ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008 (*actualizată*)
pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
(actualizată până la data de 16 februarie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009.
  Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 31 din 22 decembrie 2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 22 decembrie 2008, prin care s-a aprobat structura pe ministere a Guvernului învestit,
  luând în considerare necesitatea asigurării imediate a funcţionării normale a Guvernului, în noua structură aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului,
  având în vedere faptul că, în lipsa unei reglementări imediate, există riscuri serioase legate de funcţionalitatea Guvernului,
  ţinând cont de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 2

  Se înfiinţează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


  Articolul 3

  Se înfiinţează Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării.


  Articolul 4

  Se înfiinţează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.


  Articolul 5

  Se înfiinţează Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional prin reorganizarea Ministerului Culturii şi Cultelor.


  Articolul 6

  Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.


  Articolul 7

  Se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.


  Articolul 8

  Se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.


  Articolul 9

  Se înfiinţează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.


  Articolul 10

  Se înfiinţează Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi comerţului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.


  Articolul 11

  Se înfiinţează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 12

  Se înfiinţează Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin reorganizarea Ministerului Justiţiei.


  Articolul 13

  Se înfiinţează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.


  Articolul 14

  Se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.


  Articolul 15

  Se înfiinţează Ministerul Sănătăţii prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii Publice.


  Articolul 16

  Se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului prin comasarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret cu Agenţia Naţională pentru Sport, instituţii publice care se desfiinţează.


  Articolul 17

  Se înfiinţează Ministerul Turismului prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul turismului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care se desfiinţează.


  Articolul 18

  Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, îşi încetează activitatea.


  Articolul 19

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele nou-înfiinţate, prevăzute la art. 1-17, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor.
  (2) Până la data adoptării reglementărilor prevăzute la alin. (1), în realizarea măsurilor şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea ministerelor nou-înfiinţate este supusă dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea ministerelor care se reorganizează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 20

  Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desfiinţate sau ale căror structuri ori activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-înfiinţate.


  Articolul 21

  Ministerele nou-înfiinţate vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile instituţiei desfiinţate ori ale structurii sau activităţii din domeniile preluate, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.


  Articolul 22

  (1) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2009, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare şi a precizărilor Ministerului Finanţelor Publice.
  ------------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009.
  (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 21.
  (3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2009, finanţarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură în cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depăşi de regulă 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2008 aferente activităţii reorganizate.
  (4) Încadrarea în limita de cheltuieli stabilită conform alin. (3) este în responsabilitatea ordonatorilor principali de credite.
  (5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (6) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai ministerelor înfiinţate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (7) Personalul ministerelor nou-înfiinţate se preia de la instituţiile ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se reorganizează, care se comasează sau care îşi încetează activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.
  ------------
  Alin. (8) al art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009.


  Articolul 23

  (1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător.
  (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
  a) "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor";
  b) "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale";
  c) "Ministerul Apărării" cu "Ministerul Apărării Naţionale";
  d) "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" cu "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale";
  e) "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional";
  f) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei";
  g) "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu "Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, şi cu "Ministerul Finanţelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanţe;
  h) "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării";
  i) "Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" cu "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de întreprinderile mici şi mijlocii, comerţ şi mediul de afaceri, şi cu "Ministerul Turismului", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;
  j) "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii";
  k) "Ministerul Justiţiei" cu "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti";
  l) "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile" cu "Ministerul Mediului";
  m) "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" cu "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale";
  n) "Ministerul Sănătăţii Publice" cu "Ministerul Sănătăţii";
  o) "Autoritatea Naţională pentru Tineret" şi "Agenţia Naţională pentru Sport" cu "Ministerul Tineretului şi Sportului".


  Articolul 24

  Articolul 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Din Guvern pot face parte: un viceprim-ministru, miniştri de stat, precum şi miniştri-delegaţi, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere."
  2. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), având următorul cuprins:
  "(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului şi are în coordonare următoarele autorităţi şi instituţii publice:
  a) Departamentul pentru Afaceri Europene;
  b) Departamentul pentru Lupta Antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
  c) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
  d) Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii;
  e) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (4) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  (5) Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulţi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului."


  Articolul 25

  Anexa nr. VII/2b din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 1^1, cu următorul cuprins:
  "1^1. Viceprim-ministru - octombrie - 8.400."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Ministrul justiţiei şi
  libertăţilor cetăţeneşti,
  Cătălin Marian Predoiu
  Bucureşti, 23 decembrie 2008.
  Nr. 221.
  ----