ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022
  Având în vedere faptul că măsurile de sprijin destinate celor mai sărace categorii ale populației potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, au drept scop satisfacerea unui nivel de trai minimal,
  întrucât măsurile actuale reprezentate de ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și alocația pentru susținerea familiei reglementată de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în contextul creșterii prețurilor la toate categoriile de produse și servicii, nu mai pot să asigure sprijinul necesar pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal,
  având în vedere că în anul 2016 a fost adoptată Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, act normativ a cărui aplicare a fost prorogată succesiv până în anul 2023,
  luând în considerare faptul că unul dintre obiectivele asumate de România este acela de evaluare a măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic, în scopul scoaterii a 1,5 milioane de persoane din starea de deprivare materială severă,
  având în vedere că datele statistice la nivelul anului 2020 arată că rata deprivării materiale din punct de vedere economic este de 32,8%, respectiv se înregistrează pentru aproximativ 6,2 milioane de persoane, că rata deprivării materiale severe este de 15,2%, ceea ce înseamnă că aproximativ 3 milioane de persoane din populația României se află în situații critice de viață și că rata riscului de sărăcie sau excluziune socială la nivelul aceluiași an a fost de 30,4%, afectând 5,7 milioane de persoane,
  ținând cont, pe de altă parte, că la nivelul României se înregistrează o lipsă acută de forță de muncă calificată care să contribuie la redresarea economiei afectată atât de criza generată de pandemia de COVID-19, cât și de conflictul armat din Ucraina,
  având în vedere că, prin Planul național de redresare și reziliență - PNRR, România s-a angajat să deruleze o serie de reforme în domeniul social, printre care și Reforma 3 privind venitul minim de incluziune, al cărei obiectiv privește îmbunătățirea asistenței sociale și reducerea sărăciei în rândul celor mai vulnerabile categorii de persoane, reducând, în același timp, sarcinile administrative pentru Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, pentru administrațiile publice locale și pentru beneficiari,
  întrucât intrarea în vigoare a modificărilor legislative care stabilesc normele metodologice de aplicare a legislației privind venitul minim de incluziune, menținând, în același timp, cel puțin același nivel de adecvare pentru prestațiile și condițiile de eligibilitate prevăzute în Legea nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, cu scopul de a reduce sărăcia, de a stimula ocuparea forței de muncă prin măsuri de activare și de a crește nivelul de educație, are termen de realizare sfârșitul trimestrului III al anului 2022,
  având în vedere termenul de realizare prevăzut de Planul național de redresare și reziliență, pentru a îndeplini obligațiile și țintele asumate este necesar ca reglementările cuprinse să fie modificate în concordanță cu scopul urmărit de reducere a sărăciei, astfel încât România să poată beneficia de sumele alocate acestei reforme.
  Ținând seama de faptul că modificările legislative sunt urmate de alte măsuri administrative care să permită, pe de o parte, implementarea sistemului național informatic pentru asistență socială prevăzut deja de Legea nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, iar, pe de altă parte, implementarea măsurilor care să asigure atingerea țintelor din Planul național de redresare și reziliență, respectiv de majorare a numărului de beneficiari la 245.700 de la 156.000, câți se înregistrează în prezent, și ca cel puțin 60% din beneficiarii venitului minim de incluziune să facă obiectul a cel puțin unei măsuri de activare, este necesar ca în contextul existent să se reacționeze rapid astfel încât reforma să poată fi implementată și țintele atinse.
  Ținând cont că neluarea acestor măsuri cu caracter urgent ar conduce la neîndeplinirea de către România a obiectivelor și neatingerea jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții, astfel cum sunt prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Pentru situații de dificultate și pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială ale unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situație particulară și necesită intervenție individualizată, se pot acorda ajutoare de urgență și/sau ajutoare comunitare, precum și măsuri de facilitare a accesului pe piața muncii, a accesului la servicii de sănătate și educație, la servicii sociale și locuire, susținute din bugetul de stat, din bugetele locale sau fonduri externe.
  2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Ajutoarele financiare componente ale venitului minim de incluziune și măsurile de asistență socială complementare, prevăzute la art. 3, precum și ajutoarele prevăzute la art. 4 se definesc astfel:
  a) ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. a), pentru asigurarea necesităților zilnice de viață;
  b) ajutor pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. c), care au în întreținere unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație;
  c) stimulente - măsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piața muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei;
  d) facilități contributive - asigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  e) alte drepturi complementare - transferuri financiare și/sau sprijin în natură, cu scopul de a facilita incluziunea socială și prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune sau altor categorii aflate în situații deosebite, constând, după caz, în:(i) plata asigurării obligatorii a locuinței în condițiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată;(ii) acordarea de ajutoare comunitare și de urgență destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depășirea unor situații de dificultate temporară și prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială;(iii) accesul la măsuri de sprijin financiar pentru promovarea și susținerea frecventării cursurilor de învățământ, organizate în condițiile legii de către beneficiarii venitului minim de incluziune;(iv) măsuri de stimulare a ocupării prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte măsuri care să conducă la accesul persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la un loc de muncă;(v) accesul la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate în vederea depășirii situațiilor de dificultate..
  (2) Familiile și persoanele singure beneficiare de venit minim de incluziune, indiferent de componenta acestuia, fac parte din categoria consumatorilor vulnerabili definiți la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.
  3. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) persoană singură - este persoana aflată în una dintre următoarele situații:1. persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. persoana cu vârsta de peste 18 ani care locuiește împreună cu părinții săi sau cu alte persoane singure ori familii și care obține/nu obține propriile venituri din salarii și/sau alte activități;3. fiecare soț, în cazul soților despărțiți în fapt cu domicilii diferite, dacă această situație este dovedită prin verificare în teren;4. persoana vârstnică cu vârsta de cel puțin 65 de ani care nu are venituri proprii, nu are aparținători legali ori aceștia nu au suficiente venituri pentru plata contribuției lunare de întreținere și/sau nu este asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
  4. La articolul 6 alineatul (1) litera b), punctul 5 se abrogă.5. La articolul 6 alineatul (1), după litera w) se introduc patru noi litere, lit. x)-aa), cu următorul cuprins:
  x) evaluare - procesul prevăzut de art. 47 alin. (2) și (3) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  y) fișa de verificare - formularul standard utilizat pentru efectuarea verificării de teren, inclusiv pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
  z) plan de intervenție - planul elaborat în baza nevoilor/riscurilor/situațiilor de dificultate identificate ca urmare a verificării administrative și a verificării de teren ori evaluării, în scopul stabilirii măsurilor de asistență socială aplicabile pentru prevenirea sau combaterea riscului de excluziune socială, inclusiv drepturile prevăzute de prezenta lege;
  aa) verificare administrativă - procedura de stabilire a veridicității informațiilor furnizate de solicitanți, în baza documentelor justificative și a informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale și locale/instituțiilor publice.
  6. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. m) nu se consideră locuință de domiciliu sau de reședință serviciile sociale cu cazare prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, publice sau private, inclusiv cele înființate și administrate de cultele religioase cu scop monahal.7. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), serviciile sociale cu cazare se consideră locuință de reședință pentru persoanele vârstnice cu vârsta de cel puțin 65 de ani care sunt găzduite pentru o perioadă nedeterminată, nu au venituri proprii, nu au aparținători legali ori aceștia nu au suficiente venituri pentru plata contribuției lunare de întreținere și/sau nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Cuantumul venitului minim de incluziune, prevăzut de prezenta lege, se stabilește în baza venitului net lunar ajustat, calculat prin aplicarea coeficienților de echivalență, corespunzători persoanei singure, respectiv dimensiunii familiei, la venitul net lunar al acesteia. (2) Dacă din calculul prevăzut la alin. (1) rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la 1 leu în favoarea beneficiarului.(3) În funcție de încadrarea venitului net lunar ajustat al persoanei singure/familiei în limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (3), aceasta beneficiază de una sau ambele componente.
  9. La articolul 9, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Pot beneficia de venit minim de incluziune familia și persoana singură lipsită de venituri sau ale cărei venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege și ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 700 de lei inclusiv.
  ...........................(3) Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin. (2), care se stabilesc în funcție de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie în următoarele limite:
  a) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 275 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;
  b) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 400 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani;
  c) pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 700 de lei inclusiv.
  10. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abrogă.11. La articolul 10 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) sumele primite din activitatea desfășurată ca zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele obținute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic;
  12. La articolul 10 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, lit. h)-j), cu următorul cuprins:
  h) stimulentul educațional acordat, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
  i) sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
  j) ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare.
  13. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Pentru promovarea unei vieți active și a participării pe piața muncii, beneficiarii de venit minim de incluziune au dreptul la stimulente, după cum urmează:
  a) în situația în care unul sau mai mulți membri ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau membrii familiei desfășoară activități independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei;
  b) în situația în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni consecutive, acordarea ajutorului social se prelungește pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.
  14. Articolul 12 se abrogă.15. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare și nici din activități independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei dacă se află în una dintre următoarele situații:
  a) sunt înregistrate la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții;
  b) nu se află în situația prevăzută la lit. a) și se află pe lista comunicată, din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 27^4 alin. (2), de către serviciul public de asistență socială la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința, pentru a fi înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
  16. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor singure și membrilor de familie care solicită venit minim de incluziune numai pentru componenta reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii.17. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) În înțelesul prezentei legi, persoană aptă de muncă este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare, prevăzută de lege;
  b) nu urmează forma de organizare a învățământului preuniversitar, respectiv învățământ cu frecvență, prevăzută de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  c) are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare pentru prestarea unei munci.
  18. După articolul 13 se introduc două noi articole, art. 13^1 și 13^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 13^1
  (1) Pentru menținerea dreptului la ajutorul de incluziune, persoanele apte de muncă, prevăzute la art. 13 alin. (1), se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit ajustat al familiei numai dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:
  a) îndeplinesc condiția prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);
  b) efectuează activități cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă, în condițiile Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) efectuează activități specifice, prevăzute de Legea nr. 111/2022;
  d) la solicitarea primarului, prestează acțiuni/lucrări de interes local, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
  (2) Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor de incluziune, sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. a) numai dacă efectuează anual minimum 90 de zile de muncă în calitate de zilieri sau/și de prestatori casnici. (3) Efectuarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) nu exceptează persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim de incluziune, de la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) lit. d).


  Articolul 13^2
  (1) În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.(2) Planul de activități prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pentru desfășurarea activităților sezoniere.(3) Repartizarea persoanelor apte de muncă pentru efectuarea activităților sezoniere se realizează de către primar, în funcție de solicitările beneficiarilor de lucrări și după efectuarea de către beneficiarii ajutorului de incluziune a activităților prevăzute la art. 13^1 alin. (1) lit. d).(4) Beneficiarii de lucrări care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.(5) Remunerarea activității desfășurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune.(7) Modalitatea de verificare a situației prevăzute la alin. (6) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  19. Articolul 14 se modifică și se completează după cum urmează:

  Articolul 14

  Face excepție de la prevederile art. 13 alin. (1) și art. 13^1 alin. (1) persoana aptă de muncă ce se află în una dintre următoarele situații:
  a) asigură creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani, în situația în care, pe raza teritorială a localității în care își au domiciliul/reședința persoana aptă de muncă cu copiii aflați în întreținere, nu există servicii sociale sau educaționale care asigură servicii de supraveghere și educație pe timpul zilei;
  b) asigură creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 12 ani, respectiv 16 ani în cazul copiilor din familia monoparentală, în situația în care, pe raza teritorială a localității în care își au domiciliul/reședința persoana aptă de muncă cu copiii aflați în întreținere, nu există servicii sociale de tip centre de zi care asigură servicii de supraveghere și educație pe timpul zilei și/sau servicii de tip afterschool;
  c) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acesta/aceștia este/sunt încadrat/încadrați în grad de handicap/dizabilitate grav/ă sau accentuat/ă dovedit prin certificat eliberat în condițiile legii;
  d) asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grav/gravă care nu beneficiază de asistent personal, în condițiile legii;
  e) asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane vârstnice dependente, astfel cum sunt definite în art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care nu beneficiază de îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;
  f) urmează forma de organizare a învățământului preuniversitar, respectiv învățământ cu frecvență, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  g) participă la un program de pregătire/reconversie profesională;
  h) este încadrată în muncă.
  20. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Pentru componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune, cuantumul maxim al acestuia este de 275 lei/lună, cu excepția persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, în cazul căreia cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 400 de lei/lună.
  21. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  În cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, limita venitului net lunar ajustat prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. a) și cuantumul maxim al ajutorului prevăzut la art. 15 se stabilesc la 400 de lei.
  22. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii se acordă în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie.(2) Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
  a) 107 lei, pentru familia cu un copil;
  b) 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
  c) 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  d) 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
  (3) Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
  a) 120 de lei, pentru familia cu un copil;
  b) 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  c) 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  d) 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
  (4) Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
  a) 85 de lei, pentru familia cu un copil;
  b) 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  c) 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  d) 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
  (5) Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
  a) 110 lei, pentru familia cu un copil;
  b) 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
  c) 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  d) 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
  23. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) În cazul familiilor care au în întreținere copii de vârstă școlară, ajutorul pentru familia cu copii se acordă în cuantumurile prevăzute la art. 18, cu condiția ca fiecare copil să fie înscris și să frecventeze fără întrerupere o formă de organizare a învățământului preuniversitar, respectiv învățământ cu frecvență, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale.
  24. După articolul 27 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5-a, alcătuită din art. 27^1-27^12, cu următorul cuprins:

  Secţiunea a 5-a Măsuri pentru situații de dificultate și pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială

  Articolul 27^1
  (1) În aplicarea prevederilor art. 4, autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, prin serviciul public de asistență socială, realizează evaluarea persoanelor/familiilor beneficiare de venit minim de incluziune și elaborează, în baza nevoilor și riscurilor identificate, un plan de intervenție, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Planul de intervenție prevăzut la alin. (1) conține măsurile de asistență socială, respectiv serviciile sociale recomandate, disponibile în comunitate și beneficiile de asistență socială la care persoana/familia beneficiară de venit minim de incluziune are dreptul conform legii, precum și intervențiile necesare în scopul prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială. (3) Solicitantul dreptului la venit minim de incluziune se înregistrează, din oficiu, ca solicitant de servicii sociale.


  Articolul 27^2
  (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a include, cu prioritate, beneficiarii venitului minim de incluziune în programele de acțiune comunitară destinate prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a analiza trimestrial modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială în rândul beneficiarilor venitului minim de incluziune, stabilite prin programele de acțiune comunitară prevăzute la alin. (1).(3) Programele de acțiune comunitară prevăzute la alin. (1) se transmit direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului în vederea elaborării strategiilor județene de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și comisiilor județene de incluziune socială, respectiv comisiei de incluziune socială a municipiului București, înființate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările și completările ulterioare.(4) Datele și informațiile rezultate din analiza prevăzută la alin. (2) se transmit Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(5) Procedura privind structurarea și transmiterea datelor și informațiilor privind beneficiarii de venit minim de incluziune și a măsurilor implementate de către autoritățile locale în scopul prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 27^3

  Pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială, precum și pentru creșterea calității vieții, persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază gratuit de:
  a) servicii de formare/reconversie profesională;
  b) măsuri de stimulare a ocupării, prevăzute de reglementările legale în vigoare.


  Articolul 27^4
  (1) În scopul asigurării accesului la serviciile și măsurile prevăzute la art. 27^3, pentru persoanele beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pot fi utilizate instrumentele destinate șomerilor de lungă durată, prevăzute la art. 48^1-77^2, 80-84^2, 85-92, 93^1-93^8, 95-96 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), autoritățile administrației publice locale, prin serviciul public de asistență socială, transmit agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă lista persoanelor apte de muncă, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea solicitării de acordare a venitului minim de incluziune.(3) În termen de maximum 3 luni de la data comunicării de către autoritățile administrației publice locale a listei prevăzute la alin. (2), agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă înregistrează persoanele beneficiare de venit minim de incluziune ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și elaborează planul individual de mediere, prevăzut la art. 60 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Persoana beneficiară de venit minim de incluziune are obligația de a respecta și îndeplini în totalitate măsurile stabilite în planul individual de mediere, adus la cunoștința persoanei beneficiare potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă are obligația de a comunica agenției pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială, trimestrial, lista persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune care nu au respectat măsurile stabilite în planurile individuale de mediere, în scopul recalculării cuantumului venitului minim de incluziune sau, după caz, al suspendării ori încetării acordării dreptului, în conformitate cu prevederile prezentei legi.


  Articolul 27^5
  (1) În situația în care pentru aplicarea măsurilor din planul individual de mediere prevăzut la art. 27^4 alin. (3) persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune sunt nevoite să se deplaseze la o distanță mai mare de 5 km de localitatea în care au domiciliul sau reședința, beneficiază de o sumă de 50 de lei/lună pentru transport. (2) Procedura de decontare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 27^6
  (1) Măsurile prevăzute la art. 27^3 sunt disponibile și pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă prevăzută de lege, dacă acestea doresc să obțină fie venituri mai mari în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă prevăzută de lege, fie să dobândească competențe profesionale competitive pe piața muncii.(2) Persoanele apte de muncă din familiile care primesc una sau ambele componente ale venitului minim de incluziune beneficiază, cu prioritate, de măsurile de ocupare temporară pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale subvenționate din bugetul asigurărilor de șomaj.(3) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru 60% din persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, instituțiile cu atribuții în domeniu au obligația să asigure cel puțin una dintre măsurile prevăzute la art. 27^3.


  Articolul 27^7
  (1) Pentru persoanele apte de muncă cu domiciliul sau reședința în mediul rural, beneficiare de ajutor de incluziune, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și alte ministere ori instituții ale administrației publice centrale și locale inițiază și implementează proiecte/programe finanțate din fonduri europene, în scopul acordării unor măsuri de sprijin, în bani sau în natură, potrivit regulilor de finanțare aplicabile.(2) Proiectele/Programele prevăzute la alin. (1) pot fi inițiate și implementate în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și cu alte persoane juridice de drept public sau privat.


  Articolul 27^8

  Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pot fi angajate în cadrul întreprinderilor sociale sau al întreprinderilor sociale de inserție, în condițiile prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, fiind incluse în grupul vulnerabil definit de art. 6 alin. (1) lit. j) din respectiva lege.


  Articolul 27^9
  (1) Accesul la asistența pentru sănătate pentru persoanele care au dreptul la venitul minim de incluziune se asigură în condițiile stabilite de legislația privind asigurările sociale de sănătate.(2) Beneficiarii de ajutor de incluziune au calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Autoritățile administrației publice locale, prin serviciul public de asistență socială, în colaborare cu personalul din asistența medicală comunitară au obligația de a se implica în facilitarea accesului persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la asistență medicală, prin desfășurarea de activități de informare privind unitățile sanitare existente la nivel local și județean, acordarea de sprijin în vederea înregistrării pe lista unui medic de familie, înscrierea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, promovarea și organizarea de acțiuni de educație a populației privind sănătatea copilului și a gravidei, planificarea familială, îngrijirea copilului, igienă personală și profilaxia bolilor transmisibile, adoptarea unui stil de viață sănătos.(4) Pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (3), personalul serviciului public de asistență socială colaborează cu cabinetele medicilor de familie existente în comunitate, cu asistentul medical comunitar și/sau mediatorul sanitar, precum și cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. (5) Autoritățile administrației publice locale pot stabili, prin hotărâri ale consiliilor locale, măsuri suplimentare adecvate specificului local, precum și ajutoare comunitare, în bani sau în natură, pentru facilitarea accesului la asistență medicală a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.


  Articolul 27^10
  (1) Elevii care urmează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, au dreptul la bursă de ajutor social plătită din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, precum și la alte măsuri de suport din domeniul educației prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Dreptul la bursa de ajutor social și la măsurile de suport prevăzute la alin. (1) se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.(3) Agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale pentru plăți și inspecție socială, au obligația să comunice lunar inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare teritoriale, lista elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei.(4) Modelul listelor prevăzute la alin. (3) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 27^11
  (1) Pentru facilitarea angajării, precum și a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune, care nu au un nivel de educație școlară sau cunoștințele necesare potrivit Cadrului național al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional „A doua șansă» reglementate prin ordin al ministrului educației.(2) Inspectoratele școlare teritoriale comunică lunar atât agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, cât și agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educațional «A doua șansă».(3) Inspectoratele școlare aprobă, după caz, majorarea numărului de locuri în formațiunile deja existente, organizate în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care numărul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune depășește numărul de locuri disponibile pentru programul educațional «A doua șansă». În funcție de numărul solicitanților, inspectoratele școlare pot aproba înființarea de noi formațiuni pentru anul școlar următor.(4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaționale de tip «A doua șansă» conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune, prin dispoziție a primarului.(5) Comunicarea situației centralizate a persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune - componenta ajutor de incluziune se realizează electronic sau prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017*). Transmiterea datelor se realizează în conformitate cu dispozițiile protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Ministerul Educației.
  *) Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 27^12
  (1) Autoritățile administrației publice locale facilitează accesul persoanelor și familiilor beneficiare de venit minim de incluziune - componenta ajutor social la locuință și la serviciile publice de strictă necesitate disponibile pe raza unității administrativ-teritoriale.(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice locale acordă ajutoare materiale și financiare destinate reabilitării locuinței sau pentru o construcție nouă, asigură spații de locuit destinate găzduirii persoanelor fără adăpost, repartizează cu prioritate o locuință, din fondul locativ propriu, pentru familiile cu copii aflate în risc de evacuare, subvenționează, integrală sau parțial, plata chiriei, achiziționează, construiesc sau reabilitează clădiri cu destinația de locuințe sociale, în raport cu ponderea persoanelor și familiilor aflate în risc de excluziune socială în totalul populației din localitatea respectivă și în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.(3) În scopul asigurării accesului persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la locuință și utilități, autoritățile administrației publice locale pot încheia convenții cu furnizorii de servicii, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele și familiile beneficiare de ajutor de incluziune în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.
  25. La articolul 29, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 29
  (1) Venitul minim de incluziune se acordă la cererea completată pe suport hârtie sau în format electronic de către persoana îndreptățită, de reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al persoanei îndreptățite, însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor înscrise în cerere, de un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum și de documente doveditoare.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) conține date privind persoana îndreptățită, date privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia și bunurile deținute, tipul de locuință, numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință, informații referitoare la situația educațională și profesională a persoanei îndreptățite, a membrilor de familie, precum și informații privind nevoile speciale și situațiile particulare în care aceștia se află.(3) Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la venit minim de incluziune, precum și pentru prelucrarea și verificarea electronică a datelor și informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, formularul de cerere și declarația pe propria răspundere sunt redactate pe secțiuni.(4) Documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) se referă la veniturile și componența familiei solicitante, precum și respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege pentru fiecare dintre componentele venitului minim de incluziune și se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  26. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (5) personalul desemnat în acest scop de serviciul social cu cazare va asigura sprijin atât pentru completarea formularelor, cât și pentru transmiterea ori depunerea acestora potrivit prevederilor alin. (1)-(5).27. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 30
  (1) Titularul dreptului este persoana care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege și care completează cererea în format letric sau electronic pentru acordarea venitului minim de incluziune, personal sau prin reprezentant, iar beneficiarul este familia/persoana singură.
  28. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 32
  (1) Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoțită de documentele doveditoare și angajamentul de plată, inclusiv în cazul cetățenilor străini sau apatrizi, precum și al persoanelor fără adăpost, se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic și se înregistrează la serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei comunei, orașului, municipiului sau a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința sau, după caz, trăiește titularul dreptului.(2) Cererile, declarațiile și documentele depuse în vederea acordării venitului minim de incluziune se prelucrează în format electronic de către personalul serviciului public de asistență socială de la nivelul primăriei comunei, orașului, municipiului sau a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința sau, după caz, trăiește titularul dreptului, în cadrul sistemului informatic pentru domeniul asistenței sociale, respectiv Sistemul național informatic pentru asistență socială, denumit în continuare SNIAS.(3) SNIAS asigură suportul informatic pentru înregistrarea și administrarea cererilor, declarațiilor și altor documente prevăzute de lege, verificarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de acordare a dreptului, emiterea și transmiterea dispozițiilor și deciziilor de aprobare/respingere/suspendare/ încetare a dreptului, precum și a altor operațiuni specifice procesului de acordare a venitului minim de incluziune și permite accesarea bazelor de date ale instituțiilor administrației publice centrale și locale în vederea verificării, de către personalul prevăzut la alin. (4), a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și condițiilor de acordare a dreptului la venit minim de incluziune.(4) Pentru efectuarea activităților prevăzute de alin. (2), SNIAS va fi utilizat atât de către personalul din cadrul serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor comunei, orașului, municipiului sau a sectorului municipiului București, cât și de către personalul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.(5) Colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării venitului minim de incluziune se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.
  29. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 33
  (1) Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul serviciului public de asistență socială de la nivelul primăriei, prin SNIAS și pe baza documentelor justificative solicitate.(2) În situația în care există informații sau suspiciuni privind veridicitatea datelor cuprinse în cerere, primarul dispune efectuarea verificării în teren, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii, la solicitanții semnalați de către personalul din cadrul serviciului public de asistență socială.(3) În vederea efectuării verificării în teren se utilizează fișa de verificare, definită la art. 6 alin. (1) lit. aa), al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) În cazul persoanelor singure și familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care solicită și/sau primesc drepturile prevăzute de art. 7 și 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, este obligatorie efectuarea anuală a verificării în teren a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de acordare a dreptului prevăzute de prezenta lege, înainte de începerea sezonului rece și, respectiv, după terminarea acestuia.(5) În situația în care titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia refuză să furnizeze informațiile necesare pentru completarea fișei prevăzute la alin. (3) se consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a venitului minim de incluziune.(6) Răspunderea asupra datelor și informațiilor înscrise în fișa prevăzută la alin. (3) revine exclusiv persoanei/persoanelor care a/au efectuat verificarea în teren și a/au semnat formularul.(7) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile legii, de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la venit minim de incluziune.(8) Odată cu prelucrarea cererii, pentru asigurarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 13 alin. (1), personalul serviciului public de asistență socială facilitează înregistrarea online, la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, a persoanei apte de muncă și a membrilor apți de muncă din familia solicitantului componentei venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, și transmite online către agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă o solicitare de luare în evidență, acompaniată de datele/informațiile și documentele justificative, scanate, prevăzute de lege.(9) Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 5 zile de primirea solicitării prevăzute la alin. (8), va
  transmite către serviciului public de asistență socială confirmarea luării în evidență a persoanei respective ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, precum și data programată pentru prezentarea acesteia la serviciul de specialitate al agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în vederea finalizării procedurii de înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă și a întocmirii planului individual de mediere, conform art. 60 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  30. După articolul 33 se introduce un nou articol, art. 33^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 33^1
  (1) În scopul aplicării eficiente a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data înregistrării cererii pentru acordarea dreptului, solicitantul venitului minim de incluziune se înregistrează din oficiu ca solicitant de servicii sociale.(2) Personalul serviciului public de asistență socială cu atribuții în domeniul serviciilor sociale planifică și realizează vizitele la domiciliul persoanelor/familiilor beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca solicitanți de servicii sociale, în vederea efectuării evaluării și a elaborării planului de intervenție, prevăzute la art. 27^1 alin. (2), după cum urmează:
  a) în termen de maximum 3 luni de la data emiterii deciziei de acordare a dreptului la venit minim de incluziune, în cazul beneficiarului de venit minim de incluziune care include componenta ajutor de incluziune;
  b) în termen de maximum 6 luni de la data emiterii deciziei de acordare a dreptului, în cazul beneficiarului de venit minim de incluziune reprezentat de componenta ajutor pentru familia cu copii;
  c) în termen de maximum 9 luni de la data înregistrării cererii, în cazul solicitantului de venit minim de incluziune care nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acordarea venitului minim de incluziune și al cărui venit mediu lunar se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară.
  31. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 34

  La solicitarea agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, primarul este obligat să dispună de îndată efectuarea verificărilor în teren a situațiilor semnalate, atât pentru solicitanții venitului minim de incluziune, cât și pentru beneficiarii acestuia, verificare care se realizează în maximum 15 zile de la data înregistrării sesizării sau solicitării.
  32. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 35
  (1) Pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate de solicitanți cu privire la componența și veniturile familiei, locuința de domiciliu/reședință, bunurile mobile și imobile deținute, personalul prevăzut la art. 33 alin. (1) solicită toate informațiile disponibile la nivelul autorităților administrației publice locale, iar serviciile de specialitate ale primăriei au obligația să le furnizeze în termen de 5 zile de la solicitare.(2) În vederea verificării informațiilor declarate de semnatarul cererii, precum și de titularul dreptului, primarul poate solicita altor autorități ale administrației publice locale sau în baza art. 70^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, informații privind veniturile și bunurile deținute de acesta sau de membrii familiei sale.
  33. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 36
  (1) Aprobarea sau respingerea solicitării dreptului la venitul minim de incluziune se face prin dispoziție a primarului, la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 33 alin. (1)-(5).(2) Dispoziția primarului prevăzută la alin. (1) reprezintă certificarea faptului că solicitantul îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru acordarea venitului minim de incluziune, respectiv a uneia sau ambelor componente ale acestuia și conține cuantumul stabilit venitului minim de incluziune.(3) Dispoziția primarului prin care se respinge solicitarea dreptului la venitul minim de incluziune conține motivele care au condus la respingere.(4) Dispozițiile primarului se comunică beneficiarilor în maximum 5 zile de la data emiterii acestora.(5) Modelul dispozițiilor primarului de aprobare sau respingere a cererii de acordare a venitului minim de incluziune se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(6) Dreptul la venitul minim de incluziune se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.(7) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile legii, de realitatea și legalitatea operațiunilor de stabilire a dreptului la venitul minim de incluziune.
  34. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 37
  (1) Cererile, declarațiile pe propria răspundere, angajamentele de plată și documentele doveditoare prevăzute la art. 29 alin. (1), precum și dispozițiile primarului referitoare la aprobarea/respingerea/suspendarea/încetarea/modificarea venitului minim de incluziune se păstrează la nivelul serviciului public de asistență socială.(2) Personalul autorităților administrației publice locale are obligația respectării confidențialității și securității informațiilor și a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.
  35. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 38
  (1) Până pe data de 20 a fiecărei luni, personalul agenției teritoriale verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, astfel cum acestea rezultă din datele procesate în cadrul SNIAS, și stabilește cuantumul final al componentelor venitului minim de incluziune pentru care a fost emisă dispoziția primarului prevăzută la art. 36 alin. (1).(2) Pentru finalizarea verificării prevăzute la alin. (1) agenția teritorială poate solicita autorităților administrației publice locale și centrale, precum și altor instituții informații și documente referitoare la condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea venitului minim de incluziune, dacă acestea nu se regăsesc în SNIAS.(3) La finalizarea verificării prevăzute la alin. (1) directorul executiv al agenției teritoriale emite decizia de stabilire a plății, în care se menționează dispoziția primarului și cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente.(4) Modelul deciziei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(5) Decizia directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială constituie document de plată pentru venitul minim de incluziune și se comunică titularului acestuia în maximum 10 zile de la data emiterii.(6) Plata dreptului se realizează în luna următoare celei în care s-a emis decizia de stabilire a plății de către directorul executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.
  36. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În baza dispoziției scrise a primarului, prevăzută la alin. (1), disponibilă în cadrul SNIAS, directorul executiv al agenției teritoriale emite o nouă decizie de stabilire a plății pe care o transmite noului titular, în termen de maximum 10 zile de la data emiterii. Primăria va avea acces la noua decizie de plată a dreptului prin accesarea SNIAS.37. Articolul 40 se modifică și se completează după cum urmează:

  Articolul 40
  (1) În situația în care se produc modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, titularul dreptului are obligația de a depune la primărie, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea, o declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite, însoțită de documentele doveditoare, după caz.(2) După verificarea, conform prevederilor art. 33, a datelor și informațiilor înscrise în declarația și documentele prevăzute la alin. (1), în situația în care se constată necesitatea stabilirii unui nou cuantum al venitului minim de incluziune, primarul emite o dispoziție de menținere sau de încetare a dreptului, după caz.(3) Modelul dispoziției de menținere sau de încetare a dreptului, precum și cel al declarației pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(4) Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială verifică datele și informațiile privind componența familiei și veniturile înscrise în declarația și documentele prevăzute la alin. (1), precum și în dispoziția primarului de menținere sau de încetare a dreptului, existente în SNIAS.(5) La finalizarea verificării prevăzute la alin. (4) directorul executiv al agenției teritoriale, în baza dispoziției primarului prevăzute la alin. (2), emite decizia de menținere a plății sau de încetare a acesteia în care se menționează dispoziția primarului. În cazul menținerii plății decizia conține și cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente. (6) Modelul deciziei prevăzute la alin. (5) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(7) Decizia prevăzută la alin. (5) se comunică titularului dreptului în termen de 10 zile de la data emiterii.
  38. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 57
  (1) Persoanele singure și familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 40 alin. (1).
  39. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 58
  (1) Persoanele apte de muncă care nu obțin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare și nici din activități independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei evidență sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională. (2) Verificarea condițiilor privind menținerea statutului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, faptul că nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, conform art. 13 alin. (1), se realizează de către agenția teritorială prin SNIAS sau, după caz, pe bază de liste de beneficiari. (3) În cazul persoanelor singure și familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligația prevăzută la alin. (1) nu se aplică.(4) Se exceptează de la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) persoanele prevăzute la art. 14, precum și cele aflate în situațiile prevăzute la art. 13^1 alin. (1) lit. b) și c), pentru perioada în care se află în situațiile respective.
  40. La articolul 59, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferentă ajutorului social este de până la 50 lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.41. La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 60
  (1) Pentru persoanele singure și familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze evaluarea inițială și să elaboreze planul de intervenție prevăzut la art. 27^1.
  42. La articolul 64, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: (3) În situația în care sistemul informatic al agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este compatibil cu SNIAS, informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi preluate electronic de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială direct din baza de date a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.43. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 65
  (1) Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 19 alin. (1), inspectoratul școlar teritorial în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința ori trăiește titularul dreptului la venit minim de incluziune componenta de ajutor pentru familia cu copii are obligația să transmită lunar, la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, situația privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare. (2) Situația prevăzută la alin. (1) se transmite în format electronic și conține, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal al copiilor și al reprezentantului familiei și numărul de absențe nemotivate înregistrate de fiecare copil. (3) Modelul situației prevăzute la alin. (1), precum și termenele de transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației.(4) În situația în care Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) conține informațiile necesare pentru determinarea absențelor lunare ale copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare de venit minim de incluziune componenta ajutor pentru familie, în baza prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială au acces direct în această bază de date.
  44. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 67
  (1) Suspendarea plății venitului minim de incluziune sau a oricăreia dintre componentele acestuia, prevăzute la art. 3 alin. (2), se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială în următoarele situații:
  a) se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul venitului minim de incluziune, pe o perioadă de 3 luni consecutive;
  b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor beneficiarilor;
  c) din verificările efectuate de agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, ulterior aprobării dreptului, se constată existența unor modificări în componența familiei sau a veniturilor realizate de persoana singură ori membrii familiei.
  (2) Suspendarea acordării venitului minim de incluziune sau a oricăreia din componentele sale se realizează prin dispoziție a primarului în condițiile prevăzute la art. 61 alin. (5).(3) Suspendarea acordării ajutorului pentru familia cu copii se face numai pentru copilul/copiii pentru care s-a luat decizia plasamentului sau plasamentului în regim de urgență, respectiv pe perioada când acesta se află la un asistent maternal, la o familie de plasament sau într-un serviciu social de tip rezidențial. În această situație, copilul nu mai este luat în calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie și nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.(4) Suspendarea plății sau a acordării venitului minim de incluziune sau a oricăreia din componentele sale în condițiile alin. (1) și (2) se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea. (5) În situațiile de suspendare prevăzute la alin. (1), directorul agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuiește familia sau persoana singură verificarea situației sau, după caz, dispune efectuarea de verificări de către inspectorii sociali de la nivelul agenției teritoriale.(6) După verificarea prevăzută la alin. (5), drepturile neîncasate de către titular se achită acestuia, din oficiu, după caz, în același cuantum sau în cuantum modificat, dacă cele constatate nu conduc la încetarea acordării dreptului.
  45. Articolul 68 se abrogă. 46. La articolul 69 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) începând cu luna următoare expirării perioadelor de suspendare prevăzute la art. 67 alin. (2) lit. b)-d), în cazul în care, ca urmare a verificărilor efectuate, se constată neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.
  47. La articolul 69, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în situația de încetare prevăzută la alin. (3) lit. a), ca urmare a neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 58 alin. (1), în cazul ajutorului de incluziune, persoana singură sau familia va putea solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data încetării dreptului.48. La articolul 70 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) în cazul în care au intervenit modificări ale veniturilor familiei și/sau în componența acesteia care conduc la diferențe mai mari de 50 lei față de cuantumul stabilit inițial;
  49. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 71
  (1) Dispozițiile primarului prevăzute la art. 69 se comunică agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială și titularului dreptului în termen de 5 zile de la emitere.(2) Deciziile directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială prevăzute la art. 67 alin. (1) și art. 70 se comunică primarului și titularului dreptului, în termen de 5 zile de data emiterii lor.(3) Modelul deciziei directorului executiv privind suspendarea dreptului, precum și modelul dispoziției primarului privind încetarea dreptului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  50. La articolul 72, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 72
  (1) Fondurile necesare pentru plata venitului minim de incluziune, inclusiv a drepturilor prevăzute la art. 27^5, 82 și 84, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  51. Articolul 81 se abrogă. 52. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 84
  (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, poate acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și pentru alte situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială. Acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat se aprobă nominal prin hotărâre a Guvernului.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ajutoarele de urgență se pot acorda și pentru alte situații care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului care va cuprinde metodologia de acordare a acestora.(3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1) și (2), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(4) Ajutoarele de urgență acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de la bugetul de stat și/sau bugetele locale.
  53. La articolul 86, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 86
  (1) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează nerespectarea prevederilor prezentei legi, după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea de către primar a dispoziției de aprobare a cererii privind venitul minim de incluziune cu nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege, respectiv cele cu privire la veniturile și componența familiei, verificarea documentelor doveditoare și a obligațiilor beneficiarilor;
  b) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea, de către directorul executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, a deciziei privind stabilirea plății venitului minim de incluziune, în lipsa dispoziției primarului de aprobare a cererii;
  c) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de către personalul serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor a prevederilor art. 27^4 alin. (2), art. 33 alin. (1) și (8) și art. 35 alin. (1);
  d) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de către primar a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2), art. 60 alin. (1), art. 62 alin. (3), art. 66 alin. (2), art. 69 alin. (4) și art. 71 alin. (1);
  e) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială a prevederilor art. 63 și ale art. 64 alin. (2);
  f) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de către inspectoratele școlare a prevederilor art. 65 alin. (1);
  g) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, fapta titularului dreptului de a completa cu date și informații incorecte formularul de cerere pentru acordarea dreptului, precum și nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (1), art. 56 și art. 57 alin. (1).
  (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către:
  a) organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum și ale agenției naționale pentru plăți și inspecție socială pentru contravențiile prevăzute la alin. (1);
  b) inspectorii sociali din cadrul agenției naționale și agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1), cu excepția lit. b);
  c) primar, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și g).
  54. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 87

  Contravențiilor prevăzute la art. 86 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare.
  55. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 88

  Dispozițiile primarului privind aprobarea/ respingerea/suspendarea/încetarea/modificarea dreptului la venitul minim de incluziune, precum și deciziile directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  56. Articolul 90 se abrogă. 57. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 91
  (1) Nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevăzute la art. 3 alin. (2), precum și cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii se majorează anual, din oficiu, începând cu luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a venitului minim de incluziune și a cuantumurilor acestuia.(2) Nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevăzute la art. 3 alin. (2), precum și cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii, majorate în condițiile prevăzute la alin. (1), se comunică de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.(3) Nivelul sumelor prevăzute la art. 27^5 se actualizează prin hotărâre a Guvernului.(4) În situația în care din calculul prevăzut la alin. (1) rezultă fracțiuni de bani, nivelurile se rotunjesc la leu, în favoarea beneficiarului.
  58. Articolul 92 se abrogă. 59. După articolul 95 se introduce un nou articol, art. 95^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 95^1

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative următoarele expresii se înlocuiesc:
  a) expresia «ajutor social» se înlocuiește cu expresia «ajutor de incluziune»;
  b) expresia «alocația pentru susținerea familiei» se înlocuiește cu expresia «ajutor pentru familia cu copii»;
  c) expresia «veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare» cu expresia «veniturile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare»;
  d) expresia «veniturile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat» cu expresia «veniturile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare
  60. La articolul 96, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) art. 23-27 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul II

  Prezenta ordonanță de urgență întră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.


  Articolul III

  Termenul prevăzut la art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul IV

  Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan Florin Pașcuț,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 26 august 2022.
  Nr. 114.
  ----