LEGE nr. 51 din 30 martie 2016
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 26 august 2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor"
  2. La articolul I punctul 4, litera a) a alineatului (3) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) săvârşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control în decurs de 6 luni de la constatarea precedentă;"
  3. La articolul II, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:"
  4. La articolul II, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
  "1^1. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
  «Art. 13^1. - Măsurile dispuse potrivit dispoziţiilor art. 13 se realizează de către conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau de către conducătorii unităţilor cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la propunerea agentului constatator, în termen de 5 zile.»"
  5. La articolul II, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 3-5, cu următorul cuprins:
  "3. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolele 15^1 şi 15^2, cu următorul cuprins:
  «Art. 15^1. - Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz, în termen de maximum 15 zile, de la luarea la cunoştinţă de către contravenient a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
  Art. 15^2. - Nerespectarea măsurii prevăzute la art. 15^1 se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.»
  4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 16. - Contravenţiilor prevăzute la art. 15, 15^1 şi 15^2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.»
  5. După articolul 16, se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins:
  «Art. 17. - (1) Sancţiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi c) se aplică după cum urmează:
  a) între 2.000 lei şi 10.000 lei, pentru comercianţi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  b) între 3.000 lei şi 50.000 lei, pentru comercianţi care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei;
  c) între 5.000 lei şi 100.000 lei, pentru comercianţi cu peste 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei.
  (2) Sancţiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) se aplică după cum urmează:
  a) între 5.000 lei şi 15.000 lei, pentru comercianţi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  b) între 6.000 lei şi 50.000 lei, pentru comercianţi care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei;
  c) între 7.000 lei şi 100.000 lei, pentru comercianţi cu peste 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei.
  (3) Individualizarea sancţiunii se face în funcţie de gravitatea şi durata faptei, trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.»"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 30 martie 2016.
  Nr. 51.
  -----