ORDIN nr. 256 din 17 mai 2013 (*actualizat*)
pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
(actualizat la data de 29 decembrie 2014*)
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • ----------
  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare nr. DG 1.085/2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  - titlurile II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;
  - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, finanţate în anii 2013 şi 2014 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform anexelor nr. 1 şi 2.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, conform anexei nr. 3.


  Articolul 3

  Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 465 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 1 iulie 2014.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  ---------
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Casei Naţionale de

  Asigurări de Sănătate,

  Doru Bădescu

  Bucureşti, 17 mai 2013.
  Nr. 256.

  Anexa

  ANEXE 17/05/2013