ORDIN nr. 837 din 8 octombrie 2014
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 583/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 23 septembrie 2008, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri şi piscicultură,
  Adriana Doina Pană
  Bucureşti, 8 octombrie 2014.
  Nr. 837.


  Anexă

  METODOLOGIE 08/10/2014