ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 30 iunie 2009pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009
  Având în vedere îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății,
  ținând cont de faptul că, potrivit dispozițiilor art. 406 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Colegiul Medicilor din România are obligația să elaboreze ghiduri și protocoale de practică medicală, pe niveluri de competențe ale unităților sanitare, și să le propună spre aprobare Ministerului Sănătății, obligație până în prezent neîndeplinită, fapt ce determină abordări discreționare ale actelor terapeutice și costuri suplimentare și imposibil de controlat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
  întrucât în anul 2009 prevederile bugetare aprobate pentru tratamentul bolnavilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt insuficiente și nu pot asigura un tratament adecvat tuturor bolnavilor, este necesară aprobarea de urgență a ghidurilor și protocoalelor terapeutice.
  Tratamentul standardizat al bolnavilor va asigura creșterea accesului acestora la servicii medicale într-un mod echitabil și nediscriminatoriu, precum și o utilizare eficientă a fondurilor publice.
  Ținând cont că de la an la an crește numărul pacienților diagnosticați cu forme grave de cancer oral și maxilo-facial și cu afecțiuni malformative și anomalii dento-faciale,
  întrucât în România modul de pregătire a absolvenților facultății de medicină dentară este unul general, care nu poate asigura o abordare corespunzătoare, se impune crearea unui cadru legal în vederea asigurării unei arii largi de specializare postuniversitară în domeniul medicinei dentare, începând cu anul universitar 2009-2010.
  Având în vedere că formarea acestor specialiști este un proces de durată și pentru a da posibilitatea pacientului de a beneficia de servicii medicale complexe specifice afecțiunilor vizate,
  ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește formarea de specialiști în domeniul medico-dentar, amânarea acestei măsuri având consecințe directe asupra stării de sănătate orală a populației, prin continuarea creșterii indicelui de sănătate orală,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  g) aprobă, prin ordin al ministrului, ghidurile și protocoalele de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  1^1. La articolul 60, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) medic de medicină generală - absolvent al facultății de medicină sau pediatrie din România, promoție anterioară anului 2005, care nu a dobândit calificarea de medic specialist, dar a întrunit condițiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare prezentei legi. De aceste prevederi beneficiază și titularii diplomei de medic, obținută anterior anului 2005 în străinătate și echivalată în România, care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condițiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare prezentei legi;.

  (la 23-07-2010, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 165 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2010 )
  1^2. La articolul 69, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractarea și decontarea serviciilor de medicină de familie de către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului se fac pentru următoarele categorii de medici:
  a) medicii prevăzuți la art. 60 lit. d);
  b) medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, în înțelesul art. 370 lit. b) și al art. 371 alin. (1), formați în profesie în unul dintre aceste state, care la data de 1 ianuarie 2007 erau stabiliți pe teritoriul României și care, în urma recunoașterii calificării profesionale beneficiau, la această dată, de dreptul de exercitare în cadrul sistemului național al asigurărilor de sănătate a activităților din domeniul specialității medicină de familie, fără titlul de medic specialist medicină de familie;
  c) medicii confirmați specialiști în una dintre specialitățile medicină generală adulți, medicină generală copii, medicină generală, medicină generală/medicină de familie, medicină de familie;
  d) medicii titulari ai certificatului care atestă formarea specifică a medicului generalist, dobândită în unul dintre statele prevăzute la lit. b), precum și medicii titulari ai certificatului de drept câștigat de medic generalist, eliberat de unul dintre aceste state, în cazul cărora s-au aplicat procedurile prevăzute la art. 388-390, art. 396 și art. 397.»

  (la 23-07-2010, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 165 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2010 )
  1^3. La articolul 380, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) medic de medicină generală pentru medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 60 lit. d);

  (la 23-07-2010, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 165 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2010 )
  2. La articolul 406 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) acordă aviz consultativ ghidurilor și protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății;.
  3. La articolul 431, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  h) acordă aviz consultativ ghidurilor și protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății;.
  4. La articolul 470 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) certificatul de dentist specialist eliberat de Ministerul Sănătății în una dintre specialitățile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;.
  5. La articolul 477, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 477
  (1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însușite, după cum urmează:
  a) medic dentist;
  b) dentist specialist în una dintre specialitățile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.
  6. La articolul 502 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) acordă aviz consultativ ghidurilor și protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății;.
  7. La articolul 655, alineatul (2) se abrogă.


  Articolul II

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Ion Bazac
  Ministrul educației, cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu

  București, 30 iunie 2009.
  Nr. 88.