ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 15 mai 2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 21 mai 2013  Aşa cum s-a stabilit în cadrul acordurilor încheiate cu Fondul Monetar Internaţional şi cu celelalte instituţii participante la susţinerea financiară a României, precum şi în baza prevederilor documentelor Uniunii Europene, în România se trece la liberalizarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale.
  În acest context se pune problema instituirii unor măsuri de protecţie socială acordate clienţilor vulnerabili, măsuri ce ar urma să fie stabilite prin lege şi acordate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  Conform obligaţiilor asumate de România în documentele semnate cu Fondul Monetar International, Banca Mondială şi Comisia Europeană, măsurile de protecţie vor lua în considerare creşterile de preţuri la energie electrică şi gaze naturale din perioada imediat următoare.
  În considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie aplicate începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013 şi că necesită pregătiri administrative atât la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, constituind astfel o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi, începând cu data de 1 iulie 2013, este de:
  a) 0,271 ISR pentru persoana singură;
  b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
  c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
  d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
  e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
  f) câte 0,070 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:
  a) 0,283 ISR pentru persoana singură;
  b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
  c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
  d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
  e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
  f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi."
  2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului."
  3. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
  4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).
  (2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă vor transmite primarilor şi agenţiei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională.
  (3) Pentru întocmirea tabelelor prevăzute la alin. (2), primarii au obligaţia de a transmite lunar, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3), lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă, cât şi la agenţia teritorială.
  (4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii ajutorului social."
  5. La articolul 18 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) în situaţia în care pe baza informaţiilor transmise de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi de inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit art. 15, se constată că persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1)."


  Articolul II

  Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei, începând cu luna iulie 2013, este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
  a) 0,080 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,160 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,240 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,320 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
  (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei, începând cu luna iulie 2013, este stabilit după cum urmează:
  a) 0,066 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,132 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,198 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,264 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
  (3) Dacă din calculul în lei al alocaţiei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului."
  2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei, începând cu luna iulie 2013, este stabilit după cum urmează:
  a) 0,130 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,260 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,390 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,520 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
  (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei, începând cu luna iulie 2013, este stabilit după cum urmează:
  a) 0,120 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,240 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,360 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,480 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
  (3) Dacă din calculul în lei al alocaţiei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului."


  Articolul III

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013.
  (2) Pentru beneficiarii de ajutor social ale căror drepturi au fost stabilite în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, anterior datei de 1 iulie 2013, respectiv anterior datei de 1 ianuarie 2014, cuantumul ajutorului social se recalculează de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, pe baza ultimei dispoziţii a primarului înregistrată.
  (3) Diferenţa rezultată în urma recalculării prevăzute la alin. (2) se acordă în baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, care se comunică primarilor şi beneficiarilor.
  (4) Pe baza deciziei prevăzută la alin. (3) primarii au obligaţia de a emite o nouă dispoziţie de modificare a cuantumului pe care o comunică agenţiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu drepturi stabilite anterior datei de 1 iulie 2013, noile cuantumuri se acordă începând cu drepturile lunii iulie 2013, prevederile alin. (2)-(4) aplicându-se în mod corespunzător.


  Articolul IV

  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Georgeta Bratu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Adriana Doina Pană
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 15 mai 2013.
  Nr. 42.
  ----