LEGE nr. 407 din 29 decembrie 2005
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice.


  Articolul 2

  (1) Prin prezenta lege se declară de utilitate publică toate lucrările de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, expropriator fiind statul român prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (2) În sensul prezentei legi, prin lucrări de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice se înţelege: lucrări de construire, dezvoltare, modernizare, reparare ori, după caz, extindere a elementelor infrastructurii feroviare publice.
  (3) Elementele care compun infrastructura feroviară publică sunt prevăzute la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1999.


  Articolul 3

  Expropriatorul întocmeşte o documentaţie tehnico-economică în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lucrare. Documentaţia tehnico-economică va cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţii cadastrale care conţin amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor propuse spre expropriere, cu evidenţierea suprafeţelor şi a construcţiilor rezultate în urma exproprierii şi cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de persoane autorizate în întocmirea documentaţiilor cadastrale, precum şi a ofertelor de despăgubire pe categorii de imobile, stabilite de persoane autorizate în evaluare. Documentaţiile cadastrale ale lucrării se vizează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară sau de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după caz.


  Articolul 4

  (1) Pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art. 3 Guvernul aprobă prin hotărâre amplasamentul lucrării, declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cuprinse în amplasament, suma globală estimată a despăgubirilor, termenul în care aceasta se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului şi sursa de finanţare.
  (2) Suma globală a despăgubirilor nu poate fi mai mică decât cuantumul total al ofertelor de despăgubire, determinat de o persoană autorizată în evaluare, şi se virează la dispoziţia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).
  (3) În situaţia în care, ca urmare a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
  (4) Suplimentarea sumei prevăzute la alin. (2) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la cererea motivată a expropriatorului.


  Articolul 5

  În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara următoarele acţiuni:
  a) va depune la consiliul local al comunei, oraşului sau municipiului pe al cărui teritoriu sunt situate imobilele ce urmează să fie expropriate planurile cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, în vederea consultării de către cei interesaţi;
  b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreună cu ofertele de despăgubire, şi va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificării.


  Articolul 6

  (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii altor drepturi reale.
  (2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii este compusă din 3 reprezentanţi ai expropriatorului, la care se adaugă, în fiecare comună, oraş sau municipiu pe al cărui teritoriu sunt situate imobilele ce urmează să fie expropriate, primarul localităţii şi un proprietar de imobile din localitatea respectivă, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
  (3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, constituită în condiţiile prezentei legi, se întruneşte în termen de maximum 30 de zile de la constituire şi analizează documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale.
  (4) Oferta expropriatorului, pretenţiile proprietarilor şi ale titularilor altor drepturi reale, precum şi susţinerile acestora se vor formula şi se vor depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal.
  (5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii consemnează în procesul-verbal, dacă este cazul, şi învoiala dintre părţi, sub semnătura acestora. În procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale care nu acceptă oferta expropriatorului şi al celor care nu s-au prezentat la comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii.


  Articolul 7

  În termen de 5 zile, dar nu mai târziu de 15 zile de la data întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul părţilor, acesta fiind semnat de ambele părţi, expropriatorul efectuează plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate, în orice mod convenit între părţi.


  Articolul 8

  Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, nu s-a ajuns la învoială între părţi asupra cuantumului despăgubirii şi pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adresează instanţelor judecătoreşti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precădere, iar termenele stabilite în cursul judecăţii, de către instanţele învestite, nu pot fi mai mari de 7 zile.


  Articolul 9

  (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor ce urmează să fie expropriate în condiţiile prezentei legi nu au obţinut înscrisurile care atestă dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996 expropriatorul va acţiona pe seama şi în numele posesorilor sau persoanelor îndreptăţite, în vederea obţinerii înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate.
  (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), după obţinerea înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmează să fie expropriate pentru cauză de utilitate publică, procedura de stabilire a cuantumului despăgubirii şi de expropriere se desfăşoară conform prevederilor prezentei legi.


  Articolul 10

  (1) După primirea notificării şi până la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente imobilului supus exproprierii către altă persoană decât expropriatorul este lovit de nulitate absolută, indiferent de forma de proprietate, publică sau privată, a vechiului proprietar.
  (2) După primirea notificării de către proprietarul ce urmează să fie expropriat, orice construcţie aflată în curs de realizare pe terenul respectiv trebuie să înceteze, dacă expropriatorul nu îşi dă acordul la continuarea construcţiei explicit, în scris. În cazul în care construcţia se realizează de altă persoană decât proprietarul, acesta trebuie să anunţe expropriatorul cu prilejul primirii notificării, dar nu mai târziu de data stabilită pentru negocierile referitoare la cuantumul despăgubirilor şi, pe cheltuiala expropriatorului, să notifice imediat constructorul. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdăunare de către expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei acţiuni distincte şi care nu afectează transferul proprietăţii. Nerespectarea acestor dispoziţii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdăunat pentru cheltuielile efectuate pentru continuarea construcţiei, iar demolarea acelei părţi va fi făcută pe cheltuiala sa, răspunzând şi pentru eventualele prejudicii cauzate de întârzieri sau orice alte asemenea probleme apărute din această cauză.


  Articolul 11

  (1) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.
  (2) Pe terenurile expropriate este interzisă începerea ori continuarea construcţiilor şi a instalaţiilor, cu sau fără autorizaţie, de către expropriat.


  Articolul 12

  (1) Ocuparea definitivă sau temporară a terenurilor agricole ori silvice, necesare pentru lucrări de reabilitare sau extindere a infrastructurii feroviare publice, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Sumele echivalente contravalorii pierderii de creştere a arboretului, dacă terenul este acoperit cu pădure, cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, a despăgubirilor datorate pentru terenul scos definitiv din fondul forestier, valorii obiectivelor dezafectate, precum şi sumele echivalente garanţiilor şi chiriilor datorate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol sau silvic, după caz, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (3) Defrişarea de vegetaţie forestieră a terenurilor prevăzute la alin. (1) este permisă, prin derogare de la prevederile Legii nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman, şi în cazul terenurilor forestiere din judeţele care fac obiectul Legii nr. 570/2003.


  Articolul 13

  Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data plăţii despăgubirilor pentru expropriere.


  Articolul 14

  Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează să fie supuse exproprierii, precum şi notarii publici sunt obligaţi să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informaţiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.


  Articolul 15

  (1) Serviciile privind avizarea şi înregistrarea documentaţiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plată.
  (2) Nu sunt scutite de la plată taxele pentru activităţile notariale şi activităţile desfăşurate de expropriator atunci când se subrogă în drepturile proprietarului. Aceste din urmă sume vor fi deduse din despăgubirile acordate, fără a putea depăşi cuantumul total al despăgubirii.


  Articolul 16

  Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum şi cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu prevăd altfel.


  Articolul 17

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora şi va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞ
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 29 decembrie 2005.
  Nr. 407.
  __________