HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013
privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.


  Articolul 2

  Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Detalierea pe forme de educaţie şi formare profesională a CNC se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
  (2) Se abrogă art. 3 şi anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 20 noiembrie 2013.
  Nr. 918.


  Anexa 1
  CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)
  *Font 10*
   
  Nivelurile de calificare Descriptorii de definire ai nivelurilor Cadrului naţional al calificărilor
  Cunoştinţe*) Abilităţi**) Competenţe***)
  Nivelul 1 Rezultatele în- văţării cores- punzătoare nive- lului 1 sunt cunoştinţe generale de bază abilităţi de bază nece- sare pentru a executa sarcini simple munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat
  Nivelul 2 Rezultatele învăţării cores- punzătoare nive- lului 2 sunt cunoştinţe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu abilităţi cognitive şi practice de bază nece- sare pentru utilizarea informaţiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli şi instrumente simple munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie
  Nivelul 3 Rezultatele învă- ţării corespun- zătoare nivelului 3 sunt cunoştinţe faptice, cunoaşterea unor prin- cipii, procese şi concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru execu- tarea sarcinilor şi rezolvarea problemelor prin selectarea şi apli- carea de metode, instru- mente, materiale şi informaţii de bază asumarea responsabili- tăţii pentru executarea sarcinilor într-un dome- niu de muncă sau de studiu; adaptarea pro- priului comportament la circumstanţe pentru rezolvarea problemelor
  Nivelul 4 Rezultatele învă- ţării corespunză- toare nivelului 4 sunt cunoştinţe faptice şi teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau studiu o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru găsirea de soluţii la probleme specifice, într-un dome- niu de muncă sau de studiu autogestionare cu ajuto- rul unor indicaţii în general previzibile în cadrul situaţiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activită- ţii de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea şi îm- unătăţirea activităţilor de muncă sau de studiu
  Nivelul 5 Rezultatele învă- ţării corespunză- toare nivelului 5 sunt cunoştinţe faptice şi teoretice cuprinzătoa- re, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu şi conştientizarea limi- telor cunoştinţelor respective o gamă amplă de abilită- ţi cognitive şi practice necesare pentru conce- perea de soluţii crea- tive la probleme abstracte gestionare şi suprave- ghere în situaţii de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile; revizui- rea şi dezvoltarea performanţelor proprii şi ale altora
  Nivelul 6 Rezultatele învă- ţării corespunză- toare nivelului 6 sunt cunoştinţe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înţele- gerea critică a teo- riilor şi principiilor abilităţi avansate, care denotă control şi ino- vaţie, necesare pentru a rezolva probleme com- plexe şi imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat gestionarea de activi- tăţi sau proiecte tehni- ce ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabili- tăţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor
  Nivelul 7 Rezultatele învă- ţării corespunză- toare nivelului 7 sunt cunoştinţe foarte spe- cializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinţe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri şi/sau cerce- tări originale; conştientizare critică a cunoştinţelor dintr- un domeniu şi a cunoş- tinţelor aflate la graniţa dintre diferite domenii abilităţi specializate pentru rezolvarea pro- blemelor în materie de cercetare şi/sau ino- vaţie, pentru dezvol- tarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii gestionarea şi transfor- marea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, impre- vizibile şi necesită noi abordări strategice; asumarea responsabili- tăţii pentru a contribui la cunoştinţele şi prac- ticile profesionale şi/ sau pentru revizuirea performanţei strategice a echipelor
  Nivelul 8 Rezultatele învăţării cores- punzătoare nive- lului 8 sunt cunoştinţe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu şi cunoştinţe aflate la graniţa dintre diferite domenii abilităţile şi tehnicile cele mai avansate şi specializate, inclusiv abilitatea de sinteză şi evaluare, necesară pentru rezolvarea pro- blemelor critice de cer- cetare şi/sau inovaţie şi pentru extinderea şi redefinirea cunoştin- ţelor existente sau a practicilor profesionale demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovaţie, autonomie, de integritate ştiinţifică şi profesională şi a unui angajament susţinut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situaţii de muncă ori de studiu, inclusiv cercetarea

  ---------- Notă *) În cadrul CNC, cunoştinţele sunt descrise ca fiind teoretice şi/sau faptice. Notă **) În cadrul CNC, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente). Notă ***) În cadrul CNC, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.


  Anexa 2
  CORESPONDENŢA
  dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de
  studii care se eliberează, tipul de programe de
  educaţie şi formare profesională din
  România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi
  nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor (CEC)
  *Font 8*
   
  Nivelul de califi- care CNC Actele de studii care se eliberează Emitent/program absolvit în sistem formal Beneficiari Nivelul de refe- rinţă din CEC
  1 Diplomă/Certificat de absolvire şi foaia matricolă Unitatea de învăţământ/educaţie de bază Absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu conform art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 1
  2 Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/ Învăţământ profesional cu durata de 6-12 luni Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 6-12 luni finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 2
  Unitatea de învăţământ/ Program de pregătire profesională cu durata de 6-12 luni Absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu care nu îşi continuă sau îşi întrerup studiile şi care finalizează până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională cu durata de 6-12 luni cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
  Certificat de absolvire/ calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor/program de formare profesională Absolvenţi ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învăţării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 33 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
  Certificat de competenţe profesionale/Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Centrul de evaluare autorizat pentru validarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale Persoane care au dobândit competenţe profesionale în contexte de învăţare nonformale sau informale, corespunzătoare acestui nivel
  Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Furnizor autorizat/program de ucenicie la locul de muncă Absolvenţi ai programelor de ucenicie la locul de muncă conform art. 15 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată
  3 Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/ învăţământ profesional cu durata mai mare de 12 luni Absolvenţii învăţământului profesional cu durata mai mare de 12 luni finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 3
  Unitatea de învăţământ/ pregătire prin liceu tehnologic, vocaţional Absolvenţi ai primilor 2 ani de liceu, filiera tehnologică sau vocaţională, care au finalizat stagiul de pregătire practică cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
  Certificat de absolvire/ calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor/program de formare profesională Absolvenţi ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învăţării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 77 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
  Certificat de competenţe profesionale/Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Centrul de evaluare autorizat pentru validarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale Persoane care au dobândit competenţe profesionale în contexte de învăţare nonformale sau informale, corespunzătoare acestui nivel conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
  Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Furnizor autorizat/programe de ucenicie la locul de muncă Absolvenţi ai programelor de ucenicie la locul de muncă conform art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată
  4 Diploma de bacalaureat Unitatea de învăţământ/ pregătire prin liceul teoretic, tehnologic, vocaţional Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat conform art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 4
  Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/ pregătire prin liceul tehnologic sau liceul vocaţional Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale conform art. 44 şi 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
  Certificat de absolvire/ calificare şi supliment descriptiv al certificatului Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor/program de formare profesională Absolvenţi ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învăţării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 44 şi 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
  5 Diploma de absolvire/ calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Instituţie de învăţământ superior singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, acreditaţi în acest scop, la care s-a susţinut examenul Absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată care au promovat examenul de certificare 5
  6 Diplomă de licenţă, diplomă de inginer, diplomă de urbanist, suplimentul la diplomă Instituţia de învăţământ superior acreditată la care s-a susţinut examenul de finalizare a studiilor de licenţă Absolvenţi ai unui program de studii de licenţă care au promovat examenul de licenţă conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 6
  7 Diplomă de master şi suplimentul la diplomă Instituţia de învăţământ superior acreditată Absolvenţi ai unui program de studii de masterat care au promovat examenul de finalizare a studiilor (examen de dizertaţie) conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 7
  Diplomă de licenţă, suplimentul la diplomă Diplomă de arhitect, suplimentul la diplomă Instituţia de învăţământ superior acreditată Absolvenţi ai unui program unitar de studii (ciclul I şi II) care oferă absolventului nivelul de master, care au promovat examenul de finalizare a studiilor, corespunzătoare profesiilor reglementate conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
  8 Diplomă de doctor IOSUD Absolvenţi ai unui program de studii universitare de doctorat, al căror titlu a fost atribuit prin ordin al ministrului conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 8

  -----