţie au fost fie fătate în acel loc, fie au provenit dintr-o exploataţie liberă de bruceloză, conform condiţiilor prevăzute de lit. D;

     2. 2. în care cerinţele stabilite conform lit. B continuă ulterior să fie îndeplinite, o dată ce exploataţia a fost calificată ca fiind liberă de bruceloză.

    2. B. Menţinerea statusului

     Trebuie efectuată o testare anuală la un număr reprezentativ de ovine şi caprine din fiecare exploataţie. Exploataţia îşi poate menţine statusul numai dacă rezultatele testelor sunt negative.

     Numărul reprezentativ de animale ce urmează să fie testat, pentru fiecare exploataţie, trebuie să includă:

     1. a) toţi masculii necastraţi, în vârstă de peste 6 luni, care nu au fost vaccinaţi;

     2. b) toţi masculii necastraţi, în vârstă de peste 18 luni, care au fost vaccinaţi;

     3. c) toate animalele aduse în exploataţie de la ultimul test;

     4. d) 25 % din femelele care sunt de vârstă reproductivă, mature din punct de vedere sexual, sau sunt în lactaţie, cu un minim de 50/exploataţie - cu excepţia exploataţiilor în care există mai puţin de 50 de astfel de femele, caz în care toate aceste femele trebuie să fie testate.

    3. C. Cazuri suspecte sau reale de bruceloză

     1. 1. Unei exploataţii de ovine sau de caprine i se poate retrage statutul de liberă de bruceloză dacă aceasta conţine una sau mai multe ovine ori caprine care sunt suspecte de bruceloză (B. melitensis). Totuşi, acest statut poate fi suspendat provizoriu dacă animalul sau animalele este/sunt distrus/distruse sau izolat/izolate imediat, până la confirmarea oficială a bolii sau anularea oficială a suspiciunii bolii respective.

     2. 2. Dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmată, se poate ridica suspendarea provizorie numai dacă toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile la infecţie sunt tăiate şi dacă sunt efectuate două testări, la un interval de 3 luni sau mai mare, în conformitate cu anexa nr. 3, iar în ambele cazuri rezultatele au fost negative, pentru:

      1. a) toate animalele vaccinate, în vârstă de peste 18 luni;

      2. b) toate animalele nevaccinate, în vârstă de peste 6 luni;

  D. Introducerea animalelor într-o exploataţie de ovine sau de caprine liberă de bruceloză (B. melitensis)

  Numai următoarele animale pot fi introduse într-o exploataţie de ovine sau de caprine care este liberă de bruceloză:

  1. 1. ovinele sau caprinele care provin dintr-o exploataţie de ovine sau de caprine care este liberă sau oficial liberă de bruceloză (B. melitensis);

  2. 2. până la data la care se stabileşte acest status pentru exploataţiile în cauză, în conformitate cu planurile de eradicare adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 90/242/CE ce introduce o măsură financiară comunitară pentru eradicarea brucelozei la ovine şi caprine, ovinele sau caprinele din exploataţii altele decât cele la care se face referire la pct. 1, cu condiţia ca acestea să îndeplinească următoarele cerinţe:

   1. a) să fie identificate individual în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a);

   2. b) să fie originare dintr-o exploataţie în care toate animale aparţinând speciilor care sunt susceptibile la bruceloză (B. melitensis) să nu fi prezentat nici un semn clinic sau alte semne de bruceloză de cel puţin 12 luni:

   3. c) să nu fi fost vaccinate în ultimii 2 ani;

   4. d) să fi fost ţinute sub supraveghere oficială în exploataţia de origine şi pe perioada respectivă să fi fost supuse, cu rezultate negative, la două testări, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, la un interval de cel puţin 6 săptămâni; sau

   5. e) să fi fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în conformitate cu procedura comunitară, înaintea vârstei de 7 luni şi nu cu mai puţin de 15 zile înainte de intrarea în exploataţia de destinaţie.

  E. Schimbarea statusului

  O exploataţie de ovine sau de caprine liberă de bruceloză (B. melitensis) poate fi calificată drept un efectiv oficial liber de bruceloză după o perioadă minimă de 2 ani dacă:

  1. a) nu conţine nici un animal care a fost vaccinat împotriva brucelozei (B. melitensis) în cel puţin ultimii 2 ani;

  2. b) au fost îndeplinite pe întreaga perioadă condiţiile stabilite la lit. D pct. 2;

  3. c) o testare efectuată conform anexei nr. 3 are, pentru fiecare caz dat, un rezultat negativ, pentru toate animalele cu vârsta mai mare de 6 luni, la sfârşitul celui de-al doilea an.

  Listă de boli

  Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară

  Sectiunea 1(1)

  '

  image

  (1) boli declarabile obligatoriu

  Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară

  Teste pentru depistarea brucelozei (8. melitensis}

  Pentru calificarea exploataţiilor ca indemne de bruceloză, testarea brucelozei (B. melitensis) se efectuează prin testul cu roz bengal sau prin reacţia de fixare a complementului, descrise de anexa Deciziei Consiliului 90/242/CEE sau prin alte metode recunoscute în conformitate cu procedura comunitară. Reacţia de fixare a complementului este utilizată pentru testarea individuală a animalelor.

  Dacă în situaţia depistării prin testul cu roz bengal se dovedeşte că mai mult de 5 % din animalele exploataţiei prezintă reacţie pozitivă, se efectuează o testare suplimentară prin reacţia de fixare a complementului pentru fiecare animal din exploataţie.

  20

  image

  Identificare individuală oficială n

  Vârsta (luni) si sex (2o castrat)

  Număr de animale

  Model I

  Anexa nr. 5

  la norma sanitară veterinară

  1. Expeditor (numele şi adresa completă)

  CERTIFICAT DE SANATATE ''' PENTRU COMERTUL INTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CU OVINE ŞI CAPRINE PENTRU TĂIERE

  Nr. ORIGINAL

  2. Destinatar (numele şi adresa completă)

  Numărul/Numerele certificatului/certificatelor de sănătate original(e) (2)

  Eliberat în statul/statele membru/membre de origine la data de

  1. 3. Origine

   1. 3.1. STATUU STATELE MEMBRU/MEMBRE DE ORIGINE (4)

  image

  5 Locul de încărcare ....................................................

  1. 4. Autoritatea competentă

   1. 4.1. Minister .............................................................

   2. 4.2. Departament .......................................................

  1. 6. Mijloace de transport ( )

   1. 6.1. Tip .................................................................

   2. 6.2. Identificare .........................................................

  1. 8. Destinaţia animalelor

   1. 8.1. Stat membru al UE: ..............................................

   2. 8.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al:

    1. 8.2.1. abatorului (4)

    2. 8.2.2. centrului de colectare autorizat (4)

    3. 8.2.3. al centrului de colectare autorizat din statul membru de tranzit (4) (6)

  1. 7. Unitatea/Unităţile de origine

   1. 7.1. Numele şi adresa exploataţiei de origine (4)

   2. 7.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al centrului de

  colectare aprobat (4) sau al spaţiilor autorizate ale comerciantului (4) (5)

  9. Număr de animale ...................................................

  1. 10. Identificarea animalelor

   1. 10.1. Specia/Speciile de animale .......................................................... rasa ....................................................

   2. 10.2. Identificarea individuală a animalelor incluse în acest transport

  11. Originea animalelor

  Animalele au fost fie:

  1. a) fătate şi crescute de la fătare pe teritoriul Comunităţii Europene (4)

   sau

  2. b) importate dintr-o ţară terţă ce îndeplineşte conditiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia Comisiei 93/198/CEE în

  conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC ('1)

  1. 12. lnfonnaţii despre starea de sănătate

   Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific că animalele descrise mai sus îndeplinesc următoarele cerinţe:

   1. 12.1 au fost inspectate astăzi (cu 24 de ore înainte de încărcare) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boală ;

   2. 12.2 nu sunt animale care trebuie sa fie distruse în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase;

   3. 12.3 nu au fost achiziţionate dintr-o exploataţie care este supusă unei restricţii din motive de sănătate a animalelor şi nici nu au venit în contact cu animale dintr-o astfel de exploataţie. Prin aceasta înţelegându-se că:

    1. 12.3.1 astfel de restricţii sunt legate de apariţia unui focar al uneia din următoarele boli la care animalele sunt receptive:

     • - bruceloza

     • - rabia

     • - antraxul

  12.3.2 după tăierea şi/sau distrugerea ultimului animal ce suferă sau este susceptibil de una din bolile descrise mai sus, durata restricţiei trebuie sa fie de cel puţin:

  • - 42 de zile în cazul brucelozei;

  • - 30 de zile în cazul rabiei;

  • - 15 zile în cazul antraxului;

  12.3.3 acestea nu provin dintr-o exploataţie şi nici nu au fost în contact cu animalele dintr-o exploataţie dintr-o zonă de protecţie ce a fost instituită conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisă ieşirea animalelor;

  12.3.4 nu fac obiectul măsurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la febra aftoasă şi nici nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;

   1. 12.4 în baza declaraţiei scrise făcute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinări a registrului exploataţiei şi documentelor de mişcare ţinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament:

    1. 12.4.1 au fost achiziţionate dintr-o exploataţie în care au stat pentru o perioada de cel puţin 21 zile fără întrerupere înainte de încărcare sau când animalele care au avut o vârstă mai mică de 21 zile au stat de la fătare numai în exploataţia de origine şi în care nu a fost introdus nici un animal biongulat importat dintr-o ţară terţă într-o perioadă de 30 zile înainte de livrare, cu excepţia cazului în care aceste animale au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva 91/68/CEE;

    2. 12.4.2 fie acestea:

     1. (i) au fost obţinute dintr-o exploataţie în care nu a fost introdus nici un animal din speciile ovine şi caprine, cu excepţia acelor animale care au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva 91/68/CEE, în timpul ultimelor 21 zile de la expedierea din exploataţie (4). sau

     2. (ii) urmează să fie transportate direct de la o singură exploataţie la abatorul de destinaţie (4)

   1. 13.1 Animalele au fost transportate, utilizând mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curăţate si dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât să se asigure o protecţie eficientă a statusului de sănătate a animalelor .

   2. 13.2 în baza documentaţiei oficiale ce însoţeşte animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de sănătate a început călătoria în ziua de (se inserează data) (8) (9).

   3. 13.3 în momentul inspecţiei animalele au fost corespunzătoare pentru a fi transportate in cadrul călătoriei respective în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE (10)

  1. 14. Acest certificat:

   1. (i) este valabil 1O zile de la data inspecţiei efectuate in exploataţia de origine sau la centrul de colectare autorizat sau în spatiile autorizate special amenajate ale comerciantului din statul membru de origine (4), sau

  (ii) expiră în conformitate cu art. 9(5) din Directiva 91/68/CEE în data de (se inserează data) (2) (4).

  14.1 Stampila şi semnătura oficială

  Ştampila

  14. 2 lntocmit la:

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  (se inserează locul de inspecţie)

  14. 3 întocmit la data de:

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  (se inserează data inspecţiei)

  14.4 Semnătura medicului veterinar oficial

  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  (se inserează numele şi funcţia cu majuscule)

  image

  (') Certificatele de sănătate pot fi întocmite numai pentru animalele care sunt transportate cu acelaşi vagon de cale ferată, camion, avion sau vapor, care provin din aceeaşi exploataţie/centru de colectare şi care sunt expediate către acelaşi destinatar.

  (2) Se completează în cazul transportului grupat într-un centru de colectare aprobat localizat în statul membru de tranzit.

  <3) Prevede numărul de înregistrare in cazul vagoanelor de cale ferată şi al camioanelor, numărul de zbor în cazul avionului şi numele în cazul vapoarelor şi navelor.

  (5) Se şterge atunci când nu este aplicabil

  4

  (6) Numai pentru destinaţie 8.2.1.

  (7) Numai în relaţie cu 12.4.2 pct. (i)

  (8) Numărul statului şi locaţia.

  ( ) În cazul în care animalele dintr-un transport sunt grupate într-un centru de colectare şi acesta cuprinde animale ce au fost încărcate la date diferite, data la care călătoria începe pentru întreg transportul este considerată a fi cea mai recentă data la care ultima parte a lotului a părăsit exploataţia de origine.

  (9) Se completează în cazul în care animalele dintr-un transport sunt grupate într-un centru de colectare aprobat sau în spaţiile

  autorizate ale comerciantului.

  (1°) Această declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiile acestora, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare în vigoare, în special cu referire la buna condiţie fizică a animalelor care urmează să fie transportate.

  Note indicative

  Identificare individuală oficială (J)

  Vârsta (luni) si sex (2â' castrat)

  Număr de animale

  Model li

  1. Expeditor (numele şi adresa completă)

  CERTIFICAT DE SANATATE(')

  PENTRU COMERTUL INTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CU OVINE ŞI CAPRINE PENTRU ÎNGRĂŞARE

  Nr. ORIGINAL

  3. STAT MEMBRU ..............................

  2. Destinatar (numele şi adresa completă)

  1. 4. Autoritate competentă

   1. 4.1 Minister ...................................................

   2. 4.2 Departament .............................................

  5. Locul încărcării ...................................................

  1. 6. Mijloace de transport(2)

   1. 6.1. Tip ...................................................................

   2. 6.2. Identificare .........................................................

  1. 7. Unitate/Unităţi de origine 4

   1. 7.1. Numele şi adresa exploataţiei ( ):

   2. 7.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al

  centrului de colectare aprobat în statul membru de origine (4): .............................................

  1. 8. Destinaţia animalelor

   1. 8.1. Stat Membru al UE ..................................................

    1. 8.2.1. Numele şi adresa exploataţiei (4)

    2. 8.2.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare a centrului de colectare autorizat din statul membru de origine (4)

  9. Număr de animale ................................................................................................................................................

  1O. Identificarea animalelor

   1. 10.1. Specia/Speciile de animale .......................................................... rasa ................................................

   2. 10.2. Identificare individuală a animalelor incluse în acest transport

  1. 11. Originea animalelor

   Animalele au fost fie:

   1. a) fătate şi crescute de la fătare pe teritoriul Comunităţii Europene(4) sau

   2. b) importate dintr-o ţară terţă ce îndeplineşte condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia Comisiei 93/198/CEE în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC (4)

  2. 12. Informaţii despre starea de sănătate

  Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific că animalele descrise mai sus îndeplinesc următoarele cerinţe:

   1. 12.1 au fost inspectate astăzi (cu 24 de ore înaintea încărcării) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boală;

   2. 12.2 nu sunt animale ce trebuie să fie distruse în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase sau infecţioase;

   3. 12.3 nu au fost achiziţionate dintr-o exploataţie ce este supusă restricţiilor din motive de sănătate a animalelor şi nici nu au venit în contact cu animale dintr-o astfel de exploataţie. Prin aceasta intelegându-se că:

    1. 12.3.1 astfel de restricţii sunt legate de apariţia unui focar al uneia din următoarele boli la care sunt susceptibile animalele:

     • - bruceloză,

     • - rabie,

     • - antrax;

    2. 12.3.2 după tăierea şi/sau distrugerea ultimului animal care suferă sau este susceptibil de una din bolile descrise mai sus, durata restricţiei trebuie sa fie de cel puţin:

     • - 42 de zile în cazul brucelozei;

     • - 30 de zile în cazul rabiei;

     • - 15 zile în cazul antraxului;

    3. 12.3.3 acestea nu provin dintr-o exploataţie şi nici nu au fost in contact cu animalele dintr-o exploataţie dintr-o zonă de protecţie ce a fost instituită conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisă ieşirea animalelor;

    4. 12.3.4 nu fac obiectul măsurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la febra aftoasă şi nici nu au fost vaccinate împotriva acestei boli;

   4. 12.4 în baza declaraţiei scrise făcute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinări a registrului exploataţiei şi a documentelor de mişcare ţinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament, acestea au rămas într-o singură exploataţie de origine pentru o perioadă de cel puţin 30 zile înainte de încărcare sau de la fătare în exploataţia de origine, când animalele au mai puţin de 30 zile şi nici un animal din speciile ovine şi caprine nu a fost introdus în exploataţia de origine in timpul ultimelor 21 zile anterior încărcării si nici un animal biongulat importat dintr-o ţară terţă nu a fost introdus în exploataţia de origine într-o perioada de 30 zile anterior expedierii din exploataţia de origine, cu excepţia animalelor ce au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva 91/68/CEE;

   5. 12.5 Acestea sunt conforme cu garanţiile suplimentare prevăzute la art. 7 sau 8 din Directiva 91/68/CEE şi stabilite pentru statul membru de destinaţie sau parte a teritoriului acestuia.....................................................................................

    [ se inserează statul membru sau părţi ale acestuia] în Decizia Comisiei ......../ CE (4).

   6. 12.6 sunt conforme cu cel puţin una din următoarele condiţii prevăzute la pct. 12.6.1, 12.6.2 sau 12.6.3 şi de aceea sunt calificate pentru a fi admise într-o exploataţie de ovine sau caprine care este oficial liberă de bruceloză (B. melitensis) (4)

    1. 12.6.1 exploataţia de origine este situată în statul membru sau parte a teritoriului acestuia.................................................... [se inserează numele statului membru sau a părţii teritoriului acestuia] care este recunoscut ca fiind oficial liber de

     bruceloză în conformitate cu Decizia Comisiei ...../ CE (4) sau

    2. 12.6.2 provin dintr-o exploataţie oficial liberă de bruceloză (B. melitensis) (4); sau

    3. 12.6.3 provin dintr-o exploataţie liberă de bruceloză (B. melitensis) (4) şi

     1. (i) sunt identificate individual,

     2. (ii) nu au fost niciodată vaccinate împotriva brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu mai mult de 2 ani înainte sau sunt femele în vârsta de peste 2 ani care au fost vaccinate înaintea vârstei de 7 luni,

     3. (iii) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploataţia de origine şi în cursul acestei izolări au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări pentru depistarea brucelozei la un interval de cel puţin 6 saptămâni, conform anexei C la Directiva 91/68/CEE (4)

   7. 12.7 respectă cel puţin una din următoarele condiţii prevăzute la pct. 12.7.1, 12.7.2 sau 12.7.3 şi de aceea sunt calificate pentru a fi admise într-o exploataţie de ovine sau caprine care este liberă de bruceloză (B. melitensis) (4)

    1. 12.7.1 provin dintr-o exploataţie oficial liberă de bruceloză (B. melitensis) (4); sau

    2. 12.7.2 provin dintr-o exploataţie liberă de bruceloză (B. melitensis) (4) sau

    3. 12.7.3 până la data calificării în baza Planurilor de eradicare aprobate în conformitate cu Decizia 90/242/CEE acestea sunt

  image

  originare dintr-o exploataţie, alta decât cea la care se referă pct. 12.7.1 şi 12.7.2 şi îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. (i) sunt identificate individual,

  2. (ii) provin dintr-o exploataţie în care toate animalele din speciile susceptibile la bruceloză (B. melitensis) nu au prezentat semne clinice sau alte simptome de bruceloză de cel putin 12 luni,

  3. (iii) fie:

   • - nu au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani, şi

   • - au fost izolate sub supraveghere veterinară în exploataţia de origine şi în cursul acestei perioade au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări pentru depistarea brucelozei la un interval de cel puţin 6 săptamani, conform anexei C la Directiva 91/68/CE (4).

    sau

   • - au fost vaccinate cu vaccinul Rev.1 înaintea vârstei de 7 luni, dar nu mai tarziu de 15 zile înainte de introducerea acestora în exploataţia de destinaţie (4)

   1. 13.1 Animalele au fost transportate, utilizând mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curaţate şi dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât să se asigure o protecţie eficientă a statusului de sănătate a animalelor .

   2. 13.2 În baza documentaţiei oficiale ce însoţeşte animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de sănătate a început călătoria în ziua de (se inserează data) (5)

   3. 13.3 În momentul inspecţiei animalele au avut o stare fizică corespunzătoare pentru a fi transportate în cadrul călătoriei prevăzute în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE (6)

  14. Acest certificat este valabil 1O zile de la data inspecţiei

  14.1 Ştampila şi semnătura oficială

  Ştampila

  14. 2 lntocmit la:

  (se inserează locul de inspecţie)

  14. 3 lntocmit la data de:

  (se inserează data inspecţiei)

  14. 4 Semnatura medicului veterinar oficial

  (se inserează numele şi funcţia cu majuscule)

  image

  (') Certificatele de sănătate pot fi întocmite numai pentru animalele care urmează să fie transportate cu acelaşi vagon de cale ferată, camion, avion sau vapor, care provin din aceeaşi exploataţie/centru de colectare şi care urmează să fie expediate către acelaşi destinatar.

  (2) Se indică numărul de înregistrare în cazul vagoanelor de cale ferată şi camioanelor, numărul de zbor în cazul avionului şi numele în cazul vapoarelor şi navelor.

  (3) Numărul statului şi locaţia.

  (4) Se şterge când nu este aplicabil.

  ( ) În cazul în care animalele dintr-un transport sunt grupate într-un centru de colectare şi acesta cuprinde animale ce au fost încărcate la date diferite, data la care călătoria începe pentru întreg transportul este considerată a fi cea mai recentă, data la care ultima parte a lotului a părăsit exploataţia de origine.

  ( ) Această declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiile acestora, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare în vigoare, în special cu referire la condiţia fizică bună a animalelor ce urmează să fie transportate.

  6

  Note indicative

  Model III

  1. Expeditor (numele şi adresa completă)

  CERTIFICAT DE SANATATE(')

  pentru (1) comerţul între statele membre ale Uniunii Europene cu ovine şi caprine pentru reproducţie

  Nr. ORIGINAL

  3. STAT MEMBRU ............................................

  2. Destinatar (numele şi adresa completă)

  1. 4. Autoritate competentă

   1. 4.1 Minister: ...............................................................

   2. 4.2 Departament

  5. Locul de încărcare ................................................

  n

  1. 6. Mijloace de transport

   1. 6.1. Tip ...............................................................

   2. 6.2. Identificare ....................................................

  1. 7. Unitate/Unităti de origine

   1. 7.1. Numele şi adresa exploataţiei de origine (4)

   2. 7.2. Numele, adresa şi numarul de înregistrare al centrului de colectare aprobat (4)

  1. 8. Destinatia animalelor

   1. 8.1. Stat m mbru al UE

    1. 8.2.1. Numele şi adresa exploataţiei (4)

    2. 8.2.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare a centrului de colectare autorizat din statul membru de origine (4)

  9. Număr de animale ..........................................................................................................................................................

  1O. Identificarea animalelor

   1. 10.1. Specia/Speciile de animale ........................................................rasa ...................................................

   2. 10.2. Identificare individuală a animalelor incluse în prezentul transport

  Identificare individuală oficială ( )

  Vârsta (luni) şi sex (Qo' castrat)

  Număr de animale

  1. 11. Originea animalelor

   Animalele au fost fie:

   1. a) fătate şi crescute de la fătare pe teritoriul Comunităţii Europene(4) fie

   2. b) importate dintr-o ţară terţă ce îndeplineşte condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia 79/542/CEE în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC (4)

  1. 12. Informaţii despre starea de sănătate

   Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific că animalele descrise mai sus întrunesc următoarele cerinţe:

   1. 12.1 au fost inspectate astăzi (cu 24 de ore înainte de încărcare) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boală ;

   2. 12.2 nu sunt animale ce urmează să fie distruse într-un program de eradicare a unei boli contagioase sau infecţioase;

   3. 12.3 nu au fost achiziţionate dintr-o exploataţie ce este supusă restricţiilor din motive de sănătate a animalelor şi nici nu au venit în contact cu animale dintr-o astfel de exploataţie. Prin aceasta înţelegându-se că:

    1. 12.3.1 astfel de restricţii sunt legate de apariţia uneia din următoarele boli la care animalele sunt receptive:

     • - bruceloză,

     • - rabie,

     • - antrax;

    2. 12.3.2 după tăierea si/sau distrugerea ultimului animal ce suferă sau este susceptibil de una din bolile descrise mai sus, durata restricţiei trebuie să fie de cel puţin:

     • - 42 de zile în cazul brucelozei;

     • - 30 de zile în cazul rabiei;

     • - 15 zile in cazul antraxului;

    3. 12.3.3 acestea nu provin dintr-o exploataţie şi nici nu au fost în contact cu animalele dintr-o exploataţie dintr-o zonă de protecţie ce a fost instituită conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisă ieşirea animalelor;

    4. 12.3.4 nu fac obiectul măsurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la febra aftoasă şi nici nu au fost vaccinate împotriva acestei boli;

   1. 12.4 în baza declaraţiei scrise făcute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinări a registrului exploataţiei şi a documentelor de mişcare ţinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament, au rămas intr-o singură exploataţie de origine pentru o perioadă de cel puţin 30 zile înainte de încărcare sau de la fătare în exploataţia de origine, atunci când animalele au mai puţin de 30 zile şi nici un animal din speciile ovine şi caprine nu a fost introdus în exploataţia de origine in timpul ultimelor 21 zile anterior încărcării şi nici un animal biongulat importat dintr-o ţară terţă nu a fost introdus în exploataţia de origine într-o perioadă de 30 zile anterioare expedierii din exploataţia de origine, cu excepţia animalelor ce au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva 91/68/CEE;

   2. 12.5 acestea sunt conforme cu garanţiile suplimentare prevăzute de art. 7 şi 8 din Directiva 91/68/CEE şi stabilite pentru ţara de destinaţie sau parte a teritoriului acesteia [se inserează numele

    statului membru sau a părţii teritoriului acestuia] în Decizia Comisiei. ............/ CE (4)

   3. 12.6 respectă cel puţin una din următoarele condiţii de la pct. 12.6.1, 12.6.2 sau 12.6.3 şi de aceea sunt calificate pentru a fi admise într-o exploataţie de ovine sau caprine care este oficial liberă de bruceloză (B. melitensis) (4)

    1. 12.6.1 exploataţia de origine este situată intr-un stat membru sau o parte a teritoriului acestuia

     . (se inserează numele statului membru sau a părţii teritoriului acestuia) care

     este recunoscută ca fiind oficial liberă de bruceloză (B. melitensis) în conformitate cu Decizia Comisiei..../ /CE(\

     sau

    2. 12.6.2 provin dintr-o exploataţie oficial liberă de bruceloză (B. melitensis) (4); sau

    3. 12.6.3 provin dintr-o exploataţie liberă de bruceloză (B. melitensis) şi:

     1. (i) sunt identificate individual, şi

     2. (ii) nu au fost niciodată vaccinate contra brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu mai mult de 2 ani înainte sau sunt femele în vârsta de peste 2 ani care au fost vaccinate înaintea vârstei de 7 luni, şi

     3. (iii) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploataţia de origine şi în cursul acestei izolări au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări pentru bruceloză la un interval de cel puţin 6 săptămâni, conform anexei C la Directiva 91/68/CE (4)

   4. 12.7 respectă cel puţin una din următoarele condiţii prevăzute la pct. 12.7.1, 12.7.2 sau 12.7.3 şi de aceea sunt calificate pentru a fi admise într-o exploataţie de ovine sau caprine care este liberă de bruceloză (B. melitensis) (4)

    1. 12.7.1 provin dintr-o exploataţie oficial liberă de bruceloză (B. melitensis) (4}; sau

    2. 12.7.2 provin dintr-o exploataţie liberă de bruceloză (B. melitensis) (4) şi

    3. 12.7.3 până la data calificării în baza planurilor de eradicare aprobate în conformitate cu Decizia 90/242/CEE sunt originare dintr-o exploataţie, alta decât cea la care se face referire la pc. 12.7.1 şi 12.7.2 şi îndeplinesc următoarele condiţii:

     1. (i) sunt identificate individual, şi

     2. (ii) provin dintr-o exploataţie în care toate animalele din speciile receptive la bruceloză (B. melitensis) nu au prezentat de cel puţin 12 luni semne clinice sau alte simptome de bruceloză

  image

  1. (iii) fie:

   • - nu au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani şi

   • - au fost izolate sub supraveghere veterinară în exploataţia de origine şi în cursul acestei izolări au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări pentru bruceloză la un interval de cel puţin 6 săptămâni, conform anexei C la Directiva 91/68/CE (4).

    sau

   • - au fost vaccinate cu vaccinul Rev.1 înaintea vârstei de 7 luni şi

   • - nu au fost vaccinate cu 15 zile inaintea datei de emitere a acestui certificat (4)

  12.8 în ceea ce priveşte epididimita contagioasă a berbecilor (B. ovis), în cazul berbecilor de reproducţie necastraţi, aceştia trebuie:

  1. (i) să provină dintr-o exploataţie în care nu a fost înregistrat nici un caz de epididimită contagioasă a berbecilor (B. ovis) în ultimele 12 luni şi

  2. (ii) să fi fost ţinuţi permanent în acea exploataţie cu 60 de zile înainte de expediere şi

  3. (iii) să fi fost supuşi, cu 30 de zile înainte de expediere, unui test pentru depistarea epididimitei contagioase a berbecilor (B. ovis), cu rezultat negativ, în conformitate cu anexa D la Directiva 91/68/CE;

  12.9 după cele mai bune cunoştinţe ale subsemnatului şi conform declaraţiei scrise a proprietarului nu au fost achiziţionate dintr-o exploataţie sau nu au venit în contact cu animalele dintr-o exploataţie în care au fost detectate clinic următoarele boli:

  1. (i) în ultimele 6 luni, agalaxia contagioasă a oilor (Mycoplasma agalactiae) şi agalaxia contagioasă a caprelor (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp mycoides large colony),

  2. (ii) în ultimele 12 luni, paratuberculoza sau limfadenita cazeoasă;

  3. (iii) în ultimii trei ani, adenomatoza pulmonară, maedi/visna sau artrita/encefalita virală caprină. Totuşi acest interval limită este redus la 12 luni, dacă animalele afectate de maedi/visna sau de artrita/encefalita virală caprină au fost tăiate, iar animalele care au rămas au reacţionat negativ la două testări.

  12. 10. în ceea ce priveşte scrapia, animalele îndeplinesc cerinţele prevăzute la lit. a), partea I, Cap. A din anexa VIII la Regulamentul Nr. 999/2001 /CE.

  12.10.1. dacă sunt destinate unui stat membru care beneficiază pentru întreg teritoriul său sau pentru o parte a teritoriului acestuia de prevederile stabilite la lit. b) sau c) partea I cap. A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, acestea respectă garanţiile suplimentare stabilite de statul membru de destinaţie sau de o parte a teritoriului acestuia ......................................................................(se inserează statul membru sau parte a teritoriului acestuia) în Regulamentul Comisiei Nr...../ / (4)

   1. 13.1 Animalele au fost transportate, utilizând mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curăţate şi dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât sa se asigure o protecţie eficientă a statusului de sănătate a animalelor.

   2. 13.2 în baza documentaţiei oficiale ce însoţeşte animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de sănătate a început călătoria în ziua de (se inserează data) (5)

   3. 13.3 În momentul inspecţiei animalele au avut o stare fizică cores unzătoare pentru a fi transportate în cadrul călătoriei prevăzute în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE ( )

  14. Acest certificat este valabil 1O zile de la data inspectiei

  14.1 Ştampila şi semnătura oficială

  Ştampila

  14. 2 lntocmit la:

  (se inserează locul de inspecţie)

  14. 3 lntocmit la data de:

  (se inserează data inspecţiei)

  image

  P R E Ț U R I L E

  publicațiilor legislative pentru anul 2007

  — pe suport fizic —

  Prețul

  Denumirea publicației abonamentului

  anual (lei)

  Prețul abonamentului trimestrial (lei)

  Prețul abonamentului lunar (lei)

  • Monitorul Oficial, Partea I, în limba română

  1.560

  400

  140

  • Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*

  260

  • Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară

  1.400

  350

  • Monitorul Oficial, Partea a II-a

  2.100

  525

  • Monitorul Oficial, Partea a III-a

  400

  100

  • Monitorul Oficial, Partea a IV-a

  1.600

  400

  • Monitorul Oficial, Partea a VI-a

  1.500

  375

  • Monitorul Oficial, Partea a VII-a

  500

  125

  • Colecția Legislația României

  400

  100

  • Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative

  660

  165

  • Breviar Legislativ

  60

  15

  • Repertoriul actelor normative

  109

  * Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.

  image

  Legislație în format electronic (opțional pe CD sau DVD) Preț

  • Decizii ale Curții Constituționale

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea I și Partea I bis

  1989—2006

  80

  1.400

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea I Maghiară

  2000—2006

  900

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a II-a

  1995—2006

  1.200

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a III-a

  2001—2006

  400

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a IV-a

  2001—2006

  1.700

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a VI-a

  2001—2006

  800

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a VII-a

  2005—2006

  80

  Prețurile includ T.V.A. 9%.

  Abonamentele la publicațiile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:

  u COMPANIA NAȚIONALĂ îPOȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale

  u RODIPET — S.A. — prin toate filialele

  u ACTA LEGIS — S.R.L. — București, str. Banul Udrea nr. 10, (telefon/fax: 411.91.79)

  u INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)

  u INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, str. Hristo Botev nr. 6 (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

  u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2

  (tel. 311.97.84, fax 311.97.85)

  u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)

  u PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)

  u ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Călin Ottoi nr. 29

  (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)

  u ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)

  u CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36 (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)

  u CARTEXIM — S.R.L. — Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter (telefon/fax: 0243/22.06.95)

  u CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon/fax: 0268/47.05.96)

  u MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 (telefon/fax: 0254/71.92.43)

  u ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, ap. 18 (telefon/fax: 0248/72.11.43)

  u VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, str. Domnească nr. 68

  (telefon: 0236/46.07.19, fax: 0236/46.08.75)