LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*)(**actualizata**)
privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura****)
(actualizata până la data de 28 septembrie 2004**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -----------
  *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 27 iunie 2002, dandu-se articolelor o noua numerotare.
  Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 aprilie 2001 şi a fost modificata şi completata ulterior prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003.
  ------------
  **) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 481 din 12 noiembrie 2003; LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004.
  ***) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004 în titlul şi în cuprinsul Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu completările ulterioare, sintagmele: "autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentatie şi silvicultura", "piscicultura", "fond piscicol", "animale acvatice" se inlocuiesc cu urmatoarele sintagme: "autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura", "acvacultura", "resurse acvatice vii", respectiv "vietuitoare acvatice".

  Titlul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementeaza conservarea, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultura, precum şi procesarea şi comercializarea produselor obtinute din pescuit şi acvacultura, când aceste activităţi se realizează:
  a) pe teritoriul României;
  b) în apele maritime româneşti, de către nave care arboreaza pavilion român sau nave care arboreaza pavilionul altor state;
  c) în apele naţionale ale altor state sau în marea libera, de către nave care arboreaza pavilion român.
  (2) Prezenta lege stabileste masurile privind:
  a) organizarea şi administrarea sectorului pescaresc;
  b) conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii;
  c) politica structurala şi administrarea capacităţii flotei de pescuit;
  d) acvacultura;
  e) organizarea pieţei produselor pescaresti;
  f) cercetarea stiintifica în domeniul pescaresc;
  g) controlul şi respectarea reglementarilor;
  h) relatiile internationale;
  i) raspunderi şi sancţiuni.
  (3) Prezenta lege reprezinta cadrul general de reglementare, pe baza caruia se emite legislatia secundara pentru sectorul pescaresc.
  --------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 2

  Obiectivele prezentei legi sunt:
  a) urmarirea unei exploatari durabile a resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale, favorizand dezvoltarea durabila şi adoptarea masurilor necesare pentru a conserva şi regenera aceste resurse şi ecosistemele acvatice;
  b) protejarea resurselor acvatice vii, care se gasesc în zone protejate, în conformitate cu reglementarile specifice în acest domeniu;
  c) dezvoltarea activităţii de acvacultura;
  d) promovarea formarii profesionale a personalului din domeniul pescaresc;
  e) stimularea asocierii;
  f) stimularea consumului produselor pescaresti, în special al celor excedentare şi/sau subexploatate;
  g) stimularea comerţului responsabil, care să contribuie la conservarea resurselor acvatice vii;
  h) îmbunătăţirea calităţii produselor pescaresti, transparenta pieţei şi informarea consumatorului;
  i) stimularea cercetării stiintifice în domeniul pescaresc;
  j) protectia resurselor acvatice vii, prin activităţile desfăşurate în perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», care se supun şi reglementarilor specifice ale acesteia.
  --------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 3

  În sensul prezentei legi, sunt considerate:
  1. Bazine piscicole naturale:
  a) Dunarea teritoriala, Delta şi lunca inundabila a Dunarii;
  b) complexul lagunar Razelm-Sinoe şi lacurile litorale;
  c) paraiele şi raurile de munte, colinare, de ses şi zonele lor inundabile;
  d) baltile şi lacurile naturale;
  e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri, în care se practica pescuitul;
  f) reteaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigatie şi hidroenergetice;
  g) limita apelor teritoriale şi zona economica exclusiva a Marii Negre;
  2. Bazine piscicole amenajate:
  a) helesteiele;
  b) iazurile cu zonele lor inundabile;
  c) pastravariile;
  d) vivierele flotabile;
  e) statiile de reproducere artificiala;
  f) instalatiile pentru cresterea superintensiva;
  g) lacurile de acumulare în care se practica acvacultura.
  --------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 4

  În sensul prezentei legi, termenii utilizati se definesc după cum urmeaza:
  a) acvacultura - ansamblu de procedee şi tehnici având ca scop reproducerea şi/sau cresterea pestilor şi a altor vietuitoare acvatice;
  b) administrator - persoana juridica de interes public, careia statul îi incredinteaza administrarea fondului piscicol natural;
  c) amenajare piscicola - unitate de baza a acvaculturii, reprezentata de helesteu, iaz, viviera flotabila, statie de reproducere artificiala sau alte instalaţii destinate acvaculturii;
  d) ape continentale - apele situate pe teritoriul României, cu excepţia apelor maritime interioare şi a marii teritoriale;
  e) ape maritime româneşti - apele maritime în care România îşi exercită drepturi suverane şi jurisdictia, în conformitate cu dispozitiile legislaţiei naţionale şi prevederile acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte;
  f) captura totala admisibila (TAC) - cantitatea de peste sau alte vietuitoare acvatice, aparţinând unei anumite specii sau grup de specii, exprimata în kilograme sau în numar de exemplare, care se poate obtine anual din resursele acvatice vii, fără a afecta capacitatea de regenerare naturala;
  g) capturi - cantitatea de peste sau alte vietuitoare acvatice pescuite sau recoltate din apele maritime sau continentale, exprimata în kilograme sau în numar de exemplare;
  h) cota - parte din captura totala admisibila din fiecare specie sau grup de specii, ce se stabileste anual persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activităţi comerciale de pescuit;
  i) efectiv piscicol - totalitatea populatiilor de pesti, scoici, broaste şi alte vietuitoare acvatice, existente în bazinele piscicole amenajate;
  j) efort de pescuit - produsul capacităţii şi al activităţii unei nave/ambarcatiuni pescaresti; când este vorba de un grup de nave/ambarcatiuni, suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcatiunilor ce apartin acelui grup;
  k) exploatare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode şi procedee adecvate de pescuit, la un nivel care să nu aiba consecinte negative pe termen lung asupra biodiversitatii ecosistemelor marine şi continentale;
  l) fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit - registru în care sunt înregistrate toate navele şi ambarcatiunile de pescuit, pe categorii, dimensiuni, putere a motorului, tipuri de activităţi şi tehnologii de pescuit, zone de pescuit, proprietari;
  m) inspector piscicol - persoana fizica care desfăşoară activităţi de inspecţie şi control, pentru constatarea respectarii reglementarilor în domeniul pescuitului şi acvaculturii;
  n) jurnal de pescuit - registru la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit, în care sunt înregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor corespunzătoare pe specii;
  o) nava auxiliara de pescuit - orice nava sau ambarcatiune, care nu este implicata direct în activitatea de pescuit, dar deserveşte navele de pescuit, instalatiile de acvacultura sau instalatiile de pescuit pasiv;
  p) nava de inspecţie piscicola - nava neangajata în activitatea de pescuit, care este destinata controlului şi supravegherii activităţii de pescuit;
  q) nava de pescuit - orice nava sau ambarcatiune echipata pentru exploatarea comerciala a resurselor acvatice vii;
  r) pescar profesionist - persoana atestata, conform legii, sa exercite pescuitul în scop comercial;
  s) pescar sportiv - persoana fizica care practica pescuitul recreativ/sportiv în baza unui permis;
  t) pescarie - ansamblu de activităţi care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea şi comercializarea peştelui; acest termen poate defini şi un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau grup de specii;
  u) pescuitul ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementarilor în domeniul pescuitului;
  v) pescuitul marin - activitatea de pescuit în apele maritime, care implica un ansamblu de măsuri pentru protejarea, conservarea şi regenerarea resurselor acvatice vii;
  w) piscicultor - persoana fizica atestata sa exercite lucrari în cadrul fermelor de acvacultura;
  x) posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort de pescuit;
  y) resurse acvatice vii - speciile de peste şi alte vietuitoare acvatice marine şi continentale, disponibile şi accesibile;
  z) unelte de pescuit - sculele, uneltele şi echipamentele utilizate în pescuitul marin şi în apele continentale.
  --------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 5

  Resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale sunt de interes naţional sau local.
  --------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 6

  Abrogat.
  --------------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 7

  (1) Strategia în domeniul protectiei resurselor acvatice vii şi pescuitului în bazinele piscicole naturale, precum şi în bazinele piscicole amenajate, al acvaculturii şi valorificarii productiei, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, se elaboreaza de Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura şi se aproba de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.
  (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor finanţează cheltuielile privind realizarea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în strategie.
  --------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Titlul I^1 Reorganizarea sectorului pescaresc

  ------------
  Titlul I^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.

  Articolul 7^1

  Pentru elaborarea şi implementarea strategiei şi politicilor privind administrarea şi protejarea resurselor acvatice vii existente în apele maritime şi continentale, administrarea amenajarilor piscicole şi piaţa produselor pescaresti, se infiinteaza Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, institutie publică, cu personalitate juridica, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.
  ------------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 7^2

  Sediul Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura este în municipiul Bucureşti şi este asigurat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  ------------
  Art. 7^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 7^3

  Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura are urmatoarele atribuţii principale şi responsabilităţii:
  a) elaboreaza strategia şi politicile necesare în domeniul pescuitului şi acvaculturii;
  b) coordonează şi monitorizează activitatea de pescuit şi acvacultura;
  c) stabileste metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii şi a cotelor anuale admisibile de pescuit;
  d) tine Registrul unităţilor de productie din acvacultura;
  e) aproba preturile de pornire a licitaţiei pentru concesionarea resurselor acvatice vii şi a terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, propuse de Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol;
  f) elaboreaza proiecte de reglementari în domeniul pescuitului şi protectiei resurselor acvatice vii, în conformitate cu oblibaţiile asumate de România prin semnarea acordurilor de aderare la conventiile şi organismele internationale;
  g) coordonează şi monitorizează privatizarea societatilor comerciale cu profil piscicol şi concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole aflate în portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol;
  h) desfăşoară activităţi de control privind respectarea legislaţiei în domeniu, prin Inspecţia Piscicola, institutie publică cu personalitate juridica;
  i) tine Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit;
  j) colaboreaza cu ministerele şi organele de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internationale implicate în activitatea de pescuit şi acvacultura.
  ------------
  Art. 7^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 7^4

  Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura este condusa de un presedinte cu rang de director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  ------------
  Art. 7^4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 7^5*)

  Organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum şi numărul maxim de posturi se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  Art. 7^5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.
  *) Conform art. II, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004, prevederile art. 7^5 din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aduc la indeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


  Articolul 7^6

  Personalul din cadrul Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura este format din functionari publici şi personal contractual.
  ------------
  Art. 7^6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 7^7

  Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura se face potrivit prevederilor legale.
  ------------
  Art. 7^7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 7^8

  Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  ------------
  Art. 7^8 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Titlul II Pescuitul în bazinele naturale şi autorizarea pescuitului


  Capitolul I Administrarea şi exploatarea fondului piscicol


  Articolul 8

  (1) Pentru administrarea fondului piscicol care aparţine domeniului public al statului, cu excepţia zonei administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" şi a celei administrate de Regia Naţionala a Pădurilor, se infiinteaza Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol, institutie publică cu personalitate juridica, cu caracter financiar şi comercial, cu finanţare extrabugetara, în subordinea autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  (2) Sediul administrativ al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul Bucureşti.
  (3) Regulamentul de organizare şi functionare a Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, precum şi patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor*).
  ---------
  *) În prezent, conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.


  Articolul 9

  (1) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie şi în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
  (2) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Agentiei Domeniilor Statului în ceea ce priveste drepturile şi oblibaţiile ce rezultă din contractele incheiate de Agentia Domeniilor Statului cu agenti contractanti ce deţin în exploatare sau în administrare amenajari piscicole.
  (3) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol preia cu titlu gratuit actiunile pe care Agentia Domeniilor Statului le detine la societăţile comerciale cu profil piscicol, precum şi terenurile deţinute de Agentia Domeniilor Statului aflate sub luciu de apa, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.*)
  (4) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. în ceea ce priveste drepturile şi oblibaţiile ce rezultă din contractele legal incheiate cu agenti economici care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv şi va incheia o convenţie pentru stabilirea condiţiilor economice de colaborare**).
  (5) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol este condusa de un consiliu de administratie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura; unul dintre membri este desemnat sa indeplineasca functia de presedinte. În consiliul de administratie este numit şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.
  (6) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se stabileste prin ordinul de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani.
  (7) Salarizarea membrilor consiliului de administratie şi a personalului Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se face în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
  -----------
  *) Conform art. II, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004, prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aduc la indeplinire în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  -----------
  **) Conform art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 107/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, s-a înfiinţat Administratia Naţionala "Apele Române" prin reorganizarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi prin preluarea activităţii de hidrologie, hidrogeologie şi de gospodarire a apelor de la Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodarire a Apelor" - S.A.
  -----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Alin. (2) şi (3) ale art. 9 au fost modificate de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 10

  (1) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol are urmatoarele atribuţii principale:
  a) aplica strategia naţionala în ceea ce priveste protejarea resurselor acvatice vii şi exploatarea durabila a acestora;
  b) raspunde de exploatarea durabila, prin pescuit, a resurselor acvatice vii administrate, la nivelul cotelor alocate prin captura totala admisibila;
  c) privatizează societăţile comerciale cu profil piscicol şi/sau amenajarile piscicole pe care le are în portofoliu;
  d) concesioneaza terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole din domeniul public sau privat al statului;
  e) concesioneaza resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale;
  f) elaboreaza caietele de sarcini în vederea privatizarii şi/sau concesionarii;
  g) propune Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura preturile de pornire a licitaţiei pentru concesionarea resurselor acvatice vii şi a terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole şi le supune spre aprobare;
  h) indeplineste functia de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru pescuit, prin realizarea unor atribuţii delegate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în baza unor acorduri interinstitutionale;
  i) desfăşoară orice alte activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare.
  (2) Ceilalti administratori ai statului pentru resurse acvatice vii indeplinesc atribuţiile prevăzute la alin. (1), fiecare în zona lui de administrare, conform competentelor specifice.
  ------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 11

  (1) Veniturile încasate de Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se virează semestrial la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor proprii aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) Constituie venituri încasate de Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol urmatoarele:
  a) venituri din incasarea redeventei, conform contractelor de concesionare a resurselor acvatice vii, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, a bunurilor, a activităţilor şi a serviciilor specifice;
  b) venituri încasate din vanzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale aflate în portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol;
  c) venituri încasate din vanzarea activelor cu destinatie piscicola din patrimoniul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol;
  d) tarife pentru desfăşurarea activităţii de acvacultura în bazinele piscicole naturale;
  e) venituri obtinute din contracte de arenda, precum şi cele obtinute în baza altor contracte;
  f) venituri provenite din activităţi comerciale;
  g) venituri din dobanzi bancare;
  h) venituri din dividende;
  i) venituri realizate din vanzarea caietelor de sarcini şi a dosarelor de prezentare;
  j) venituri din chirii;
  k) alte venituri.
  (3) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se asigura integral din venituri proprii.
  (4) Constituie cheltuieli ale Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol urmatoarele:
  a) cheltuieli pentru finantarea programelor de populare şi repopulare;
  b) cheltuieli pentru finantarea activităţii de cercetare, pentru protectia resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare şi marketing al produselor piscicole;
  c) cheltuieli pentru finantarea construirii infrastructurii necesare pescuitului;
  d) cheltuieli legate de plată onorariilor pentru consultanti, cabinete sau societăţi profesionale de avocatura;
  e) cheltuieli aferente lansarii ofertei de vanzare pe piaţa de capital, inclusiv comisioanele şi taxele;
  f) costuri implicate de închiderea operationala, reorganizarea şi/sau lichidarea societatilor comerciale cu profil piscicol;
  g) plata rapoartelor de evaluare, cheltuieli de publicitate, taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare şi de timbru, taxe pentru avize de mediu;
  h) cheltuieli pentru inregistrarea transferului acţiunilor de la Agentia Domeniilor Statului la Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol;
  i) sumele platite efectiv cumparatorilor în executarea garantiilor acordate acestora şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători;
  j) sumele platite efectiv concesionarilor în executarea contractelor de concesiune cu titlu de despăgubiri pentru nerespectarea obligaţiilor de mediu şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de acestia;
  k) cheltuieli cu asigurarile;
  l) sumele platite efectiv tertilor în vederea pregatirii procesului de concesionare;
  m) cheltuieli corespunzătoare întocmirii balantei terenurilor, stabilirii bonitatii terenurilor pe clase de calitate, în vederea calcularii redeventei, pentru verificarea respectarii tehnologiilor, alte impozite şi taxe;
  n) cheltuieli pentru preluarea, transportul, depozitarea, condiţionarea şi valorificarea redeventei în natura;
  o) alte cheltuieli prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.
  (5) Sumele ce se virează la bugetul de stat se stabilesc ca diferenţa între veniturile totale încasate efectiv până la finele semestrului şi cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aceeaşi perioadă.
  (6) Virarea sumelor calculate potrivit alin. (4) se efectueaza în termen de 30 de zile de la data expirarii semestrului incheiat.
  (7) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol are obligaţia sa deruleze fondurile rezultate din activităţile desfăşurate prin conturi deschise la Trezoreria Statului.
  (8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  -----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 12

  Abrogat.
  -----------
  Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 12 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Capitolul II Dreptul de pescuit, licentierea şi autorizarea pescuitului

  -----------
  Titlul Cap. II din Titlul II a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.

  Articolul 12^1

  Accesul la resursele acvatice vii este reglementat prin acte normative emise de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, cu scopul de a asigura protectia, refacerea şi conservarea acestora, în conformitate cu prezenta lege şi cu practica internationala în domeniu.
  -----------
  Art. 12^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 12^2

  (1) Pentru refacerea şi conservarea resurselor acvatice vii, autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura stabileste măsuri de reglementare a efortului de pescuit şi/sau stabilirea cotei alocate.
  (2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:
  a) limitarea numarului navelor/ambarcatiunilor de pescuit, în functie de caracteristicile acestora, în cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescarie;
  b) limitarea timpului activităţii pescuitului;
  c) numărul de unelte utilizate la pescuit;
  d) oprirea pescuitului.
  (3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumita specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit, nave/ambarcatiuni sau grupuri de nave/ambarcatiuni, sau în baza altor criterii stabilite ulterior de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  -----------
  Art. 12^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 13

  (1) Dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale aparţine statului şi se atribuie de către administratorii resurselor acvatice vii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (2) Atribuirea dreptului de pescuit se face prin autorizare de către administratorii fondului piscicol.
  (3) Exercitarea pescuitului se face în baza unui permis nominal eliberat de persoanele juridice autorizate.
  -----------
  Alin. (1) al art. 13 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 13^1

  (1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura pe baza datelor înregistrate în Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit, care da dreptul unei nave/ambarcatiuni sa desfasoare activitatea de pescuit comercial şi care va cuprinde date privind proprietarul sau, după caz, administratorul navei/ambarcatiunii, caracteristicile tehnice ale acesteia, zona de pescuit, metodele, uneltele şi echipamentele de pescuit prevăzute la bord, precum şi perioada de valabilitate.
  (2) În cazul transmiterii proprietăţii navei/ambarcatiunii, în termen de 30 de zile de la data transmiterii, noul proprietar va comunică Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura schimbarea proprietarului, în vederea eliberarii unei noi licente de pescuit.
  (3) Neutilizarea licentei de pescuit pe o durată de 60 de zile fără o cauza justificata, în perioada sa de valabilitate, va fi considerata ca o renuntare a titularului la activitatea de pescuit, procedandu-se la excluderea definitivă a navei/ambarcatiunii din fisier.
  (4) Navele şi ambarcatiunile de pescuit au obligaţia de a avea la bord licenta de pescuit.
  -----------
  Art. 13^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 13^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 13^2

  (1) Autorizatia de pescuit în scop comercial şi/sau recreativ/sportiv este un document eliberat de administratorii resurselor acvatice vii şi va contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, modalitatea de pescuit şi cota alocata pe specii.
  (2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici şi care activeaza în aceeasi zona de pescuit va putea primi o autorizatie colectiva de pescuit.
  (3) Autorizatia de pescuit în scop comercial se va elibera şi în cazul exercitarii activităţii de pescuit în ape ce nu apartin jurisdictiei sau suveranităţii române de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile acordurilor internationale incheiate de România.
  (4) Detinatorii autorizaţiilor de pescuit în scop comercial şi/sau recreativ/sportiv sunt obligati sa marcheze zonele care fac obiectul acestora, în termen de 30 de zile de la data eliberarii autorizaţiilor, sub controlul administratorului resurselor acvatice vii.
  (5) Capturarea reproducatorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activităţilor de reproducere artificiala din amenajarile piscicole, se face în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, cu acordul administratorului resurselor acvatice vii.
  -----------
  Art. 13^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 13^2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 14

  Accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicarii pescuitului în scop comercial, se atribuie de către administratorii statului, astfel:
  a) prin concesionare, pe bază de licitaţie publică, societatilor comerciale, asociaţiilor de pescari şi altor forme de asociere; detinatorii de active şi cei care au contracte în derulare au drept de preemptiune la concesionare;
  b) alte modalităţi stabilite prin reglementari specifice de către autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  -----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 15

  Detinatorii de autorizaţii de pescuit pot fi:
  a) persoane juridice cu profil piscicol sau care au prevăzute în statut activităţi piscicole;
  b) institute, centre şi statiuni de cercetare din domeniul piscicol;
  c) asociaţii care desfăşoară şi activităţi piscicole;
  d) asociaţii de pescari sportivi;
  e) persoane fizice care au atestata calitatea de pescar profesionist.


  Articolul 16

  (1) Dreptul de pescuit obţinut în baza unei autorizaţii piscicole se exercită prin permisul de pescuit.
  (2) Permisul de pescuit este individual şi netransmisibil.
  (3) Persoanele juridice care au dobândit dreptul de pescuit în scop comercial prin concesionare elibereaza permise de pescuit individual pescarilor profesionisti angajaţi sau membrilor asociaţiei, în limita numarului stabilit de administratie.
  (4) Permisul de pescuit individual nu da dreptul titularului la angajarea de personal ajutator pentru activitatea de pescuit.
  (5) Modelul permisului de pescuit va fi stabilit prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru agricultura şi alimentatie.


  Articolul 17

  Abrogat.
  ------------
  Art. 17 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 18

  (1) Pentru derivatiile naturale sau artificiale ale unui curs de apa, reprezentate de brate secundare, canale de irigatii sau tranzitare, autorizatia de pescuit revine titularului de autorizatie pentru cursul principal de apa.
  (2) În cazul în care o apa în regim neamenajat îşi schimba albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale beneficiarii autorizatiei de pescuit initiale sunt autorizati piscicol atât pentru noua albie şi vechea albie rămasă, cat şi pentru luciul de apa ce eventual ar aparea ca urmare a indiguirilor limitrofe efectuate.
  (3) Marirea suprafetei unui luciu de apa în regim natural de scurgere ca urmare a construcţiei unei acumulari pe cuveta sa determina extinderea dreptului de pescuit asupra intregii suprafete. Dacă luciul de apa exploatat piscicol inunda malurile, posesorul autorizatiei de pescuit este indreptatit sa pescuiasca în perimetrul inundat.


  Capitolul III Exercitarea pescuitului


  Articolul 19

  Prin pescuit în scop comercial se înţelege capturarea peştelui şi a altor vietuitoare acvatice*) prin metode şi cu unelte admise de lege, de către personal autorizat, în condiţiile prezentei legi.
  -----------
  Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004 în titlul şi în cuprinsul Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu completările ulterioare, sintagma "animale acvatice" a fost inlocuita cu sintagma "vietuitoare acvatice".


  Articolul 19^1

  Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura condiţioneaza exercitarea pescuitului speciilor protejate, în baza unor reglementari specifice.
  ------------
  Art. 19^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 20

  Abrogat.
  ------------
  Art. 20 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 21

  (1) Prin pescuit în scop recreativ/sportiv, se înţelege pescuitul efectuat cu undita şi cu lanseta, în scop de agrement/performanta, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, pe baza unui permis nominal.
  (2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv nominal se elibereaza de asociaţiile de pescari sportivi, legal constituite, în baza unui test aprobat de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  (3) Pescuitul recreativ/sportiv se poate exercita şi în amenajari piscicole şi în lacuri de acumulare în care se practica acvacultura, în condiţiile şi pe baza Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv, întocmit de către administratorii acestora.
  ------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Capitolul IV Paza fondului piscicol


  Articolul 22

  Administratorii şi beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploatarii acestora, controlul activităţilor de pescuit, combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor şi degradarilor.
  --------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 22^1

  Personalul de paza este dotat, în condiţiile legii, cu armament şi echipament corespunzător.
  --------------
  Art. 22^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 22^2

  În timpul exercitarii atribuţiilor de serviciu personalul de paza este asimilat personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autorităţii publice.
  --------------
  Art. 22^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 22^3

  La nivelul structurilor teritoriale proprii organizarea activităţii de paza este reglementata prin statutul administratorilor.
  --------------
  Art. 22^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 23

  Abrogat.
  ------------
  Art. 23 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 24

  Abrogat.
  ------------
  Art. 24 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 25

  Abrogat.
  ------------
  Art. 25 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 26

  Unitatile de politie, ale Politiei de frontieră şi ale Jandarmeriei sprijina actiunile de paza a resurselor acvatice vii, potrivit atribuţiilor ce le revin în temeiul legii.*).
  -----------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.
  -----------
  *) Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi functionarea Politiei de Frontiera Române, aprobata cu modificari prin Legea nr. 81/2002, în structura Inspectoratului General al Politiei de Frontiera nu mai figurează Garda de coasta, astfel cum era prevăzut în art. 5 alin. (3) din Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, republicată, abrogata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002.


  Titlul III Acvacultura*)

  ------------
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004 în titlul şi în cuprinsul Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu completările ulterioare, sintagma: "piscicultura", a fost inlocuita cu sintagma "acvacultura".

  Capitolul I Organizarea activităţii de acvacultura*)

  ------------
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004 în titlul şi în cuprinsul Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu completările ulterioare, sintagma: "piscicultura", a fost inlocuita cu sintagma "acvacultura".

  Articolul 26^1

  Acvacultura, astfel cum este definita la art. 4 lit. a), se poate practica în amenajari sau instalaţii special destinate cresterii pestilor sau altor vietuitoare acvatice, precum şi în lacurile de acumulare nominalizate de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, în baza studiilor efectuate de instituţiile de cercetare de profil.
  ------------
  Art. 26^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 26^2

  (1) Politica de baza pentru dezvoltarea acvaculturii se realizează prin:
  a) măsuri pentru adaptarea productiei la cerinţele pieţei;
  b) măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de comercializare şi informarea consumatorilor;
  c) instruirea producătorilor din acvacultura;
  d) măsuri pentru siguranţa produselor din acvacultura şi asigurarea sănătăţii populatiei;
  e) măsuri de asigurare a productiei din acvacultura, pentru cazuri de forta majoră;
  f) măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi bunastarii vietuitoarelor acvatice;
  g) măsuri pentru protectia mediului;
  h) dezvoltarea cercetării.
  ------------
  Art. 26^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 27

  Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura*) elaboreaza şi aplica unitar strategia dezvoltării şi politica economica a Guvernului în domeniul pisciculturii, din amenajarile piscicole, indiferent de zona geografica, forma de proprietate şi modul de exploatare.


  Articolul 28

  Abrogat.
  ------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004, sintagma "autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentatie şi silvicultura" a fost inlocuita cu sintagma "autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura".
  Art. 28 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 29

  (1) Folosirea amenajarilor piscicole pentru realizarea productiei de peste şi alte vietuitoare acvatice este obligatorie pentru toţi utilizatorii.
  (2) Schimbarea destinatiei sau dezafectarea amenajarilor piscicole se aproba de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, în baza avizului de mediu.
  ------------
  Art. 29 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 30

  (1) Licentierea agentilor economici care desfăşoară activitate de acvacultura se face, conform prezentei legi, de către Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura.
  (2) Agentii economici care poseda autorizatie de pescuit în scop comercial în bazinele piscicole naturale în care se poate desfăşura şi activitate de acvacultura pot desfăşura aceasta activitate, la cerere, în baza unei licente de acvacultura şi a platii unui tarif anual, al cărui nivel se stabileste în baza productivitatii naturale, platit administratorilor resurselor acvatice vii.
  (3) Productivitatea naturala a bazinelor piscicole naturale în care se poate practica acvacultura se stabileste de o institutie de cercetare de profil, în baza studiilor efectuate, şi se aproba de Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura.
  (4) În cadrul Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura se infiinteaza Registrul unităţilor de productie din acvacultura, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate unitatile şi instalatiile folosite pentru activitatea de acvacultura. În registru se vor menţiona date privind proprietarul sau administratorul unităţii, date tehnice de construcţie şi functionare, precum şi speciile cultivate.
  (5) Unitatile de productie incluse în Registrul unităţilor de productie din acvacultura vor primi licenta de acvacultura pentru o perioadă determinata, eliberata de Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura.
  (6) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau administratorului, precum şi modificările privind capacitatea de productie şi speciile cultivate trebuie comunicate, în termen de 30 de zile de la data modificarii survenite, Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, în vederea reactualizarii registrului şi eliberarii unei noi licente de acvacultura, după caz.
  ------------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 30 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 31

  Abrogat.
  ------------
  Art. 31 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 32

  Abrogat.
  ------------
  Art. 32 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Capitolul II Dezvoltarea activităţii de acvacultura*)

  ---------
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004 în titlul şi în cuprinsul Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu completările ulterioare, sintagma: "piscicultura", a fost inlocuita cu sintagma "acvacultura".

  Articolul 33

  Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura*), împreună cu alte autorităţi publice centrale, cu sprijinul prefectilor şi al consiliilor judetene şi locale, vor identifica, în baza unor studii de specialitate, terenurile aparţinând proprietăţii publice şi private, care se preteaza la realizarea de amenajari piscicole.
  ------------
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004, sintagma "autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentatie şi silvicultura" a fost inlocuita cu sintagma "autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura".


  Articolul 34

  Amenajarile piscicole, indiferent de forma de proprietate, care prin degradare şi-au pierdut total sau parţial potentialul de productie, vor fi incluse de autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentatie şi silvicultura, în conformitate cu legea, în categoria terenurilor în curs de ameliorare.


  Articolul 35

  Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura*) şi autoritatea publică centrala de protecţie a mediului vor lua măsuri pentru introducerea în cultura a unor specii valoroase de pesti, scop în care se vor realiza amenajari piscicole specializate în reproducerea şi cresterea acestora (sturioni, pastrav, lipan, lostrita, coregon, chefal, cambula, anghila).
  ------------
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004, sintagma "autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentatie şi silvicultura" a fost inlocuita cu sintagma "autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura".


  Articolul 35^1

  Introducerea în cultura a speciilor de pesti sau de alte vietuitoare acvatice noi, provenite din import, se face cu avizul prealabil al Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura şi al autorităţii publice centrale pentru protectia mediului şi gospodarirea apelor.
  ------------
  Art. 35^1 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 35^1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 36

  În scopul dezvoltării acvaculturii autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura*) intreprinde măsuri pentru stimularea realizării unor amenajari specializate în reproducerea şi cresterea broastelor, racilor, scoicilor şi a altor vietuitoare acvatice.
  ------------
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004, sintagma "autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentatie şi silvicultura" a fost inlocuita cu sintagma "autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura".


  Titlul IV Inspecţia piscicola


  Articolul 37

  (1) Urmarirea respectarii prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementari în domeniu se realizează de către autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura*) şi de autoritatea publică centrala de protecţie a mediului, prin organisme de specialitate.
  (2) În scopul indeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura*) infiinteaza Inspecţia Piscicola ca organism de specialitate. Pentru monitorizarea capacităţii de pescuit naţional autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, în colaborare cu Inspectoratul Navigatiei Civile şi cu Registrul Naval Roman, infiinteaza Fisierul Navelor şi Ambarcatiunilor de Pescuit**).
  (3) Regulamentul de organizare şi functionare a organismelor de specialitate se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------------
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004, sintagma "autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentatie şi silvicultura" a fost inlocuita cu sintagma "autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura".
  -------------
  **) Potrivit art. 1^7 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 412/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 11 iulie 2002, prin fuziunea Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. cu Regia Autonoma "Registrul Naval Roman" s-a înfiinţat Autoritatea Navala Română, aceasta preluand toate drepturile şi oblibaţiile celor două persoane juridice care s-au desfiintat.


  Articolul 37^1

  (1) Pentru a se asigura de respectarea legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, comercializarii produselor pescaresti şi al altor activităţi conexe, autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura organizeaza activităţi permanente de control, prin Inspecţia Piscicola.
  (2) Activitatea de control se desfăşoară de către inspectorii piscicoli, care au acces la toate navele/ambarcatiunile de pescuit, uneltele şi instalatiile de pescuit, fermele şi instalatiile de acvacultura, constructiile anexe, mijloacele de transport, unitatile de procesare şi/sau comercializare, registre şi documente, şi care intocmesc un proces-verbal de constatare/sanctionare, în care se descriu circumstantele şi rezultatul acţiunilor lor.
  (3) Persoanele supuse controlului au obligaţia sa puna la dispoziţia inspectorului piscicol toate mijloacele necesare pentru indeplinirea functiei de inspecţie.
  ------------
  Art. 37^1 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38

  În scopul indeplinirii atribuţiilor de control personalul organismelor de specialitate are dreptul:
  a) de acces la bazinele piscicole, pe ambarcatiuni, la uneltele de pescuit, la punctele de colectare şi de livrare a peştelui, în fermele piscicole, pentru a constata modul cum sunt respectate reglementarile piscicole şi cum sunt aplicate masurile de protecţie a fondului piscicol şi de combatere a furturilor şi braconajului;
  b) de control asupra lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor care au legătură cu pescuitul, cresterea peştelui şi protectia fondului piscicol;
  c) de control al datelor şi documentelor în legătură cu pescuitul, originea şi circulatia peştelui conform certificatului de origine şi circulatie a produselor de origine animala;
  d) de control al modului cum sunt respectate reglementarile privind protectia fondului piscicol;
  e) de a constata faptele care constituie contraventii şi infractiuni în domeniul pescuitului şi protectiei fondului piscicol, pisciculturii şi circulaţiei peştelui, icrelor, produselor din peste, altor vietuitoare acvatice (broaste, raci şi scoici), precum şi de a întocmi documentele potrivit legii;
  f) de urmărire a realizării cotelor alocate, a înregistrării capturilor, a marcarii navelor şi ambarcatiunilor şi a implementarii sistemului de supraveghere prin satelit;
  g) de inspecţie şi control pe navele şi ambarcatiunile de pescuit.


  Articolul 38^1

  Unitatile Politiei, ale Politiei de frontieră şi ale Autorităţii Navale Române, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, au obligaţia de a participa, la solicitarea Inspecţiei Piscicole, la actiunile de control privind aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi.
  ------------
  Art. 38^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Titlul IV^1 Organizarea pieţei produselor pescaresti

  ------------
  Titlul IV^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.

  Articolul 38^2

  Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura stabileste măsuri privind comercializarea şi procesarea produselor obtinute din pescuit şi din acvacultura, în special pentru:
  a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescaresti pe toata durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparenta pe piaţa şi pentru a face posibila informarea corespunzătoare a consumatorilor, în special în ceea ce priveste natura produsului;
  b) elaborarea de norme tehnice, în conformitate cu reglementarile pentru conservarea şi protectia resurselor acvatice vii, care să garanteze desfăşurarea optima a procesului de comercializare a produselor rezultate din pescuit şi acvacultura;
  c) incurajarea şi sprijinirea procesarii produselor;
  d) îmbunătăţirea calităţii şi promovarea acestor produse.
  ------------
  Art. 38^2 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^3

  (1) Pe parcursul intregului proces de comercializare, produsele trebuie să fie identificate corect şi sa indeplineasca normele privind comercializarea, stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  (2) Normele privind comercializarea produselor pescaresti se referă, în principal, la prospetime, calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare şi etichetare.
  ------------
  Art. 38^3 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^4

  (1) În sensul prezentei legi, prin prima vanzare se înţelege acea vanzare care se realizează pentru prima data şi care stabileste preţul produsului prin document.
  (2) Prima vanzare a produselor proaspete, refrigerate şi/sau congelate realizate din pescuit se face în locurile stabilite şi autorizate de către autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  ------------
  Art. 38^4 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^5.

  Produsele proaspete, refrigerate şi/sau congelate realizate din pescuit, care constituie obiectul primei vanzari într-un loc situat în afara portului de debarcare şi care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vanzare sunt insotite, până la locul primei vanzari, de documente stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  ------------
  Art. 38^5 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^6.

  Este interzisa comercializarea produselor obtinute din pescuit şi acvacultura, de orice origine sau provenienţă, a caror marime sau greutate este mai mica decat cea prevăzută în reglementari, sau al caror mod de obtinere nu este în conformitate cu normele stabilite de către autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura sau contravin normelor sanitar-veterinare.
  ------------
  Art. 38^6 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Titlul IV^2 Politica structurala şi administrarea capacităţilor de productie

  ------------
  Titlul IV^2 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.

  Articolul 38^7

  Politica organizarii sectorului de pescuit se realizează prin:
  a) măsuri destinate perfectionarii personalului care activeaza în sector;
  b) măsuri de sprijinire a organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative;
  c) măsuri pentru construcţia, modernizarea şi reconversia navelor de pescuit, cu scopul obtinerii unei flote de pescuit moderne, competitive, cu condiţii corespunzătoare de muncă la bord şi de imbunatatire a calităţii produselor, adaptata la actualele zone de pescuit, precum şi la exploatarea altora noi, capabile sa garanteze eficienta activităţii;
  d) măsuri de adaptare a capacităţii flotei la starea resurselor acvatice vii;
  e) măsuri de stabilire a porturilor de inmatriculare, precum şi schimbarea acestora;
  f) măsuri de reglementare a descarcarii şi a primei vanzari a produselor pescaresti, independent de originea acestora;
  g) măsuri pentru stabilirea structurii productiei, în functie de cerinţele pieţei.
  ------------
  Art. 38^7 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^8

  Persoanele fizice sau juridice, care deţin capacitati de productie pentru practicarea pescuitului în scop comercial sau acvaculturii, se pot constitui, la libera lor iniţiativa, în organizaţii de producători, cu scopul practicarii unui pescuit responsabil şi îmbunătăţirii condiţiilor de vanzare a produselor realizate de membrii acestora.
  ------------
  Art. 38^8 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^9

  Membrii organizaţiilor trebuie să vanda produsul sau produsele pentru care s-au asociat prin intermediul organizaţiilor şi să aplice normele adoptate de organizaţie, în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor, adaptarii volumului ofertei la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirii procesului de comercializare.
  ------------
  Art. 38^9 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^10

  (1) Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura stabileste criteriile de recunoastere oficiala a organizaţiilor de producători din sectorul pescaresc.
  (2) Activitatea economica desfăşurată în zonele geografice în care organizaţiile s-au constituit va reprezenta criteriul esential de recunoastere.
  ------------
  Art. 38^10 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^11

  (1) Recunoasterea oficiala a organizaţiilor de producători, a reprezentativitatii lor şi a caracterului exclusiv al unei zone revine autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  (2) Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura va putea retrage recunoasterea organizaţiilor de producători din competenţa sa în momentul în care acestea nu mai indeplinesc cerinţele care au determinat recunoasterea lor sau când nu mai indeplinesc criteriile cu privire la functionarea lor.
  ------------
  Art. 38^11 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^12

  Construirea, modernizarea şi reconversia navelor de pescuit se realizează în cadrul programelor desfăşurate de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, pentru adaptarea efortului de pescuit la situaţia resurselor acvatice vii existente în zonele de pescuit şi ţinând cont de oblibaţiile internationale asumate.
  ------------
  Art. 38^12 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^13

  (1) Autorizarea construirii navelor/ambarcatiunilor de pescuit este acordată de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, astfel încât navele/ambarcatiunile ce se construiesc sa substituie una sau mai multe nave eliminate din fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  (2) Aceste condiţii au în vedere tonajul, puterea motorului şi alte aspecte tehnice legate de navele şi ambarcatiunile de pescuit, modalitatile de pescuit sau zonele de pescuit pe care le folosesc.
  (3) Licenta navei de pescuit aflata în construcţie este documentul care o identifica, în vederea începerii activităţii de pescuit. În licenta se vor inscrie datele de identificare a navei, portul de inmatriculare şi eliminarile de nave/ambarcatiuni de pescuit facute pentru construirea noii nave sau ambarcatiuni de pescuit, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activităţii de pescuit.
  ------------
  Art. 38^13 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^14

  (1) Modernizarea şi reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit au drept scop modificarea condiţiilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele naţionale şi la cele derivate din normele internationale în vigoare, în ceea ce priveste prevenirea accidentelor de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, rationalizarea operaţiunilor de pescuit şi perfectionarea proceselor de manipulare şi conservare a produselor la bord.
  (2) Când lucrarile de modernizare şi reconversie implica cresterea efortului de pescuit, cu respectarea formei initiale a navei/ambarcatiunii, se elimina alte nave/ambarcatiuni inscrise în fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit.
  (3) Lucrarile de modernizare şi reconversie sunt autorizate de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Ajutoarele financiare care se acordă pentru modernizarea şi reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit sunt condiţionate de realizarea imbunatatirilor prevăzute la alin. (1) şi ţin cont de oblibaţiile internationale asumate.
  ------------
  Art. 38^14 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^15

  În scopul adaptarii flotei la situaţia zonelor de pescuit, autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura poate opri, temporar sau definitiv, activitatea anumitor nave/ambarcatiuni de pescuit.
  ------------
  Art. 38^15 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^16

  (1) Prin oprirea definitivă a unei nave/ambarcatiuni de pescuit se înţelege încetarea activităţii pescaresti a acesteia.
  (2) Oprirea definitivă a navelor de pescuit se aplică acelor nave/ambarcatiuni care activeaza în zone de pescuit a caror situaţie necesita o adaptare structurala pe termen lung, în scopul reducerii efortului de pescuit şi favorizarii refacerii resurselor acvatice vii.
  (3) Oprirea definitivă a unei nave/ambarcatiuni de pescuit determina eliminarea acesteia din fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit.
  (4) Condiţiile de compensare, urmare a opririi definitive a activităţii navei/ambarcatiunii, atât în ceea ce-l priveste pe proprietar, cat şi în ceea ce-i priveste pe angajaţi, se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  Art. 38^16 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^17

  (1) Prin oprirea temporara a activităţii unei nave/ambarcatiuni de pescuit se înţelege încetarea activităţii pe o perioadă de timp determinata.
  (2) Oprirea temporara este o măsura conjuncturala, cu scopul reducerii efortului de pescuit, ca urmare a unor circumstanţe stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  (3) Condiţiile în care se pot compensa din fondurile publice pierderile derivate din oprirea temporara a activităţii se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Compensatiile financiare nu se vor acorda când cauza ce determina oprirea temporara a activităţii este un exces al efortului de pescuit sau când oprirea temporara este o cerinţa derivata din aplicarea ordinului anual de prohibitie.
  ------------
  Art. 38^17 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^18

  (1) Portul de inmatriculare, pentru navele/ambarcatiunile care pescuiesc în apele maritime şi continentale ale României, este acela de unde nava şi/sau ambarcatiunea de pescuit îşi începe activitatea de pescuit, expediere şi comercializare a capturilor.
  (2) Pentru obtinerea autorizaţiilor de construcţie sau de modificare a caracteristicilor tehnice ale navelor şi ambarcatiunilor de pescuit, în conformitate cu reglementarile în vigoare, proprietarii acestora sunt obligati să depună la capitania de port, pe lângă celelalte documente prevăzute de legislatia în vigoare, şi un aviz din partea directiei de specialitate din cadrul autorităţii care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  (3) Proprietarii navelor sau ambarcatiunilor de pescuit care au arborat alt pavilion şi care doresc să obţină, pentru respectivele nave sau ambarcatiuni de pescuit, dreptul de arborare a pavilionului român vor depune la capitania de port, pe lângă celelalte documente prevăzute de legislatia în vigoare, şi un aviz din partea directiei de specialitate din cadrul autorităţii care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  ------------
  Art. 38^18 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^19

  Navele/ambarcatiunile de pescuit sau comerciale care descarca produse pescaresti pe teritoriul naţional trebuie să o faca în porturi stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  ------------
  Art. 38^19 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Titlul IV^3 Măsuri de protejare şi de administrare a resurselor acvatice vii

  ------------
  Titlul IV^3 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.

  Articolul 38^20

  (1) Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanenta pentru cunoasterea, în timp real, a intrarilor, iesirilor precum şi staţionarea navelor/ambarcatiunilor în zonele de pescuit, capturile, intrarile şi iesirile din port sau alte circumstanţe.
  (2) Pentru monitorizarea efortului de pescuit, în cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura, se constituie fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate navele/ambarcatiunile cu pavilion românesc ce pot exercita activitatea de pescuit în apele maritime şi continentale sau activităţi auxiliare pescuitului.
  (3) Navele şi ambarcatiunile incluse în fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit primesc licenta de pescuit.
  (4) Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, împreună cu Autoritatea Navala Română, stabileste modul de operare a fisierului navelor şi ambarcatiunilor de pescuit.
  ------------
  Art. 38^20 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^21

  La bordul navelor/ambarcatiunilor trebuie să existe un jurnal de pescuit în care sunt notate detalii privind activitatea de pescuit, stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura. Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura poate scuti de obligaţia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele nave/ambarcatiuni care nu au condiţii de completare a acestuia.
  ------------
  Art. 38^21 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^22

  (1) Navele/ambarcatiunile, care descarca pe teritoriul naţional capturile, trebuie să prezinte autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura, în condiţiile stabilite de aceasta, o declaratie de debarcare care va cuprinde cantitatile descarcate pentru fiecare specie, zona de provenienţă şi alte date stabilite de aceasta.
  (2) Navele/ambarcatiunile româneşti care descarca produsele pescaresti în afara teritoriului naţional au obligaţia de a comunică datele cuprinse în declaratia de debarcare autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura, în condiţiile stabilite de aceasta.
  (3) Navele ce apartin statelor terte şi care vor sa descarce produse pescaresti în porturile româneşti trebuie să comunice autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura portul de descarcare, ora de sosire şi declaratia de debarcare.
  (4) Operaţiunea de descarcare poate începe din momentul în care capitanul navei sau reprezentantul sau prezinta un aviz din partea autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  ------------
  Art. 38^22 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^23

  (1) Navele/ambarcatiunile de pescuit aflate sub pavilion românesc comunică autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura, în termenii stabiliti de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcatiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcatiuni.
  (2) Navele aparţinând statelor terte vor trebui să obţină autorizatie de transbordare.
  ------------
  Art. 38^23 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^24

  (1) Dimensiunile minime ale speciilor de pesti şi alte vietuitoare acvatice, admise la pescuit în bazinele piscicole naturale, şi dimensiunile minime ale ochiului uneltelor de pescuit sunt prevăzute în anexa nr. 4.
  (2) În functie de rezultatele cercetarilor şi de evolutia marimii stocurilor, anexa nr. 4 poate fi modificata prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura.
  (3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minima celei reglementate nu vor putea fi reţinute la bord, transbordate, descarcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat după capturarea lor.
  ------------
  Art. 38^24 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^25

  (1) Anual, la propunerea Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor se vor stabili perioadele şi zonele de prohibitie a pescuitului, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii.
  (2) Perioadele şi zonele de prohibitie se stabilesc cu respectarea prevederilor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2.
  (3) În zonele de protecţie pot fi incluse zone de reproducere, de hranire şi/sau de iernare a unor specii de pesti şi alte vietuitoare acvatice cu valoare economica şi/sau ecologica deosebite ori aflate în pericol.
  (4) În zonele de protecţie sunt interzise total sau parţial activitatea de pescuit, lucrarile hidrotehnice sau activităţile economice care pun în pericol echilibrul ecosistemelor acvatice protejate, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a masurilor de prevenire a inundaţiilor.
  (5) Zonele de protecţie se aproba de Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, la propunerea administratorilor resurselor acvatice vii din domeniul public.
  (6) Pentru apele care constituie frontiera de stat perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordanta cu conventiile internationale incheiate cu statele riverane.
  (7) Persoanele fizice sau juridice care folosesc apele din domeniul public în alte scopuri decat cel piscicol sunt obligate sa ia masurile necesare pentru a împiedica perturbarea regimului hidrologic natural, distrugerea habitatelor speciilor de flora şi fauna, precum şi absorbtia resurselor acvatice vii prin statiile de pompare.
  (8) Administratorii şi beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligaţia să execute lucrari pentru protectia şi refacerea habitatelor naturale."
  ------------
  Art. 38^25 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 38^25 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Titlul IV^4 Cercetarea stiintifica

  ------------
  Titlul IV^4 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.

  Articolul 38^26

  Pentru a compatibiliza exploatarea resurselor acvatice vii cu cerinţele legate de mediul înconjurător, inclusiv conservarea biodiversitatii, autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura sprijina şi incurajeaza cercetarea stiintifica.
  ------------
  Art. 38^26 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^27

  Cercetarea stiintifica are drept obiective esentiale:
  a) cunoasterea mediului acvatic şi relaţia acestuia cu resursele acvatice vii;
  b) cunoasterea biologiei speciilor acvatice;
  c) evaluarea impactului produs de activitatea de pescuit şi acvacultura asupra ecosistemelor acvatice;
  d) evaluarea periodica a stocurilor de resurse acvatice vii, în vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC);
  e) punerea la dispoziţia autorităţii publice centrale care raspunde de pescuit şi acvacultura a informaţiilor necesare pentru realizarea strategiei şi politicilor;
  f) identificarea de noi zone şi resurse acvatice vii ce pot fi exploatate;
  g) dezvoltarea acvaculturii.
  ------------
  Art. 38^27 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^28

  (1) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 38^27, se poate practica pescuit în scop ştiinţific în orice perioada a anului, inclusiv în perioadele de prohibitie, în orice loc, cu orice unelte sau metode de pescuit, în baza unei autorizaţii pentru pescuit în scop ştiinţific emise de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, cu avizul prealabil al administratorilor statului.
  (2) Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura stabileste modalitatile de acordare a autorizatiei pentru pescuit în scop ştiinţific.
  (3) Navele/ambarcatiunile care apartin instituţiilor de cercetare se supun regulilor stabilite pentru navele/ambarcatiunile de pescuit comercial şi sunt inscrise în fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit într-un segment separat.
  (4) Cantitatile de produse obtinute în urma pescuitului ştiinţific nu fac obiectul comercializarii.
  (5) Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, în colaborare cu instituţiile de cercetare, stabileste strategia şi obiectivele cercetării.
  ------------
  Art. 38^28 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 38^29

  Organizaţiile de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii, precum şi alte forme de asociere colaboreaza la indeplinirea obiectivelor cercetării stiintifice, participand la actiunile necesare şi furnizand informaţiile corespunzătoare.
  ------------
  Art. 38^29 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Titlul V Protectia fondului piscicol

  ------------
  Titlul V a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.

  Articolul 39

  Abrogat.
  ------------
  Art. 39 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 40

  Abrogat.
  ------------
  Art. 40 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 41

  Abrogat.
  ------------
  Art. 41 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 42

  Abrogat.
  ------------
  Art. 42 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 43

  Abrogat.
  ------------
  Art. 43 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 44

  Abrogat.
  ------------
  Art. 44 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 45

  Abrogat.
  ------------
  Art. 45 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 46

  Abrogat.
  ------------
  Art. 46 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 47

  Abrogat.
  ------------
  Art. 47 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 48

  Abrogat.
  ------------
  Art. 48 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 49

  Abrogat.
  ------------
  Art. 49 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 50

  Abrogat.
  ------------
  Art. 50 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 51

  Abrogat.
  ------------
  Art. 51 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 52

  Abrogat.
  ------------
  Art. 52 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Titlul VI Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 53

  Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila.


  Articolul 53^1

  Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura poate decide şi dispune administratorului resurselor acvatice vii retragerea licentei/autorizatiei de pescuit şi/sau, după caz, diminuarea sau neacordarea ajutoarelor financiare, în urmatoarele situaţii:
  a) necompletarea, completarea eronata şi/sau netransmiterea documentelor legale privind pescuitul/acvacultura, comercializarea şi transportul produselor pescaresti;
  b) nerespectarea programului de pescuit aprobat de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura;
  c) nerespectarea prevederilor actelor normative emise de autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura, cu privire la pescuitul/acvacultura, comercializarea şi transportul produselor pescaresti.
  ------------
  Art. 53^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 54

  Urmatoarele fapte constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.500.000 lei:
  a) pescuitul recreativ/sportiv al oricarei resurse acvatice vii, efectuat fără permis/autorizatie sau cu incalcarea condiţiilor autorizate, în apele maritime şi continentale;
  b) pescuitul recreativ/sportiv al oricarei specii de pesti, precum şi al altor vietuitoare acvatice, efectuat în zonele în care pescuitul este interzis;
  c) neprezentarea permisului sau a autorizatiei şi a actului de identitate, când acestea sunt solicitate de către persoanele imputernicite să constate contraventiile.
  ------------
  Art. 54 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 54^1

  Urmatoarele fapte constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:
  a) pescuitul recreativ/sportiv în timpul noptii;
  b) prinderea salmonidelor cu mana;
  c) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
  d) pescuitul cu siruri de muste artificiale în apele salmonicole;
  e) pescuitul recreativ/sportiv de către o singura persoana, în timpul unei zile de la rasaritul şi până la apusul soarelui:
  - mai mult de 10 bucăţi, în total, din speciile de pastrav, lipan şi coregon, în apele de munte cu salmonide;
  - mai mult de 5 kg de peste, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;
  f) retinerea/transportul/comercializarea de către pescarii amatori a peştelui şi a altor vietuitoare acvatice, pescuite sub dimensiunile minime prevăzute de lege;
  g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare;
  h) neintocmirea de către administratorii bazinelor piscicole amenajate a Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv.
  ------------
  Art. 54^1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 54^2

  Urmatoarele fapte constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei:
  a) capturarea pestilor cu ajutorul uneltelor de pescuit din plasa sau cu pripoane în apele de munte;
  b) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror vietuitoare acvatice vii în perioadele şi în zonele de prohibitie.
  ------------
  Art. 54^2 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 55

  Abrogat.
  ------------
  Art. 55 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 55^1

  Urmatoarele fapte constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:
  a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în deriva pe mai mult de două treimi din latimea raurilor sau a canalelor;
  b) utilizarea setcilor sau avelor de orice fel în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi în lacurile litorale;
  c) nemarcarea uneltelor de pescuit sau a zonelor de pescuit;
  d) neducerea la indeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a masurilor dispuse de către inspectorul piscicol.
  ------------
  Art. 55^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 55^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 55^2

  Urmatoarele fapte constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:
  a) oprirea, abaterea apelor curgatoare sau scurgerea apei totala/parţială din bazinele piscicole amenajate, fără acordul administratorului, proprietarului sau al deţinătorului folosinţei piscicole;
  b) introducerea în bazinele piscicole naturale sau în bazinele piscicole amenajate, fără avizul Agentiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, a speciilor, raselor sau hibrizilor de resurse acvatice vii, altele decat cele existente;
  c) lipsa licentei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultura.
  ------------
  Art. 55^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 55^2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 55^3

  Urmatoarele fapte constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 16.000.000 lei la 32.000.000 lei:
  a) retinerea la bord, transbordarea, descarcarea sau comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minima legala;
  b) pescuitul lostritei fără autorizatie speciala eliberata de administratorul resurselor acvatice vii;
  c) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcatiunilor şi autovehiculelor în unitatile de acvacultura, precum şi în perimetrul bazinelor piscicole exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;
  d) neinscrierea sau stergerea numarului de identificare al navelor/ambarcatiunilor de pescuit, precum şi al navelor/ambarcatiunilor auxiliare de pescuit.
  ------------
  Art. 55^3 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 55^3 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 55^4

  Urmatoarele fapte constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei:
  a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole;
  b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor şi a cascadelor podite;
  c) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protecţie perimetrala a bazinelor piscicole amenajate;
  d) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedica intrarea pestilor în sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum şi în instalatiile hidroenergetice;
  e) neluarea, la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare, a masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii;
  f) aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substante poluante pe malurile raurilor, paraielor, lacurilor, baltilor şi bazinelor piscicole amenajate;
  g) pescuitul cu momeli metalice şi cu pesti artificiali în raurile populate cu lostrita;
  h) prinderea peştelui cu unelte de plasa şi cu pripoane în raurile şi lacurile din zona de munte, precum şi în raurile colinare şi de ses, cu excepţia Dunarii şi Prutului;
  i) pescuitul în scop comercial pe cursul unei ape curgatoare în zona de 500 m aval de baraj;
  j) neexecutarea lucrărilor pentru protectia şi refacerea habitatelor naturale ale resurselor acvatice vii.
  ------------
  Art. 55^4 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 55^4 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 56

  Abrogat.
  ------------
  Art. 56 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 56^1

  (1) Urmatoarele fapte constituie infractiune şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei:
  a) lipsa licentei de pescuit pentru nave şi ambarcatiuni şi/sau a autorizatiei de pescuit;
  b) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a navoadelor, voloacelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
  c) pescuitul cu unelte de pescuit având ochiul de plasa sub dimensiunile minime prevăzute de lege;
  d) reducerea debitului şi a volumului de apa în amenajarile piscicole în scop de furt, respectiv pentru pescuit ilegal;
  e) închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor şi a garlelor de legătură cu lacurile, baltile sau terenurile inundate, de către persoane neautorizate;
  f) furtul de peste, prin orice mijloace şi metode, din amenajarile piscicole.
  (2) Tentativa se pedepseste.
  ------------
  Art. 56^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 56^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 56^2

  (1) Urmatoarele fapte constituie infractiune şi se sancţionează cu amendă penala de la 300.000.000 lei la 800.000.000 lei:
  a) pescuitul în scop comercial în bazinele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al pestilor sau al altor vietuitoare acvatice, în perioada de prohibitie, precum şi distrugerea icrelor embrionate de peste din zonele de reproducere naturala;
  b) producerea, importul, confectionarea, detinerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasa monofilament;
  c) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaica şi cu orice alte unelte intepatoare şi agatatoare, prin greblare sau harponare;
  d) pescuitul sau omorarea deliberata a mamiferelor marine;
  e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu unelte din plasa monofilament, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorarii pestilor sau a vietuitoarelor acvatice;
  f) pescuitul sturionilor sau al lostritei sub dimensiunile legale în alt scop decat pentru repopulare;
  g) detinerea, transportul sau comercializarea ilegala a peştelui, icrelor şi produselor din peste fără documente legale.
  (2) Tentativa se pedepseste.
  (3) Urmarirea şi judecarea infracţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac în regim de urgenta, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penala privind urmarirea şi judecarea infracţiunilor flagrante.
  -----------
  Art. 56^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 57

  Abrogat.
  ------------
  Art. 57 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 57^1

  Când infractiunile prevăzute la art. 56^1 şi 56^2 sunt savarsite de persoane cu atribuţii de constatare a contraventiilor şi infracţiunilor la prezenta lege, pedepsele se dubleaza.
  ------------
  Art. 57^1 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 57^1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 58

  Abrogat.
  ------------
  Art. 58 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 58^1

  Orice hotărâre judecătorească, care pronunţă o condamnare pentru infractiuni în materie de pescuit, poate exclude autorul infractiunii din organizaţiile de producători pentru o perioadă cuprinsa între 1 an şi 3 ani.
  ------------
  Art. 58^1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 59

  Abrogat.
  ------------
  Art. 59 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 60

  Abrogat.
  ------------
  Art. 60 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 61

  Abrogat.
  ------------
  Art. 61 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 61^1

  (1) Cuantumul despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii prin infractiuni/contraventii se stabileste de experti, se hotaraste de instantele judecătorești şi revine, după caz, bugetului de stat şi/sau administratorilor resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale şi/sau proprietarilor/deţinătorilor bazinelor piscicole amenajate.
  (2) În vederea stabilirii despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii, prin contraventii/infractiuni savarsite în perioada de prohibitie, în perimetrul rezervatiilor sau al bazinelor piscicole amenajate, se va avea în vedere triplul pretului de piaţa, pe specii, pentru peste şi alte vietuitoare acvatice, din ziua şi zona în care s-a savarsit fapta.
  ------------
  Art. 61^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 61^1 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 62

  Abrogat.
  --------------
  Litera a^1) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusa de LEGEA nr. 481 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2003.
  Art. 62 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 62^1

  (1) Sunt supuse confiscarii uneltele şi ambarcatiunile de pescuit, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea faptei.
  (2) Bunurile rezultate din savarsirea contraventiei/ infractiunii, constand în peste, icre, alte vietuitoare şi produse acvatice, sunt, de asemenea, supuse confiscarii.
  (3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), organele de constatare dispun, prin documentul incheiat, valorificarea lor în condiţiile legii.
  -------------
  Art. 62^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 62^1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 63

  Abrogat.
  -------------
  Art. 63 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 63^1

  Constatarea faptelor ce constituie contraventii sau infractiuni şi aplicarea sanctiunilor contraventionale la prezenta lege se fac de către personalul cu drept de control din cadrul Inspecţiei Piscicole, de personalul abilitat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, de personalul cu drept de control al Gărzii Naţionale de Mediu şi de către personalul cu drept de control din cadrul Administraţiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», pentru zona sa de responsabilitate, precum şi de către persoanele imputernicite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  -------------
  Art. 63^1 a fost introdus de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.
  Art. 63^1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.


  Articolul 64

  Abrogat.
  -------------
  Art. 64 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 64^1

  Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
  -------------
  Art. 64^1 a fost introdus de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 65

  Abrogat.
  -------------
  Art. 65 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 66

  Abrogat.
  -------------
  Art. 66 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 67

  Abrogat.
  -------------
  Art. 67 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 68

  Abrogat.
  -------------
  Art. 68 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 69

  Abrogat.
  -------------
  Art. 69 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Titlul VII Dispozitii finale


  Articolul 70

  Din veniturile Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se poate aloca o cota de până la 16% pentru finantarea unor activităţi de cercetare şi studii aplicative.


  Articolul 71

  Abrogat.
  -------------
  Art. 71 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 72

  Abrogat.
  -------------
  Art. 72 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 73

  (1) Terenurile ocupate de ape, din domeniul public şi privat, sunt scutite de taxe şi impozite.
  (2) Pentru cladirile amplasate pe terenurile menţionate la alin. (1) se achită taxele şi impozitele prevăzute de lege.


  Articolul 74

  (1) Contractele incheiate pentru exploatarea piscicola a apelor din domeniul public şi privat al statului se renegociaza cu noua autoritate o dată cu intrarea în vigoare a prezentei legi.
  (2) Noile contracte se vor incheia cu respectarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 75

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 76

  Persoanele fizice cu domiciliul stabil în localităţile din Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" au dreptul de a pescui cu unelte proprii pentru consumul familial, fără plata vreunei taxe asupra produsului obţinut, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Consumul mediu pe zi pentru o familie se considera de 3 kg.


  Articolul 77

  Autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura emite reglementari şi instrucţiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------------
  Art. 77 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 78

  Abrogat.
  -------------
  Art. 78 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 79

  La data intrarii în vigoare a prezentei legi administratorii fondului piscicol natural sunt:
  a) Regia Naţionala a Pădurilor - pentru fondul piscicol din apele de munte;
  b) Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" - pentru apele de pe teritoriul rezervatiei;
  c) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol - pentru celelalte ape aparţinând domeniului public şi privat al statului;
  d) consiliile locale.


  Articolul 80

  Abrogat.
  -------------
  Art. 80 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 81

  Abrogat.
  -------------
  Art. 81 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 82

  Abrogat.
  -------------
  Art. 82 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 83

  Abrogat.
  -------------
  Art. 83 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 84

  Abrogat.
  -------------
  Art. 84 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004.


  Articolul 85

  În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura*) va elabora şi va reglementa, prin ordin al ministrului, pescuitul comercial în apele Marii Negre.
  ------------
  *) Conform art. II din LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004, sintagma "autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentatie şi silvicultura" a fost inlocuita cu sintagma "autoritatea publică centrala care raspunde de pescuit şi acvacultura".


  Articolul 86

  Legea nr. 12/1974 privind piscicultura şi pescuitul, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 30 iulie 1974, Hotărârea Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 10 ianuarie 1995, sintagma aflate în afara cursurilor de apa din cuprinsul alin. (5) al art. 3, sintagma sau amenajate din cuprinsul alin. (3) al art. 5, precum şi sintagma piscicultura, pescuit din cuprinsul alin. (1) al art. 33 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.


  Anexa 1
  PERIOADELE, DURATELE ŞI ZONELE DE PROHIBITIE A PESCUITULUI
  Pescuitul oricăror specii de pesti, crustacee, moluste şi al altor vietuitoare acvatice este prohibit, după cum urmeaza:
  1. în apele colinare, de ses şi ale Dunarii cu delta sa, 60 de zile consecutive în perioada de la 1 aprilie până la 30 iunie;
  2. în Complexul Razelm-Sinoe, ghiolurile Belciuc, Erenciuc şi lacurile litorale în perioada de la 1 aprilie până la 30 iunie;
  3. în stufariile din Complexul Razelm-Sinoe şi în faţa acestora pe o distanta de 50 de metri spre larg, precum şi în lacul Zmeeica, în tot cursul anului;
  4. în Dunăre, în faţa garlelor, canalelor şi privalelor de alimentare a baltilor, pe o distanta de cate 500 de metri de ambele părţi ale gurilor de varsare, precum şi în interiorul acestora, în perioada de la 15 martie până la 15 iunie;
  5. la gura de varsare în Dunăre a raurilor Siret, Ialomita, Arges, Olt şi Jiu, pe o distanta de 1 km de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor rauri pe o distanta de 10 km de la confluenta, în perioada de la 1 martie până la 1 iulie;
  6. în faţa gurii Dunarii-Meleaua Sfîntu Gheorghe până la Ciotic, în perioada de la 1 aprilie până la 31 iulie; în aval de Ciotic, pe baza cercetarilor ce se vor efectua, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" va stabili anual zonele de prohibitie a pescuitului cu taliene;
  7. cu navoadele de orice tip în Delta şi lunca inundabila a Dunarii, în perioada de la 15 aprilie până la 15 septembrie, iar în Complexul Razelm-Sinoe şi ghiolurile Belciuc şi Erenciuc în perioada de la 1 aprilie până la 1 octombrie;
  8. în apele de munte, diferentiat pe zonele geografice, pentru pastravul indigen, fantanel şi coregon, în perioada de la 15 septembrie până la 30 aprilie, iar pentru pastravul curcubeu, lipan şi lostrita, în perioada de la 1 ianuarie până la 31 mai;
  9. pescuitul recreativ pe cursul unei ape curgatoare pe o distanta de 60 metri în aval şi pe cursul unei salbe de iazuri, atât pe o distanta de 60 metri în amonte de primul iaz şi 50 metri în aval de ultimul iaz în salba, cat şi pe tronsoanele de canal sau pe cursurile de apa dintre iazuri;
  10. pescuitul comercial pe cursul unei ape curgatoare în zona de 200 metri în aval de baraj.


  Anexa 2
  REGLEMENTAREA
  pescuitului anumitor specii de pesti
  Se interzice pescuitul anumitor specii de pesti, după cum urmeaza:
  1. sturionilor şi al scrumbiei, în tot cursul anului în faţa gurilor de varsare a Dunarii în Marea Neagra, pe o adancime de 5 km în largul marii şi pe un coridor lat de 2 km, socotit cate 1 km de o parte şi de alta a axului bratelor Sfîntu Gheorghe şi Sulina. În faţa bratului Chilia latimea coridorului interzis este de 1 km spre sud de axul bratului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
  2. sturionilor, în tot cursul anului, cu carmace şi carmacute în senalul Dunarii, inclusiv bratele sale, iar în zona litorala, în perioada de la 15 februarie până la 15 mai, cu carmace şi ohane;
  3. sturionilor, în urmatoarele perioade:
  a) în sectorul de la Marea Neagra până la gura Prutului, în perioada de la 15 martie până la 15 aprilie;
  b) în sectorul de la gura Prutului până la gura Timocului, în perioada de la 15 aprilie până la 15 mai;
  c) în sectorul de la gura Timocului până la barajul Portile de Fier II, în perioadele stabilite de comun acord cu partea iugoslava, cuprinse între 15 mai până la 30 iunie;
  4. scrumbiei de Dunăre, în perioadele şi zonele urmatoare:
  a) în sectorul de la Marea Neagra până la Ceatalul Ismail, 5 zile consecutive, în perioada de la 15 martie până la 1 mai;
  b) în sectorul Ceatalul Ismail-Vadu Oii, 20 de zile consecutive, în perioada de la 1 aprilie până la 15 mai;
  c) în sectorul de la Vadu Oii până la gura Timocului, 30 de zile consecutive, în perioada de la 17 aprilie până la 1 iulie;
  5. lostritei, fără autorizatie speciala;
  6. sturionilor, sub dimensiunea legala, în alte scopuri decat repopularea;
  7. stiucii, 40 de zile consecutive, diferentiat pe zone stabilite prin ordinul de prohibitie anuală a pescuitului;
  8. salmonidelor cu momeli naturale;
  9. în Marea Neagra, pescuitul cu setci şi paragate de calcan, în perioada februarie-mai.
  10. Pe baza cercetarilor de specialitate se vor stabili anual perioade de interzicere a pescuitului rechinului.


  Anexa 3
  CONDIŢIILE
  care trebuie indeplinite pentru practicarea pescuitului recreativ
  în apele aparţinând domeniului public
  1. Pescuitul recreativ este permis numai în cursul zilei, de la rasaritul şi până la apusul soarelui, cu respectarea urmatoarelor reguli:
  a) în apele curgatoare şi stătătoare din zona montana, numai cu o singura undita cu cel mult 2 carlige sau cu o lanseta;
  b) în apele din zona colinara şi de ses, pe tot cursul Dunarii şi pe bratele sale, în Delta Dunarii, cu cel mult 2 undite sau 2 lansete cu cate 2 carlige fiecare;
  c) în apele teritoriale ale Marii Negre, cu cel mult 2 undite, 2 lansete sau 2 taparine, cu cate 10 carlige fiecare.
  2. Pescuitul recreativ se practica de pe mal în Dunarea teritoriala de la Bazias până la varsarea ei în mare, în Delta şi în lunca inundabila a Dunarii, în raurile de munte, colinare şi de ses cu zonele lor inundabile, în reteaua de canale din sistemele hidroameliorative, de navigatie şi hidroenergetice. În amenajarile piscicole destinate acestui scop, în balti, lacuri naturale, lacuri de acumulare, lacuri litorale şi în zona economica exclusiva a Marii Negre pescuitul recreativ se practica de pe mal şi din barca. În timpul iernii pescuitul recreativ se poate practica şi de pe gheata, cu excepţia zonelor de protecţie speciala a iernarii peştelui.
  3. La pescuitul recreativ se folosesc momeli naturale şi artificiale, iar pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale.
  4. În timpul unei zile de pescuit recreativ, în apele din zona colinara şi de ses, în reteaua de canale din sistemele hidroameliorative, de navigatie şi hidroenergetice, Dunarea cu lunca sa inundabila, Delta Dunarii şi Marea Neagra se pot pescui cel mult 5 kg de peste sau numai un singur peste, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg. În apele de munte cu salmonide se pot pescui de către un pescar cel mult 10 bucăţi în total, din speciile: pastrav indigen, pastrav curcubeu, fantanel, lipan şi coregon.


  Anexa 4
  DIMENSIUNILE
  minime ale pestilor şi ale altor vietuitoare
  acvatice care pot fi pescuite şi dimensiunile minime
  ale ochiurilor uneltelor de pescuit
  1. Dimensiunile minime, în centimetri, ale pestilor şi ale altor vietuitoare acvatice, care pot fi pescuite în apele de suprafaţa din România, inclusiv în Marea Neagra, sunt urmatoarele:
      1.1. avat (Aspius aspius) 30
      1.2. aterina (Atherina mochon) 7
      1.3. babusca (Rutilus rutilus) 15
      1.4. batca (Blicca bjoerkna) 15
      1.5. biban (Perca fluviatilis) 12
      1.6. crap (Cyprinus carpio) 35
      1.7. caras (Carassius auratus) 15
      1.8. caracuda (Carassius carassius) 17
      1.9. cosac (Abramis sp.) 25
      1.10. clean (Leuciscus cephalus) 25
      1.11. cega (Acipenser ruthenus) 45
      1.12. coregon (Coregonus sp.) 22
      1.13. calcan (Scophthalmus maeoticus) 40
      1.14. cambula (Pleuronectes, Platichthys flesus) 20
      1.15. chefal (Mugil sp.) 25
      1.16. fusar (Aspro streber) 12
      1.17. gingirica (Clupeonela cultiventris) 7
      1.18. hamsie (Engraulis encrasicholus) 7
      1.19. lin (Tinca tinca) 25
      1.20. lipan (Thymallus thymallus) 25
      1.21. lostrita (Hucho hucho) 65
      1.22. morunas (Vimba vimba) 25
      1.23. mreana (Barbus barbus) 27
      1.24. morun (Huso huso) 170
      1.25. nisetru (Acipenser guldenstaedti) 140
      1.26. oblete (Alburnus alburnus) 12
      1.27. platica (Abramis brama) 25
      1.28. pastrav (Salmo sp.) 20
      1.29. pastruga (Acipenser stellatus) 100
      1.30. rosioara (Scardinius erythrophthalmus) 15
      1.31. rizeafca (Alosa caspio) 15
      1.32. sabita (Pelecus cultratus) 20
      1.33. rechin (Squalus acanthias) 100
      1.34. scobar (Chondrostoma) 20
      1.35. somn (Silurus glanis) 50
      1.36. scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22
      1.37. scrumbie albastra (Alosa maeotica) 23
      1.38. stavrid (Trachurus mediteraneus) 12
      1.39. salau (Stizostedion sp.) 40
      1.40. stiuca (Esox lucius) 40
      1.41. sip (Acipenser sturio) 110
      1.42. sprot (Spratus spratus) 7
      1.43. vaduvita (Leuciscus idus) 30
      1.44. viza (Acipenser nudiventris) 100
      1.45. raci (Astacus sp.) 9
      1.46. scoica de rau (Unio pictorum) 8
      1.47. broaste (Rana sp.) 30 g/buc.

  Marimea peştelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la vârful botului până la baza inotatoarei caudale.
  2. Speciile de pesti care nu sunt prevăzute la pct. 1 sunt libere la pescuit la orice dimensiune.
  3. Abrogat.
  4. Abrogat.
  5. Abrogat.
  6. Abrogat.
  7. Metodele de pescuit, uneltele de pescuit şi dimensiunile minime ale ochiurilor plaselor folosite la confectionarea uneltelor de pescuit se stabilesc anual prin ordinul de prohibitie.
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 27 iunie 2002, prevederi care nu au fost incluse în forma republicată a Legii nr. 192/2001:
  "Art. II. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc urmatoarele termene, de la data intrarii în vigoare a acesteia:
  - 30 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 1 al art. I, cu referire la art. 8 alin. (3);
  - 45 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 2 al art. I, cu referire la art. 9 alin. (3);
  - 6 luni pentru dispozitiile cuprinse la pct. 9 al art. I, cu referire la art. 79^1 alin. (1)*)."
  -------------
  *) Prin renumerotare art. 79^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2002 a devenit în forma republicată art. 80.
  -------------
  Punctele 3-6 din anexa 4 au fost abrogate de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.
  Punctul 7 din anexa 4 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2004.
  -------------